RAHVUSLANE

Rahvuslane

pühapäev, 16. juuni 2019

HUIGE:Toomas Haug. Taanlase vabandus

1990. aastatel oli mu sõprade hulgas taanlane Leif, tuumaohutusega tegelev insener Kopenhaagenist. Ta tundis elavat huvi Ida-Euroopa vabanemisprotsessi vastu ja elas eriti kaasa Eesti käekäigule ja esimestele edusammudele. Ta oli oma soomlannast abikaasa kõrval ära õppinud eesti keele, tõlkinud natuke eesti kirjandust, kuigi Taani kirjastajad tol ajal selle vastu suuremat huvi ei tundnud. Aga peamine – ta käis tihti Eestis ja saavutas nii suure asjatundmise, et võisime temaga vestelda Eesti sisepoliitika nüanssidestki. Leif tutvustas meile Taanit ja meie talle Eestit, saime hästi läbi, tema empaatiavõime meie probleemide ja vaatekohtade mõistmisel oli tähelepanuväärne.
Kui esmakordselt külastasime Tallinnas Taani kuninga aeda, siis olid sinna üles pandud tahvlid ja puuskulptuurid Dannebrogi kohta. Tahtsin neid Leifile näidata. Leif aga muutus kuidagi murelikuks.
 Kuule, ütles ta, te ei peaks niimoodi… ei peaks pidulikult niimoodi seda asja siin esitama. Meie ju vallutasime teid ja teie maad, meie lipp on ju teie alistamise sümbol. Ja meie ka ei pruugiks seda üleliia rõhutada. Tegelikult –  me peaksime teie ees vabandama, et need asjad kunagi nii juhtusid.
Tol korral tundus Leifi selline reageering mulle tugevasti liialdatuna. Liigitasin selle taanlase viisakuseks ja unustasin. Aga Leif oli tõesti meie käigust Taani kuninga aeda häiritud. See jäi meelde.
Tagantjärele sain aru, et Leifi seos oma XIII sajandi esiisadega oli palju suurem kui minul enda omadega. Tema võttis seda kõik palju isiklikumalt, oma vastutusalasse kuuluvana. See pani mõtlema. Ka nende Jaan Krossi sõnade üle, et ükskõik kes, võitjad või kaotajad, me keegi ei pääse vastutusest kunagi priiks.
Ja sellepärast paistab õiglane, suure hilinemisega küll, Leifi vabandus edasi anda. 

Allikas: https://huikajad.blogspot.com/2019/06/toomas-haug-taanlase-vabandus.html

Read more...

laupäev, 15. juuni 2019

Risto Teinonen´ilt saadud kiri ja lisana kirjad selle valitsuse ametnikega

Tere taas!

Kui lubad, pommitan Sind infoga.
Saatsin uuele siseministrile taotluse minu sissesõidukeeld tühistada, kohtupidamisega tekitatud kulutused hüvitada ja lõpuks ometi minu vara tagastada. Lootus muidugi oli, et koos uue jõuga valitsuses ja uue, süvariiki kritiseerinud siseministriga oleks olukord riigis muutunud.
Minister vastas u kolme nädala jooksul. Vastus oli isegi lootust andev, väljaarvatud kohtukulude osas.
Vara tagastamise osas teatas ministeerium, et saadab taotluse vastamiseks politseile.
Sissesõidukeeldu ministeerium pidi arutama.
Politsei vastus saabus järgmiseks. Vastas politseikapten Talimaa - mees, kes kahel korral on lubanud minu vara tagastada, kuid pole seda teinud, seega usaldusväärse inimesega tegemist ei ole. Ja vastus oli (ka see on manuses) sisuliselt see, et me ei saa teie vara tagastada, sest oht (= ehk mina, RT) ei ole veel kadunud. Ilmselt jääbki see röövlite bande minu kadumist ootama, et siis minult ära röövitud asjad minu pärijatele tagastada - kui üldse.
Siis saabus ministeeriumi vastus. Siseminister oli oma käed pesnud ja vastamise "sisejulgeoleku asekantslerile" ülesandeks jätnud. Vastus oli loomulikult eitav. Põhjuseks on see, et mina ei ole muutunud. Milleks peaksin muutuma mina, kes seadusi rikkunud ei ole?! Mina lootsin, et tasapisi muutuks riik, kes isegi oma põhiseadust ei jälgi. Vastus sisaldas taaskord ka väljendust, et teie abikaasal pole takistusi välismaale kolida. Nii suhtub oma kodanikesse nn demokraatlik Eesti riik.
Kõigele sellele hinnanguna ütleksin, et on kaks võimalust. 
Siseministriks on saanud sama nõrk isik, kui seda oli Lagle Parek, kelle ajal ametnikud valitsesid.
Või siis on võimule saanud erakond näidanud oma tegelikku palet - rahvusliku erakonna asemel oleme valitsusse saanud erakonna, mis on nn kosher-rahvuslik. Jään sellise valitsuse kiirele lõpule lootma.
Enam ma Eesti esindajatega kirjavahetust ei pea.
Riik on aastate jooksul oma repressioonidega minule täiesti selgeks teinud, et ta tahab minust endale vaenlast.
Riigi tahtmine sündigu.

