RAHVUSLANE

Rahvuslane

kolmapäev, 21. märts 2018

2018.03.20 - Otse kümnesse

Link: http://www.tallinnatv.eu/saated-sarjad/arutelu/otse-kumnesse/16732-2018-03-20-otse-kumnesse


Read more...

Moslemi ja "sallivuslase" vestlus

Allikas: Facebook

Read more...

Dokument juutide gaasitamise kohta 2 MS ajal.

„Wannsee konverents (saksa k. Wannseekonferenz) oli 20. jaanuari 1942 Berliini äärelinnas Wannsees toimunud viieteistkümne Saksamaa riigi- ja parteiametniku kohtumine, mida juhatas SS-Obergruppenführer Reinhard Heydrich ja mille eesmärgiks oli juudiküsimuse lõplik lahendamine. Kohtumisel esitles Heydrich plaani juutide ümberasustamiseks Ida-Euroopasse, kus juute oleks kasutatud tööjõuna teeehitus projektides. Seejuures eeldas plaan, et antud protsessi käigus hukkub suur osa juute ning alles jäävad ainult vastupanuvõimelisemad. Samas ei mainita konverentsi protokollis kordagi plaani juutide otseseks tapmiseks, vaid räägitakse ainult evakueerimisest itta.“

Just sellist teksti võib lugeda eestikeelsest Wikipediast. Miskipärast päris otsest valet juutide poolt hoolikalt toimetatavast Wikipediast enam ei leia, erinevalt ingliskeelsest Wikipediast, kust saab lugeda: "Heydrich outlined how European Jews would be rounded up and sent to extermination camps in the General Government (the occupied part of Poland), where they would be killed."
Ingliskeelne, nö. Universaalne Wikipedia levitab ikka veel lihtlabast valet Wannsee konverentsi, Suur-Saksa Riigi ja selles välja töötatud „Lõpplahenduse“ kohta. Suuresti toetub see tänapäeva Läänemaailmas levinud harimatusele. Kuigi Wannsee konverentsi protokoll on paljudes keeltes vabalt internetis saadaval, ei ole enamus inimesi seda lugenud ja toetub vaid juutide ja nende käsilaste poolt kujundatud valedele. Miskipärast on Eesti puhul leitud, et otsest valet enam kuulutada ei saa. Wannsee konverentsi protokoll on eesti keelde tõlgituna igaühele vabalt allalaetav ja ju siis mõistavad meie surmavaenlased juudid, et vinti ei tasu ka liialt üle keerata.

Vaatame siis lähemalt, mis tegelikult toimus, millest konverentsil räägiti ning mis seal otsustati. Siinkohal on paslik tsiteerida Tiit Madissoni, kes antud küsimuses suure uurimistöö ära on teinud:
„Kuigi sõja lõpus langes liitlasriikide kätte tuhandeid tonne Saksa Reich´i ametiasutuste pabereid, ei ole säilinud ainsatki dokumenti, kus oleks must-valgel kirjas juutide hävitamise plaan ja mitte ka see, missugusel viisil pidi siionlaste hävitamine praktiliselt läbi viidama. Vastasel juhul oleksid sellised dokumendid kindlasti toodud Nürnbergis lagedale. Kuid, nagu selgus, ei olnud liitlaste korraldatud Nürnbergi tribunalil süüalustele esitada ainsatki dokumenti, mis tõendaks natside poolt planeeritavat juutide massilist tapmist. Leitud on dokument, mille alusel tuli hukata Saksamaa linnade vastastes (väga paljude tsiviilisikute elu nõudnud) terrorirünnakutes allatulistatud Briti-Ameerika lendurid. Dokumendid juutide füüsilise hävitamise ja gaasikambrite ehitamise kohta aga puuduvad. Tundub ju kummaline? Vastavate dokumentide puudumist on holokausti-dogmaatikud põhjendanud naeruväärseina mõjuvate selgitustega. Näiteks: "gaasiga lämmatamise" varjamiseks olevat kasutatud väljendeid "evakueerimine", "ümberasustamine" ja "emigratsioon". Igasuguste kirjalike tõestusmaterjalide puudumise tõttu on eksterministid sunnitud juutide hävitamise kohta gaasikambreis andma dokumentaalse tõestusmaterjalita arvamusi. Leitakse, et "juudiküsimuse lõplik lahendus" peab olema üldsusele vaid üheselt mõistetav - nii nagu holokaustidogmaatikud seda arvukates publikatsioonides on tõlgendanud.“

