RAHVUSLANE

Rahvuslane

neljapäev, 17. jaanuar 2019

Politsei: üks soome laps võidi enne vägistamist uimastada

Oulu politsei uurib vähemalt ühe lapsevastase seksuaalkuriteo puhul võimalust, et laps võidi eelnevalt uimastada.
Politsei on Oulus võtnud kinni mitmeid pagulase taustaga välismaa mehi, keda kahtlustatakse 10-15-aastaste tüdrukute vägistamises ja seksuaalses ärakasutamises. Vähemalt ühe juhtumi puhul kahtlustatakse, et lapsele on antud uimasteid, vahendab MTV.

Üks laps oli enne tegu nii uimastatud, et ta kaotas teadvuse. Ühtlasi uurib politsei, kas uimasteid on kasutatud teiste laste puhul. Uimastamine toimus „kerge” narkoainega.
 Kõik Oulus lapsevägistamises kahtlustatavad on välismaa mehed. Tegusid uuritakse kui lapse vägistamist ja seksuaalset ärakasutamist.

Read more...

Jaak Valge: meil on probleem. Kuid teistsugune, kui arvab Kristina Kallas

Jaak Valge vaidlustab Kristina Kallase seisukohad.

Ajaloolane Jaak Valge selgitab oma arvamusloos, miks ja kuidas eksib „kahesajataja“ Kristina Kallas, kui ta õhutab oma plakatitega pingeid erinevate rahvaste vahel.

“Kristina Kallas põhjendas eestlaste ja venelaste eraldatust kujutavaid provokatsioonilisi Eesti 200 plakateid 28 aastat lahendamata küsimusega. “Lõhestatud ühiskond on meie päris probleem. Visaku esimesena kivi see, kes ütleb, et see, mis oli plakatil, ei ole tõsi? Meie lapsed käivad erinevates koolides, me töötame erinevates töökollektiivides ja elame erinevates linnaosades. Me vaatame erinevaid telekanaleid ja me isegi võtame uue aasta vastu erineval ajal.”

Kõigepealt – väidetav lõhestumine rahvuslikul alusel – eestlased versus venelased – ei taba tegelikku probleemi. Sest küsimus ei ole etnilises lõhes, probleemis, mille oleks tekitanud Eesti riik, vaid välispäritolu rahvastiku nõrgas lõimituses, probleemis, mille tekitas meile Nõukogude okupatsiooni aegne tohutu suur sisseränne.

Immigrandid eralduvad võõrsil ise

Välispäritolu ehk immigrantrahvastiku defineerimisel ei lähtuta isikute rahvusest, vaid sünniriigist. Sisserännanute esimese põlvkonna moodustavad välisriigis sündinud isikud, teine põlvkond koosneb sisserännanute lastest, kes on sündinud elukohariigis, kuid kelle vanematest vähemalt üks on saabunud välismaalt. Väga pikka aega kestnud sisserändega maades eristatakse ka sisserännanute kolmas põlvkond, määratledes nii isikud, kelle vanavanemad on sündinud välismaal. Defineerimisel võetakse aluseks nüüdisaegsed riigipiirid.
Tegemist on põlis- ja välispäritolu rahvastiku loogilise käitumisega. Sama sooviga eraldumisele, mis on loonud immigrantidega asustatud linnaosad Pariisis, Malmös, Brüsselis või Berliinis. Vahe on vaid selles, et meil on immigrantrahvastiku proportsioon mitu korda suurem.

Võõrad on suurema riskikäitumisega

Tõsi, mõned tegematajätmised on Eesti riigil tõesti, näiteks on immigrantrahvastikule suunatud narkopoliitika olnud selgelt ebatõhus. Kõigist narkomaania ravialustest oli 2015. aastal vaid 14% eesti rahvusest. Nii võib hinnata, et põlisrahva hulgas on kangete narkootikumide tarvitamine peaaegu viis korda vähem levinud.
Vanglates on on aga mitte-eesti emakeelega isikud proportsionaalselt 1,9 korda “üleesindatumad”. Seejuures ei ole küsimus loomulikult selles, et eestlased oleksid kainemad ja seaduskuulekamad, vaid välispäritolu rahvastik ongi oma nõrgemate sotsiaalsete sidemete tõttu avantüristlikum ja kriminogeensem. See on nii igal pool, tõenäoliselt ka eestlaste puhul Soomes.
Ka eesti keelele ülemineku tugi on olnud ebapiisav. Minule pole teada ühtegi teist riiki, kus riigikeele oskuse tase oleks nii madal kui Eestis, kuid taas tuleb tunnistada, et tegemist on olnud ka erakordselt raske probleemiga. Väiksema välispäritolu rahvastiku osakaaluga piirkondades on keeleõpe ja lõimumine olnud märksa edukam.

Kuidas kujutab Kristina Kallas lahendust ette?

2016. aasta Sirbi intervjuust nähtub, et Kallase ideaaliks ei ole Euroopa rahvusriigid, vaid hoopis pooldemokraatlikud Singapur ja Malaisia. Edasi teatab Kallas, et integratsiooniprobleemi ei saa lahendada ilma Venemaa osaluseta. Ning mis põhiline – Eesti kultuur peaks Kallase visiooni kohaselt “integreerima elemente kõikide Eesti elanike sümbolitest, representatsioonidest ja väärtustest”, ning lubab seejuures, et “eestlastele jäägu nende pastlad, kannel ja „Tõde ja õigus“”.
Jättes kõrvale ebaõnnestunud kujundid, samuti täiesti arusaamatu Venemaa osaluse nõude Eesti lõimumisprotsessis, tuleb välja lugeda, et Kallase arvates peaks Eesti territooriumil tekkima mingi uus kultuur, mis ühendab põlis- ja välispäritolu rahvastiku.
Kui see tähendabki “lõhestatusest” ülesaamist, siis võib Eesti 200 plakatid küll paika keevitada, sest Kallase eesmärk ei ole saavutatav. Ei suutnud seda poole sajandi jooksul tekitada Nõukogude võim nõukogude rahva kujul, ega suuda ka Kristina Kallas, isegi siis, kui Eesti muudetaks autoritaarriigiks. Sest eestlased pole sellega nõus ning ilmselgelt pole see meelepärane ka peamiselt slaavi kultuuriruumist pärit välispäritolu elanikkonnale.

Eestlastelt teiste järgi kohandumist nõuda on kuritegelik

Nõue, et eestlased vahetaksid oma isamaal vabatahtlikult oma ajaloolise identiteedi ja kultuuri mingi eesti-vene hübriidi vastu, pole lihtsalt realistlik. Eestlased võivad oma kultuuri viljelda ainult Eestis, teised rahvad ka oma päritolumaal. Pealegi jääks hübriidkultuuri pealesurumise korral domineerima ikkagi vene keel ning järk-järgult ka vene kultuur. Ehk esialgu võtaksime uut aastat vastu võib-olla tõesti kell pool kaksteist, hiljem ikka kell üksteist ehk Moskva aja järgi.
Küll aga ei tunne ma ühtegi eestlast, kes ei tunneks siirast rõõmu neist välispäritolu isikutest, kes ise soovivad end eestlasena tunda. Kuid eesti rahvuslasele peaks olema täiesti mõistetav ka see, kui venelased tahavad Eestis elades ikka venelasteks jääda, samal ajal Eesti riigile ja ühiskonnale lojaalsed olles. Nagu sajandeid meiega edukalt ja sõbralikult ühel maal, aga siiski omaette elanud peipsivenelased või Vene valgekaartlaste uhked järeltulijad, kes edukalt lõimunutena kuuluvad nüüd Eesti põlisrahvastiku hulka.

Probleem on, kuid mitte Kallase nägemusena

Niisiis tuleb Kallasega nõus olla – meil on probleem. Kuid see probleem on teistsugune ning Kallase asjatundmatu diagnoos tähendab ka vale ravi pakkumist. Vaieldav on ka mõte panna erineva emakeelega lapsed kohe ühistesse koolidesse – seda eriti piirkondades, kus on venekeelse elanikkonna ülekaal, kelle eesti keele oskus on nõrk või olematu. See oleks kõikide laste suhtes ebaaus, ega ka toimiks. Kallasega sarnaselt Kiviõlis koolis käinuna kujutan elavalt ette, missuguseid konflikte see tekitaks.
Lõimimine peaks olema ikka mitte eesti koolilaste, vaid kogu Eesti ühiskonna kanda. Pigem tuleks alustada sellest, et vene emakeelega lapsed saaksid eesti keele selgeks juba lasteaias, pärast mida on nad võimelised jätkama oma õpinguid eestikeelses koolis. Ühtlasi tuleb vene emakeelega noorte vajadusi arvestades luua neile praeguste vene õppekeelega koolide baasil süvendatud vene keele ja kultuuri õppega eestikeelsed koolid. Tõsi, selle plaaniga oleksime pidanud ammu alustama. Veel tuleb meeles pidada, et slaavi taustaga isikute sisserände suurenemine, nagu viimastel aastatel, teeb meie lõimumisprobleemid veel raskemaks. Mingist tasemest alates isegi lahendamatuks.