Jõudu võitluseks!

Kirjad, 4:

ASUTUSESISESEKS KASUTAMISEKS Märge tehtud: 03.06.2019
Kehtib kuni: 03.06.2094
Alus: AvTS § 35 lg 1 p 12
Teabevaldaja: Politsei- ja Piirivalveamet

Risto Teinonen
teinonenrm@gmail.com     */
Meie 03.06.2019 nr 2.1-3/15513-4


Vastus
Vastuseks teie 09.mai 2019 avaldusele, mille saatsite Siseministeeriumile, teatame, et ära võetud esemed on korrakaitseseaduse § 52 alusel endiselt ohu tõrjumise eesmärgil hoiul Politsei- ja piirivalveameti Lõuna prefektuuris kuni ohu äralangemiseni. Nimetatud seisukohast on teid ka varasemalt teavitatud, viimati meie 13.02.2019 kirjaga nr 3.1-1.1/2147-36. Oleme endiselt seisukohal, et oht vaenu õhutamisele ei ole möödunud ja seetõttu ei saa neid tagastada Lugupidamisega
(allkirjastatud digitaalselt)
Margus Talimaa
politseikapten
Lõuna prefektuur, Tartu politseijaoskond, ennetus- ja menetlustalitus, üldväärtegude menetlusgrupp
vanemväärteomenetleja
____________
Siseminister Mart Helme

TAOTLUS

Väga austatud härra minister!

Pöördun Teie poole palvega heastada mulle ja minu abikaasale osaks saanud Eesti riigi poolne ülekohus ja ebaõiglus.
16. detsembril 2015.a. kehtestati minu suhtes Kaitsepolitseiameti ettepaneku alusel sissesõidukeeld Eestisse viieks aastaks, põhjendades seda muuseas sellega, et ”olukord, kus Eestisse asub lähiaastatel elama arvestatav hulk teisest rahvusest, rassist ja religioonist inimesi, on ühtlasi äärmiselt soodus pinnas võõraviha ja vägivalla õhutamiseks”. Pagulaste massilise Eestisse tulemise fakti on Kapo esindaja hiljem avalikkuses eitanud. Arvestades seda, et mind ei ole õiguskaitseorganite väljamõeldud kriminaal- ja väärteokahtlustustele (nagu oleksin asunud looma poolmilitaarset organisatsiooni, püüdnud Eestis kehtivat riigikord muuta, nagu oleksin olnud nn Aprillimässus süüdi jne) vaatamata suudetud süüdi mõista, on täiesti põhjendamatu sissesõidukeelu otsuses toodud väide, mille järgi olla minu suhtes sissesõidukeelu kohaldamine „proportsionaalne ja kohane vahend, et tagada avalik kord ja riigi julgeolek“.
Kehtestatud sissesõidukeelu tulemusel saadeti mind päevapealt riigist välja ning minu ja abikaasa ühises kodus teostati läbiotsimine, mille käigus võeti ära suur hulk vara, millest osa on lubadustele vaatamata endiselt tagastamata. Alustati ka väärteomenetlust, mis kestis seaduses ettenähtud maksimaalse aja ja mille ebamääraseks tulemuseks oli tõdemine, et uurijatel sai aeg otsa.
Kriminaal- ja väärteomenetluste lõppemine süüdistust esitamata ja karistust määramata kinnitab seda, et need on olnud alusetud ja et Eesti riigi seadusi mina rikkunud ei ole. Sissesõidukeeld määrati ainult minu veendumuste alusel, mis Eesti riigi vastased ei ole.
Sissesõidukeelu kehtestamisega lahutati mind oma abikaasast ja meile tekitati väga suuri ebameeldivusi ja uues olukorras elu korraldamisega seonduvalt suuri kulutusi. Kuna minu abikaasa töötab endiselt Eestis, on riik sundinud meid olukorda, milles kohtuda oleme 2015. aasta detsembrist alates saanud ainult välismaal.
Püüdsime meie suhtes osaks saanud ülekohtu vastu võidelda kohtu teel. Esimese ja teise astme kohtute seisukoht oli, et sissesõidukeeld tühistamisele ei kuulu. Kohtupidamise stiilist – näiteks, et minul istungitele saabuda ei lubatud, Kapo väidetavaid tõendeid isegi minu esindajale kohtusaalis ei näidatud jne – võiks kirjutada terve raamatu, mis oleks hea näide sellest, kuidas õiguse mõistmine on ühes lääneeuroopalikus riigis täielik häbiplekk. Riigikohus ja Euroopa Inimõiguste Kohus, mis ise oma tööd valida saavad, minu kaebust menetlusse ei võtnud.
Nii sissesõidukeelu kehtestamine ainuüksi veendumuste alusel kui ka kohtupidamise laad on ilmingud, mis kõnelevad sellest, kui lähedal on endiselt nõukogude aeg ja kui raske on mõnedel sel ajal üles kasvanud ja hariduse saanud inimestel euroopalikku elukorralduse ja selle juurde kuuluva arvamuste paljususe austamisega harjuda. Loodan, et olukord Eestis on vahepeal arenenud vaba ühiskonna suunas ja Põhiseaduses tagatud õiguste kasutamise eest enam mõne ametniku või ameti suva järgi ei karistata.
Viidates eespool toodule palun Teil leida võimalus:
Siseministeeriumi sisejulgeolekupoliitika asekantsler Erkki Koorti 16. detsembril 2015. a. otsusega nr 1-24/75 minu suhtes kehtestatud sissesõidukeeld tühistada (mitte lühendada!)
Leida võimalus mainitud sissesõidukeelu vastu käidud kohtuvaidlustega seotud otseste ja dokumentidega tõendatavate kulutuste (4259 eurot) hüvitamiseks.
Tagastada minule kuuluv vara, mis on endiselt politsei valduses.

