RAHVUSLANE

Rahvuslane

neljapäev, 17. jaanuar 2019

Politsei: üks soome laps võidi enne vägistamist uimastada

Oulu politsei uurib vähemalt ühe lapsevastase seksuaalkuriteo puhul võimalust, et laps võidi eelnevalt uimastada.
Politsei on Oulus võtnud kinni mitmeid pagulase taustaga välismaa mehi, keda kahtlustatakse 10-15-aastaste tüdrukute vägistamises ja seksuaalses ärakasutamises. Vähemalt ühe juhtumi puhul kahtlustatakse, et lapsele on antud uimasteid, vahendab MTV.

Üks laps oli enne tegu nii uimastatud, et ta kaotas teadvuse. Ühtlasi uurib politsei, kas uimasteid on kasutatud teiste laste puhul. Uimastamine toimus „kerge” narkoainega.
 Kõik Oulus lapsevägistamises kahtlustatavad on välismaa mehed. Tegusid uuritakse kui lapse vägistamist ja seksuaalset ärakasutamist.

Read more...

Jaak Valge: meil on probleem. Kuid teistsugune, kui arvab Kristina Kallas

Jaak Valge vaidlustab Kristina Kallase seisukohad.

Ajaloolane Jaak Valge selgitab oma arvamusloos, miks ja kuidas eksib „kahesajataja“ Kristina Kallas, kui ta õhutab oma plakatitega pingeid erinevate rahvaste vahel.

“Kristina Kallas põhjendas eestlaste ja venelaste eraldatust kujutavaid provokatsioonilisi Eesti 200 plakateid 28 aastat lahendamata küsimusega. “Lõhestatud ühiskond on meie päris probleem. Visaku esimesena kivi see, kes ütleb, et see, mis oli plakatil, ei ole tõsi? Meie lapsed käivad erinevates koolides, me töötame erinevates töökollektiivides ja elame erinevates linnaosades. Me vaatame erinevaid telekanaleid ja me isegi võtame uue aasta vastu erineval ajal.”

Kõigepealt – väidetav lõhestumine rahvuslikul alusel – eestlased versus venelased – ei taba tegelikku probleemi. Sest küsimus ei ole etnilises lõhes, probleemis, mille oleks tekitanud Eesti riik, vaid välispäritolu rahvastiku nõrgas lõimituses, probleemis, mille tekitas meile Nõukogude okupatsiooni aegne tohutu suur sisseränne.

Immigrandid eralduvad võõrsil ise

Välispäritolu ehk immigrantrahvastiku defineerimisel ei lähtuta isikute rahvusest, vaid sünniriigist. Sisserännanute esimese põlvkonna moodustavad välisriigis sündinud isikud, teine põlvkond koosneb sisserännanute lastest, kes on sündinud elukohariigis, kuid kelle vanematest vähemalt üks on saabunud välismaalt. Väga pikka aega kestnud sisserändega maades eristatakse ka sisserännanute kolmas põlvkond, määratledes nii isikud, kelle vanavanemad on sündinud välismaal. Defineerimisel võetakse aluseks nüüdisaegsed riigipiirid.
Tegemist on põlis- ja välispäritolu rahvastiku loogilise käitumisega. Sama sooviga eraldumisele, mis on loonud immigrantidega asustatud linnaosad Pariisis, Malmös, Brüsselis või Berliinis. Vahe on vaid selles, et meil on immigrantrahvastiku proportsioon mitu korda suurem.

Võõrad on suurema riskikäitumisega

Tõsi, mõned tegematajätmised on Eesti riigil tõesti, näiteks on immigrantrahvastikule suunatud narkopoliitika olnud selgelt ebatõhus. Kõigist narkomaania ravialustest oli 2015. aastal vaid 14% eesti rahvusest. Nii võib hinnata, et põlisrahva hulgas on kangete narkootikumide tarvitamine peaaegu viis korda vähem levinud.
Vanglates on on aga mitte-eesti emakeelega isikud proportsionaalselt 1,9 korda “üleesindatumad”. Seejuures ei ole küsimus loomulikult selles, et eestlased oleksid kainemad ja seaduskuulekamad, vaid välispäritolu rahvastik ongi oma nõrgemate sotsiaalsete sidemete tõttu avantüristlikum ja kriminogeensem. See on nii igal pool, tõenäoliselt ka eestlaste puhul Soomes.
Ka eesti keelele ülemineku tugi on olnud ebapiisav. Minule pole teada ühtegi teist riiki, kus riigikeele oskuse tase oleks nii madal kui Eestis, kuid taas tuleb tunnistada, et tegemist on olnud ka erakordselt raske probleemiga. Väiksema välispäritolu rahvastiku osakaaluga piirkondades on keeleõpe ja lõimumine olnud märksa edukam.

Kuidas kujutab Kristina Kallas lahendust ette?