Jätkem võõrad rahule, kui neile midagi öelda pole

Lõpetuseks. Andres Langemets kirjutas kümme aastat tagasi: “Head poliitikud ja ajakirjanikud, jätke need muulased ometi rahule! Las nad elavad ja kohanevad, nad on sümpaatsed inimesed koos oma etniliste veidrustega. Kas meil siis pole veidrusi?”
Muidugi on, need “veidrused” ongi üks rahvusliku identiteedi osa. Tingimustes, kus meil lihtsalt ei jätku jõudu ja massi sellise hulga välispäritolu isikute kiireks lõimimiseks, seejuures kõigile nende “veidrused” alles jättes, ei aita kampaania korras utopistlik-sotsialistlike lahenduste pakkumine. Oleme siin omavahel päris kenasti hakkama saanud, hoidkem ka edasi rahu ja väärikust. Seda, mille vastu Eesti 200 oma plakatitega just eksis.”

Allikas: https://uueduudised.ee/arvamus/jaak-valge-meil-on-probleem-kuid-teistsugune-kui-arvab-kristina-kallas/

Read more...

EESTI MEEL: Eesti-200 probleem — eestlased

Miks külvab Eesti 200 Moskva meedia kaudu Eesti umbvenelasse estofoobia pisikut


EE luges kokku ↬ Kristina Kallas kordas Jesti-dvesti-"apartheid"ikampaaniat õigustaval pressikal sõna probleem 48 korda…
video

Probleem tähendab lahendamata küsimust. Venelastega, eriti Narvas elavate ja iseäranis noore põlvkonnaga tal seda ei ole:
… noor eestivenelane tajub, et talle on kõik uksed valla… Vene noored peavad Eestit… kodumaaks ja identifitseerivad end eurooplasena. Viimane integratsioonimonitooring näitas, et noored eestivenelased usaldavad Eesti riiki samaväärselt eestlastest noortega.
Kristina Kalda intervjuust Valle-Sten Maistele 13.5.2016 Sirbis
Ehk siis see ei näigi probleemina, et…

Eestis on 166 tuhat umbvenelast. Jääb veel üle nn eestivenelaste vanem põlvkond, kes moodustab lõviosa neist umbkeelseist tuhatkonnist, kelle president mingil juhul pole naine. Kuid nendeni ulatub jesti-dvesti kohatu kampaania Kremli-meediumide kaudu. Kuhu siis veel võiks ühe-päeva-liblika käekäiku trotsiv valimissõnum Hobujaama trammipeatusest minna edasi — igavikku omale otsima!

Kalda Kristina tegelik probleem on 28 aastat tühja tööd ja luhtaläind projekte, lõputut fondide ja vaimunärimist lõimumislipu all. Teooriat ikka ja jälle kummutav praktika on näidanud, et Kallas ja punaprofessorid…

Hauguvad vale puu all. Eesti haridus on igale muulasele vaba, vastupidi Eesti-200 valimisloosungile: 〔ainult eestlastele!
Meie keel ei ole muulasele enamasti ka saavutamatu. Kui näiteid vastupidisest leidubki, siis pole põhjuseks kindlasti eesti rahva ksenofoobia…Milleks see apartheid i vale? — Ikka selleks, et ajaloolisi tõsiasju varjata või pahupidi pöörata! Ei saa väsida kordamast — nende ratsuks on alatu…

Propagandamüüt vaenatud venekeelsest vähemusest. Tavapäraselt on Eestis venekeelseks loetud venelasi või teisi kohalikke muulasi, kes valdavad kõigist muist keeltest paremini vene keelt. Õigupoolest pole suurem osa venekeelseid EV-s aga mitte venelased, vaid mõne muu rahvuse, k. a põlisrahva liikmed eestlased.

Moskva lõi venekeelse vähemuse — Russian speaking minority  termini ja manab venekeelsete diskriminatsiooni Baltikumis varjamaks sovetlikku apartheid i : inimsusvastaseid roimi, räiget etnotsiidi, massideportatsioone ja kolonisatsiooni, millega kaasnesid kohaliku keele mittevaldamise (umbkeelsuse), elu- ja töökoha-valiku eelisõigused kolonistidele, samuti koloniseeritud pärisrahvaste kohustus vene keelt vallata.

Kummutamaks nende jutupunkte Eesti või Läti "etnokraatliku režiimi" kurjusest õigusrikkujana piisab tõdemusest, et umbkeelsus — so suutmatus rohkem kui üht keelt vallata — ei ole inimõigus.
Nende oma kodukootud nurilõimetis sunnib Kallast jt taolisi elukutselisi lõimijaid pöörduma karjääri- ja tuluvõimaluste otsingule poliitikas. Seks ongi neile vaja epateerivaid valesid, libateadust ja pidurdamatut Lasnamäge.
 Kalju Laid @KaljuLaid

❄ TALILINN
Kavatsen Kadriorust Lasnamäe nõlvale asuda seepärast muulaseks muutumata. Lastes Kalda Kristina väidete üle vaid laia eesti naeru 😀😂😅🌇
Mu madam, milleks säherdune üldistus ⁉️ #Eesti200 = poliitiline okse #KristinaKallas

 Talilinna kesikmeer tundis konkurenti oma jahimaal ja pani vastu

Taavi Aas Kristina Kallase diagnostikast: segregatsioonijutt on ülepingutatud, venelasi kolib ka Piritale!
Statistika vastu aga ei saa. Lasnamäe on muulaskonna suurim asupaik Eestis. Lasnamäe venelaste pärast see sõda käibki. Ja asumi poliitilise sissetöötamisega — ärgitades estofoobiat — on kiire.
Lisaküsimus: kes on Kristina Kallas seisuga aasta 2019 algus?
Dr Kristina Kallas on TÜ Narva kolledži direktor,
Integratsiooni SA nõukogu esinaine ja
Eesti-200 liider,
hariduselu,
integratsiooni- ja
migratsioonispetsist teadur

Isiklik elu
Kristina emakeel on vene keel.
Ta on sündinud 29.1.1976 Kiviõlis.
Tema vanemad elavad samas asulas praegugi.
Tema vend Silver Kallas on amatöörliiga korvpallur.
Ta tutvus poolakast (elu)kaas(l)a(se)ga Adrian Bienieckiga XXI saj
algul Budapestis ning elab peamiselt Tartus; neil on 3 last: 10a, 8a, 6a.
Kristina on reisihuviline ning elanud peale Eesti Ungaris, Poolas ja Vietnamis.

Teaduselu — vt siin!

Võimuelu
Alates 3.11.2018 Eesti-200 erakonna esimene juht — juhatuse esinaine.
Potentsiaalse partner—konkurentpartei EKRE Uute Uudiste veebist
(mõneti oletuslikult):
Tõendamata andmeil olnud üks ta vanemaist Interrinde-aktivist.
Isegi kui see pole nii, on Kalda vaated Eesti omariiklusvastase Interrinde omad – tema kaksikkeelsuse ja keeleõiguste jutud sobiks pigem tollele seltskonnale AD1988…

Kalda vaateist annavad aimu tema üllitiste valiknimestiku pealkirjad:
• Mida varem eesti ja vene lapsed ühte kooli paneme, seda parem! ML 31.5.2018
• Avatud rahvuslus peab muutuma vähem etniliseks, ÕL 28.2.2017
• Riik on pagulased unarusse jätnud, PM 11.4.2012
• Ajalugu tuleb arutada ühiskondlikul debatil, EPL/Delfi.EE 21.5.2007
• Millal ikkagi sündis eesti rahvus, EPL/Delfi.EE 22.11.2004

Read more...

kolmapäev, 16. jaanuar 2019

Oravapartei poliitnaiivitarile: EKRE pole kunagi kavatsenud peenhäälestamisega piirduda

EKRE jääb oma veendumuste juurde ka valitsuses.

Reformierakonna esimees ja poliitlillelaps Kaja Kallas avaldas pärast EKRE valimisprogrammi avaldamist valjuhäälset nördimust, et rahvuskonservatiivid ei kavatsegi oravapartei puudliks hakata.
“Peale eilset EKRE programmi avalikustamist on lõplikult selge, et EKRE-l pole pärast valimisi Reformierakonnaga ühisesse valitsusse asja, sest nad ohustavad Eesti põhiseaduslikku korda,” teatas Kallas BNS-ile.

Mõistagi on Kallase tõlgendused, eriti põhiseadusliku korra ohustamises, tema enda asi. Kogu Kallase jutust aga kumab läbi pettumus, et EKRE ei kavatse muganduda ega kartellierakonnaks muutuda, mille peale paljud võimupoliitikud ilmselt lootsid ja loodavad. Nii Mart Kui Martin Helme on selgelt välja öelnud, et EKRE ei hakka soinistuma ehk siis ta ei lähe Põlissoomlaste kapitulantliku osa teed.

EKRE valimisprogramm on tõesti eriline või nagu ütles pühapäevases saates “Räägime asjast” Martin Helme: “Eesti Konservatiivne Rahvaerakond kavandab riigireformi ja laupäeval paika pandud seisukohad on poliitiline deklaratsioon sellest, mida erakond kavatseb võimule tulles ära teha.”
Anvar Samost väitis Vikerraadios: “EKRE programm on kindlasti väga kallis, kui keegi peaks seda valitsusse jõudes tõsimeelselt realiseerima hakkama.” Kui varem on arutletud, kas erakond soovib valitsusse minna, siis programmi põhjal võib Samosti sõnul näha, et EKRE-s on otsus langenud: nemad järgmise valitsuse tegemisel kindlasti ei osale.