Hermann Göring kirjutas 31. juulil 1941 Reinhard Heydrichile: 'Täiendusena Teile juba 24. 01. 1939. aasta määrusega antud ülesandele ning vastavalt vajadusele leida võimalikult soodne lahendus meie algeliste võimaluste piires juutide emigreerumise ja evakueerimise küsimusele, määran ma Teile ülesandeks teha kõik nõutavad organisatoorsed, asjakohased ja materiaalsed ettevalmistused juudiküsimuse terviklikuks lahendamiseks Saksa mõjupiirkonnas Euroopas... Ma teen Teile ülesandeks esitada mulle lähemal ajal kogu organisatoorsete ja materiaalsete abinõude plaan, et viia läbi taotletud juudiküsimuse lõpplahendus."
Eeltsiteeritud kirja peavad holokausti-dogmaatikud juutide füüsilise hävitamise stardipauguks, kuigi Wannsee konverentsi otsus oli veel olemata. Kuna sõnad "emigreerumine" ja "evakueerimine" segavad püstitatud teesi paikapidavust, siis on mitmes kirjutises need vahele jäetud, nagu väidab oma kirgi üles kütnud teoses "Holokaustivale" ("Der Holocaust-Schwindel ") Šveitsi revisjonist Jürgen Graf. Üks tuntumaid holokausti-ajaloolasi, Ühendriikides asuva Wermonti Ülikooli juudist politoloogiaprofessor Raul Hilberg (kes on igasuguste "pealtnägijate" ning "ime läbi ellujäänute" tunnistuste suhtes olnud üsnagi kriitiline) on oma korduvalt täiendatud põhiteoses "Euroopa juutide hävitamine" ("The Destruction of the European Jews") kirjutanud, et "pärast Hermann Göringilt saadud kirja alustas Riigi Julgeoleku Peaameti (RSHA) juht Reinhard Tristan Eugen Heydrich juutidevastast genotsiidi".

Samas ei põhjendata, miks pidi natslikus võimuhierarhias teisel kohal olev Göring väidetavat eesmärki oma kirjas varjama - mil moel pidi Heydrich tema kirja sisu "õigesti" mõistma, kui seal oli selgitamata, kuidas juute tuleb tappa? Konverentsi kokkukutsujaks ja juhatajaks oli Heydrich, kes muuhulgas on lausunud, et 31. juulil 1941 oli riigimarssal Göring määranud ta Euroopa juudiküsimuse lõpliku lahendamise ettevalmistamise volinikuks.
Teise maailmasõja sündmustele pühendunud Briti tuntud ajaloolane David Irving töötas läbi mäekõrguse hunniku dokumente, kogudes materjale natsliku Reichi juhi Adolf Hitleri biograafia tarvis ja fikseerides uuringu tulemused 13 000 perfokaardil. Kümne aasta pärast jõudis Irving juutide genotsiidi puudutavale vapustavale järeldusele: "Lõpetades Hitleri biograafiat käsitleva käsikirja, ma avastasin, et tuginedes originaaldokumentidele, on mulle jäänud täiesti selgusetuks juute tabanud genotsiidi üksikasjad. Ma ei leidnud ainsatki dokumenti, mis tõestaks Hitleri osalust juutide genotsiidis, see äratas minus sügavamat huvi. Jätkasin otsinguid. Ma lihtsalt ei suutnud uskuda ilmset fakti, et holokausti tõestavaid dokumente lihtsalt ei ole." Langedes masendusse, lubas Irving rahalise preemia sellele, kes suudaks dokumentaalselt tõestada Hitleri osaluse juutide füüsilises hävitamises. Preemia jäi välja andmata, kuna keegi vastavat dokumenti ei leidnud.

Lõpuks tuli ajaloolane välja julge hüpoteesiga, et "juudiküsimuse lõplik lahendus" töötati välja Heinrich Himmleri juhitud esseslaste-ekstremistide poolt. Briti ajaloolase hüpoteesi ei pidanud tõenäoliseks enamik Teise maailmasõja sündmusi uurinud ajaloolastest, kes väitsid, et totalitaarsel Saksamaal ei olnud võimalik viia läbi massihukkamisi ilma riigi esimese mehe Hitleri teadmata. Inglise ajaloolane pidas veel mõni aeg pärast "Hitleri sõja" ilmumist juutidevastaste massirepressioonide käsuandjaks ja vastutajaks SS-pealikku Himmlerit, kuid 1988. aasta aprillis ütles Briti ajaloolane oma varasematest seisukohtadest otsustavalt lahti. Hüpotees, nagu oleksid verejanulised esseslased Hitleri selja taga massiliselt juute hävitanud, varises lihtsalt kokku, kuna ka SS-juht Himmlerist mahajäänud dokumentide hulgas ei avastatud ainsatki paberit selle kohta, mis tõendaksid juutide massihukkamisi - holokausti, ehk lahtiseletatult: gaasiga massimürgitamisi natslikes koonduslaagreis ja sellele järgnenud kremeerimist ("toon põletusohvriks!"). Miljonite natsidest allesjäänud paberite hulgast pole avastatud ainsatki Himmleri käsku koonduslaagrite ülematele, kus oleks kästud toime panna juutide massihävitamist.