2016. aasta Sirbi intervjuust nähtub, et Kallase ideaaliks ei ole Euroopa rahvusriigid, vaid hoopis pooldemokraatlikud Singapur ja Malaisia. Edasi teatab Kallas, et integratsiooniprobleemi ei saa lahendada ilma Venemaa osaluseta. Ning mis põhiline – Eesti kultuur peaks Kallase visiooni kohaselt “integreerima elemente kõikide Eesti elanike sümbolitest, representatsioonidest ja väärtustest”, ning lubab seejuures, et “eestlastele jäägu nende pastlad, kannel ja „Tõde ja õigus“”.
Jättes kõrvale ebaõnnestunud kujundid, samuti täiesti arusaamatu Venemaa osaluse nõude Eesti lõimumisprotsessis, tuleb välja lugeda, et Kallase arvates peaks Eesti territooriumil tekkima mingi uus kultuur, mis ühendab põlis- ja välispäritolu rahvastiku.
Kui see tähendabki “lõhestatusest” ülesaamist, siis võib Eesti 200 plakatid küll paika keevitada, sest Kallase eesmärk ei ole saavutatav. Ei suutnud seda poole sajandi jooksul tekitada Nõukogude võim nõukogude rahva kujul, ega suuda ka Kristina Kallas, isegi siis, kui Eesti muudetaks autoritaarriigiks. Sest eestlased pole sellega nõus ning ilmselgelt pole see meelepärane ka peamiselt slaavi kultuuriruumist pärit välispäritolu elanikkonnale.

Eestlastelt teiste järgi kohandumist nõuda on kuritegelik

Nõue, et eestlased vahetaksid oma isamaal vabatahtlikult oma ajaloolise identiteedi ja kultuuri mingi eesti-vene hübriidi vastu, pole lihtsalt realistlik. Eestlased võivad oma kultuuri viljelda ainult Eestis, teised rahvad ka oma päritolumaal. Pealegi jääks hübriidkultuuri pealesurumise korral domineerima ikkagi vene keel ning järk-järgult ka vene kultuur. Ehk esialgu võtaksime uut aastat vastu võib-olla tõesti kell pool kaksteist, hiljem ikka kell üksteist ehk Moskva aja järgi.
Küll aga ei tunne ma ühtegi eestlast, kes ei tunneks siirast rõõmu neist välispäritolu isikutest, kes ise soovivad end eestlasena tunda. Kuid eesti rahvuslasele peaks olema täiesti mõistetav ka see, kui venelased tahavad Eestis elades ikka venelasteks jääda, samal ajal Eesti riigile ja ühiskonnale lojaalsed olles. Nagu sajandeid meiega edukalt ja sõbralikult ühel maal, aga siiski omaette elanud peipsivenelased või Vene valgekaartlaste uhked järeltulijad, kes edukalt lõimunutena kuuluvad nüüd Eesti põlisrahvastiku hulka.

Probleem on, kuid mitte Kallase nägemusena

Niisiis tuleb Kallasega nõus olla – meil on probleem. Kuid see probleem on teistsugune ning Kallase asjatundmatu diagnoos tähendab ka vale ravi pakkumist. Vaieldav on ka mõte panna erineva emakeelega lapsed kohe ühistesse koolidesse – seda eriti piirkondades, kus on venekeelse elanikkonna ülekaal, kelle eesti keele oskus on nõrk või olematu. See oleks kõikide laste suhtes ebaaus, ega ka toimiks. Kallasega sarnaselt Kiviõlis koolis käinuna kujutan elavalt ette, missuguseid konflikte see tekitaks.
Lõimimine peaks olema ikka mitte eesti koolilaste, vaid kogu Eesti ühiskonna kanda. Pigem tuleks alustada sellest, et vene emakeelega lapsed saaksid eesti keele selgeks juba lasteaias, pärast mida on nad võimelised jätkama oma õpinguid eestikeelses koolis. Ühtlasi tuleb vene emakeelega noorte vajadusi arvestades luua neile praeguste vene õppekeelega koolide baasil süvendatud vene keele ja kultuuri õppega eestikeelsed koolid. Tõsi, selle plaaniga oleksime pidanud ammu alustama. Veel tuleb meeles pidada, et slaavi taustaga isikute sisserände suurenemine, nagu viimastel aastatel, teeb meie lõimumisprobleemid veel raskemaks. Mingist tasemest alates isegi lahendamatuks.

Jätkem võõrad rahule, kui neile midagi öelda pole

Lõpetuseks. Andres Langemets kirjutas kümme aastat tagasi: “Head poliitikud ja ajakirjanikud, jätke need muulased ometi rahule! Las nad elavad ja kohanevad, nad on sümpaatsed inimesed koos oma etniliste veidrustega. Kas meil siis pole veidrusi?”
Muidugi on, need “veidrused” ongi üks rahvusliku identiteedi osa. Tingimustes, kus meil lihtsalt ei jätku jõudu ja massi sellise hulga välispäritolu isikute kiireks lõimimiseks, seejuures kõigile nende “veidrused” alles jättes, ei aita kampaania korras utopistlik-sotsialistlike lahenduste pakkumine. Oleme siin omavahel päris kenasti hakkama saanud, hoidkem ka edasi rahu ja väärikust. Seda, mille vastu Eesti 200 oma plakatitega just eksis.”

