RAHVUSLANE

Rahvuslane

neljapäev, 21. märts 2019

Fookuses: Objektiiv Hartlebi ja Holmbergi nõudekirja ees ei paindu - me läheme pigem kohtussePortaali Objektiiv videoproduktsioon

Read more...

Pearabi solvamise vaenu õhutamiseks kvalifitseerimine ja selle alusel kahtlustatava kodu läbiotsimine oli ebaseaduslik

Foto: fotokita/Bigstockphoto.com

Vabas ühiskonnas ei peaks eraisikute vaheliste solvangute ühiskondliku hukkamõistu vahendiks olema jõustruktuuride poolt riikliku karistusvõimu rakendamine – rääkimata selle rakendamisest selgelt ebaseaduslikul ja ebaproportsionaalsel moel, kantuna meedia ja muude huvigruppide poolt üles köetud hüsteeriast, toonitab Varro Vooglaid.

Eile keskpäeva paiku helistasin Politsei- ja Piirivalveameti kommunikatsioonibüroosse, et paluda vastust mõnele küsimusele seoses juudi pearabi suunal lendu lastud solvangutega algatatud menetlusega. Kahjuks ei soovinud politsei pressiesindaja suuliselt küsimustele vastata ning vastust ei laekunud ka vastavalt politseilt saadud juhistele kirjalikult saadetud küsimustele.
Küsimused, mille ma politseile esitasin, on põhimõttelise tähtsusega ega lähtu vähimalgi määral soovist õigustada pearabi solvamist. Alljärgnevalt esile toodud küsimuste taga on põhimõtteline mure olukorra pärast, kus meedia ja muude huvigruppide poolt ühe intsidendi ideoloogilise ja poliitilise ekspluateerimise ja ülevõimendamise tõttu hakkavad õiguskaitseorganid tegutsema elementaarseid õiguslikke põhimõtteid eiraval ja rikkuval viisil.
Tere!
Kirjutan portaalist Objektiiv seoses politsei poolt algatatud menetlusega juudi pearabi suunal öeldud solvangutega. Koostades sel teemal artiklit, palun selguse saamiseks PPA kommentaari mõnele küsimusele.
(1) Delfi vahendusel („Politsei: vaenukuritegude menetlusel on kahtlusaluse kodu “läbipuistamine” tavaline”, 18.03.19) saab lugeda, et menetlus algatati vaenu õhutamise keelu ehk karistusseadustiku §-i 151 alusel, mille kohaselt tegevuse eest, millega avalikult on kutsutud üles vihkamisele, vägivallale või diskrimineerimisele seoses rahvuse, rassi, nahavärvi, soo, keele, päritolu, usutunnistuse, seksuaalse sättumuse, poliitiliste veendumuste või varalise või sotsiaalse seisundiga, kui sellega on põhjustatud oht isiku elule, tervisele või varale, karistatakse rahatrahviga kuni kolmsada trahviühikut või arestiga. Samas ei ole kõnealuses intsidendis keegi esitanud kolmandatele isikutele mingit üleskutset vägivallaks, vihkamiseks ega diskrimineerimiseks ning samuti pole tekitatud reaalset ohtu vaenule kutsuvate väljaütlemiste objektiks oleva isiku või isikute grupi elule, tervisele või varale. Miks algatas politsei väärteomenetluse hoolimata tõsiasjast, et vähemalt kahes aspektis ei vasta faktilised asjaolud karistusseadustiku §-i 151 koosseisulistele tunnustele?
(2) Väärteomenetluse seadustiku §-i 44 lg 1 kohaselt võib isikut, kelle kohta on põhjendatult alust arvata, et ta on toime pannud väärteo, kuni 48 tundi kinni pidada, eeldusel et (a) ta püüab põgeneda, (b) ei ole tuvastatud tema isikut, (c) ta võib jätkuvalt toime panna väärtegusid, (4) ta võib väärteomenetlust takistada või sellest kõrvale hoida. Mis annab politseile alust pidada põhjendatuks isiku 48-ks tunniks kinnipidamist ehk millele tuginedes leiab politsei, et kahtlustatavana kinnipeetu võiks panna toime uusi väärtegusid, takistada väärteomenetlust või väärteomenetlusest kõrvale hoida (ilmselgelt ei ole isik püüdnud põgeneda ning tema isik on politseile teada)?
(3) Põhiseaduse §-i 33 kohaselt on kodu puutumatu ning kellegi eluruumi ei tohi tungida ega ka seda läbi otsida ilma väga kaalukate põhjendusteta seadusega sätestatud juhtudel ja korras avaliku korra, tervise või teiste inimeste õiguste ja vabaduste kaitseks, kuriteo tõkestamiseks, kurjategija tabamiseks või tõe väljaselgitamiseks kriminaalmenetluses. Et kahtlustatava kodu läbiotsimine on väga tõsiselt eraomandi ja eriti kodu puutumatuse põhiõigust riivav menetlustoiming, rakendatakse seda väärteomenetluses väga harva. Millisele õiguslikule alusele ja millistele eriti tõsistele kaalutlustele tuginedes leiab politsei selle meetme rakendamise olevat antud menetluses põhjendatud, pidades silmas, et kriminaalmenetluse seadustiku §-i 91 lg 1 kohaselt on läbiotsimise eesmärk leida asitõendina kasutatav või konfiskeeritav objekt, kriminaalasja lahendamiseks vajalik dokument, asi või isik või kriminaalmenetluses arestitav vara või laip või tabada tagaotsitav? Mida sellist oli politseil põhjendatud kahtlus läbiotsimise käigus leida?
(4) Delfile antud kommentaaris selgitab politsei, et “laupäeva hommikul aset leidnud Eesti pearabi vastase verbaalse rünnaku laadsete “vaenukuritegude” menetlusel [on] “läbipuistamine” tavaline protseduur.” Kui palju on Eestis viimase 10 aasta jooksul nn vaenukuritegusid (vaenu õhutamine on tegelikult põhikoosseisu tasandil teatavasti väärtegu) toime pandud, et politsei saab pidada põhjendatuks rääkida nende menetlemisel “läbipuistamisest” kui tavalisest protseduurist? Ja miks peab politsei kodu “läbipuistamist” kõnealust tüüpi asjade menetlemisel tavaliseks protseduuriks, olgugi et väärteomenetluses tuleks seda kodu puutumatuse põhiõigust väga tõsiselt riivavat meedet rakendada nii harva kui võimalik ja üksnes viimase vahendina?
Olen tänulik, kui leiate võimaluse vastata tööpäeva jooksul.