Eva Schweitzer kirjutas ajalehes "Der Tagesspieger 6. märtsil 2000, et sõja elasid üle ligikaudu 700000 orjatööl kasutatud juuti, neist 350 000-400 000 asusid Reich´i territooriumil ja 300 000 laagrites ja teistes kohtades. Hitleri käsilastel oli võimalik Wannsee konverentsile järgnenud 3 aasta ja 3 kuu pikkuse aja jooksul niivõrd hästi töötava koonduslaagrite süsteemi puhul hävitada kõik okupeeritud Euroopa ja Saksa Reich´i territooriumil asuvad juudid. Miks aga astus koonduslaagrite väravaist välja lausa 600 000 elusat juuti? Kas selle küsimusega ei tõstatu tõeline "juudi paradoks"? Vasturääkivus vasturääkivuse otsa.
Ühest küljest on vaja tõestada Holokausti-usu aluste paikapidavus, teisest küljest ei ole ühtegi dokumenti mis seda tõestaks. Lihtsalt ei ole. On kirjad ja dokumendid, mis kinnitavad sakslaste soovi vabaneda juutidest neid tapmata, lihtsalt väljasaatmise läbi. Mõjukaim neist Wannsee konverentsi protokoll.

Ja mida kirjutab Wannsee konverentsi protokoll?
Julgeolekupolitsei ja SD juht, SS-Obergruppenführer Heydrich teatas alguseks, et riigimarssal on ta nimetanud Euroopa juudiküsimuse lõpliku lahenduse ettevalmistamise volinikuks ja viitas sellele, et oli vestlusele kutsutud, et põhimõttelistes küsimustes selgusele jõuda. Riigimarssal soovis, et talle saadetaks kavand Euroopa juudiküsimuse lõpliku lahendamise organisatsioonilistest, praktilistest ja materiaalsetest vajadustest, mis nõuab kõigi nende küsimuste lahendamisega vahetult tegelevate keskinstantside eelnevat ühist arutelu, et ühtlustada juhtnööride andmine. Seejärel tegi Julgeolekupolitsei ja SD juht lühikese tagasivaate senisele võitlusele selle vaenlase vastu.
Põhilisteks momentideks on:
a) juutide väljatõrjumine saksa rahva üksikutest
eluvaldkondadest
b) juutide väljatõrjumine saksa rahva eluruumist
Nende püüdluste elluviimisel võeti esialgu tugevdatult ja plaanipäraselt kasutusele ainus lahendusvõimalus, juutide Riigi territooriumilt väljarändamise kiirendamine. Riigimarssali määrusega asutati 1939. a jaanuaris Juutide Väljarändamise Üleriiklik Keskus, mille juhtimine tehti ülesandeks Julgeolekupolitsei ja SD Juhile.
Keskuse ülesanneteks olid eriti:
a) võtta tarvitusele kõik abinõud juutide suurema väljarändamise
ettevalmistamiseks
b) väljarändevoolu juhtida
c) väljarändamise läbiviimist üksikjuhtudel kiirendada
Eesmärgiks oli saksa eluruumi puhastamine juutidest legaalsel viisil.
Kõik institutsioonid olid teadlikud puudustest, mis niisuguse forsseeritud väljarändamisega kaasnesid. Esialgu pidid nad aga teiste lahendusvõimaluste puudumisel nendega leppima. Vahepeal keelas Reichsführer-SS ja Saksa Politsei Juht väljarändamise, silmas pidades väljarändamisega seotud ohte sõja ajal ja okupeeritud idaalade võimalusi juutide väljarände sihtkohana. Väljarändamise asemel on nüüd edasise lahendusviisina, vastavalt füüreri eelnevale nõusolekule, asutud juutide evakueerimisele itta.