Läti Vabariigis, xx. aprillil 2018.a.

Lugupidamisega

Risto Teinonen
filoloog, jurist, teoloog
____________
 ASUTUSESISESEKS KASUTAMISEKS Märge tehtud: 23.05.2019 Kehtib kuni: 23.05.2094 Alus: AvTS § 35 lg 1 p 12 Teabevaldaja: Siseministeerium

Hr Risto Teinonen teinonenrm@gmail.com
Teie: 09.05.2019 nr 

Meie: 23.05.2019 nr 2-2/304-2
Vastus pöördumisele 


Lugupeetud härra Teinonen


Siseministeeriumis on registreeritud Teie 09.05.2019 taotlus, milles palute tühistada Teile kohaldatud sissesõidukeelu, hüvitada kohtuvaidlustega seotud kulutused ning tagastada vara, milline on väidetavalt politsei valduses. Anname teada, et Siseministeerium vaatab Teie taotluse läbi selles osas,  mis puudutab sissesõidukeelu tühistamist. Teie taotluses toodud 2. punkti osas selgitame, et jõustunud kohtuotsuste alusel on menetluskulud jäetud menetlusosaliste endi kanda ja 3. punkti osas oleme Teie taotluse edastanud menetlemiseks ja vastamiseks Politsei- ja Piirivalveametile. 


Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Martin Tulit osakonnajuhataja asetäitja 
_____________
  OTSUS     10.06.2019 nr 1-24/187
Sissesõidukeelu kehtetuks tunnistamata jätmineOtsus on vastu võetud väljasõidukohustuse ja sissesõidukeelu seaduse § 32 lõike 1 ning siseministri 30. mai 2018. a käskkirja nr 1-3/57 „Ametnike määramine“ punkti 1 alusel ja lähtudes Risto Mikael Teinoneni 9. mai 2019. a taotlusest.

1. ASJAOLUD JA MENETLUSE KÄIK

Siseministeeriumi 16.12.2015 otsusega nr 1-24/75 kohaldati Kaitsepolitseiameti ettepanekust lähtuvalt Risto Mikael Teinonenile (sünd 26.04.1960, Soome Vabariigi kodanik) väljasõidukohustuse ja sissesõidukeelu seaduse § 29 lõike 1 punkti 1 ja Euroopa Liidu kodaniku seaduse § 524 lõike 3 alusel viieaastane sissesõidukeeld Eesti Vabariiki. Risto Mikael Teinoneni suhtes kohaldati sissesõidukeeldu põhjusel, et ta propageeris Eestis alates 2006. aastast süstemaatiliselt ja avalikult Natsi-Saksamaa ehk 3. Reichi natsionaalsotsialistlikku vaenu õhutavat ideoloogiat, millega kahjustas ta teadlikult ja tahtlikult Eesti Vabariigi rahvusvahelist mainet ning tekitas siseriiklikke pingeid. Eelnimetatud otsuse kohaselt kehtib Risto Mikael Teinoneni sissesõidukeeld alates 16.12.2015 kuni 16.12.2020.
Risto Mikael Teinonen vaidlustas Siseministeeriumi 16.12.2015 otsuse nr 1-24/75 kohtus ning Tallinna Ringkonnakohtu 11.01.2018 otsusega haldusasjas nr 3-16-96 jäeti kaebus rahuldamata. Kassatsioonkaebuse jättis Riigikohus 04.06.2018 määrusega nr 3-16-96 menetlusse võtmata.
Risto Mikael Teinonen esitas 09.05.2019 Siseministeeriumile taotluse, milles palub talle 16.12.2015 otsusega nr 1-24/75 kohaldatud sissesõidukeelu tühistamist. Taotlust põhjendab Risto Mikael Teinonen sellega, et sissesõidukeelu kehtestamisega lahutati ta abikaasast, kes töötab Eestis ning sissesõidukeelu tõttu saavad nad abikaasaga kohtuda üksnes välismaal. Lisaks väljendab Risto Mikael Teinonen rahulolematust kohtute töö osas tema esitatud kaebuse läbivaatamisel.
Kaitsepolitseiamet märkis 29.05.2019 kirjaga nr 4572-2 Siseministeeriumile edastatud seisukohas, et Risto Mikael Teinonenile kohaldatud sissesõidukeeld ei ole neile teadaolevalt muutnud tema käitumist vaenu õhutamisel ja natsionaalsotsialismi heroiseerimisel, ent on vähendanud ohtu Eesti Vabariigi julgeolekule ja avalikule korrale. Nimetatud põhjusel on Kaitsepolitseiameti hinnangul Risto Mikael Teinoneni suhtes kohaldatud meede jätkuvalt vajalik ning proportsionaalne seatud eesmärgi suhtes.