Ilmselgelt arvab Samost samuti, et EKRE sooviks olla üks kartelliparteidest ja ta ei suuda uskuda, et üks erakond mõtleb tõsiselt seda, mida räägib. Vale on ka see, et EKRE märtsivalimiste järel valitsusse minna ei taha – tema võimalik partner peab lihtsalt mõistma, et Eestis on suveräänse rahvusriigi päästmiseks vaja peenhäälestamise asemel põhjalikke reforme.
Ekslik on ka Samosti seisukoht, et EKRE rihib hoopis 2023. aasta valimisi, et ainuparteina võimule saada – rahvuskonservatiivid seavad oma valimistulemusega kartellipoliitikud juba nüüd sündiva fakti ette, et nendeta enam valitseda ei saa.

Samost pole julgenud välja öelda ilmselget asja – kui EKRE julgeb sellise programmiga välja tulla, millega teised ei pruugi haakuda ega neid valitsusse tahta, siis pole tegu mitte poliitvangerduse ega populismiga, vaid on üks poliitiline jõud, kel on tõsine siht silme ees, millelt nad ennast kõrvale kallutada ei lase. Eesti poliitikas on see esmakordne asi.

Sõna on juba võtnud ka keskerakondlane Raimond Kaljulaid, kes üritab samuti asja käsitleda võimupoliitikute moodi: me lootsime, et EKRE muutub ise kuulelikuks, euromeelseks, globalistlikuks ja multikultuurseks, aga näe, ta ei kavatsegi meie nootide järgi laulda!

Mõistagi on toimuv suur šokk kartellierakondadele, kellele EKRE on alati tüütu ja rahulikku elu
segav olnud, kuid nad on lootnud, et temaga läheb samamoodi, nagu Res Publica, Vabaerakonna ja tulevikus ka projektiparteiga Eesti 200, kes lülitusid vabatahtlikult nende toiduahelasse. EKRE volikogul vastuvõetu oligi märguanne, et see erakond mõtlebki tõsiselt ellu viia seda, mida on lubanud!

Allikas: https://uueduudised.ee/arvamus/juhtkiri/oravapartei-poliitnaiivitarile-ekre-pole-kunagi-kavatsenud-peenhaalestamisega-piirduda/

Read more...

Maksud Eestis ja Soomes

Allikas: Facebook

Read more...

Absurd: sotsiaalministeerium eraldab homopropagandat tegevatele võltskodanikuühendustele ligi 250 000 eurot

Illustratsioon: Objektiiv

Sotsiaalministeerium jätkab ka 2019. aastal homo- ja sooideoloogilisele propagandale pühendunud võltskodanikuühenduste heldet rahastamist, kusjuures Eesti peamise homoorganisatsioonina tuntud Eesti LGBT Ühingule eraldatakse suurem aastatoetus kui kunagi varem. Seda toetust kavatsevad homoaktivistid kasutada oma esinduse avamiseks Tartus.

Sotsiaalministeeriumi kaudu eraldatakse 2019. aastaks homo- ja sooideoloogilise propaganda eestvedajatena tuntud Eesti LGBT Ühingule, Eesti Inimõiguste Keskusele ja Feministeeriumi portaali haldavale MTÜ-le Oma Tuba kokku ligi 250 tuhat eurot toetust.
Täpsemalt on otsustatud eraldada Eesti LGBT Ühingu tegevuse toetamiseks 96 000 eurot, Eesti Inimõiguste Keskuse tegevuse toetamiseks 92 010 eurot ja MTÜ Oma Tuba [Feministeerium] tegevuse toetamiseks 60 000 eurot.

Objektiiv pöördus niisuguse rahaeralduse kohta selgituse saamiseks sotsiaalministeeriumi võrdsuspoliitikate osakonna juhataja Liina Kanteri poole, küsides milleks täpsemalt need summad eraldati, millega peab sotsiaalministeeriumi sellist maksumaksjate raha kasutamist põhjendatuks, miks nendele väga selge ideoloogilise suunitlusega ühingutele sotsiaalministeeriumi vahendusel järjepidevalt aastatoetust antakse ning miks aastatoetuste summad (vähemalt Eesti LGBT Ühingu osas) aasta-aastalt muudkui kasvavad. Samuti paluti selgitust, miks ei rahuldanud sotsiaalministeerium Eesti LGBT Ühingu 2019. aasta rahastamistaotlust täis ulatuses (ca 140 000 eurot).
Paraku Kanter järelpärimisele ei vastanud.

Võltskodanikuühiskonna riiklik poputamine
SA Perekonna ja Traditsiooni Kaitseks juhatuse esimehe Varro Vooglaiu sõnul on selline olukord, kus valitsuse heakskiidul kantakse võltskodanikuühendustele igal aastal ideoloogilise propaganda tegemiseks sadu tuhandeid eurosid, väga häiriv ja vastuvõetamatu.
“Sügavalt häiriv on selline asi, et samal ajal, kui SAPTK-s näeme pidevalt annetuste kogumiseks kõvasti vaeva ega saa sentigi riiklikku rahastust, kantakse homopropaganda hääletorudeks olevatele võltskodaniuühendustele igal aastal sotsiaalministeeriumi kaudu üle sadu tuhandeid eurosid. Ühtlasi on see kõnekas näide maksumaksjate raha süstemaatilisest ja põhimõtteliselt kuritegelikust kanaliseerimisest vasakliberaalseks ideoloogiliseks propagandaks. Niisugust ülevoolavat rahastust silmas pidades ei ole liialdus öelda, et Eesti LGBT Ühing tegutseb sisuliselt sotsiaalministeeriumi koosseisuvälise osakonnana,” toonitas Vooglaid ja lisas, et selline võltskodanikuühenduste poputamine tuleks viivitamatult ära lõpetada.
 Sotsiaalministeeriumi kaudu Eesti LGBT Ühingule eraldatavad aastatoetused muudkui kasvavad. Graafik: Objektiiv


Sotsiaalministeeriumi järjepidev praktika
Varem on Objektiiv välja toonud, et Eesti LGBT Ühing ehk peamine Eestis tegutsev homoorganisatsioon on saanud viimase kuue aasta jooksul sotsiaalministeeriumi vahendusel Hasartmängumaksu Nõukogu kaudu sisuliselt tegevustoetust 242 526 eurot.
Seejuures on ministeeriumi kaudu eraldatava toetuse maht aasta-aastalt kasvanud: 2013. aastal eraldati nn seksuaalvähemuste esindusorganisatsioonile aastatoetust 6000 eurot, 2014. aastal 22 000 eurot, 2015. aastal 40 000 eurot, 2016. aastal 39 526 eurot ning 2017. ja 2018. aastal koguni vastavalt 65 000 ja 70 000 eurot.
 Paljud küsivad, kui eetiline on valitsuse poolt kanaliseerida sadu tuhandeid eurosid maksumaksjate raha homo- ja sooideoloogiliseks propagandaks, aga vastsündinute elu päästmiseks vajalike meditsiiniseadmete soetamiseks koguda raha annetustena.

 Ka Eesti Inimõiguste Keskus ja MTÜ Oma Tuba on varasematelgi aastatel nautinud sotsiaalministeeriumi kaudu heldet rahastust. Kari Käsperi juhitav ja kampaaniaga „Erinevus rikastab“ tuntuks saanud Eesti Inimõiguste Keskusele on antud nimetatud allikast 2016. aastal 60 000 eurot, 2017. aastal 90 000 eurot ja 2018. aastal 80 000 eurot.
Riigi raha eest radikaalset sooideoloogiat propageeriva ja mh häbimärgistava “aasta šovinisti” tiitli väljaandmisega tuntust kogunud Feministeeriumi portaali haldavale MTÜ-le Oma Tuba eraldati aga 2017. aastal 42 000 eurot ja 2018. aastal 40 000 eurot. Nagu varem Objektiivis kajastatud, rajati Feministeeriumi blogi ja selle sotsiaalmeediaplatvormid 2014. aastal riigi 50 000 euro suurusele rahasüstile tuginedes.
Tähelepanuväärselt on Kadi Viik kui üks Feministeeriumi eestvedajaist olnud aastaid sotsiaalministeeriumi soolise võrdõiguslikkuse osakonna juhataja, mis tõstatab põhjendatult küsimuse, kas sotsiaalministeeriumi helded rahaeraldused Feministeeriumile on korrektsed.

Allikas: http://objektiiv.ee/absurd-sotsiaalministeerium-eraldab-homopropagandat-tegevatele-voltskodanikuuhendustele-ligi-250-000-eurot/

Read more...

teisipäev, 15. jaanuar 2019

MATTI ILVES: SAKSA TERETULNUD KULTUUR ON MÖÖDAS

Pilt: Protest Cottbus´is

Saksamaa teretulnud kultuur on möödas ja inimesed keskenduvad vastupanule, ning rahvuslikule identiteedile, ütlevad professorid. Kriminoloogia professor Hans-Dieter Schwind hoiatas, et "teretulnud poliitiline kultuur Saksamaal on möödas. Viimasa hoobi sellele andis Schwind´i rünnnak, kus vigastada sai 8 inimest, nüüd võtavad sakslased sisserännet suure ohuna."