Lugupidamisega
Varro Vooglaid

Nagu öeldud, et laekunud politseilt neile küsimustele päeva jooksul mingit vastust. Samuti ei ole seda laekunud täna hommikuks, mistõttu avaldan artikli ilma politsei kommentaarideta.
Küll aga saime juba eile õhtul lugeda uudist, millest selgus, et politsei tunnistab, et vaenu õhutamist keelava karistusseadustiku paragrahvi alusel menetluse algatamine oli ebaseaduslik, mistõttu kvalifitseeriti väärtegu ümber avaliku korra rikkumiseks, mille eest (ühtlasi narkootilise ja psühhotroopse aine tarvitamise eest) karistati süüdistatavat kaheksapäevase arestiga.

Ühelt poolt on muidugi positiivne, et politsei tunnistab oma ilmselget viga kõnealuse teo vaenu õhutamiseks kvalifitseerimisel. Ent teiselt poolt jääb endiselt küsimuseks, kuidas on võimalik, et politsei seda juhtumit õiguslikult nii jämedalt vääralt kvalifitseeris ja asus selle väärkvalifikatsiooni alusel uljalt kasutama selgelt ebaproportsionaalselt isiku põhiõigusi riivavaid menetlustoiminguid, nagu kodu läbiotsimine. Samuti jääb küsimuseks, kuidas läks sellise ilmselge väärkvalifikatsiooniga kaasa kohus, kiites selle alusel heaks isiku kodu läbiotsimise.

Kas tõesti elamegi ühiskonnas, kus piisab vaid meedial hüsteeria üleskloppimisest, et politsei tõttaks kohe alusetu vaenu õhutamise kahtlustuse pinnalt inimest kahtlustavana 48-ks tunniks kinni pidama ja tema kodu läbi otsima – kusjuures kohus annab selleks lahkelt loa, näidates seega, et ka kohtunik on valmis asja ilmselge väärkvalifikatsiooni suhtes silmas kinni pigistama? Kui kodu on juba läbi otsitud, siis teatatakse, et ah, tegelikult pole vaenu õhutamise kahtlustuseks alust, aga mis seal ikka. Olgem ausad, mina küll ei tunne niisuguses olukorras, et minu põhiseaduslik õigus kodu puutumatusele oleks kaitstud.

Samuti jääb juhtumi niisugusest lahendamisest kõlama järeldus, et Eesti Vabariigis ei ole inimesed mitte oma õiguste poolest võrdsed. Kui keegi solvab juudi pearabi, siis peab ta arvestama ilma pikema jututa 48-ks tunniks kinnipidamise, kodu läbiotsimise ja kaheksa päevase arestiga. Aga kui nt Indrek Tarand esitab sotsiaalmeedias kaudseid tapmisähvardusi või kui Florian Hartleb sõimab inimesi seaduslikul ja rahumeelsel meeleavaldusel fašistideks, siis ei järgne õiguskaitseorganite poolt mingit reaktsiooni.