2. ÕIGUSLIKUD JÄRELDUSED

Väljasõidukohustuse ja sissesõidukeelu seaduse § 32 lõike 1 kohaselt Siseministeerium või selleks volitatud Siseministeeriumi valitsemisala valitsusasutus tunnistab kehtetuks või lühendab sissesõidukeelu kehtivusaega välismaalase põhjendatud taotluse alusel või valitsusasutuse või valitsusasutuse hallatava riigiasutuse põhjendatud ettepanekul või Schengeni konventsiooniga ühinenud riigi, välja arvatud Eesti, pädeva asutuse taotlusel, kui sissesõidukeelu kohaldamise aluseks olevad asjaolud on muutunud või ära langenud, samuti humaansetel kaalutlustel, kui sellega ei ohustata riigi julgeolekut ega avalikku korda.
Seega võib isiku suhtes kohaldatud sissesõidukeelu kehtetuks tunnistada või sissesõidukeelu kehtivusaega lühendada, kui sissesõidukeelu kohaldamise aluseks olevad asjaolud on muutunud või ära langenud, samuti humaansetel kaalutlustel, kui sellega ei ohustata riigi julgeolekut ega avalikku korda.
Risto Mikael Teinoneni kaebuse lahendamisel hindasid kohtud Siseministeeriumi 16.12.2015 otsuse nr 1-24/75 õiguspärasustja põhjendatust ning jätsid haldusasjas nr 3-16-96 tehtud otsusega tema kaebuse rahuldamata. Tallinna Ringkonnakohtu otsus jõustus 04.06.2018 pärast seda, kui Riigikohtu määrusega jäeti kassatsioonkaebus menetlusse võtmata. Tallinna Ringkonnakohus leidis haldusasjas nr 3-16-96, et riigil on õigus piirata välisriigi kodaniku viibimist riigis, kui on põhjendatud alust arvata, et isik kujutab ohtu avalikule korrale ja julgeolekule ning nõustus Siseministeeriumi otsuses tehtud järeldusega, et sissesõidukeelu kohaldamine Risto Mikael Teinoneni suhtes aitab vähendada tema tegevusega kaasnevate ohtude realiseerumise tõenäosust. Risto Mikael Teinoneni 09.05.2019 esitatud taotluse menetluse käigus selgus, et sissesõidukeelu kohaldamise aluseks olevad asjaolud ei ole muutunud ning 16.12.2015 kohaldatud sissesõidukeelu kehtima jäämine on jätkuvalt vajalik, et kaitsta avalikku korda ning riigi julgeolekut.
Risto Mikael Teinoneni taotluses toodud väidete osas, et sissesõidukeelu kehtestamisega lahutati ta oma abikaasast, neile tekitati suuri ebameeldivusi ja kuna tema abikaasa töötab Eestis, siis on nad saanud kohtuda ainult välismaal, märgime, et Risto Mikael Teinonen sõlmis abielu pärast sissesõidukeelu kohaldamist, mistõttu pidid abikaasad abielu sõlmides arvestama sissesõidukeelust tulenevate piirangutega ega saanud eeldada, et saavad abikaasadena elada Eestis. Ka haldusasjas nr 3-16-96 hindasid kohtud Risto Mikael Teinoneni ja tema abikaasale sissesõidukeeluga kaasnevat perekonnaelu riivet ning leidsid, et tema perekonnaelu puutumatuse õiguse riive ei ole sedavõrd intensiivne, et võiks kaaluda üles tema tegevusest lähtuva tõenäolise ohu riigi julgeolekule, avalikule korrale ja ühiskondlikule turvalisusele. Lisaks märkisid kohtud, et Risto Mikael Teinonen ei ole viidanud ühelegi takistusele, mis välistaks tema võimaluse elada sissesõidukeelu kehtivuse ajal oma praeguse abikaasaga perekonnaelu väljaspool Eestit. Seega leidsid kohtud, et Risto Mikael Teinonil ei ole sissesõidukeelu kohaldamise ajal takistusi elada oma perekonnaelu väljaspool Eestit. Ka käesoleval juhul ei ole Risto Mikael Teinon esitanud asjaolusid, mis välistaksid perekonnaelu elamise väljaspool Eestit, samuti ei ole ta toonud välja ühtegi muutunud asjaolu, mis mõjutaks sissesõidukeelu kehtivust. Lisaks eeltoodule tuleb arvesse võtta, et kuna Risto Mikael Teinonenile kohaldati sissesõidukeeldu põhjusel, et ta levitas Eestis Natsi-Saksamaa ehk 3. Reichi natsionaalsotsialistlikku vaenu õhutavat ideoloogiat ning tema tegevus kujutab ohtu Eesti Vabariigi põhiseaduslikule korrale ja julgeolekule, siis on põhjendatud tema põhiõiguse (perekonnaelu) riive. Õigus riigi positiivsele tegevusele, mis aitaks isikul elada Eestis täisväärtuslikku perekonnaelu, ei ole piiramatu põhiõigus. Põhiõiguse piiramise põhjuseks võib olla mõni teine sama kaaluga õigusväärtus. Piirangu põhjustena saab arvesse võtta teiste isikute põhiõigusi ja -vabadusi või põhiseaduse norme, mis kaitsevad kollektiivseid hüvesid. Antud juhul õigustab riivet asjaolu, et vaenu õhutamise ja natsionaalsotsialismi heroiseerimisega
ohustab Risto Mikael Teinonen Eesti Vabariigi julgeolekut ja avalikku korda. Seega on Risto Mikael Teinoneni põhiõiguse riive tingitud teiste isikute põhiõiguste ja – vabaduste kaitsevajadusest.
Risto Mikael Teinoneni esitatud kohtute tööd kritiseerivate väidete näol ei ole tegemist taotluse lahendamise seisukohast oluliste väidetega, mistõttu ei mõjuta need sissesõidukeelu kehtivust. Nimetatud põhjusel ei arvestata sellesisuliste väidetega ka taotluse lahendamisel.
Arvestades eeltoodut, taotluses toodud põhjendusi ning asjaolusid, mis tingisid sissesõidukeelu kohaldamise, samuti seda, et oma taotluses ei ole Risto Mikael Teinonen esitanud uusi asjaolusid, mis tingiksid sissesõidukeelu kehtetuks tunnistamise, tuleb riigi julgeoleku ja avaliku korra tagamiseks Risto Mikael Teinoneni taotlus sissesõidukeelu tühistamiseks jätta rahuldamata.