Professor Andreas Zick, konflikti ja vägivalla uurija, ütleb, et "inimesed ühiskonnas on üha radikaaliseerumas. Eriti inimesed, kes varem ei olnud ühenduses paremäärmusliku ideoloogiaga."
"Süüdlast otsitakse internetis, see on justkui amokki jooksmine, mis on nakatunud sellisest rahvaliikumist. Ning usutakse, et riik on võõrndunud rahvast ja poliitika osutab kontrolli kadumisele."

Kasvab meeleolu elanikkonnas, et rahvuslik identiteet ja kontroll selle üle tuleb võtta tagast enda kätte!

Meil, väikerahval eestlastel, on juba ammu aeg sellepeale mõelda, et võtta võim reeturpoliitikutelt tagasi enda kätte. Praegu esindab meie paleusi vaid EKRE!

Kasutatud allikas: https://voiceofeurope.com/2019/01/professors-warn-german-welcome-culture-is-over-people-focus-on-resistance-and-national-identity/

Read more...

Äärmuslased peksid Saksa immigratsioonivastase poliitiku poolsurnuks

Äärmuslaste poolt poolsurnuks pekstud AfD Bremeni osakonna juht Frank Magnitz haigevoodis, 7. jaanuaril 2019. Foto: Scanpix

Esmaspäeval tungisid kolm kaetud näoga meest kallale immigratsioonivastase erakonna Alternatiiv Saksamaale (AfD) Bremeni osakonna juhile Frank Magnitzitile ja peksid ta puidust esemega poolsurnuks. Politsei usub, et rünnak oli poliitiliselt motiveeritud. 

Politsei aruande kohaselt leidis intsident aset esmaspäeva pärastlõunal Bremenis Goethe väljaku läheduses, pärast seda kui Saksa parlamendi alamkoja liige Magnitz (66) oli lahkunud kohaliku ajalehe Weser-Kurier poolt korraldatud uue aasta vastuvõtult. Talle tungisid kallale kolm maskeerunud meest, kes lõid ta puidust esemega oimetuks ning peksid teda pähe, kui ta maas lamas. Rünnaku peatas üks mööduv ehitustööline. Haiglasse viidud Magnitzil tuvastati rasked kehavigastused ning politsei otsib jätkuvalt kolme kuriteo toimepanijat ning usub, et rünnak oli poliitiliselt motiveeritud.

Haiglavoodis lebav Magnitz ütles, et ta ei näinud ründajaid ega kuulnud neid ka midagi ütlemas, kuid lisas, et ta on edaspidi selles kandis jalutades igatahes ettevaatlikum. Magnitzi sõnul jätavad arstid ta tõenäoliselt kuni nädalavahetuseni haiglasse.

Üldine hukkamõist
“Täna on sünge päev Saksa demokraatia jaoks,” seisab kirjas erakonna ametlikus avalduses. AfD juht Jörg Meuthen nimetas seda rünnakut oma säutsus “argpükslikuks ja tülgastavaks.”
Saksa liidukantsler Angela Merkeli pressiesindaja Steffen Seibert leidis oma säutsus samuti, et see “brutaalne rünnak” tuleb “teravalt hukka mõista” ning väljendas lootust, et “loodetavasti õnnestub politseil rünnaku toimepanijad peagi tabada.”
Ka Saksa välisminister Heiko Maas väljendas arvamust, et hoolimata poliitilistest erimeelsustest ei ole vägivalla kasutamine mitte kuidagi õigustatav: “Igaüht, kes sellise kuriteo sooritab, tuleb karistada.”

Sama leidis ka endine roheliste kaasjuht Cem Özdemir ning mõistis selle vihast kantud rünnaku hukka: “Vägivallale ei ole mingit õigustust, isegi mitte AfD vastu suunatud vägivallale.”
Isegi Saksa Sotsiaaldemokraatliku Erakonna parlamendiliige Johannes Kahrs leidis, et “vägivald ei ole kunagi aktsepteeritav” ning “igasugune äärmuslus on jama.” Samuti soovist ta Magnitzile kiiret paranemist.
Saksamaa president Frank-Walter Steinmeier kirjutas Magnitzile, et väljendada oma pahameelt rünnaku osas: “Meie demokraatia vajab argumenteeritud vaidlusi, isegi kui need teravaks lähevad. Kuid me ei tohi kunagi lubada poliitilist vägivalda – olenemata sellest, milliselt poolelt see tuleb.”

Rünnakute jada
Pärast seda, kui immigratsioonivastane AfD 2017. aasta septembris 13% toetusega parlamenti pääses, tõi see Saksamaal kaasa korraliku poliitilise maavärina. Kuigi erakond on suutnud leida arvukaid poolehoidjaid ning neile prognoositakse veelgi tugevamat tulemust tänavu mais aset leidvatel Euroopa Parlamendi valimistel, on nad suutnud tekitada ka omajagu furoori ning muutunud seeläbi oma vaenlaste sihtmärgiks.

Eelmisel nädalal plahvatas AfD Saksimaa kontori lähedale prügikasti peidetud lõhkeseade, mis tekitas kahjustusi ka kontorile. Kolm kahtlusalust peeti küll kinni, kuid vabastati peagi piisavata tõendite puudumist tõttu.
Eelmisel nädalavahetusel soditi aga Alam-Saksis kohaliku AfD poliitiku kodu graffitiga ning erakonna kontorit rünnati värvipommiga.
Alates detsembri keskpaigast on Saksa politsei registreerinud kaheksa AfD kontorite vastu suunatud rünnakut.

Erakonna kaasjuhid Alexander Gauland ja Alice Weidel on nimetanud viimast rünnakud poliitikute ja meedia poolt nende vastu õhutatud vihkamise tagajärjeks. Eile oma Facebook’i seinal avaldatud videokommentaaris ütleb Alice Wiedel, et on “sellest jälgist teost täiesti šokeeritud” ning saab vaid nentida, et “ässitustöö AfD vastu ning meedia käitumine demokraatlikult valitud erakonna suhtes on viimaks vilja kandnud.” Lisades, et:
“See argpükslik tegu tuleb täielikult hukka mõista. See vägivald on jõudnud nüüd hoopis uuele tasemele. Alles eile pandi toime pommirünnak meie kontori vastu Döbelnis ning täna peksti juba üks AfD parlamendisaadik brutaalselt läbi.”


Toimetas Martin Vaher. Allikad: Deutsche Welle, The Local, Voice of Europe

Read more...

Leo Kunnas: see, mis võib olla hea globalistlikult, ei pruugi seda olla eesti rahva jaoks

Leo Kunnas peab oluliseks nii koostööd liitlastega kui ka oma laialdast riigikaitset.

EKRE Riigikogu saadiku- ja kaitseministrikandidaat ja Leo Kunnas on oma intervjuus Eesti Päevalehele selgitanud mitmeid EKRE valimisprogrammis sisalduvaid seisukohti.

Rääkides USA-lt küsitavast miljardidollarilisest sõjalisest abist ütleb Kunnas, et seda on hädasti vaja – isegi 2,6-protsendilistest kaitsekuludest SKP-arvestuses ei jätkuks oma kaitsejõudude võitlusvõime tõstmiseks tasemele, kus nad laiaulatusliku kallaletungi korral suudaks liitlaste suuremate üksuste saabumiseni vastu pidada.

Leo Kunnas tõdeb, et küsija suu peale ei lööda ja ameeriklastelt rahalist abi küsida on ikka mõtet – nii annab USA Iisraelile sellist abi aastas 3 miljonit dollarit, Egiptusele ja Keeniale miljard ning 2016. aastal jagas riik selleks välja 50 miljardit dollarit. Eesti ise aga saaks panustada ka nii, et ta lõpetab ise kaitsesektoris mõttetud kulutused.

Eelarvelistes küsimustes nendib Leo Kunnas, et käibemaksu alandamine mõjutab kõige rohkem vaesemaid inimesi, kes hetkel ainult tarbivad ega suuda säästa ja investeerida – see annab neile palju lisaraha. EKRE majandusprogrammi võrdleb ta Reagani ja Thatcheri omaga, kus majanduskasvu üritatakse saavutada stimulatsioonipaketi abil.

Laenudest rääkides toetub Leo Kunnas krediitidel toimivale maailmamajandusele, tuues näiteks Saksamaa ja Kreeka, kes mõlemad on võtnud suuri laene, kuid üks on kasutanud raha ratsionaalselt ja teine mitte – Eesti teeks seda esimese moel.

Rääkides orientatsioonist Ida-Euroopale toetub sõjaväelase taustaga Leo Kunnas sellele, et Venemaaga piirnevad riigid, eriti Baltikum ja Poola, oleks sõja korral üks operatsiooniruum. Eraldi vaeb ta koostööd rahvusmeelsete riikide vahel ja leiab, et maailma erinevate riikide rahvuslastel on ka erinevad huvid – Venemaaga piirnevate riikide rahvuslaste jaoks on venelased vastuvõetamatult suurvenelaslikult šovinistlikud, kuid kaugemate maade rahvuslastel sellist ajaloolist vastasseisu pole. Näiteks prantslaste ja Le Peni jaoks on Venemaa nagu meile Türgi – ebameeldiv on, aga asju võib ajada.