Lõpetuseks toonitan veel kord, et juudi pearabi vastu suunatud solvangud on vaieldamatult matslikud ja väärivad sellisena ühiskondlikku hukkamõistu. Aga vabas ühiskonnas ei peaks eraisikute vaheliste solvangute ühiskondliku hukkamõistu vahendiks olema jõustruktuuride poolt riikliku karistusvõimu rakendamine – rääkimata selle rakendamisest selgelt ebaseaduslikul ja ebaproportsionaalsel moel, kantuna meedia ja muude huvigruppide poole üles köetud hüsteeriast. Et reaalselt käivad asjad risti vastupidi, siis on meil kõigil põhjust muret tunda, sest jõustruktuuride ebaseaduslik tegevus võib saada suunatud ka meie endi vastu. Nagu näha, piisab selleks vaid meedia ja muude huvigruppide poolt piisava surve avaldamisest.
 Allikas: http://objektiiv.ee/pearabi-solvamise-vaenu-ohutamiseks-kvalifitseerimine-ja-selle-alusel-kahtlustatava-kodu-labiotsimine-oli-selgelt-ebaseaduslik/

Read more...

Esimene stuudio, Martin Helme

Link: https://etv.err.ee/917499/esimene-stuudio
____________
Hea saade, soovitan vaadata.
M.I.


Read more...

kolmapäev, 20. märts 2019

Valijate halvustamise pärast pöörduti Avaliku Sõna Nõukogu poole

Avaliku Sõna Nõukogule saadetud pöördumises küsib Enn Veesalu, kas meedia tohib halvustada neid valijaid, kes ei toeta Reformierakonda. Koalitsiooni läbirääkimiste osalised ajakirjanike piiramisrõngas. FOTO: EERO VABAMÄGI/POSTIMEES 

Avalik kiri. Ajakirjanduse Avaliku Sõna Nõukogu esimees, professor Epp Lauk. 

Milles on valijad süüdi, kui me ei ole 5 kõige rikkama riigi hulgas? 
Kuna Eesti meedia suhtumine demokraatlikult valitud erakondade koalitsioonileppe moodustamisel on tekitanud rida eetilisi küsitavusi, siis palun Teie avalikku arvamust ja eetilist hinnangut antud olukorrale, ajakirjandusliku hea tava valguses.
Praeguses hüsteerilises olukorras tundub, et Eesti rahva poolt mandaadi saanud erakonnad on justkui midagi väga valesti tegemas. Valdavalt on püütud Eesti rahvale ja maailmale kujundada täiesti absurdsete väidetega pilti meie peaminister Jüri Ratas’est, kui võimuahnest tegelasest. Jättes kõrvale võimaluse, et ta võis teha oma valiku hoopis valijate tahet austades, selle asemel, et minna kellegi puudliks.

Arvan, et kohapeal saab enamus aru, et see viimane tundub palju tõenäolisema variandina, kuid kuvand Eestist väljapoole on kõver. Vaevalt see meie reputatsioonile kasuks tuleb.
Pole vist eestlast, kes ei teaks meie Reformierakonna lubadust, viia Eesti viie jõukama riigi hulka.
Mulle vähemalt tundub, et see sama erakond on endast nii väljas, et ei saa enam aru lihtsast tõsiasjast, et valimislubadus on krediit ette. Nüüd on kätte jõudnud viljade aeg, mille maitseelamus sõltub panustatud tulemustest. Kõigi mustamise asemel võiks maha istuda ja mõelda pisut. Miks nii?
Seda enam, kui selle sama erakonna endine peaminister Taavi Rõivas leiab, et EKRE kõnetab neid inimesi, kes on millegipärast õnnetud. Mulle ütleb see seda, et ju siis nende õnnetute inimeste arv on järjest suurenenud, vastupidiselt tema erakonna valimislubadustele. Pealegi, kui Taavi Rõivase jaoks on see valijaskond „mitteparketikõlbulik“, siis kelle poole neil enam pöörduda oleks, kui keegi, kes vähemalt lubab ka nende eest hoolt kanda. Samas teame, et veel suurem osa on jalgadega hääletanud ja hoopis minema läinud, see on ka sõnum.