Allikas: https://uueduudised.ee/arvamus/jaak-valge-meil-on-probleem-kuid-teistsugune-kui-arvab-kristina-kallas/

Read more...

EESTI MEEL: Eesti-200 probleem — eestlased

Miks külvab Eesti 200 Moskva meedia kaudu Eesti umbvenelasse estofoobia pisikut


EE luges kokku ↬ Kristina Kallas kordas Jesti-dvesti-"apartheid"ikampaaniat õigustaval pressikal sõna probleem 48 korda…
video

Probleem tähendab lahendamata küsimust. Venelastega, eriti Narvas elavate ja iseäranis noore põlvkonnaga tal seda ei ole:
… noor eestivenelane tajub, et talle on kõik uksed valla… Vene noored peavad Eestit… kodumaaks ja identifitseerivad end eurooplasena. Viimane integratsioonimonitooring näitas, et noored eestivenelased usaldavad Eesti riiki samaväärselt eestlastest noortega.
Kristina Kalda intervjuust Valle-Sten Maistele 13.5.2016 Sirbis
Ehk siis see ei näigi probleemina, et…

Eestis on 166 tuhat umbvenelast. Jääb veel üle nn eestivenelaste vanem põlvkond, kes moodustab lõviosa neist umbkeelseist tuhatkonnist, kelle president mingil juhul pole naine. Kuid nendeni ulatub jesti-dvesti kohatu kampaania Kremli-meediumide kaudu. Kuhu siis veel võiks ühe-päeva-liblika käekäiku trotsiv valimissõnum Hobujaama trammipeatusest minna edasi — igavikku omale otsima!

Kalda Kristina tegelik probleem on 28 aastat tühja tööd ja luhtaläind projekte, lõputut fondide ja vaimunärimist lõimumislipu all. Teooriat ikka ja jälle kummutav praktika on näidanud, et Kallas ja punaprofessorid…

Hauguvad vale puu all. Eesti haridus on igale muulasele vaba, vastupidi Eesti-200 valimisloosungile: 〔ainult eestlastele!
Meie keel ei ole muulasele enamasti ka saavutamatu. Kui näiteid vastupidisest leidubki, siis pole põhjuseks kindlasti eesti rahva ksenofoobia…Milleks see apartheid i vale? — Ikka selleks, et ajaloolisi tõsiasju varjata või pahupidi pöörata! Ei saa väsida kordamast — nende ratsuks on alatu…

Propagandamüüt vaenatud venekeelsest vähemusest. Tavapäraselt on Eestis venekeelseks loetud venelasi või teisi kohalikke muulasi, kes valdavad kõigist muist keeltest paremini vene keelt. Õigupoolest pole suurem osa venekeelseid EV-s aga mitte venelased, vaid mõne muu rahvuse, k. a põlisrahva liikmed eestlased.

Moskva lõi venekeelse vähemuse — Russian speaking minority  termini ja manab venekeelsete diskriminatsiooni Baltikumis varjamaks sovetlikku apartheid i : inimsusvastaseid roimi, räiget etnotsiidi, massideportatsioone ja kolonisatsiooni, millega kaasnesid kohaliku keele mittevaldamise (umbkeelsuse), elu- ja töökoha-valiku eelisõigused kolonistidele, samuti koloniseeritud pärisrahvaste kohustus vene keelt vallata.

Kummutamaks nende jutupunkte Eesti või Läti "etnokraatliku režiimi" kurjusest õigusrikkujana piisab tõdemusest, et umbkeelsus — so suutmatus rohkem kui üht keelt vallata — ei ole inimõigus.
Nende oma kodukootud nurilõimetis sunnib Kallast jt taolisi elukutselisi lõimijaid pöörduma karjääri- ja tuluvõimaluste otsingule poliitikas. Seks ongi neile vaja epateerivaid valesid, libateadust ja pidurdamatut Lasnamäge.
 Kalju Laid @KaljuLaid

❄ TALILINN
Kavatsen Kadriorust Lasnamäe nõlvale asuda seepärast muulaseks muutumata. Lastes Kalda Kristina väidete üle vaid laia eesti naeru 😀😂😅🌇
Mu madam, milleks säherdune üldistus ⁉️ #Eesti200 = poliitiline okse #KristinaKallas

 Talilinna kesikmeer tundis konkurenti oma jahimaal ja pani vastu

Taavi Aas Kristina Kallase diagnostikast: segregatsioonijutt on ülepingutatud, venelasi kolib ka Piritale!
Statistika vastu aga ei saa. Lasnamäe on muulaskonna suurim asupaik Eestis. Lasnamäe venelaste pärast see sõda käibki. Ja asumi poliitilise sissetöötamisega — ärgitades estofoobiat — on kiire.
Lisaküsimus: kes on Kristina Kallas seisuga aasta 2019 algus?
Dr Kristina Kallas on TÜ Narva kolledži direktor,
Integratsiooni SA nõukogu esinaine ja
Eesti-200 liider,
hariduselu,
integratsiooni- ja
migratsioonispetsist teadur

Isiklik elu
Kristina emakeel on vene keel.
Ta on sündinud 29.1.1976 Kiviõlis.
Tema vanemad elavad samas asulas praegugi.
Tema vend Silver Kallas on amatöörliiga korvpallur.
Ta tutvus poolakast (elu)kaas(l)a(se)ga Adrian Bienieckiga XXI saj
algul Budapestis ning elab peamiselt Tartus; neil on 3 last: 10a, 8a, 6a.
Kristina on reisihuviline ning elanud peale Eesti Ungaris, Poolas ja Vietnamis.