Vastates erinevatel teemadel esitatud küsimustele nendib Leo Kunnas, et ta on tugev sõjalistes küsimustes ega soovigi olla nagu paljud kartellipoliitikud, kes on kord kaitse-, kord rahandus- ja kord kultuuriministriks. Abortidest rääkides ütleb ta, et mõistab mõlemat poolt, kuid sõjaväelasena nimetab ta asju õigete nimedega ning abort ongi tapmine. “Kui meil on olemas kõik vahendid soovimatu rasestumise vältimiseks, siis mille poolest me erineme aborte lubades esivanematest tuhat aastat tagasi, kes viisid soovimatud lapsed metsa ja lasid neil surra?” küsib ta.

Leo Kunnas kaitseb eesti keelt kõrghariduses ja nendib taas sõjaväelasena, et ka brigaadi lahingukäsud saaks liitlastega koos tegutsedes inglise keeles koostada, kuid see on libe tee, sest nii piiratakse märkimisväärselt eesti keele kasutusala. Ta leiab, et ülikoolid on keele säilimiseks üliolulised, sest need on emakeele põhi, mille kadumisel kaob pikkamööda ka rahvus.

Massiimmigratsioonist rääkides nendib Leo Kunnas, et seda võib võrrelda Vene ohuga, mida 15 aastat tagasi peeti ebareaalseks, kuid nüüd on kõik muutunud – ka rändest on saanud Euroopa valupunkt. Tema sõnul on Eeuroopa liiga väike selleks, et teiste rahvastiku ülejääke ära mahutada ja kui seda üritatakse, siis lakkab Euroopa tsivilisatsioon lihtsalt olemast. “Kui rahvuslaste eesmärk on eelkõige Eesti rahva ellujäämine, siis loomulikult rahvuslus ja globalism vastanduvad. Võib-olla see, mis on hea globaalselt, pole hea eesti rahvale,” lisab ta.

Leo Kunnas lõpetab väitega, et nagu me ei saa enam tänaseid riikluse puudujääke okupatsiooniaja kaela ajada, ei saa ka Kolmas maailm enam kolonialismi süüdistada – neil on olnud aega ennast käsile võtta, ja nad peavad seda edaspidi tõsiselt tegema.
Täislugu loe SIIT.

Allikas: https://uueduudised.ee/uudis/eesti/leo-kunnas-see-mis-voib-olla-hea-globalistlikult-ei-pruugi-seda-olla-eesti-rahva-jaoks/

Read more...

esmaspäev, 14. jaanuar 2019

“Räägime asjast” 13.01.2019

Link: https://www.mixcloud.com/raadiosaade/r%C3%A4%C3%A4gime-asjast-13012019/
 

Read more...

EKRE Soome Osakond: SOOME STATISTIKAAMET AVALIKUSTAS 2017 PERIOODI SEKSUAALKURITEGUDE RAPORTI RAHVUSGRUPPIDE JÄRGI

SOOME STATISTIKAAMET AVALIKUSTAS 2017 PERIOODI SEKSUAALKURITEGUDE RAPORTI RAHVUSGRUPPIDE JÄRGI: Soomlasi raputas 2018 a detsembris avaldatud Soome statistikaameti andmed moslemitest sisserändajate massilistest seksuaalkuritegudest.
* * *
Isegi Soome peavoolumeedia on sunnitud avaldama fakti ja tõde - loomulikult teatavate reservatsioonidega - islamiusuliste immigrantide poolt sooritatud seksuaalkuritegudest laste, tüdrukute ja naiste vastu, mis on kõrgeimad ja sagedaseimad ükskõik millistest teistest rahvusrühmadest Soomes.

Teatavasti on Soome valitsev poliitika ja ühiskonnakorraldus sotsialistlik ja vasakliberaalne ning seetõttu pagulastevastast kriitikat ja tõde naljalt peavoolumeedias ei leia. Neid, kes julgevad siiski pagulastega seotud probleemidele ja nende poolt sooritatud kuritegudele tähelepanu juhtida, nimetatakse rassistiseks, natsideks ja vihaõhutajateks.

Seetõttu on Statistikaameti avalikustatud raport suur võit Soome ühiskonnale ja demokraatiat silmaspidades.

Statistikaameti avalikustatud raport sai suuresti ilmsiks seetõttu, kui ühiskonnas hakkasid sotsiaalmeedia vahendusel ilmuma teated massilistest laste ja tüdrukute ning naiste vägistamistest moslemite poolt. Viimased teated tulid Oulust, kus moslemite vägistatud noorim oli umbes 10- aastane tüdruk ja kus ühte tüdrukut kahtlustuste kohaselt vägistasid kuni 7 moslemit.

NB!
Statistikaameti raportis ei kajastu nt isikud, kellel puudub alaline sissekirjutus Soomes - nt turvapaiga pagulased, turistid. Samuti on statistikas ära toodud AINULT need seksuaalkuriteod, mis on raportis kirjeldatud perioodiks (2017) juba lahendatud ehk siis kohtuotsustega.

Statistikaameti andmetel oli 2017 a 23,6 protsentti kõigist seksuaalkuritegudest ja 30,5 prosenttia vägistamistest sooritatud immigrantide poolt.

Aastal 2017 tehti Soomes 2 237 seksuaalkuritegu. 529 korral oli tegemist immigrandiga. Aastal 2017 oli seksuaalkuritegudest vägistamisi 938 ja 286 korral oli tegijaks immigrant ehk 30.5%.

NB!
Siinkohal tuleb arvestada faktiga, et kui immigrant on saanud enne (seksuaal)kuriteo sooritamist Soome kodakondsuse, siis tema ei kajastu enam päritolumaa järgses statistikas, vaid Soome kodanike poolt sooritatud (seksuaal)kuriteo statistikas.

Seetõttu on avalikustatud 2017 a perioodi seksuaalkuritegude andmetes kõrge ka ”Soome kodanike” poolt sooritatud seksuaalkuritegude määr.

Kõik see viitab aga faktile ja tõele, et islamitaustaga migrantide poolt sooritatud seksuaalkuritegude arv on veel kõrgem kui avaldatud statistikast välja võib lugeda.

Statistikaameti andmete kohaselt on seksuaalkuritegudes esirinnas moslemitest neegrid Aafrika riikidest, millele järgnevad moslemiriigid Lähis-Idast ja mujalt maailmast. Ülejäänud immigrantide rahvused jäävad moslemitest aga kaugele selja taha.

Veel üks tähelepanek.
Perioodil jaanuar - november 2018 on politseile laekunud seksuaalkuritegudes kahtlustuse saanud ainuüksi 157 korral iraaklastest moslemid. Kahjuks ei selgu avaldatud infost, kui palju nimetatud perioodil oli politsei poolt registreeritud seksuaalkuritegusid kokku.

KOKKUVÕTTEKS.
Teatavasti on vasakäärmuslased ja liberaalid ühed häälekamad islami ja moslemite immigratsiooni pooldajad ja kaitsjad.

Moslemite masssilise seksuaalkuritegude valguses on iroonia ka selles, et Soome kodakondsuse saanud üks moslemist seksuaalkurjategija tegi "karjääri" ka Soome SDP (sotside) erakonnas.

SEYDOU KOUANDA sai Oulus aastal 2016 vangistuse oma tütre seksuaalse ärakasutamise pärast. SEYDOU KOUANDA oli SDP (sotside) erakonna liige, Oulu ringkonnakohtu vandekohtunik ning osales SDP ridades ka kohalike omavalitsuste valimistel.

Kahjuks arvavad Eesti vasakradikaalid ja liberaalid jätkuvalt oma küünilisuses, et Eesti ühiskonnas käituvad siia imporditud moslemitest ”pagulased” kuidagi teisiti ja ei hakka vägistama Eesti lapsi, tüdrukuid ja naisi.

Kui vasakradikaalidest aktivistid, MTÜ-d ja poliitikud jätkavad, toetavad ja propageerivad Eesti rahva tahte vastast immigratsioonipoliitikat, siis tuleb nad võtta vastutusele.

allikad:

https://www.is.fi/kotimaa/art-2000005933247.html

https://www.iltalehti.fi/politiikka/a/11dbd441-2b98-425a-9b73-a4a6bce7f362

NB! Statistikahuvilisele - rohkem statistikat leiab www.is.fi viitelt.

...
Toimetas: Valver Kõrgemäe /EKRE Soome osakond/

Allikas:Facebook

Read more...

Harri Kingo: Panustagem tõele

Kogu see laimu ja valede kampaania EKRE vastu näitab vaid, kui suur on poliitkartelli hirm kaotada oma valitsev positsioon ühiskonna üle. Aega valimisteni on veel palju, aga juba praegu on nii mõned poliitikud kui meie kartellimeedia asjad üle võlli labaseks ja inetuks lasknud minna. Milline saab olema see vihkamise õhutamise kampaania näiteks nädal enne valimisi - hirmus mõeldagi!

Kuid samas on ka asjal positiivne pool. Jätkates seda laimu ja valede kampaaniat üha argessiivsemalt - aga teist valikut ju kartellil polegi - tulistab kartell ise endale paratamatult jalga. Sest inimesed pöörduvad ära neist, kes on ilmselgelt absurdi piiri ületanud.