Kui eeltoodu ei ole ühiskonna lõhestamine kõlbulikeks ja mittekõlbulikeks, siis jääb mul siin täiesti arusaamatuks ajakirjanduse roll, kes millegipärast on selgelt kaldunud „kõlbulike“ poole peale. Rääkimata ALDE fraktsiooni juhi Guy Verhofstadt’i nõudest Jüri Ratasele, et demokraatlikult valitud erakonnaga kootööd mitte teha. See on näide ühest meedia negatiivsest mõjust, sest vaevalt tal mingit muud alust oma hinnangu andmiseks oli, kui meie oma meedia kujundatud arvamus.
Seoses euroopa juhtiva tegelase kummalise nõudega, meenub paratamatult vestlus ühe afgaaniga, rääkides nende maal toimuvatest demokraatlikest valimistest, kus inimesed panevad oma elud ohtu „valede“ valikute tegemisel. Seepärast ei saa jätta küsimata, et kas me kuulume nüüd liitu, kus on samasugused „demokraatia“ põhimõtted?

Paistab, et meedia mõõdukus on läinud juba üle igasuguste piiride ja olukord on muutunud piinlikuks sellise lahmiva suhtumise pärast, kus täiesti vastutustundetult püütakse meie ühiskonnast kujunda ebameeldivat ja moonutatud pilti maailma avalikkuse ees (näen seda väljapool Eestit elades). Seepärast palun Teie, kui oma ala professionaali avaliku seisukohta ja vastust 3-le küsimusele.
1. Kas sellel valijaskonnal, kes ei valinud Reformierakonda, on õigus eeldada meedialt mittehalvustavat suhtumist, kuna see on sõnum ka nendele?
2. Kas meedia poolt solvavate akronüümide kleepimine demokraatlikult valitud erakondade koalitsioonikoostööühendusele on sildistamine ja vihakõne?
3. Kui eetiline on meedia, kes pahatahtlikult halvustab demokraatlikult valitud erakonda oma valikute tegemises?
Julgen loota, et Teie eetiliste põhimõtete käsitlus ja meeldetuletus antud protsessis annab tõuke ka kaalukama osa esile tulekuks meie ühiskonnas, mis võiks meedia kaudu kajastust leida.

Austuse ja lugupidamisega
Enn Veesalu

Allikas: https://eestiuudised.ee/konservatiivsete-valijate-halvustamise-parast-poorduti-avaliku-sona-noukogu-poole/

Read more...

EKRE Soome osakond edastas avaliku pöördumise

EKRE Soome osakond edastas avaliku pöördumise, milles kutsub toetama praegu Eestis loodavat Keskerakonna, EKRE ja Isamaa võimuliitu.
Sotsiaalmeedias avaldatud pöördumine on järgmine:

Hea Eesti rahvas, pöördume teie poole, et jagada oma muret Eestis toimuva pärast ja kutsuda teid üles toetama EKRE, Isamaa ja Keskerakonna koalitsioonikõnelusi ja võimalikku tekkivat koalitsiooni.
3.märtsil 2019 andis Riigikogu Valimistel 99 671 inimest hääle Eesti Konservatiivsele Rahvaerkonnale, millega saadi 19 mandaati tulevases Riigikogus. Välismaal hääletanud Eesti kodanikud hääletasid Riigikogu valimistel kõige rohkem EKRE poolt. Välismaal antud häältest läks EKRE arvele tervelt 43,7 protsenti.
12.märtsil 2019 alustasid kolm erakonda Keskerakonna juhtimisel ja Isamaa ning EKRE osalusel koalitsioonikõnelusi.
Oleme mures selle üle, et Eesti peavoolumeedia kajastab antud koalitsiooniläbirääkimisi äärmiselt alatult ja kallutatult, ühiskonda jätkuvalt lõhestades ning pooltõdede ja lausvalede abil manipuleerides, et levitada EKRE vastasust ning nurjata EKRE, Isamaa ja Keskerakonna koalitsioonikõnelused.
On äärmiselt häiriv ja alandav, kuidas peavoolumeedia koostöös Eesti Rahvusringhäälinguga mõnitab ja stigmatiseerib Eesti rahvast, kes toetavad ja pooldavad Eesti Konservatiivset Rahvaerakonda, nimetades neid küll natsideks, äärmuslasteks ja sallimatuteks, kellel ei ole kohta Eesti poliitikas või Eesti arengus kaasarääkimisel ja kaasalöömisel.
On äärmiselt häiriv ja ohtlik, kuidas peavoolumeedia kaasabil ühiskonnas valitsevad vasak- ja äärmusliberaalsed jõud üritavad valedele ja pooltõdedele ning vihaõhutamisele rajatud hüsteeriliste infooperatsioonide abil nurjata demokraatlikult valitud erakondade: EKRE, Isamaa ja Keskerakonna rahumeelseid koalitsioonikõnelusi.
Käesoleval nädalal on algatanud liberaalid ja vasakäärmuslased nende demokraatlike protsesside suhtes ulatuslikku, valelikku, hüsteerilist ja ühiskonda lõhestavat valekampaaniat ning infooperatsioone.
Demokraatia on ohus, kuna ajakirjanduse, vähemusgruppide ja Euroopa Liidu ametnike kaudu valetatakse ning survestatakse seaduslikel ja demokraatlikel viisidel tekkinud koalitsiooniläbirääkimisi.
Kõigi nende inimeste hääled, kokku 293 508, kes toetasid Keskerakonda, Isamaad ja EKRE’t on ohus, sest Reformierakond ja Sotsiaaldemokraadid üritavad neile omaselt läbi poliitmängurluse, lobistamise, valetamise ja muude võtete abil nurjata loodavat koalitsiooni.
Välismaal elavad eestlased on palju hääli andnud just konservatiividele lootuses, et mõeldakse ka tihti olude sunnil välismaal elavatele eestlastele. Oleme kindlad, et ainult hetkel loodav koalitsioon loob paljudele eestlastele eeldused Eestimaale tagasipöördumiseks.
Reformierakonna ja sotside tegevus on paraku üksnes soosinud Eestist väljarännet ning eestlaste väljavahetamist pagulaste ja võõrmaise odavatööjõuga.
EKRE Soome osakonna juhatus kutsub kõiki välismaal elavaid eestlasi ja nende sõpru üles näitama toetust EKRE’le ja loodavale koalitsioonile.