Neid aktsioone on peetud küll asendusvõimalusteks, kuid juba on saadud ka praktilisi kogemusi, mis tulevase lõpliku lahenduse jaoks on suure tähtsusega. Üksikute suurte evakueerimisaktsioonide algus sõltub paljuski sõjalistest edusammudest. Lõplikku lahenduse läbiviimise küsimuses meie poolt okupeeritud või meie mõju all olevatel Euroopa aladel pannakse ette, et Välisministeeriumi asjassepuutuvad ametnikud räägiksid läbi Julgeolekupolitsei ja SD pädevate referentidega.
Lõpliku lahenduse käigus peavad mõistagi aluseks olema Nürnbergi seadused, kusjuures probleemi jäägitu lahendamise eelduseks on ka segaabielude ja juudi segavereliste probleemi lahendamine.
Evakueerimise alt välja jäetud 1. astme juudi segavereline steriliseeritakse, et vältida järeltulijate sündimist ja et juudi segavereliste probleem lõplikult lahendada. Steriliseerimine on vabatahtlik. See on aga Saksamaale jäämise eelduseks. Steriliseeritud „segavereline” on järgnevalt vabastatud kõigist piirangutest, millele ta oli seni allutatud.

Riigisekretär dr. Bühler jätkas, et juudiküsimuse lahendamine Kindralkubermangus on Julgeoleku-politsei ja SD juhi vastutusel ja tema tööd toetaksid Kindralkubermangu asutused. Tal oleks ainult üks palve, juudiküsimus sellel alal lahendada nii kiiresti kui võimalik. Lõpuks arutati juudiküsimuse lahendamise mitmesuguseid viise, mille juures nii gauleiter dr. Meyer kui ka riigisekretär dr. Bühler olid seisukohal, et võivad teatud ettevalmistustöid kõne all olevatel aladel lõpliku lahenduse elluviimise käigus ka ise läbi viia, misjuures tuleks siiski vältida elanikkonna seas rahutuse tekkimist. Nõupidamine lõpetati Julgeolekupolitsei ja SD juhi palvega kõigile nõupidamisel osalenutele tagada talle lõpliku lahenduse läbiviimise tööde juures asjakohane toetus.
Nagu me näeme, ei ole Wannsee konverentsi protokollis mitte ühtegi sõna juutide massilisest hävitamisest. Mitte ühtegi viidet, mitte ühtegi vihjet. Räägitakse vaid sakslaste loomulikust ja õigustatud soovist saada lahti inimestest, kes oma omaduste ja maailmavaateliste erinevuste tõttu mitte kuidagi Euroopasse ei sobi ja võimalustest teha seda võimalikult humaanselt ning ühiskonda vähimal määral sellega kahjustades.

Täna võime me muidugi kahtluse alla seada selle plaani naiivsuse ja liigse pehmekäelisuse, aga süüdistada sakslasi juutide tahtlikus massitapmises ei saa.

Allikas: Ragnar Küü, Facebook
_______________
Lugege lisaks ka SIIT.
M.I.

Read more...

teisipäev, 20. märts 2018

“Räägime asjast” 18.03.2018

Link: https://www.mixcloud.com/raadiosaade/r%C3%A4%C3%A4gime-asjast-18032018/
 

Read more...

Kapo selgitab: äärmuslus on rassism, seksuaalvähemuste vihkamine, vandenõuteooriad

 Kaitsepolitsei maja Tõnismäel. Foto: Scanpix

Kaitsepolitseiameti hinnangul õhutavad uusimmigrantide integratsiooniprobleemid ja majanduslik ebastabiilsus ühiskonnas tendentse, mis on soodne pinnas äärmuslike rühmituste tekkimiseks.

Kapo kodulehelt võib lugeda järgmist informatsiooni:
Äärmuslust ehk ekstremismi võib defineerida kui riigis eksisteerivate ühiskondlike normide ja seaduste radikaalset eiramist üksikisikute või isikurühmade, s.t organisatsioonide või rühmitiste poolt, kelle kaugemaks eesmärgiks võib muuhulgas olla ka kehtiva riigikorra asendamine neile sobilikuga. Uusimmigrantide integratsiooniprobleemid vastuvõtvas riigis, samuti majanduslik ebastabiilsus õhutavad ühiskonnas tendentse, mis on soodne pinnas äärmusrühmade tekkimiseks. Äärmuslike ideede omaksvõttu üksikisikute seas võib soodustada ka isiku varasem kriminaalne käitumine.