Seega: võtkem seda meeletut vihkamise kampaaniat, millega EKRE-t mutta tambitakse, kerge huumoriga. Sest kui sinu ägedaim vihasööst naljaks pööratakse ja sinu üle lihtsalt naerdakse, siis oled sa hetkega relvitu ning lolliks tehtu, sest... loll sa oledki.

Säilitagem eneseväärikus. Pole vaja laskuda samale tasemele, kuhu meie kartellierakonnad ja -meedia on kukkunud. Pluss mõned fanaatilisemad ka siinsamas, Facebiookis. Iga selline rünnak on tegelikult võimalus rääkida tõtt, tõtt ja veelkord tõtt. Tõde on see, mida kartell kõige enam kardab ja taluda ei suuda. Just tõe välja ütlemine on tänases Eesti poliitikas sünnitanud vihkamise ja raevu levitamise nende poolt, kellele tõde on valus ja kes eelistavad valet.

Allikas: Kersti Kracht, Facebook

Read more...

pühapäev, 13. jaanuar 2019

Pühapäevased pildid

Allikas: Facebook

Read more...

Tiit Madisson: “eliidi” hästi elamise projekti nimega Eesti Vabariik pole mõtet reformida – see tuleks uuesti üles ehitada

Moraalselt sandistunud süsteemi pole mõtet reformida. See tuleks maha lõhkuda ja riik otsast peale üles ehitada. Esimese tõsisema katsumuse korral kukub “eliidi” hästi elamise projekt, nimega Eesti Vabariik, nagunii kokku kui kaardimajake, leiab vabadusvõitleja Tiit Madisson.   

Kui mind ENSV Ülemkohus 1981. aastal karistas nelja aastaga Gulagi poliitlaagris “ühiskondlikult kasuliku tööga” koos kaheaastase asumisega Ida-Jakuutias (Kolõmal), seisis KGB poolt kokku kirjutatud süüdistuses: nõukogudevastane agitatsioon ja propaganda.
Kuigi ma omaarust mingi propagandaga ei tegelenud, vaid kritiseerisin avalikult N. Liidu 1979. aasta sissetungi Afganistani (mille käigus tapeti maha naaberriigi president), Eesti rahvuslastest teisitimõtlejate Jüri Kuke ja Mart Nikluse arreteerimist ja Baltimaade inkorporeerimist 1940. aastal N. Liitu ning aitasin kaasa KGB kuritegusid paljastava samizdatlik´u ajakirja “Uudiste ja mõtete vabale levikule Eestis” levitamisele. Seetõttu võin ehk siiski pidada end propagandistiks, kellel võiks olla vähemalt moraalne õigus teisi (praegusi) propagandiste hinnata ja kritiseerida.

Ilma erilise häbitundeta tunnistan, et oma informatsiooni Eesti sisepoliitikas toimuva kohta ammutan SAPTK-i portaalist Objektiiv ja EKRE Uutest Uudistest. “Ühte väravasse suunatud” peavoolu kallaletungid, millest eelnimetatud internetiportaalidest rohkesti lugeda on, hakkab mulle kui väärikusest lugupidavale, analüüsivõimelisele ja rikkalike elukogemustega inimesele lihtsalt vastu, kuna selline individuaalse mõtlemisvõime minetanud ja vaid mõtlemisvõimetu “meediausku” seltskonnale suunatud propaganda alandab väärikuse säilitanud kodanikke.

Miks peaksin ma iga päev kartellimeediast paraja annuse ametlikku propagandat ehk lihtlabast soppa krae vahele saama ja seda kogunisti uskuma? Olles sel moel tahtmatult totaalse Vale ja perverssete nn “läänelike väärtuste” intensiivses pealesurumises passiivne tarbija. Seetõttu püüangi oma isiklikku närvikava säästa, sest eestlased saavad oma sünnimaal negatiivseid emotsioone niigi küllaga.
Peavoolu meedia poolt propageeritav, sallivusena serveeritav, ühiskonda lõhestav ja rahvusmeelseid inimesi sildistav riiklik ERR-i postimeeste-päevalehtede, delfide ja õhtulehtede aetav argumendivaba propaganda loomulikult ei tekita väärikates kodanikes mitte ainult tülgastust, vaid ka viha. Lihtlabasel sõimule ja sildistamisele tuginev primitiivne ja seksuaalperverssusi ning sisserännet propageeriv propaganda ei saagi individuaalse mõtlemisvõime säilitanud rahvuskaaslastes muud emotsiooni, kui põlgust ja viha tekitada.

Sest nagu on näitlikult esile toonud Objektiivi toimetus, ei ole sõimajad-laimajad võimelised argumenteeritud debatti pidamagi ja paljastavad sellega oma individuaalset võimetust tsiviliseeritud ühiskonna toimimisel osaleda. Kuna Eestis puudub juba ammu elementaarseimgi demokraatia, siis ongi need meile Brüsseli peremeeste poolt peale surutavad “läänelikud väärtused” praegust nn tõejärgset ühiskonda iseloomustavaks atribuudiks.
Kauaaegse “äärmuslasena”, kes on “täielise vabariigi” dissidendi staatuses olnud juba 1994. aastast peale, kui toimus puupüsti täis Estonia kontserdisaalis Eesti Rahvuslaste Keskliidu (ERKL) moodustamine. Kuna kutsusin riiki radikaalsete vahenditega vene maffia eest kaitsma – mis tollasele isamaalikule võimuladvikule ei meeldinud, sest neile oli meelepärane riigi mängimine, mitte selleks olemine –, siis sattusingi konfrontatsiooni juba sel ajal end riigiks pidava seltskonnaga. Sest eelnevalt oli tollane isamaaine riigivõim suutnud hävitada jäägriliikumise, mis veidigi suutis vene kantpäid taltsutada ja eestlastest ettevõtjaid väljapressimiste eest kaitsta. Samas püüti alus panna rahvuslikele relvajõududele, millest oleks kõrvale jäetud punapolkovnikute klass.

Sel ajal tunnistasid lausa riigifirmasid maksustavad vene “kandid” vaid jõudu ja naersid laaride-lauristinide-parekite demokraatliku lalina peale, kutsudes meie riigi pealinna oma krimkažargoonis “Kozlatši gorod” ehk kitselinn. Olgu teadmiseks, et kitseks kutsuti vanglažargoonis vangimaja passiivseid pederaste. Seetõttu olid relvastatud eesti mehed neile argumendiks, mille ees hirmu tunti. Kuna tollased politseistruktuuride pealikud ja nõukogude miilitsas oma karjääri alustanud ekskommunistidest politseijuhtidest mitmed tegid koostööd isikliku kasusaamise eesmärgil vene mafioosodega, oli jäägerkompanii eksistents ühtlasi tollase väeti õiguskorra säilitajaks, leian tollase Jäägrite Kaitsekomitee juhina.

Et mitte olla üldsõnaline (julgen siin veelkord ära nimetada) aktiivse asjaosalisena tollast Ida-Viru prefekti Helmut Paabot, kellele omakorda “tegi katust” kaaskolleeg miilitsast, põhiseadusliku korra kaitseks loodud Kaitsepolitsei peadirektor Jüri Pihl, kes pääses sellele ametikohale siseminister Lagle Pareki kummalisel ja palju küsimärke tekitanud, eestkostel. Sellest olen varemgi kirjutanud mitmes oma raamatus ning seda lõpmatuseni korrutanud Nõmme Raadio kommentaarides ja isegi Urmas Oti Carte banche´i saadetes. (Ajaloolise tõe huvides võin oma kogemuste najal väita, et legendaarne ETV saatejuht oli veendunud antikommunist, mistõttu ta mind saadete eel julgustas: “Tiit, pane nüüd, kuidas jaksad!”)

Tollase ajalukku jäänud ajastu võtab ilmekalt kokku Tiit Merenäki ja Jaak Mosina dokumentide ja kommentaaride kogumik “Läänemaa Vabatahtlike Jäägerkompanii II” (Tartu, 2018), kus avaldatud ka valgustkartvad, tollast riigivõimu diskrediteerivad dokumendid, mis praeguseks on 75 aastaks salastatuks kuulutatud. Igal juhul annavad  Eesti Maaülikooli õppejõu kohalt vallandatud kaasautori Tiit Merenäki asjalikud kommentaarid selge pildi rahvuslikuks kutsutud, Milton Friedmani “demokraatia edendamise eest” saadud preemia laureaadi Mart Laari valitsuse mitte ainult valgust kartvatest, vaid ka seadusevastasest tegevusest ja rahvusliku meelsusega eesti meeste lintšimisest punapolkovnikute aktiivsel kaasabil.