3. OTSUS

Lähtudes eeltoodust ning väljasõidukohustuse ja sissesõidukeelu seaduse § 32 lõike 1 alusel jätab Siseministeerium Risto Mikael Teinoneni taotluse talle kohaldatud sissesõidukeelu kehtetuks tunnistamiseks rahuldamata.

4. VAIDLUSTAMINE

Väljasõidukohustuse ja sissesõidukeelu seaduse § 33³ lõike 1 kohaselt võib käesoleva otsuse peale esitada kaebuse Tallinna Halduskohtule 30 päeva jooksul otsuse teatavakstegemise kuupäevast arvates halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras.

(allkirjastatud digitaalselt)
Raivo Küüt
sisejulgeoleku-, korrakaitse- ja
migratsioonipoliitika asekantsler

Read more...

Siim Kallasele meenus, kuidas talle VEB Fondi skandaalis meelehead pakuti


Read more...

Laupäevased pildid

Allikas: Facebook

Read more...

SISEMINISTER MART HELME: TÖÖANDJAD LIIGUTAGU AJUSID


Read more...

reede, 14. juuni 2019

MATTI ILVES: KULTUURIMARSISM TULEB PEATADA JA ÜMBER PÖÖRATA

Euroopa Parlamendi liige Janice Atkinson on ölnud, et "Kultuurimarksism tuleb peatada ja ümber pöörata". On olemas uus raamat, mis püüab mõista seda, mis meil poliitiliselt toimub. Raamatu nimi on "Mida naised tahavad".

Ma ütlen nüüd, et see on ka see, mida mehed tahavad. Meil eitatakse meie loomulikke instinkte ja korda, nagu loodus ja ühiskond, nagu mehed või naised, olenemata sellest, kas see on töökohal, meie haridussüsteemis või meie õiguses sõnavabadusele, valitsused ja üleriigilised organid lahjendavad meie õigusi ja eitavad meie seksuaalset identiteeti.

Selles uuritakse, kuidas mõnede niššiaktivistide päevakorrad muutusid poliitikaks. Transseksuaalsusest, kliimamuutusest, kõrgest maksustamisest, välisabist, sisserändest, islamist, meie piiride murdmisest, perekonna vastase võitluse tegevuskavast ja paljudest teistest pimendavatest, ärkavatest ja kahjulikest poliitikatest.
Seks või sugu, nagu see on nüüd teada, on midagi, mida me saame muuta. See on uus maailmarežiim, millega peame võitlema, et säilitada meie Lääne eluviisi.