Usume loodavasse koalitsiooni! Iseseisva ja demokraatliku Eesti eest!

Toetad meie pöördumist kui märgid selle meeldivaks ja/või kommenteerid. Jagamine on igati teretulnud ja soovitav.

Read more...

Jüri Lina loeng ”Maagilistest nähtustest” ja ettekanne ”Venemaa telgitagustest”


Massoonid on teinud kõik, et avalikkuse ees naeruvääristada maagilisi nähtusi, kuigi maagiat leidub kõikjal: meie ümber ja meie sees.
Jüri Lina annab ülevaate praktilisest maagiast, rääkides esimest korda avalikkuse ees kokkupuutumistest maagidega ja maagiliste nähtuste kasutamisvõimalustest, sealhulgas kuritarvitamisest läbi aegade. Ta selgitab, millised nähtused on soodsad ja millised kahjulikud. Ta räägib ka sellest, kuidas end kaitsta negatiivsete mõjustuste eest. Juttu tuleb sellestki, kuidas Nõukogude Liit kasutas ära Aafrika nõidu Lääne diplomaatide mõjustamiseks ja kuidas tai noorukid pruugivad maagilisi võtteid oma äritegevuse soodustamiseks.

Veel tuleb juttu sellest, kuidas austraalia teadlane ja arst avastas vähi olemuse, selle vägagi maagilise saladuse, tänu millele ravi olnuks ülilihtne ja kõrvaltoimeteta. Ent tema 20 aastat tagasi tehtud avastus vaikiti täielikult maha ja jätkatakse vanas vaimus, tehes nägu, justkui vähk oleks endiselt mõistatus.
Seevastu propageeritakse asjatundmatuid väiteid, millel tegelikkusega pole mingit seost.
Lõpuks toob ta uudiseid Rootsi meeleheitlikust olukorrast, lähtudes maagia seaduspärastest, näidates, et mõjukate nähtustega ei tohi mängida. Ja kõneleb tegelikust olukorrast Birmas, kus ta veebruaris viibis ja kus maagiaga võib kokku puutuda igal sammul.

Õhtu teises pooles teeb Jüri Lina juttu praeguse Vene süsteemi kõige varjatumatest saladustest, mis viitavad režiimi koletislikule kurjusele, teenides Uue Maailmakorra isandaid. Ta kõneleb nii Nõukogude president Gorbatšovi pöörasest varandusest kui ka praeguse Kremli juhtkonna muinasjutulisest rikkusest, samal ajal kui elanikkond vireleb vaesuses.
Vaheajal on võimalik osta raamatuid, sealhulgas Lina menukat ”Varjatud tervisevalemit” ja tema uusimat teost ”Rokiajastu resonantsid”, mis samuti on seotud terviseprobleemide ja maagiaga. Ning maagilisi nähtusi käsitlevat romaani ”Eemaldumine Kartaagosse”, Toivo Kurmeti muusikaga heliplaate ja filme (DVD-l). Lisaks maagilisi nähtusi kujundlikult valgustavaid muinasjutulavastusi. Ettekannete lõpus saab esitada küsimusi.

Tere tulemast!