Teaduselu — vt siin!

Võimuelu
Alates 3.11.2018 Eesti-200 erakonna esimene juht — juhatuse esinaine.
Potentsiaalse partner—konkurentpartei EKRE Uute Uudiste veebist
(mõneti oletuslikult):
Tõendamata andmeil olnud üks ta vanemaist Interrinde-aktivist.
Isegi kui see pole nii, on Kalda vaated Eesti omariiklusvastase Interrinde omad – tema kaksikkeelsuse ja keeleõiguste jutud sobiks pigem tollele seltskonnale AD1988…

Kalda vaateist annavad aimu tema üllitiste valiknimestiku pealkirjad:
• Mida varem eesti ja vene lapsed ühte kooli paneme, seda parem! ML 31.5.2018
• Avatud rahvuslus peab muutuma vähem etniliseks, ÕL 28.2.2017
• Riik on pagulased unarusse jätnud, PM 11.4.2012
• Ajalugu tuleb arutada ühiskondlikul debatil, EPL/Delfi.EE 21.5.2007
• Millal ikkagi sündis eesti rahvus, EPL/Delfi.EE 22.11.2004

Read more...

kolmapäev, 16. jaanuar 2019

Oravapartei poliitnaiivitarile: EKRE pole kunagi kavatsenud peenhäälestamisega piirduda

EKRE jääb oma veendumuste juurde ka valitsuses.

Reformierakonna esimees ja poliitlillelaps Kaja Kallas avaldas pärast EKRE valimisprogrammi avaldamist valjuhäälset nördimust, et rahvuskonservatiivid ei kavatsegi oravapartei puudliks hakata.
“Peale eilset EKRE programmi avalikustamist on lõplikult selge, et EKRE-l pole pärast valimisi Reformierakonnaga ühisesse valitsusse asja, sest nad ohustavad Eesti põhiseaduslikku korda,” teatas Kallas BNS-ile.

Mõistagi on Kallase tõlgendused, eriti põhiseadusliku korra ohustamises, tema enda asi. Kogu Kallase jutust aga kumab läbi pettumus, et EKRE ei kavatse muganduda ega kartellierakonnaks muutuda, mille peale paljud võimupoliitikud ilmselt lootsid ja loodavad. Nii Mart Kui Martin Helme on selgelt välja öelnud, et EKRE ei hakka soinistuma ehk siis ta ei lähe Põlissoomlaste kapitulantliku osa teed.

EKRE valimisprogramm on tõesti eriline või nagu ütles pühapäevases saates “Räägime asjast” Martin Helme: “Eesti Konservatiivne Rahvaerakond kavandab riigireformi ja laupäeval paika pandud seisukohad on poliitiline deklaratsioon sellest, mida erakond kavatseb võimule tulles ära teha.”
Anvar Samost väitis Vikerraadios: “EKRE programm on kindlasti väga kallis, kui keegi peaks seda valitsusse jõudes tõsimeelselt realiseerima hakkama.” Kui varem on arutletud, kas erakond soovib valitsusse minna, siis programmi põhjal võib Samosti sõnul näha, et EKRE-s on otsus langenud: nemad järgmise valitsuse tegemisel kindlasti ei osale.

Ilmselgelt arvab Samost samuti, et EKRE sooviks olla üks kartelliparteidest ja ta ei suuda uskuda, et üks erakond mõtleb tõsiselt seda, mida räägib. Vale on ka see, et EKRE märtsivalimiste järel valitsusse minna ei taha – tema võimalik partner peab lihtsalt mõistma, et Eestis on suveräänse rahvusriigi päästmiseks vaja peenhäälestamise asemel põhjalikke reforme.
Ekslik on ka Samosti seisukoht, et EKRE rihib hoopis 2023. aasta valimisi, et ainuparteina võimule saada – rahvuskonservatiivid seavad oma valimistulemusega kartellipoliitikud juba nüüd sündiva fakti ette, et nendeta enam valitseda ei saa.

Samost pole julgenud välja öelda ilmselget asja – kui EKRE julgeb sellise programmiga välja tulla, millega teised ei pruugi haakuda ega neid valitsusse tahta, siis pole tegu mitte poliitvangerduse ega populismiga, vaid on üks poliitiline jõud, kel on tõsine siht silme ees, millelt nad ennast kõrvale kallutada ei lase. Eesti poliitikas on see esmakordne asi.