Üldtunnustatud ja klassikaline on ekstremistlike rühmitiste jaotumine parempoolseks ja vasakpoolseks ekstremismiks.
Paremäärmusluse ideoloogia põhipunktid on:
 • avalik ja otsene rassism
 • valge rassi ülimuslikkuse propageerimine
 • seksuaalvähemuste vihkamine
 • ühiskonna probleemide põhjusteks peetakse mõnda ideoloogilist või maailmavaatelist suunda ja etnilist või rassilist „vandenõud”.
Vasakäärmuslus toetub põhiliselt ideoloogiatele, mida iseloomustab:
 • eesmärk asendada riikides kehtiv põhiseaduslik kord totalitaarse, sotsialistlik-kommunistliku riigikorraga või täieliku anarhiaga – vajaduse korral ka revolutsioonilise riigipöörde abil
 • mineviku totalitaarse kommunistliku ideoloogiaga režiimide ülistamine
 • eesmärk häirida oma tegevusega võimalikult paljusid riike ja rahvusvahelisi turumajanduslikke sidemeid
 • veendunud turumajanduse vastasus ning avalikud protestid kapitalismi, „imperialismi” ja rassismi vastu
Äärmusluse jagunemine parem- ja vasakpoolseks ei ole absoluutne, seda eriti Eesti ja teiste sarnase lähiajalooga riikide kontekstis. Meie piirkonnas esineb äärmuslust, milles on ühendatud nii minevikust päritud vasakpoolne ideoloogia kui ka paremäärmuslusele iseloomulik ühe rahvuse absoluutse (riigipiiridest sõltumatu) privilegeerituse eeldamine ja taotlemine. Nagu teineteisele vastandunud äärmuslikele ideoloogiatele tuginenud totalitaarsetel režiimidel, nii on ka igasugustel tänapäeva äärmuslastel tegelikkuses olulised ühisjooned:
 • ühiskonnas üldiselt aktsepteeritust äärmuslikult erinevad vaated
 • agressiivne oma vaadete pealesurumine (propaganda)
 • eesmärk muuta poliitilist süsteemi (otseselt põhiseadusliku korra ründamist ei tunnistata alati avalikult, kuid ei panustata ka demokraatlikele võimalustele)
 • teatud sotsiaalsete või etniliste rühmade ründamine sõnade või tegudega
 • potentsiaalne oht vägivallaks (sh terroristlikeks aktideks)
Ekstremistlike mõjude tekkele ühiskonnas ei ole ühest selgitust. Eri aegadel ja eri riikides on selliste mõjude tekkimisel olnud erinevad põhjused ning eesmärgid. Ekstremistlikud rühmitised on eksisteerinud ja eksisteerivad edaspidigi praktiliselt kõikides riikides, kus neile on võimaldatud vähimgi tegevusvabadus. Kuigi sellistel rühmitistel ei ole kuni viimase ajani õnnestunud Eesti Vabariigi põhiseaduslikku korda tõsiselt võetavalt ohustada, ei saa alahinnata hetkel ja ka edaspidi võimalikke äärmuslaste tekitatavaid ohte meie riigi julgeolekule.

Allikas: http://objektiiv.ee/kapo-selgitab-aarmuslus-rassism-seksuaalvahemuste-vihkamine-vandenouteooriad/
 

Read more...

Eesti Aeg - Nädal Riigikogus - #811 - Martin HelmeSelgub, et võitlus eestlaste säilimise eest on tegelikult kriitilisem kui 30 aastat tagasi.

Read more...

esmaspäev, 19. märts 2018

MATTI ILVES: LÄTI ON VEEL NORMAALSEM OSARIIK KUI EESTI

Läti on veel normaalsem osariik, kui seda võrrela Eestiga. Sest seal ei ole veel vastu võetud kurikuulsat kooseluseadust, kuigi riigiametnikud on koostanud umbes samasuguse kooseluseaduse kui on Eestis.

Et kooseluseadus parlamendis jälle arutlusele võetaks, selleks pidid homod, lespid ja teised väärakad koguma kokku 10 000 allkirja ja mis te arvate, kaua see neil aega võttis? Täpselt 3 aastat!! See juba näitab, et seadus pole seal üldse populaarne nagu ka Eesti elanike seas. Siin õnnestus see vale ja pettusega siiski kuidagi Riigikogus läbi suruda.