Aeg ja koht:

Esmaspäeval, 8. aprillil 2019 kell 19-22 Tallinnas Puuetega Inimeste Kojas Endla t 59, Kristiine Kaubanduskeskuse läheduses. Priiparkimine maja ees ja taga. Kesklinna poolt sõita Koskla tänava kaudu, sest Endla tänavalt ei pääse vasakult Mooni tänavale. Rongipeatus Lilleküla. Kohale saab sõita ka busside ja trollidega.

Sissepääs 10 eurot.

Teisispäeval, 9. aprillil 2019 kell 18.30-21.30 Pärnu hotellis "Viiking"
Sadama 15. Sissepääs 8 eurot.

Kolmapäeval, 10. aprillil kell 18.30-21.30 Tartu hotelli "London" konverentsikeskuses Rüütli 9. Sissepääs 9 eurot.

Neljapäeval, 11. aprillil kell 18-21 Rakveres Gustavi majas Pikk 28 (hoovipealne maja).
Sissepääs 8 eurot.

Reedel, 12. aprillil 18:00-21.00 Paides Järvamaa Keskraamatukogus Lai t 33, 3. korrus. Sissepääs 6 eurot.


Laupäeval, 13. aprillil kell 15-18
Raplas Elujõu Keskuses, Viljandi mnt. 72 G (sissepääs Ööbiku tänavalt).

Sissepääs 6 eurot.

Pühapäeval, 14. aprillil 2018 kell 14-17 Kuressaares.
Ühisgümnaasiumi auditooriumis 138 aadressil Hariduse 13.

Sissepääs 8 eurot.

Read more...

teisipäev, 19. märts 2019

MATTI ILVES: KAOTADA TULEB EMAKEELE PÄEV!

Ajalehes "Sirp" tegid sallivuslased ettepaneku, et kaotada tuleb emakeelepäev ja asendada see eesti keele päevaga, sest vaadake, meil elab juba palju inimesi kelle emakeel ei ole eesti keel.
Meil tuleb loomulikult asuda kummardadama neid hilisimmigrante (ajalooliselt on ka kõik nõukogudeaegsed immigrandid hilisimmigrandid), nagu tehakse mandunud Lääne-Euroopas.

"Vikerraadiole" meeldis see mõte nii väga, et sellest räägiti 2 korda peaaegu jutti! Eks näis, mis siis edasi saab, igatahes on selline ettepanek nüüd tehtud.

Hull lugu oli juba aastaid tagasi meie kultuuriga, sest meiele taheti teha ülesandeks hoida nii eesti kui teiste rahvaste kultuuripärandit, selleks koostati isegi seaduseelnõu, aga see ei läbinud vist küll Riigikogus ühtegi lugemist. Sellet on kirjutatud ka siin blogis.

Kirjutasin sellest osalusveebis OSALE.EE järgmist: "Riigikogu juhatuse otsusega võeti menetlusse 67 Riigikogu liikme 19. aprillil algatatud Eesti Vabariigi põhiseaduse muutmise seaduse eelnõu (742 SE), mis näeb ette lisada peatükile „Põhiõigused, vabadused ja kohustused“ paragrahv 53¹ järgmises sõnastuses: „Igaüks on kohustatud hoidma nii eesti kui teiste rahvaste kultuuripärandit. Riik ja omavalitsused toetavad kultuuriväärtuste ennistamist ja kaitsmist.” Juhtivkomisjoniks määrati põhiseaduskomisjon.

Vastavalt Eesti põhiseaduse preambulile on Eesti omariikluse eesmärk tagada eesti rahvuse, keele ja kultuuri säilimine läbi aegade. See põhimõte läbib kogu põhiseadust.
Esitatud eelnõuga võib muutuda eesti rahvuse, keele ja kultuuri säilimise ülioluline sõnum, kuna eesti kultuuri kõrvale tõstetakse võrdväärsena kõik muud kultuurid.
Seega: eelnõu muudaks põhiseaduse aluspõhimõtte - eesti rahvuse, keele ja kultuuri säilimise põhimõtte - ning avaks tee rahvusriiklusest loobumisele ja multikultuurse riigi loomisele."

Vaat nii, selle eelnõu juurde tullakse ilmselt veel tagasi ja siis juba õigel ajal, näiteks nüüd, kus on käimas meeletu multikulti propaganda terves E. Liidus.
Sellest jamast võib meid päästa vaid EKRE saamine valitsusse.

Read more...

Tegin täna erandi....... FB

Martin Helme

Tegin täna erandi ja lasin hommikul Eesti peavoolumeediast silmad üle ja sain kõvasti naeru pugistada. Ma lihtsalt pidin nautima seda ulgumist ja hammaste kiristamist. Sallivuslased on korraga ahastuses ja raevus! Üks ütleb, et palvetaks, kui oskaks. Hilja, Fedja! need, kes oskasid, palvetasid juba kuude kaupa ja teevad seda praegugi, aga mitte Kanadasse emigreerumise toetuseks vaid kümnete tuhandete majandusemigrantide kodumaale tagasi tulemiseks.