Sõna on juba võtnud ka keskerakondlane Raimond Kaljulaid, kes üritab samuti asja käsitleda võimupoliitikute moodi: me lootsime, et EKRE muutub ise kuulelikuks, euromeelseks, globalistlikuks ja multikultuurseks, aga näe, ta ei kavatsegi meie nootide järgi laulda!

Mõistagi on toimuv suur šokk kartellierakondadele, kellele EKRE on alati tüütu ja rahulikku elu
segav olnud, kuid nad on lootnud, et temaga läheb samamoodi, nagu Res Publica, Vabaerakonna ja tulevikus ka projektiparteiga Eesti 200, kes lülitusid vabatahtlikult nende toiduahelasse. EKRE volikogul vastuvõetu oligi märguanne, et see erakond mõtlebki tõsiselt ellu viia seda, mida on lubanud!

Allikas: https://uueduudised.ee/arvamus/juhtkiri/oravapartei-poliitnaiivitarile-ekre-pole-kunagi-kavatsenud-peenhaalestamisega-piirduda/

Read more...

Maksud Eestis ja Soomes

Allikas: Facebook

Read more...

Absurd: sotsiaalministeerium eraldab homopropagandat tegevatele võltskodanikuühendustele ligi 250 000 eurot

Illustratsioon: Objektiiv

Sotsiaalministeerium jätkab ka 2019. aastal homo- ja sooideoloogilisele propagandale pühendunud võltskodanikuühenduste heldet rahastamist, kusjuures Eesti peamise homoorganisatsioonina tuntud Eesti LGBT Ühingule eraldatakse suurem aastatoetus kui kunagi varem. Seda toetust kavatsevad homoaktivistid kasutada oma esinduse avamiseks Tartus.

Sotsiaalministeeriumi kaudu eraldatakse 2019. aastaks homo- ja sooideoloogilise propaganda eestvedajatena tuntud Eesti LGBT Ühingule, Eesti Inimõiguste Keskusele ja Feministeeriumi portaali haldavale MTÜ-le Oma Tuba kokku ligi 250 tuhat eurot toetust.
Täpsemalt on otsustatud eraldada Eesti LGBT Ühingu tegevuse toetamiseks 96 000 eurot, Eesti Inimõiguste Keskuse tegevuse toetamiseks 92 010 eurot ja MTÜ Oma Tuba [Feministeerium] tegevuse toetamiseks 60 000 eurot.

Objektiiv pöördus niisuguse rahaeralduse kohta selgituse saamiseks sotsiaalministeeriumi võrdsuspoliitikate osakonna juhataja Liina Kanteri poole, küsides milleks täpsemalt need summad eraldati, millega peab sotsiaalministeeriumi sellist maksumaksjate raha kasutamist põhjendatuks, miks nendele väga selge ideoloogilise suunitlusega ühingutele sotsiaalministeeriumi vahendusel järjepidevalt aastatoetust antakse ning miks aastatoetuste summad (vähemalt Eesti LGBT Ühingu osas) aasta-aastalt muudkui kasvavad. Samuti paluti selgitust, miks ei rahuldanud sotsiaalministeerium Eesti LGBT Ühingu 2019. aasta rahastamistaotlust täis ulatuses (ca 140 000 eurot).
Paraku Kanter järelpärimisele ei vastanud.

Võltskodanikuühiskonna riiklik poputamine
SA Perekonna ja Traditsiooni Kaitseks juhatuse esimehe Varro Vooglaiu sõnul on selline olukord, kus valitsuse heakskiidul kantakse võltskodanikuühendustele igal aastal ideoloogilise propaganda tegemiseks sadu tuhandeid eurosid, väga häiriv ja vastuvõetamatu.
“Sügavalt häiriv on selline asi, et samal ajal, kui SAPTK-s näeme pidevalt annetuste kogumiseks kõvasti vaeva ega saa sentigi riiklikku rahastust, kantakse homopropaganda hääletorudeks olevatele võltskodaniuühendustele igal aastal sotsiaalministeeriumi kaudu üle sadu tuhandeid eurosid. Ühtlasi on see kõnekas näide maksumaksjate raha süstemaatilisest ja põhimõtteliselt kuritegelikust kanaliseerimisest vasakliberaalseks ideoloogiliseks propagandaks. Niisugust ülevoolavat rahastust silmas pidades ei ole liialdus öelda, et Eesti LGBT Ühing tegutseb sisuliselt sotsiaalministeeriumi koosseisuvälise osakonnana,” toonitas Vooglaid ja lisas, et selline võltskodanikuühenduste poputamine tuleks viivitamatult ära lõpetada.
 Sotsiaalministeeriumi kaudu Eesti LGBT Ühingule eraldatavad aastatoetused muudkui kasvavad. Graafik: Objektiiv