Konservatism on justkui surnud, elus on vaid kultuurimarksism. Meile rõhutatakse, et konservatiivid on tagasisurutud ja tegelikult surnud. Samal ajal kui sotsiaaldemokraadid, kommunistid, rohelised, liberaalid ja muud vaenulikud jäänukid on oma demokraatia kätte saanud. Ülemaailmsed organid, nagu EL, Maailma Tervishoiuorganisatsioon, ÜRO ja Davose liikmed, elavad tänapäeval enamik neist paralleelses universumis, kus nad kardavad rääkida.

Kas te teate, kust tulid päevakorrale transseksuaalid nõnda äkitselt, et nakatada meie laste mõtteid ja dikteerida nende tualette, mida saame kasutada? Kust pärinesid transaktivistide vägivald ja rasked kohtuvaidlused, ohud, võim, raha ja mõju?
Kuidas muutus islami vähemus meie poliitikas, seadusandluses ja terrorismis nii jõuliseks ja domineerivaks? Ja veel nii palju õigusakte esitatakse, et piirata selle kriitikat?

Kas olete nagu mina konservatiiv siis, see raamat süüdistab poliitikuid, kes esinevad konservatiivide nime all.

Seal on peatükid transvestiidist ja noortest meheestest, üks arvas, et ta oli üleminek ja alustas üleminekuprotsessi, mida toetas vastutustundetu riik, kuni ta mõistis, et ta on lihtsalt gei, kuid mees sai "naiseks". Me kuuleme nende lugusid. Ükski neist ei ole liberaalse vasaku vale mõtlemisega nakatunud.

Autor proovib muuta meie haridussüsteemi ja kiidab iga poliitikut kes õõnestab perekonda, õigusriigi põhimõtteid, meie lääne eluviisi ja ülistab avatud piire, massilist sisserännet, mida tegelikult keegi ei tahtnud ega tõepoolest küsinud. Ta mõistab hukka meie sõnavabaduse ja ülistab kolmanda maailma tavasid ja terroristlikke rünnakuid.
Raamatut saab tellida SIIT.

Kultuurimarxism tuleb peatada ja ümber pöörata!

Kasutatud allikas: https://voiceofeurope.com/

Read more...

Prantslased tegid tõetruu filmi sellest, kuidas Venemaa vallutab Soome

Turvalisuse küsimustele spetsialiseerunud endine Prantsuse diplomaat kirjutas käsikirja ja lavastas filmi sellest, kuidas Venemaa vallutab Soome – seda peetakse Prantsusmaal tõenäoliseks stsenaariumiks.
Prantsuse endise pea- ja välisministri Dominique Villepini nõunikuna töötanud Antonin Baudry film Le Chant du Loup (tõlkes: Hundi ulg) tuli välja kevadel ja oli Prantsuse kinodes väga menukas. Film räägib sellest, kuidas Venemaa on vallutanud Soomele kuuluva saare (Ahvenamaa) ja Euroopa Liidus arutatakse, kas peaks minema Soomele appi, või lastakse Venemaal saar endale jätta, vahendab Iltalehti.

Suve jooksul jõuab film ka Soome Netflixi. Baudry ütles intervjuus Iltalehtile, et ta valis Soome, kuna Soome puhul on selline stsenaarium tõenäoline. Soome on Euroopa Liidu liige, aga ei kuulu NATO-sse, mis tähendab, et Soomele ei tulda tingimata appi.

See küsimus on olnud aktuaalne ka Soomes: mida teeb Euroopa Liit, kui Soomet tabab agressioon. Kas Soomele tullakse appi? Baudry arvates ei tulda Soomele appi, kui vastas on Venemaa. Kuivõrd Soome pole ka NATO liige, saaks Venemaa rahus seal toimetada ja Soome saatus on sama mis Ukrainal.
Prantsuse asjatundjate arvates on see Soome jaoks suur „probleem”, et Soome pole NATO liige. Samas ei unustata Pariisis, et Soome pakkus Prantsusmaale abi pärast 2015. aasta terrorirünnakuid. Nüüd võib Soome saada tänu sellele Prantsusmaalt vastuteene.

Filmiga tahetakse edastada sõnumit, kui haavatav on tegelikult Euroopa. Samuti on filmis juttu sellest, et sõjaolukorras rakendub Prantsusmaal tuumaheidutus, aga kogu kontroll selle üle on presidendi käes. See tähendab, et Prantsusmaa sammud sõjaolukorras sõltuvad presidendi isikust.
President teeb Élysée palee all olevas punkris otsuse tuumarelva kasutamise kohta ja see läheb otse allveelaevadele. Kui käsk on antud, siis seda enam tagasi kutsuda ei saa.