Postimehe troll ehk keegi anonüümne ajakirjanik kirjutab midagi segast Rahvaliidu programmist ja näitab üles klassikalist psühholoogilist kaitserefleksi, veendes ennast, et see kõik ei ole nii ja küllap Isamaa teeb lihtsalt pulli.

Siis muidugi spinn, nagu oleks paar valimisõhtul tehtud telefonikõnet ja seisukohtade kompimist olnud juba nurjatu ja salakaval topeltmäng, nii avalikkuse kui partnerite petmine.
Jüri Ratas on tehtud mingiks võimuhulluks illiberaaliks, natsimahitaja, kes ei raatsi peaministri toolist lahti lasta. Tõsiselt või? Ise ka usute jätkuvalt oma natsilalinat või? Kõigi poliitikute ja erakondade eesmärk on võimul olla, kas mitte ei püüa sellele toolile kangesti ennast istutada ka Postimehe poolt juba ära kroonitud proua peaminister? Kas tema on ka võimuhull? Aee, ahastajad, äsja olid valimised, kus - jättes korraks kõrvale e-valimiste mitteusutava tulemuse - rahvas tegi sellise parlamendi, nagu tegi. Selles parlamendis on neli koalitsiooni kombinatsiooni. Paduvasakpoolsele ja sõgeliberaalsele ajakirjandusele võib ju mõni kombinatsioon meeldida rohkem kui teine, aga ükski neist ei ole ohtlik demokraatiale, sest kõik nad on demokraatia otsesed viljad.
Ükskõik, millise valitsuse Eesti saab, on see ikkagi legitiimne ja selge mandaadiga. Olge valmis muidugi meedia vastupidiseks trummitagumiseks!

Aga põhirõhk on ikkagi sellel, et kütta üles vaenu ja umbusku Keskerakonna venelaste ja Konservatiivse Rahvaerakonna vahel. Selleni olete siis jõudnud, haledad läänemeelsed liberaalid: teie viimane õlekõrs on härdalt kaasa tunda, kui kurb ja raske on täna olla Yana Toom või Mihhail Kõlvart. Teate, ma olen nende mõlemaga piisavalt kokku puutunud, et teie meeleheitefantaasiat Keskerakonna lõhenemisest jahutada. Nad mõlemad on väga külma kõhuga ja ratsionaalsed ning professionaalsed poliitikud, kes oskavad arvutada ja enda ja oma valijate eest seista. Oskame meie ka ja kuigi suurem osa liberaalse demokraatia eestkõnelejatest paistab täitsa otse ütlevat, et 100 000 valijaga üks parlamendipartei ei tohi kunagi valitsuses olla, sest neile see ei sobi, siis õnneks ei ole see punases mullis elavate ajakirjanike otsus, vaid eesti valija otsus, kes muide just nädal tagasi oma eelistusi väljendas. Harjuge ära.

Allikas: https://www.eesti.ca/tegin-tana-erandi-fb/article53265

Read more...

Juhtkiri: võimuiha Eesti riigi huvide kahjustamise hinnaga on alatuse tipp!

Eestil pole vaja poliitikuid, kes on valmis kahjustama meie riigi mainet, et oma võimuambitsioonide ja parteiliste toiduahelate säilimise huvides edastada lääne liberaalide ja Venemaa valelikule propagandale kuvandit Eestist kui väikesest vihasest natsiriigist, tõdeb Objektiivi toimetus juhtkirjas.

Keskerakonna, EKRE ja Isamaa koalitsioonikõnelused on vallandanud ennenägematu hüsteeria, mida peavoolumeedia mõõdutundetult lõõtsub ja võimendab. Peavoolumeediat jälgides näib, nagu kaasneks parlamendivalimistel kolmanda tulemuse teinud EKRE koalitsiooni jõudmisega natsionaalsotsialistlik riigipööre, mille tõkestamiseks asuvad isetult areenile valged jõud.
Liberaalse demokraatia auks rivistub kogu progressiivne üldsus samale joonele ning igast torust –

Postimehest Eesti Päevalehe ja Rahvusringhäälingu kanaliteni – kõlab peavoolumeedia kogupauk EKRE, Isamaa ja Keskerakonna koalitsiooni tõkestamiseks. Tundub, nagu oleks välja kuulutatud salajane konkurss, kes suudab teineteist hüsteeria lõõtsumises üle trumbata: Vilja Kiisler kargab Postimehe stuudios Jaanus Kariaiule turja nagu pangega külma vett kaela saanud kass, “Aktuaalse Kaamera” Priit Kuusk sekkub ebaviisakalt ja korduvalt peaminister Jüri Ratase juttu, Rein Raud hoiatab natsipartei võimuletuleku eest ning Eesti Päevalehe Krister Paris on nii ähmi täis, et ei tea, kas palvetada või kohe Kanadasse emigreeruda.