Sotsiaalministeeriumi järjepidev praktika
Varem on Objektiiv välja toonud, et Eesti LGBT Ühing ehk peamine Eestis tegutsev homoorganisatsioon on saanud viimase kuue aasta jooksul sotsiaalministeeriumi vahendusel Hasartmängumaksu Nõukogu kaudu sisuliselt tegevustoetust 242 526 eurot.
Seejuures on ministeeriumi kaudu eraldatava toetuse maht aasta-aastalt kasvanud: 2013. aastal eraldati nn seksuaalvähemuste esindusorganisatsioonile aastatoetust 6000 eurot, 2014. aastal 22 000 eurot, 2015. aastal 40 000 eurot, 2016. aastal 39 526 eurot ning 2017. ja 2018. aastal koguni vastavalt 65 000 ja 70 000 eurot.
 Paljud küsivad, kui eetiline on valitsuse poolt kanaliseerida sadu tuhandeid eurosid maksumaksjate raha homo- ja sooideoloogiliseks propagandaks, aga vastsündinute elu päästmiseks vajalike meditsiiniseadmete soetamiseks koguda raha annetustena.

 Ka Eesti Inimõiguste Keskus ja MTÜ Oma Tuba on varasematelgi aastatel nautinud sotsiaalministeeriumi kaudu heldet rahastust. Kari Käsperi juhitav ja kampaaniaga „Erinevus rikastab“ tuntuks saanud Eesti Inimõiguste Keskusele on antud nimetatud allikast 2016. aastal 60 000 eurot, 2017. aastal 90 000 eurot ja 2018. aastal 80 000 eurot.
Riigi raha eest radikaalset sooideoloogiat propageeriva ja mh häbimärgistava “aasta šovinisti” tiitli väljaandmisega tuntust kogunud Feministeeriumi portaali haldavale MTÜ-le Oma Tuba eraldati aga 2017. aastal 42 000 eurot ja 2018. aastal 40 000 eurot. Nagu varem Objektiivis kajastatud, rajati Feministeeriumi blogi ja selle sotsiaalmeediaplatvormid 2014. aastal riigi 50 000 euro suurusele rahasüstile tuginedes.
Tähelepanuväärselt on Kadi Viik kui üks Feministeeriumi eestvedajaist olnud aastaid sotsiaalministeeriumi soolise võrdõiguslikkuse osakonna juhataja, mis tõstatab põhjendatult küsimuse, kas sotsiaalministeeriumi helded rahaeraldused Feministeeriumile on korrektsed.

Allikas: http://objektiiv.ee/absurd-sotsiaalministeerium-eraldab-homopropagandat-tegevatele-voltskodanikuuhendustele-ligi-250-000-eurot/

Read more...

teisipäev, 15. jaanuar 2019

MATTI ILVES: SAKSA TERETULNUD KULTUUR ON MÖÖDAS

Pilt: Protest Cottbus´is

Saksamaa teretulnud kultuur on möödas ja inimesed keskenduvad vastupanule, ning rahvuslikule identiteedile, ütlevad professorid. Kriminoloogia professor Hans-Dieter Schwind hoiatas, et "teretulnud poliitiline kultuur Saksamaal on möödas. Viimasa hoobi sellele andis Schwind´i rünnnak, kus vigastada sai 8 inimest, nüüd võtavad sakslased sisserännet suure ohuna."

Professor Andreas Zick, konflikti ja vägivalla uurija, ütleb, et "inimesed ühiskonnas on üha radikaaliseerumas. Eriti inimesed, kes varem ei olnud ühenduses paremäärmusliku ideoloogiaga."
"Süüdlast otsitakse internetis, see on justkui amokki jooksmine, mis on nakatunud sellisest rahvaliikumist. Ning usutakse, et riik on võõrndunud rahvast ja poliitika osutab kontrolli kadumisele."

Kasvab meeleolu elanikkonnas, et rahvuslik identiteet ja kontroll selle üle tuleb võtta tagast enda kätte!

Meil, väikerahval eestlastel, on juba ammu aeg sellepeale mõelda, et võtta võim reeturpoliitikutelt tagasi enda kätte. Praegu esindab meie paleusi vaid EKRE!

Kasutatud allikas: https://voiceofeurope.com/2019/01/professors-warn-german-welcome-culture-is-over-people-focus-on-resistance-and-national-identity/

Read more...

Äärmuslased peksid Saksa immigratsioonivastase poliitiku poolsurnuks

Äärmuslaste poolt poolsurnuks pekstud AfD Bremeni osakonna juht Frank Magnitz haigevoodis, 7. jaanuaril 2019. Foto: Scanpix

Esmaspäeval tungisid kolm kaetud näoga meest kallale immigratsioonivastase erakonna Alternatiiv Saksamaale (AfD) Bremeni osakonna juhile Frank Magnitzitile ja peksid ta puidust esemega poolsurnuks. Politsei usub, et rünnak oli poliitiliselt motiveeritud. 

Politsei aruande kohaselt leidis intsident aset esmaspäeva pärastlõunal Bremenis Goethe väljaku läheduses, pärast seda kui Saksa parlamendi alamkoja liige Magnitz (66) oli lahkunud kohaliku ajalehe Weser-Kurier poolt korraldatud uue aasta vastuvõtult. Talle tungisid kallale kolm maskeerunud meest, kes lõid ta puidust esemega oimetuks ning peksid teda pähe, kui ta maas lamas. Rünnaku peatas üks mööduv ehitustööline. Haiglasse viidud Magnitzil tuvastati rasked kehavigastused ning politsei otsib jätkuvalt kolme kuriteo toimepanijat ning usub, et rünnak oli poliitiliselt motiveeritud.