Aga seda "õnne" polnud LGBT+ kogukonnal siiski eriti kauaks. Sest Läti parlament hääletas selle juba esimesel lugemisel maha ja menetlusest välja.
Selles süüdistati seal eelkõige Venemaa vaenulikku propagandat, mis seekord oli tõesti õige ja lausa eeskujuvääriv. Meil süüdistati selle seaduse vastaseid samuti putinismis ja Venemaa käsilaseks olemises - eelkõge muidugi EKREt. Meil konservatiivid ei ole loobunud lubadusest, see seadus kohe tühistada paremate aegade saabudes, mis võivad tulla juba aasta pärast (03. märtsil 2019) peale Riigikogu valimisi.

Read more...

Üks näide ka kommunismiajast, mil Eestit samuti iga hinna eest "internatsionaliseeriti"

"Suurvene šovinism oli nüüd legaliseeritud ja riikliku poliitika komponendina igati kilbile tõstetud. Suurvenelaste rahvusluse avaldusi nimetati internatsionalismiks, rahvusvähemuste omi natsionalismiks, igati taunitavateks. Venelased võtsid meeleldi omaks vanema venna rolli, kes oli esimene võrdsete seas. Esimestel sõjajärgsetel aastatel oli see enamasti piirdunud konfliktidega suhkrusabas, kus ohvitseriprouad argumenteerisid oma meeste kui vabastajate sõjariistadega omandatud õigustega. (Siis võimud ei rakendanud veel stagnatsiooniaastail leiutatud praktikat – legaalselt sätestatud ja veteranitunnistustega kinnitatud olmeprivileege.)

Aga migrantide valvsus oma seaduslike ja moraalsete õiguste kaitsel võis mõnikord omandada päris karmid vormid. Eesti mees, kes oli sõbra kutsel tulnud Narva Balti Soojuselektrijaama käivitama, jutustas keeleolukorrast Narvas nn. sula ajal. Kui vestlejate, eestlaste, hulgas oli kas või üks venelane, tuli tingimata vene keeles kõnelda. Tema ise sõitis kord bussis töölt koju, seisis ja ajas töökaaslasega omavahel juttu – eesti keeles. Äkki üks kaasreisija käratas: „Jääge vait, rongad, mis te kraaksute! Kas te ei tea, kuidas rääkida tuleb!“ Kahe päeva pärast kutsuti neid välja julgeolekusse: „Millest te rääkisite? …“ jne.
http://elutark.delfi.ee/raamatud/enn-tarvel-kuidas-noukogude-ajal-toimis-migratsioon-eestisse?id=81277533

Allikas: Anti Poolamets, Facebook

Read more...

Risto Nahkor: Võib-olla oleks lihtsam silmaklapid peast ära võtta ja ise reaalsusega tutvuda

Oletame, et Teil on silmaklapid peas ja Te ei näe midagi. Te valite enesele juhi ja kujundate enda arusaamad ning liikumised tema juhendamisele vastavalt.

Oletame, et see juht räägib Teile ilusaid lugusid ja annab lubadusi... Teile räägitakse kuidas Teid talutatakse uhkesse lossi, kus on nauditav ja rõõmus elu... Te jalutate ja unistate...
Teil on raske ja Te olete enesele loonud peas turvalise ootuse tulevikust ja liigute seatud sihini.(Te fantaseerite ja petate ennast, et rasked olud ületada.)

Oletame, et Teie ligidusse tuleb teine isik, kes näeb, et Teid talutatakse tapamajja ja ütleb Teile seda... Teie esmane reageering on eitus, sest Te tahate uskuda juba enesele seatud eesmärke ning enda valitud "liidrit" - Te ei saa enesele kohe tunnistada, et Teie olete eksinud ja "liider" valetab Teile(miks ta peaks valetama... ?) Te lähete lausa põlema tõenäoliselt ja hakkate enese valikut ja "juhti" kaitsma - Teie mõistus kiilub kinni ja Te ei näe enam selgelt. (samal ajal sosistab "juht" Teile kõrva magusaid sõnu ja mõtteid... läheme lossi... läheme lossi... )

Ja Te marsitegi vabatahtlikult tapamajja... sest tahate uskuda magusaid sõnu ja ilusaid lubadusi... sest need tekitavad positiivseid ja häid emotsioone... emotsioonid, mida "juht" Teis tekitab on ju olulised, tühja sellest reaalsusest... ?