Päeva lõpuks aga saabub sõnum Objektiivi lugejale kahtlemata tuttavalt tegelaselt, Euroopa liberaalide euroföderalistist ninamehelt ja Euroopa Parlamendi ALDE-fraktsiooni juhilt Guy Verhofstadtilt, kes nõuab tungival toonil Jüri Ratasele saadetud kirjas, et Keskerakonna juht ei moodustaks koalitsiooni Eesti Konservatiivse Rahvaerakonnaga. Verhofstadti hinnangul on EKRE puhul tegu paremäärmusliku parteiga, „mis meenutab Euroopa fašistlikke režiime.”
Rahvuslust Euroopa ühinemise suurimaks vaenlaseks pidava Verhofstadti sõnul “oleks selline koostöö kahjulik Eesti ühiskonnale, Eesti geopoliitilisele positsioonile ning tekitaks samuti korvamatut kahju meie suurepärasele koostööle meie liberaalses perekonnas.” Teatavasti kuuluvad liberaalsesse perekonda ja Euroopa parlamendi ALDE-fraktsiooni nii Keskerakond kui ka Reformierakond.
On rõõmustav, et Verhofstadti avaldused on teravat kriitikat saanud mitte ainult Eesti ühiskonna rahvuskonservatiivselt tiivalt, vaid vähemalt kahelt liberaalilt: Igor Gräzinilt ja – üllatus-üllatus – Jüri Rataselt endalt.

“Verhofstadt on haukuva ja primitiivse kõneviisiga järsk poliitik, kes vihkab rahvusriike ja demokraatiat ja osutus ka ebaausaks. Ta andis septembris 2017 mulle isiklikult ausõnaga lubaduse, et austab euroskeptitsismi ja riikide (sh Eesti) suveräänsust… niipalju eurooplusest,” tulistas Gräzin oma fraktsioonijuhi pihta sotsiaalmeedias. „Nädal tagasi ma kirjutasin, et Eesti vajab julgeid juhte ja et vahetu oht ei tule Moskvast, vaid Euroopa Liidust. Rünnakud Ungari, Austria, Rumeenia, Itaalia vastu on olnud. Järg jõudis Eesti kätte, varem, kui oskasin arvata.”

Tõelise üllatusmomendi pakkus aga Ratas, kes kommenteeris Euroopa ülemliberaali sekkumist Eesti sisepoliitikasse nii, nagu pärineks see Orbani, Salvini või mõne teise oma maa elementaarset suveräänsust austava liidri suust. “Eesti inimesed, meie kõrgeim võim, on näidanud, kuidas nad soovivad näha 14. (riigikogu) koosseisu ja me lähtume sellest, mida Eesti inimesed on ütelnud. Ei ole kuidagi vastuvõetav see, et Brüssel hakkab ütlema, missugune saab olema Eesti koalitsioon,” sõnas Ratas.

Küllap võib Verhofstadti avalduse taga näha Euroopa Parlamendi ALDE-gruppi kuulunud Kaja Kallase sudimist, et rahvusvaheliselt panna Eesti maine kahjustamise hinnaga maksma Reformierakonna võimuambitsioon. Kui asjad tõepoolest nii peaks olema, tuleb see kogu ühiskonna poolt hukka mõista ning valemängijatele punast kaarti näidata.
Eestile pole vaja poliitikuid, kes on valmis kahjustama meie riigi mainet, et edastada idanaabri ja lääne liberaalide valelikule propagandale kuvandit Eestist kui väikesest vihasest natsiriigist. Kui Reformierakond või ülejäänud poliitiline nomenklatuur on võimuiha ja parteiliste toiduahelate säilimise nimel olnud valmis riigi huve kahjustama, peaks sellele tähelepanu pöörama kodumaised eriteenistused, kes igal sammul tegelevad sellega, et Venemaa kahtlemata ogarale propagandakuvandile Eestist lisakaarte mitte kätte mängida.

Allikas: http://objektiiv.ee/juhtkiri-voimuiha-eesti-riigi-huvide-kahjustamise-hinnaga-alatuse-tipp/

Read more...

esmaspäev, 18. märts 2019

“Räägime asjast” 17.03.2019

Link: https://www.mixcloud.com/raadiosaade/r%C3%A4%C3%A4gime-asjast-17032019/
 

Read more...

  © Blogger template Ramadhan Al-Mubarak

Back to TOP