Haiglavoodis lebav Magnitz ütles, et ta ei näinud ründajaid ega kuulnud neid ka midagi ütlemas, kuid lisas, et ta on edaspidi selles kandis jalutades igatahes ettevaatlikum. Magnitzi sõnul jätavad arstid ta tõenäoliselt kuni nädalavahetuseni haiglasse.

Üldine hukkamõist
“Täna on sünge päev Saksa demokraatia jaoks,” seisab kirjas erakonna ametlikus avalduses. AfD juht Jörg Meuthen nimetas seda rünnakut oma säutsus “argpükslikuks ja tülgastavaks.”
Saksa liidukantsler Angela Merkeli pressiesindaja Steffen Seibert leidis oma säutsus samuti, et see “brutaalne rünnak” tuleb “teravalt hukka mõista” ning väljendas lootust, et “loodetavasti õnnestub politseil rünnaku toimepanijad peagi tabada.”
Ka Saksa välisminister Heiko Maas väljendas arvamust, et hoolimata poliitilistest erimeelsustest ei ole vägivalla kasutamine mitte kuidagi õigustatav: “Igaüht, kes sellise kuriteo sooritab, tuleb karistada.”

Sama leidis ka endine roheliste kaasjuht Cem Özdemir ning mõistis selle vihast kantud rünnaku hukka: “Vägivallale ei ole mingit õigustust, isegi mitte AfD vastu suunatud vägivallale.”
Isegi Saksa Sotsiaaldemokraatliku Erakonna parlamendiliige Johannes Kahrs leidis, et “vägivald ei ole kunagi aktsepteeritav” ning “igasugune äärmuslus on jama.” Samuti soovist ta Magnitzile kiiret paranemist.
Saksamaa president Frank-Walter Steinmeier kirjutas Magnitzile, et väljendada oma pahameelt rünnaku osas: “Meie demokraatia vajab argumenteeritud vaidlusi, isegi kui need teravaks lähevad. Kuid me ei tohi kunagi lubada poliitilist vägivalda – olenemata sellest, milliselt poolelt see tuleb.”

Rünnakute jada
Pärast seda, kui immigratsioonivastane AfD 2017. aasta septembris 13% toetusega parlamenti pääses, tõi see Saksamaal kaasa korraliku poliitilise maavärina. Kuigi erakond on suutnud leida arvukaid poolehoidjaid ning neile prognoositakse veelgi tugevamat tulemust tänavu mais aset leidvatel Euroopa Parlamendi valimistel, on nad suutnud tekitada ka omajagu furoori ning muutunud seeläbi oma vaenlaste sihtmärgiks.

Eelmisel nädalal plahvatas AfD Saksimaa kontori lähedale prügikasti peidetud lõhkeseade, mis tekitas kahjustusi ka kontorile. Kolm kahtlusalust peeti küll kinni, kuid vabastati peagi piisavata tõendite puudumist tõttu.
Eelmisel nädalavahetusel soditi aga Alam-Saksis kohaliku AfD poliitiku kodu graffitiga ning erakonna kontorit rünnati värvipommiga.
Alates detsembri keskpaigast on Saksa politsei registreerinud kaheksa AfD kontorite vastu suunatud rünnakut.

Erakonna kaasjuhid Alexander Gauland ja Alice Weidel on nimetanud viimast rünnakud poliitikute ja meedia poolt nende vastu õhutatud vihkamise tagajärjeks. Eile oma Facebook’i seinal avaldatud videokommentaaris ütleb Alice Wiedel, et on “sellest jälgist teost täiesti šokeeritud” ning saab vaid nentida, et “ässitustöö AfD vastu ning meedia käitumine demokraatlikult valitud erakonna suhtes on viimaks vilja kandnud.” Lisades, et:
“See argpükslik tegu tuleb täielikult hukka mõista. See vägivald on jõudnud nüüd hoopis uuele tasemele. Alles eile pandi toime pommirünnak meie kontori vastu Döbelnis ning täna peksti juba üks AfD parlamendisaadik brutaalselt läbi.”


Toimetas Martin Vaher. Allikad: Deutsche Welle, The Local, Voice of Europe

Read more...

Leo Kunnas: see, mis võib olla hea globalistlikult, ei pruugi seda olla eesti rahva jaoks

Leo Kunnas peab oluliseks nii koostööd liitlastega kui ka oma laialdast riigikaitset.

EKRE Riigikogu saadiku- ja kaitseministrikandidaat ja Leo Kunnas on oma intervjuus Eesti Päevalehele selgitanud mitmeid EKRE valimisprogrammis sisalduvaid seisukohti.