Filmis otsustab Prantsusmaa saata Soomele appi tuumaallveelaeva. Laeval tõstatub küsimus, kas nad peavad välja minema Soome eest, aga siis jõutakse järeldusele, et väljas ei olda mitte Soome, vaid Euroopa eest. See, et Prantsusmaa saadaks Soomele abi, on ka päriselus täiesti reaalne. Prantsuse valitsuse allikas aga keeldus vastamast küsimusele, mis saab siis, kui Soome või näiteks Baltimaad on juba okupeeritud.
Film on realistlik ka selle poolest, et selles on kasutatud päris ehtsat Prantsuse sõjalaeva. Prantsuse positsioon on Euroopa kaitsjana tõusnud üha rohkem päevakorda, kuna USA on Euroopa asemel rohkem hõivatud Hiinaga ja tuumariik Suurbritannia on lahkumas Euroopa Liidust.

Élysée andmetel kavatseb president Emmanuel Macron mingil ajal esineda kõnega Euroopa turvalisuse teemal, kus toob välja, milline on Prantsuse tuumaheidutus teiste Euroopa riikide suhtes. Diplomaatide väitel on see ka Soome huvides, et nii Prantsusmaal kui Inglismaal on olemas võimekus Euroopat rünnaku eest kaitsta.
Euroopa ainus probleem on see, et kui 1990ndatel aastatel vähendati Euroopa riikides kaitsekulusid, siis Venemaa ja Hiina uuendasid usinalt oma relvastust. Macron on nüüd võtnud eesmärgiks tõsta Prantsusmaa kaitsekulud 2 protsendini SKP-st aastaks 2025. Valmis tuleb olla selleks, et USA abile ei saa alati loota.

Prantsusmaal on lisaks allveelaevadele tuumarelvad ka õhus ja maal ning nad on kasutusvalmis. Prantsusmaa ei kavatse ka oma relvastust vähendada, enne kui Venemaa ja USA vastupidises kokku ei lepi.

Soomes on mõistetud, et pärast Brexitit muutub Prantsusmaa Euroopa kõige tähtsamaks sõjaliseks jõuks, kellega Soomel tasub teha koostööd. Seetõttu on Soome liitunud Prantsuse algatusega Euroopa kiirreageerimisüksuste osas. Selles teevad koostööd 10 Euroopa Liidu riiki. Eesmärk on tegutseda ühiselt koos, kui Euroopat tabab mõni kriis.
Prantsuse allikate väitel tahetakse välistada olukord, kus Euroopa tunneb end võimaliku agressiooni korral sõjaliselt nõrgalt, nii nagu tegutses Venemaa Krimmis julgelt, kuna teadis, et Ukraina ei julge vastu rünnata, sest tunneb end nõrgalt.
Soome puhul aga paneb film mõtlema ka sellele, et reaalses ohuolukorras võib juhtuda, et keegi ei tulegi appi, mistõttu peab iga riik ka selliseks olukorraks valmis olema. Sajaprotsendilisi julgeolekugarantiisid pole olemas mitte kellegi jaoks.

Siin on filmi treiler:Allikas: https://eestinen.fi/2019/06/prantslased-tegid-toetruu-filmi-sellest-kuidas-venemaa-vallutab-soome/

Read more...

EKREst kõrvale heidetud Indrek Särg tegutseb uue konservatiivse liikumise loomise kallal

EKRE Tartu ringkonna endine juht Indrek Särg ei välista, et uus konservatiivne erakond sünnib varsti. Küll aga tahab ta tasa ja targu koos toetajatega näha, palju toetajaid nad koguvad ja vastavalt sellele edasi tegutseda.

“Praegu on meil nii 70 toetajat,” ütles Särg oma mõttekaaslastega loodud konservatiivse maailmavaatega liidu kohta. Erakonnaks ta seda veel ise ei kutsu. “Selge on aga see, et valimistele me erakonnata ei saa minna” lisas ta. Kui maakondades ja väiksemates linnades võib valimisliit olla edukas, siis Eesti mõistes suurtes linnades see nii ei ole.
“Tartus ja Tallinnas valimisliiduga tavaliselt läbi ei löö,” selgitas Särg. Ta lisas, et valimisliidud jäävad otsustusprotsessides lõpuks ikka kõrvale. “Erakondi kiputakse suuremates linnades rohkem usaldama,” sõnas Särg.

Uue erakonna või liikumise kohta peaks avalikkus midagi kuulma juba enne kohalike omavalitsuse valimisi. “Eks tasapisi hakkame kohaliku ja hiljem ka riikliku poliitika kohta sõna võtma.”
Kes uue võimaliku erakonna taga on, Särg ei avalda. “Mõni neist on ka veel EKRE liige ja kui nimed välja öelda, võidakse erakonnas nende peale halvasti vaadata,” põhjendas Särg vaikimise tagamaid. Ta kinnitas, et on mõned aktivistid, kes Särjega koos uut liitu kokku panevad. “Meil on juba tegevusplaan paigas, nime aga uuel liidul veel pole,” ütles Särg.