Mõni noorem inimene võib ehk imestada, miks see “vana dinosaurus” jälle jahub nendest ammustest aegadest. Selle peale vastan, et Eesti asi hakkas kiiva kiskuma juba üsna taastatud riikluse alguses, millest ka varem olen Objektiivis kirjutanud. Jäägriliikumise omaaegne hävitamine 1993. aastal oli saatuslikuks verstapostiks, millest alates hakkas vastloodud Eesti Vabariik tõsiselt kiiva kiskuma. Kuigi loosungiga “plats puhtaks!” võimule saanud Isamaa lubas Eesti kommunistlikust taagast vabastada, mingit desovetiseerimst ei toimunud. Sotsiaalse õigluse üle irvitava erastamise-ärastamise protsessi tulemusel said seni ettevõtteid juhtivatest kommudest Eesti Vabariigi kapitalistlik koorekiht ehk kapitalistid-vereimejad, nagu kommunistlik propaganda neid oleks veel paar aastat varem kutsunud.
Kuna rahva usalduse kaotanud Isamaa sai 1995. aasta valimistel lüüa, pääsesid ekskommunistlikud parteid taas võimule. Selle protsessi jätkumisel oleme nüüd seal, kuhu Eesti on 27 aastaga jõudnud – täielikku eetilis-moraalsesse kollapsi, mida iseloomulikumalt väljendab õigussüsteemi täielik mandumine, kus lihtkodanikul puudub igasugune võimalus kohtu kaudu õigust nõuda ja seda ka leida.

Põhiseaduse kaitseks loodud Kaitsepolitsei jälitab ja represseerib põhiseadusest hoolivaid kodanikke ega takista nt rahapesu või riigile ohtlike elementide tegevust (kõik tabatud spioonid ei ole paljastatud mitte KAPO poolt, vaid NATO vastavate struktuuride vihje alusel). Sellist olukorda ei saa muud moodi kui skisofreeniana ehk vaimse lõhestumisena iseloomustada. Tegelikult ju KAPO muuga ei tegelegi, kui praeguse korrumpeerunud süsteemi püsti hoidmisega. Nii on nuhkimise-pealtkuulamise alla sattunud terve ühiskond.
Kes on huvitatud Eesti lähiajaloost, peaks kindlasti hankima nimetatud teose mõlemad osad, millistest selgub, miks näiteks EKRE taotleb tänapäeval Eesti õigusstruktuuride põhjalikku reformimist, või nagu oli lugeda Uutes Uudistes, kogunisti riigireformi käima lükkamist. EKRE avaldusi lugedes ja raadiosaate “Räägime asjast” pideva kuulajana jääb mul vaid tõdeda, et Eesti õigussüsteem on pehmelt väljendades ebapädev ja seega ajab EKRE igati õiget asja.
Kahjuks on EKRE oma süsteemi parandamise katsega umbes kakskümmend aastat hiljaks jäänud  ja kui tutvuda Wikipeedia vahendusel EKRE juhtide elulugudega, siis olid nad sel ajal, kui asi kiiva kiskus, sellesama süsteemi igati lojaalsed mutrikesed. Kuid parem hilja kui mitte kunagi, nagu ütleb rahvatarkus. Praeguse süsteemi põhimõttelise vastasena ja kauaaegse vastupanuvõitlejana toetan loomulikult kõiki EKRE sisepoliitilisi pürgimisi.

Radikaalina, kes Eesti arengul on aktiivselt algusest peale silma peal hoidnud ja veel 1990. aastail ka poliitikas aktiivselt osalenuna, arvan, et igasugused tagurliku ja eesti rahva enamuse vastase, üdini korrumpeerunud süsteemi reformimise katsed on hiljaks jäänud – seda isegi juhul kui EKRE pooldajaskond oleks veelgi arvukam.
Omaaegsel punaakadeemikul Gustav Naanil oli 1990. aasta algul minu arvates tuline õigus, kui ta väitis, et eestlased on küll usinad võõraste peremeeste käskude-korralduste järgijad, kuid oma riiki me valitseda ei suuda. Kui jälgida, missuguse usinusega kõiki Brüsselist tulevaid (ükskõik kui rumalaid) lausa rahvuse eksistentsile hukatuslikke “soovitusi” saksaliku täpsusega järgitakse, millega püütakse ka idaeurooplastest saatusekaaslasi oma pugejalikkuses ületada, siis oli ENE peatoimetajast akadeemikul tõeliselt õigus, leian mina.

Olen siin Objektiiviski paaril viimasel aastal oma pretensioonid end riigiks nimetava seltskonna kohta kirja pannud. Seda on teinud teisedki, seepärast on kõigi sigaduste ülekordamine ülearune. Leian, et moraalselt sandistunud süsteemi ei ole mõtet reformida, kui selline võimalus isegi peaks avanema – see tuleb maha lõhkuda ja riik otsast peale üles ehitada! Sest parem õudne lõpp, kui lõputu õudus, nagu ütleb vanarahvas. Esimese tõsisema katsumuse korral kukub “eliidi” hästi elamise projekt, nimega Eesti Vabariik, nagunii kokku kui kaardimajake!

P.S. Kuigi ma EKRE sionistlikku välispoliitikat (õiglusest hooliva rahvuslasena) kuidagi toetada ei saa, kuulub minu ja mu pere hääl 3. märtsil kindlalt EKRE-le, kuna igasugune alternatiiv lihtsalt puudub. Soovitan sama moodi toimida ka oma EKRE-sse mittekuuluval toetajaskonnal!

Allikas: http://objektiiv.ee/tiit-madisson-eliidi-hasti-elamise-projekti-nimega-eesti-vabariik-pole-motet-reformida-see-tuleks-uuesti-ules-ehitada/

Read more...

Soomusrong Jõgeval

Soomurong "Wabadus" Jõgeval 11.01...12.01 jaanur
Eesti Vabariigi ja Eesti Vabadussõja 100. aastapäeva tähistamiseks valmis soomusrong nr 7 "Wabadus". "Wabadus" liigub tänavu jaanuaris mööda 100 aasta tagust lahinguteed ja jõuab aasta jooksul ka mujale Eestisse. Soomusrongis on Vabadussõda ning soomusronge tutvustav näitus. Allikas: Facebook
Fotod Jõgeva jaamast:
Lugeda teksti saate siis, kui klikite pildil
Fotod: M.Ilves

Read more...

laupäev, 12. jaanuar 2019

EKRE ähvardab oma kaitseüksuste loomisega

Kui politsei ei ohjelda Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna (EKRE) ähvardajaid ja ründajaid, võib EKRE asuda moodustama oma kaitseüksusi, teatas erakonna aseesimees ja riigikogu fraktsiooni juht Martin Helme. "Kas sallivuslased seda tahavadki, et EKRE hakkaks organiseerima oma kaitseüksusi?"

"Kui riik meid ei kaitse, siis peame me end ise kaitsma. Kas sallivuslased seda tahavadki, et EKRE hakkaks organiseerima oma kaitseüksusi? Olge ettevaatlikud oma soovidega, need võivad täide minna!" vahendas BNS Helme postitust sotsiaalmeedias.
Helme tõi oma ähvarduse põhjenduseks erakonna plakatite sodimise Tallinnas ja EKRE Ida-Viru kandidaatidele tehtud kollektiivsed tapmisähvardused.
"Loomulikult pöördume politseisse, plakatite sodimine on kampaania häirimine ja poliitilise meelsuse avaldamise takistamine. See on üheselt kuritegu Eestis. Arvestades seda, et Tallinnas on Suur Vend väga suur ja kõik kohad kaameraid täis, peaks süüdlased kiirelt tuvastatama," kirjutas Helme.

"Tapmisähvarduse peale sotsiaalmeedias on riik varem päris karmilt reageerinud, viitan Martin Kattai ähvardusele tollase peaministri Taavi Rõivase suhtes," lisas ta. "Väga jõuline uurimine - läbiotsimised, arvutite konfiskeerimised, vahi alla võtmised - ja kiire kohtuprotsess lõppes süüdi mõistmisega. Kui nüüd ei käituta sama standardiga, kinnitatakse seda, et Eesti ei ole õigusriik ja erinevatele inimestele kehtivad eri reeglid," tõdes EKRE aseesimees.
Helme viitas ka hiljutisele juhtumile Saksamaal, kus peksti läbi parempopulistliku erakonna parlamendisaadik. "Kui muidu endas jõudu ei leia EKRE kaitseks sõna võtta, ammutage eeskuju oma vaimselt emalt Angela Merkelilt, kes mõistis üheselt hukka AfD saadiku peksmise Saksamaal. Lausa Saksa sotsid ütlesid, et "isegi" AfD puhul ei ole selline käitumine aktsepteeritav. President, peaminister, spiiker, näidake, et te ei muretse ainult omade pärast vaid tõepoolest demokraatia toimimise pärast," sõnas Helme.

Helme kritiseeris ka ajakirjanduse käitumist. "Ühtlasi tasuks nüüd Eesti meedial korra peeglisse vaadata ja tunnetada vastutust taolise ühiskondliku õhustiku tekkimise eest. Kui ikka iga päev suuremate peavooluväljaannete külgedel vehitakse natsimalakaga ja kujundatakse hoiakut, et ühte parteid võib sõimata ja laimata, ähvardada ja mõnitada, et nendevastane poliitvägivald a la Tarand on igati ok, siis järgmine samm ongi kergemini erutuvate sallivuslaste vägivallategevus EKRE liikmete, kandidaatide, ürituste vastu. Meedia, see on teie tehtud!" süüdistas EKRE aseesimees.

Allikas: http://www.pealinn.ee/tagid/koik/ekre-ahvardab-oma-kaitseuksuste-loomisega-n234799

Read more...