"Me tuleme rahus!" loosungi levitaja naeratab ja tekitab samuti häid emotsioone... tuleb tõsiselt mõtelda võõraste motiivide üle ja kas ühised huvid ikka kattuvad... Suvaline võõras tuleb rahus Sinu koju? Nagu mida ##### !?
Allpool on viide võõrvallutajate mänguasjadele! Usume, et võõrvallutajad tulevad rahus ja neil ei ole plaani kohaliku Valge rassi rahvaste maha tapmiseks... usume, sest nad ju ise ütlevad, et tulevad rahus... usume... tulevad rahus Meie koju... relvastatult ja endale sobivate "väärtustega"...
Täpsustamata andmetel: "Andmed Inglismaa kohta on lausa ehmatavad. 30 a. tagasi oli moslemeid seal 80 000, nüüd 3 000.000!!!
Sissetung on olnud rohkem kui edukas. Ega mujalgi Lääne-Euroopas olukord parem pole. Samamoodi jätkudes on juba enne selle sajandi lõppu lääneosas kalifaat. ..."(... tsiteeritud mõte... Mati Kivistik ? )

Ega tegemist ei ole ju võõrvallutusega? Kohalik rahvas väheneb ja kaotab üha enam jõudu. Mida tehakse kohaliku rahvaga kui nood päris jõuetuks ja vähemusse jäävad? -tapetakse ära!
Euroopa Valge rassi rahvastele on kuulutatud sõda mida esmases järgus peetakse ideoloogiliselt - erinevate ilusate siltide all: "sallimine", "inimõigused", "rassism", "nutunägudega võõraste abistamine" jne jne jne... ... Valge rass muudetakse oma kodus tahtejõuetuks ja alandlikuks ning kõigega nõustuvaks. Meie "liidrid" ütlevad meile, et Teid on vähe "me peame võõraid sisse vedama", "me peame sallima isiksuse häiretega vaimuhaigeid, kes arvavad, et inimene ei olegi inimene vaid võib olla isikliku tahte alusel ka loom või sootu olend...", "me peame enda lastele õpetama, et võõrad ja vaimuhaigused on uuteks väärtusteks", "me peame leppima sellega, et meie ravas ja rass tapetakse maha, sest ajad muutuvad...", "me peame laskma vägistada enese tervet mõistust ja tahet, sest peame austama ja sallima võõraid...", "me peame katma ja toitma võõraid, olgugi, et oma rahvas on näljas ja külmas,", "me peame", "me peame", "me peame"... "me peame alluma võõrale tahtele", "me peame alluma võõrale tahtele"... "Me peame laskma vägistada enese lapsi". Aitab! Võõrast tahet peale sundivad võõrad ja neile alluvad reeturitest "omad" tuleb maha tappa! (Loomulikult taastatud surmanuhtluse ja õiglase kohtupidamise kaudu! )

Meie ei pea enese kodus mitte ühegi võõra tahtele alluma! Meie teeme enese kodus seda mida meie ise tahame ja heaks arvame!
Meie koju on toodud ideoloogia, mis sunnib meid enesehävitusele... meid on muudetud ohvriteks, meid sunnitakse nautima alandamisi ja piinamisi ja sisendatakse, et see ongi õige ja hea ning me väärime alandatud olemist... meist on tehtud submissiivsed orjad, kes naudivad peremehe tahtele allumist ja enese vigastamist... Valge rassi rahvaid on erinevate psühholoogiliste tehnikatega töödeldud-hüpnotiseeritud ja veendud enesehävituslikule käitumisele... Meie liidrid on korrumpeerunud värdjad, kes juhivad enda rahvast ja rassi hukatusse... tapamajja... osad-paljud isegi endale teadvustamata kuhu nad ise lähevad ja kuhu Teisi juhivad...
"Me tuleme rahus!" loosungi levitaja naeratab ja tekitab samuti häid emotsioone... tuleb tõsiselt mõtelda võõraste motiivide üle ja kas ühised huvid ikka kattuvad... Suvaline võõras tuleb rahus Sinu koju? Nagu mida ##### !?

Kas tahate kellegi teise ilusate sõnade-lubaduste järgi jalutada või siiski võiks silmaklapid peast ära võtta ja reaalsusele otsa vaadata?
Tapamajja minek või enese eest seismine? Mis valiku Sa teed?
Aeg on üles ärgata ja üles tõusta ning vastu hakata!
https://www.youtube.com/watch?time_continue=5&v=jvW39mxW-dU
https://www.rt.com/ne…/380745-firearms-arsenal-seized-spain/

Allikas: Facebook

Read more...

pühapäev, 18. märts 2018

Huvitavat pühapäevaks - Aldo Roomere: Kalevipoeg kutsuti linna miskisugusele konverentsile loengut pidama.