Rääkides USA-lt küsitavast miljardidollarilisest sõjalisest abist ütleb Kunnas, et seda on hädasti vaja – isegi 2,6-protsendilistest kaitsekuludest SKP-arvestuses ei jätkuks oma kaitsejõudude võitlusvõime tõstmiseks tasemele, kus nad laiaulatusliku kallaletungi korral suudaks liitlaste suuremate üksuste saabumiseni vastu pidada.

Leo Kunnas tõdeb, et küsija suu peale ei lööda ja ameeriklastelt rahalist abi küsida on ikka mõtet – nii annab USA Iisraelile sellist abi aastas 3 miljonit dollarit, Egiptusele ja Keeniale miljard ning 2016. aastal jagas riik selleks välja 50 miljardit dollarit. Eesti ise aga saaks panustada ka nii, et ta lõpetab ise kaitsesektoris mõttetud kulutused.

Eelarvelistes küsimustes nendib Leo Kunnas, et käibemaksu alandamine mõjutab kõige rohkem vaesemaid inimesi, kes hetkel ainult tarbivad ega suuda säästa ja investeerida – see annab neile palju lisaraha. EKRE majandusprogrammi võrdleb ta Reagani ja Thatcheri omaga, kus majanduskasvu üritatakse saavutada stimulatsioonipaketi abil.

Laenudest rääkides toetub Leo Kunnas krediitidel toimivale maailmamajandusele, tuues näiteks Saksamaa ja Kreeka, kes mõlemad on võtnud suuri laene, kuid üks on kasutanud raha ratsionaalselt ja teine mitte – Eesti teeks seda esimese moel.

Rääkides orientatsioonist Ida-Euroopale toetub sõjaväelase taustaga Leo Kunnas sellele, et Venemaaga piirnevad riigid, eriti Baltikum ja Poola, oleks sõja korral üks operatsiooniruum. Eraldi vaeb ta koostööd rahvusmeelsete riikide vahel ja leiab, et maailma erinevate riikide rahvuslastel on ka erinevad huvid – Venemaaga piirnevate riikide rahvuslaste jaoks on venelased vastuvõetamatult suurvenelaslikult šovinistlikud, kuid kaugemate maade rahvuslastel sellist ajaloolist vastasseisu pole. Näiteks prantslaste ja Le Peni jaoks on Venemaa nagu meile Türgi – ebameeldiv on, aga asju võib ajada.

Vastates erinevatel teemadel esitatud küsimustele nendib Leo Kunnas, et ta on tugev sõjalistes küsimustes ega soovigi olla nagu paljud kartellipoliitikud, kes on kord kaitse-, kord rahandus- ja kord kultuuriministriks. Abortidest rääkides ütleb ta, et mõistab mõlemat poolt, kuid sõjaväelasena nimetab ta asju õigete nimedega ning abort ongi tapmine. “Kui meil on olemas kõik vahendid soovimatu rasestumise vältimiseks, siis mille poolest me erineme aborte lubades esivanematest tuhat aastat tagasi, kes viisid soovimatud lapsed metsa ja lasid neil surra?” küsib ta.

Leo Kunnas kaitseb eesti keelt kõrghariduses ja nendib taas sõjaväelasena, et ka brigaadi lahingukäsud saaks liitlastega koos tegutsedes inglise keeles koostada, kuid see on libe tee, sest nii piiratakse märkimisväärselt eesti keele kasutusala. Ta leiab, et ülikoolid on keele säilimiseks üliolulised, sest need on emakeele põhi, mille kadumisel kaob pikkamööda ka rahvus.

Massiimmigratsioonist rääkides nendib Leo Kunnas, et seda võib võrrelda Vene ohuga, mida 15 aastat tagasi peeti ebareaalseks, kuid nüüd on kõik muutunud – ka rändest on saanud Euroopa valupunkt. Tema sõnul on Eeuroopa liiga väike selleks, et teiste rahvastiku ülejääke ära mahutada ja kui seda üritatakse, siis lakkab Euroopa tsivilisatsioon lihtsalt olemast. “Kui rahvuslaste eesmärk on eelkõige Eesti rahva ellujäämine, siis loomulikult rahvuslus ja globalism vastanduvad. Võib-olla see, mis on hea globaalselt, pole hea eesti rahvale,” lisab ta.

Leo Kunnas lõpetab väitega, et nagu me ei saa enam tänaseid riikluse puudujääke okupatsiooniaja kaela ajada, ei saa ka Kolmas maailm enam kolonialismi süüdistada – neil on olnud aega ennast käsile võtta, ja nad peavad seda edaspidi tõsiselt tegema.
Täislugu loe SIIT.

Allikas: https://uueduudised.ee/uudis/eesti/leo-kunnas-see-mis-voib-olla-hea-globalistlikult-ei-pruugi-seda-olla-eesti-rahva-jaoks/

Read more...

esmaspäev, 14. jaanuar 2019

“Räägime asjast” 13.01.2019

Link: https://www.mixcloud.com/raadiosaade/r%C3%A4%C3%A4gime-asjast-13012019/
 

Read more...

  © Blogger template Ramadhan Al-Mubarak

Back to TOP