Uus konservatiivne erakond peaks erinema EKREst kõigepealt juhtimise poolest. “Me ei teeks mingit autokraatset erakonda,” kinnitas Särg. Lisaks tahaksid uue liidu liikmed konservatiivset maailmavaadet edendada ja arendada teistmoodi mõtlevaid inimesi ründamata. “Pole mõtet liberaalsema maailmavaatega inimesi rünnata ja vastandamise peale enda ideid ehitada,” leidis Särg. Selle asemel on uue erakonna eesmärk konservatiivsete mõttekaaslaste leidmine ja konservatiivse poliitika arendamine. “Tahame ajada asja viisakalt ja väärikalt.”

Indrek Särg heideti EKRE juhtkonna poolt EKRE Tartu ringkonna esimehe kohalt. Pärast seda kutsus Särg kokku avaliku koosoleku, kus tema toetajad panid ette uue erakonna alustamise.

Allikas: https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/ekrest-korvale-heidetud-indrek-sarg-tegutseb-uue-konservatiivse-liikumise-loomise-kallal

Read more...

neljapäev, 13. juuni 2019

Fookuses: Eesti LGBT Ühingu propaganda vanemate selja taga on viinud alaealise “soovahetuse” teele

Seekordses saates “Fookuses” räägime skandaalsest juhtumist Eestis. Objektiivi toimetuse poole pöördus ahastuses lapsevanem, kelle selja taga oli Eesti LGBT Ühing viinud tema lapse nii kaugele, et viimane soovib täisealiseks saades läbi teha “soovahetuse”. Selline tegevus on vastuolus vanemlike õiguste ja kehtiva õigusega, tõdevad Markus Järvi ja Varro Vooglaid. 

Objektiivi toimetusse pöördus hiljuti lapsevanem, kes rääkis ahastuses oma loo, kuidas tema selja taga on Eesti LGBT Ühingult “nõustamist” saanud alaealises lapses tekitatud veendumus, et ta peab täisealiseks saades oma “sugu vahetama”.
Käesolevas saates räägime sellest juhtumist nimesid, isikuid ja detaile avaldamata ning loome üldist konteksti Euroopas ja Kanadas toimuva kaudu.
Saate autorid on ühemõttelisel seisukohal, et Eesti LGBT Ühingu tegevus, mis vanemate selja taga, ilma nende loata ja isegi neid teavitamata üritab alaealisi mõjutada astuma “soovahetusoperatsioonide” teele, on vastuolus vanemlike õiguste ja kehtiva õigusega.
Tegu on skandaaliga, mis tuleb kiiremas korras viia valitsuse töölauale ning millele tuginedes tuleb asuda läbi vaatama Eesti LGBT Ühingu heldet rahastust maksumaksjatelt, tõdevad Vooglaid ja Järvi saates “Fookuses”.

Eesti LGBT Ühing kannustab noori oma internetilehel endaga julgelt ühendust võtma. “Eesti LGBT Ühingu valdkonnaspestialistid ja vabatahtlikud pakuvad tasuta psühholoogilist, juriidilist ja kogemuspõhist nõustamist üle Eesti. Ühingu juures kogunevad ka erinevad tugigrupid, et pakkuda kogukonnatunnet, leida vastuseid küsimustele ja tuua kokku sarnaste lugudega inimesi,” seisab kirjas ühingu internetilehel.

Ühingu palgal olev Audentese ülikoolis psühholoogiat õppinud Evelin Kala pakub ühingu ruumides noortele “psühholoogilist nõustamist” muuhulgas soorollide ja “transsoolisuse” teemal: “Tahan olla sulle nõuga abiks, kui tunned, et vajad inimest, kes sind ära kuulaks. Sa võid tulla OMA Keskusesse minuga kohtuma, et rääkida oma elust. Hea meelega vestlen sellistel teemadel nagu soorollid, seksuaalne sättumus ja transsoolisus,” tutvustab Kala end Eesti LGBT Ühingu kodulehel.
Objektiivi küsimustele, kuidas on selline tegevus kooskõlas vanemlike õigustega, Eesti LGBT Ühingu poolt sisulisi vastuseid ei õnnestunud saada.
Vaadake lisa saatest!

Allikas: https://objektiiv.ee/fookuses-eesti-lgbt-uhingu-propaganda-vanemate-selja-taga-viinud-alaealise-soovahetuse-teele/
Videot näete siit, muidugi mitte YTi keskonnas!
_____________
Video kustutatud YT-i poolt!
M.I.

Read more...

Islamiseerumine


Link: http://islamicity-index.org/wp/

Allikas: Facebook

Read more...

  © Blogger template Ramadhan Al-Mubarak

Back to TOP