Korraldajad arvasid, et sihuke sensatsioon ajab üüratu hunniku rahvast ja raha kokku. Kalevipoeg urises tükk aega vastu, et tema pole miski kõnemees, tema tahab ikka tegusid teha ja võimaluse korral lausa kangelastegusid. "No aga sellest siis rääkigegi," siristas seksikas neiuhääl telefonis, "inimesed unistavad ju ka salamisi sellest, et saaks mõne kangelasteo teha ja kuulsaks saada!" No Kalevipoeg jäigi nõusse, ise mõtles, et kas see tibi ka sinna konverentsile tuleb ja et mis nägu või tegu ta võiks olla.

Määratud päeval sahises rongi pikkune limusiin Kalevipoja talu värava ette, sohver kargas välja, avas ukse ja Kalevipoeg vajus mõnusalt nahkpolsterdusse. Kalevipoeg jäi tukkuma ja ärkas avaneva ukse klõpsatuse peale. Ta ukerdas end uulitsale ja ajas pea kuklasse. Hotell oli nii kõrge, et kui kajakas selle katuselt alla sittus, siis haihtus sitt enne maapinnale plärtsatamist lihtsalt ära.

Kalevipoeg juhatati mööda punast vaipa lifti, mis viskas ta hetkega kuhugi mägede kõrgusesse.
Saal oli paksult rahvast täis, muusika mängis, suud sumisesid, aga enamus jõllitas juhmilt oma nutitelefone. Peaaegu olematus miniseelikus näitsik võttis mikrofoni oma kuldsete kunstküünte haardesse, naeratas silmipimestavalt, jalutas kolm säärejooksudemonstratsiooniringi saali ees, palus kõigil mobiiltelefonid välja lülitada, mida valdav enamus rahvast loomulikult eiras, ning kuulutas ürituse avatuks. Seda kõike õnnestus tal teha veerand tundi ja Kalevipoeg imestas, kuidas saab nii pikalt rääkida nii vähe öeldes. Aga eks tibinal oli põhiline värk enda eksponeerimine, ja materjali tal selleks muidugi piisas, pidi Kalevipoeg püksikihelust tundes tunnistama. Seejärel sai sõna mingi prillidega onkel, kelle tiitlite ettelugemine võttis nii kaua aega, et Kalevipoeg jäi magama. Ta nägi unes, et võitleb sortsidega, niites neid miljonite kaupa, sest sortsid vehkisid oma harkidega, aga temal oli Kalaśnikov. Siis sai üks sorts talle siiski hargi õlga torgatud, aga osutus, et see oli hoopis too kuldküüntega kaunitar, kes ta üles äratas, sest oli möödunud juba kolm tundi ja kätte jõudnud Kalevipoja etteaste aeg.

Kangelane raputas endalt une, surus haigutuse särgikraesse ja jalutas silmipimestava säärejooksu järel kõnepulti.
Suud sumisesid, silmad olid tardunud nutitelefonidesse, esimeses kahes reas märkas Kalevipoeg siiski ka teda uudistavaid nägusid. Kauniskoib kuulutas Kalevipoja etteaste välja, sumin vaibus ja võis aimata isegi mõningase tähelepanu kohalolu.

"Nojah, seda et..," alustas Kalevipoeg, "ega ma suurem jutumees pole, aga kui juba kutsuti, siis peab ju rääkima, eksole?"
Näod naeratasid talle vastu ja kostis äratavaid naeruturtsatusi.
"Kui millestki rääkida, siis ma tahaksin rääkida rääkimisest," jätkas Kalevipoeg juba enesekindlamalt. "Ärge, kurat, panustage laiapõhjaliselt tobedatesse taristutesse, rääkige ikka sellist eesti keelt, millest eestlane aru ka saab, eksole? Ja iga rääkimine peab enne ära lõppema, kui ta unejutuks muutub. Ja sellel rääkimisel peab ikka sisu ka olema, mitte ainult prääksumine prääksumise pärast. Ja minge linnast ära, sest linn teeb litsiks! Maal on hea elada, sest seal pole vaja möliseda, peab ikka tööd ka tegema! Ega mul rohkem midagi rääkida polegi, head aega," ütles Kalevipoeg ja kõmistas end pikkade sammudega lifti manu.

Allikas: Facebook

Read more...

  © Blogger template Ramadhan Al-Mubarak

Back to TOP