Evelin Poolamets: Peale eile õhtust tapmisähvardust Ida-Virumaa EKRE Facebooki lehel...

Peale eile õhtust tapmisähvardust Ida-Virumaa EKRE Facebooki lehel on minuga võtnud ühendust paar inimest, et pakkuda meie kandidaatidele kaitset kampaania tegemise ajal. Aitäh teile! Pikemalt samal teemal räägib Martin Helme:

"Seoses hoogustunud rünnakutega EKRE kandidaatide vastu avaldas erakonna Riigikogu fraktsiooni esimees Martin Helme sotsiaalmeedias postituse, milles hoiatab, et kui riik rahvuskonservatiive ei kaitse, tuleb neil seda endil teha.

“Ütlesin juba suvel, et oodata on kõigi aegade kõige jõhkramat ja räpasemat kampaaniat. Nägime seda juba Tarandi mikrofoni- ja Eesti 200 lapsekärurünnakuga. Täna siis tuli kaks uut tõsist jätku. Tallinnas soditi meie plakatid ära ja Ida-Viru kandidaadid said kollektiivselt tapmisähvardused. Tuletan meelde, et Jaak Madisonile tehti jõulude ajal samuti tapmisähvardus sotsipartei liikme poolt.

Loomulikult pöördume politseisse, sest plakatite sodimine on kampaania häirimine ja poliitilise meelsuse avaldamise takistamine. See on üheselt kuritegu Eestis. Arvestades seda, et Tallinnas on Suur Vend väga suur ja kõik kohad kaameraid täis, peaks süüdlased kiirelt tuvastatama.

Tapmisähvarduse peale sotsiaalmeedias on riik varem päris karmilt reageerinud – viitan Martin Kattai ähvardusele tollase peaministri Rõivase suhtes. Väga jõuline uurimine (läbiotsimised, arvutite konfiskeerimised, vahi alla võtmised) ja kiire kohtuprotsess lõppes süüdimõistmisega. Kui nüüd ei käituta sama standardiga, kinnitatakse seda, et Eesti ei ole õigusriik ja erinevatele inimestele kehtivad eri reeglid.

Nüüd on see koht, kus kõik need sallivuslased, kes aastavahetuse kõnedes pea õlal kurtsid, et Eesti poliitika on kuidagi karuseks läinud ja arutlesid, millal me küll nii kurjaks läksime, võtavad uuesti sõna ja ütlevad, et kampaania takistamine ning kandidaatide ähvardamine ja ründamine ei ole vastuvõetav.

Sellises õhustikus ei saa demokraatia ellu jääda. Kui muidu endas jõudu ei leia EKRE kaitseks sõna võtta, ammutage eeskuju oma vaimselt emalt Angela Merkelilt, kes mõistis üheselt hukka AfD saadiku peksmise Saksamaal. Lausa Saksa sotsid ütlesid, et “isegi” AfD puhul ei ole selline käitumine aktsepteeritav. President, peaminister, spiiker, näidake, et te ei muretse ainult omade pärast, vaid tõepoolest demokraatia toimimise pärast.

Ühtlasi tasuks nüüd Eesti meedial korra peeglisse vaadata ja tunnetada vastutust taolise ühiskondliku õhustiku tekkimise eest. Kui ikka iga päev vehitakse suuremate peavooluväljaannete külgedel natsimalakaga ja kujundatakse hoiakut, et ühte parteid võib sõimata ja laimata, ähvardada ja mõnitada, et nendevastane poliitvägivald a la Tarand on igati õige, siis järgmine samm ongi kergemini erutuvate sallivuslaste vägivallategevus EKRE liikmete, kandidaatide ja ürituste vastu. Meedia, see on teie tehtud!

Ja lõpetuseks tõsine järelemõtlemise koht kõigile neile, kes seda vägivalda kas valjusti või vaikides heaks kiidavad. Kui riik meid ei kaitse, siis peame me end ise kaitsma. Kas sallivuslased seda tahavadki, et EKRE hakkaks organiseerima oma kaitseüksusi? Olge ettevaatlikud oma soovidega, need võivad täide minna!”
Allikas: Facebook

Read more...

Vandalism! EKRE valimisplakatid soditi täis, poliitikud tembeldati natsideks (Oluliselt täiendatud!)

 Soditud EKRE valimisplakat. Foto: Martin Vaher/Objektiiv

Tallinnas soditi Rahvusraamatukogu ja kino Kosmose juures provokatiivselt täis EKRE kandidaatide Kairet Remmak-Grassmanni, Leo Kunnase ja Endel Oja piltidega valimisplakatid ning Tartus joonistati Kert Kingo valimisreklaamile haakrist.

Rahvusraamatukogu juures oli valimisplakatilt musta värviga maha tõmmatud nii kandidaadi nimi kui ka valimisloosung ning üle tema näo oli suurelt kirjutatud “NAZI” ehk nats.
“Eks see näitab inimeste haritust,” kommenteeris Remmak-Grassmann intsidenti Delfile. “Seal plakatil pole midagi, mis sellele (natsismile) viitaks. See näitab suhtumist EKRE liikmetesse. Mina taunin sellist käitumist, väga inetu.”
Pärastlõunal lisas ta täiendava kommentaari ka oma Facebook’i lehele:
“Hommikul tabas mind üllatus, kui helistas ajakirjanik ja soovis kommentaari soditud plakatitele. Kuuldes millise kommentaariga minu plakatit on täiendatud ei saanud kohe kuidagi aru kuidas see on seotud tegeliku sõnumiga – pereväärtustega.
Meil kõikidel on õigus oma arvamusele, aga kas nii labaselt väljendavadki oma arvamust nn sallivad inimesed.”
Lisaks teavitas üks Objektiivi lugeja toimetust sellest, et ka kino Kosmose juures välja pandud EKRE valimisreklaamid on samasugusel viisil ära soditud. Natsideks on seekord lisaks Remmak-Grassmannile tembeldatud ka Tallinna Kesklinna, Lasnamäe ja Pirita linnaosa esinumber Leo Kunnas ning piirkonna valimisnimekirjas teisel kohal asetsev Endel Oja.
Vandalismiakti kommenteeris oma Facebook’i kontol ka Sihtasutuse Perekonna ja Traditsiooni Kaitseks juhatuse esimees Varro Vooglaid: “Meedia töö EKRE häbimärgistamisel kannab ootuspärast vilja. Palju õnne, Postimees jt!”

Indrek Tarandi ja Eesti 200 läbi Eesti poliitmaastikul alguse saanud provokatsioonide laine kahjuks jätkub ning sellest on saamas uus normaalsus,” nendib oma Facebook’i lehel kurvastusega ka Objektiivi toimetaja Martin Vaher.
Intsidendi osas on sotsiaalmeedias jõuliselt sõna võtnud ka EKRE aseesimees Martin Helme, tehes etteheiteid nii poliitilistele provokaatoritele kui ka EKRE suhtes vaenulikku õhustikku loovale peavoolumeediale:
“Ütlesin juba suvel, et oodata on kõigi aegade kõige jõhkramat ja räpasemat kampaaniat. Nägime seda juba Tarandi mikrofonirünnakuga ja Eesti 200 lapsekärurünnakuga. Täna siis tuli kaks uut tõsist jätku. Tallinnas soditi meie plakatid ära ja Ida-Viru kandidaadid said kollektiivselt tapmisähvardused. Tuletan meelde, et Jaak Madisonile tehti jõulude ajal samuti tapmisähvardus sotsipartei liikme poolt.
Ühtlasi tasuks nüüd Eesti meedial korra peeglisse vaadata ja tunnetada vastutust taolise ühiskondliku õhustiku tekkimise eest. Kui ikka iga päev suuremate peavooluväljaannete külgedel vehitakse natsimalakaga ja kujundatakse hoiakut, et ühte parteid võib sõimata ja laimata, ähvardada ja mõnitada, et nendevastane poliitvägivald a la Tarand on igati ok, siis järgmine samm ongi kergemini erutuvate sallivuslaste vägivallategevus EKRE liikmete, kandidaatide, ürituste vastu. Meedia, see on teie tehtud!”
Ühtlasi lubab Helme vandalismiakti tõttu politseisse pöörduda: “Loomulikult pöördume politseisse, plakatite sodimine on kampaania häirimine ja poliitilise meelsuse avaldamise takistamine. See on üheselt kuritegu Eestis.”

Veel üks sarnane juhtum Tartumaal
Varro Vooglaiu Facebook’i seinal jagas EKRE Tartu ja Jõgevamaa ringkonna liige Timo Luht fotojäädvustust, millel on näha, et keegi on tema auto tagaklaasile lume sisse haakristi joonistanud. Tagaklaasil on aga ühtlasi Tartu- ja Jõgevamaa EKRE kandidaadi Kert Kingo valimisreklaam. Luha sõnul seisis auto sodimise ajal Tartu avaturu ja Emajõe vahelises parklas kella 10:30st 12:00ni – ehk siis tegu pandi toime kesklinnas ja päise päeva ajal.
Allikas: http://objektiiv.ee/vandalism-ekre-valimisplakat-soditi-tais-poliitik-tembeldati-natsiks/


Read more...

  © Blogger template Ramadhan Al-Mubarak

Back to TOP