RAHVUSLANE

Rahvuslane

esmaspäev, 15. oktoober 2018

MATTI ILVES: PÕHISEADUSE PREAMBULA´ST

Põhiseaduse preambula (1992):
"Kõikumatus usus ja vankumatus tahtes kindlustada ja arendada riiki, mis on loodud Eesti rahva riikliku enesemääramise kustumatul õigusel ja välja kuulutatud 1918. aasta 24. veebruaril, mis onrajatud vabadusele, õiglusele ja õigusele, mis on kaitseks sisemisele ja välisele rahule ning pandiks praegustele ja tulevastele põlvedele nende ühiskondlikus edus ja üldises kasus, mis peab tagama eesti rahvuse ja kultuuri säilimise läbi aegade - võttis Eesti rahvas 1938. aastal jõustunud põhiseaduse § 1 alusel 1992. aasta 28. juuni rahvahääletusel vastu järgmise põhiseaduse."

"Vikipeedias" kirjutatakse: "Preambul on põhiseaduse koostisosa, olles selle proloogiks. Ta kuulutab konstitutsioonilise võimu allikat ja püstitab põhilised eesmärgid, mida tuleb seda teostades saavutada. Preambulist selgub, et põhiseadus nõuab järgimist mitte vaid tema elegantse lihvituse ja printsiipide väärtuse poolest, vaid just seepärast, et ta on ellu kutsutud ja vastu võetud rahva poolt."

Preambula annab järgnevale põhiseadusele üldise mõtte, mida peab järgima. Nüüd aga näeme et seda üldse ei järgi riigiisad ja ametnikud.

Heiki Kortspärn kirjutab raamatus: "ÄREVAD MÕTTED EESTLUSE SURIVOODIL. EESTIVABA RIIK - 100":

"Ja nüüd ma väidan: Põhiseaduse preambul on üks rahva pahameele vaigistamise ja virtuaalseks edasikestmiseks jõudu ahendav vahend. Nii vaikselt ja peenelt on jumalasõna asendatud meie põhiseaduse preambuliga, mille ilus tekst hoiab samuti rahvast vaos ja annab vajadusel rumalatele jõudugi..."

Kahjuks nii see tõeti paistab olevat!

Read more...

"Räägime asjast" 14.10.2018

Allikas: https://www.mixcloud.com/raadiosaade/r%C3%A4%C3%A4gime-asjast-14102018/
 

Read more...

VIDEO: Agenda 2030 – ÜRO alustab uue maailmakorra elluviimist

Peale Teise Maailmasõja lõppu avanes globaalsel finants- ja võimueliidil suurepärane võimalus maailmavalitsusele nurgakivi panna. 1945. aastal loodi Ühinenud Rahvaste Organisatsioon (ÜRO), mis järjest enam võtab maailmavalitsuse kuju. Koos oma abiorganisatsioonide ja programmidega tugevdab organisatsioon võimu ja suurendab kontrolli rahvusriikide üle.

Üks tähtsaim käimas olev programm, millega on liitunud ka Eesti, kannab nime ÜRO Agenda 2030. 25. septembril 2015 võeti ÜRO tippkohtumisel vastu ülemaailmsed säästva arengu eesmärgid ja pandi paika tegevuskava aastani 2030.


Maailma riigipeade ja valitsusjuhtide poolt vastu võetud deklaratsioon “Muudame maailma: säästva arengu tegevuskava aastaks 2030“ sisaldab 17 ülemaailmset säästva arengu eesmärki.
Deklaratsiooni kohaselt on peamine eesmärk kaotada kõikjal vaesus ning tagada väärikus ja hea elukvaliteet kõigile, samas arvestades looduskeskkonna võimekusega. Tegevuskava eesmärgid keskenduvad olukorra parandamisele nii majandus-, sotsiaal- kui ka keskkonnavaldkonnas (sealhulgas kliimamuutuse peatamisele).
Dokumendis kirjeldatakse kõlavalt kuidas aastaks 2030 on maailmast kadunud vaesus ja ebavõrdsus nagu siseneks me kohe globaalsesse utoopiasse. Sellist kuvandit on inimestele lihtne müüa, sest kes ei unistaks rahust maailmas ja mõnusast elust. Kuid kahjuks on see jutt liiga ilus, et olla tõsi.
Juhin tähelepanu, et mitte üheski selle dokumendi punktis ei mainita eesmärki saavutada inimestele vabadust. Samuti pole selgitatud kuidas kirja pandud eesmärgid täide viiakse. Iga punkt selles ÜRO tegevuskavas on saavutatav läbi tsentraliseeritud valitsuse kontrolli ja totalitaarse võimu, mis sarnanevad kommunismile.
Kui lugeda tervet dokumenti ning kui suudate näha läbi ilustatud fraasidest, mõistate kiirelt, et see dokument ei kirjelda midagi muud kui kõikide riikide vallutamist ülemaailmse valitsuse poolt. Eesmärgid selles dokumendis pole midagi muud kui korporatiivse valitsuse fašistliku tegevuskava kodeeritud keel, mis vangistab inimkonna laastavasse vaesusesse ning samas rikastab maailma võimsamaid globalistide korporatsioone. Mitte kuskil selles dokumendis ei mainita, et üksikisiku õigused on kaitstud. Samuti ei tunnista see inimeste sünnipäraseid õiguseid.
Et inimesed saaksid aru, mida selles dokumendis tegelikult öeldakse tuleb selgitada mida Agenda 2030 17 punkti tegelikult tähendavad ning kuidas globalistid varjavad oma maailma valitsemise plaane, kasutades rahustavat väljendusviisi. Et aru saada millest seal tegelikult kirjutatakse tuleb osata lugeda ridade vahelt.
 1. Kaotada kõikjal vaesus mis tahes kujul

Pakkuda inimestele valitsuse poolset hoolekannet, jagada toidutalonge, eluasemetoetusi ja armuande, et muuta nad maailmavalitsuse kuulekateks orjadeks ja takistada inimkonna arengut ning iseseisvat toimetulekut. Selle asemel õpetatakse neile abitust ja kuuletumist valitsusele, mis jagab igakuist abiraha esmatarbe kaupade, nagu toit ja ravimid soetamiseks. Ning seda nimetatakse vaesuse kaotamiseks.
 1. Kaotada nälg, saavutada toiduga kindlustatus ja parem toitumine ning toetada säästvat põllumajandust

Külvata planeet üle geneetiliselt muundatud organismide ja Monsanto poolt patenteeritud seemnetega. Suurendada surmavate herbitsiidide kasutamist ning õigustada seda väitega, et see toetab toidutootmise kasvu. Aretada välja geneetiliselt muundatud taimi, et stimuleerida vitamiinide hulka toidus. Samas eiratakse geneetilisest saastest tulenevaid pikaajalisi tagajärgi või seda, millist mõju avaldavad ökosüsteemile liikide vahelised geneetilised eksperimendid.
 1. Tagada kõikidele vanuserühmadele hea tervis ja heaolu

Nõuda järjest rohkem vaktsiine nii lastele kui ka täiskasvanutele, ähvardades vanemaid koostööst keeldumise korral trahvide ja muude meetmetega. Kasutada pidevaid sõeluuringute programme, et soodustada laste ning noorte hulgas ravimite tarvitamist.
 1. Tagada kõikidele kaasav ja õiglane kvaliteetne haridus ning elukestva õppe võimalused

Kehtestada ühtsed haridusstandardid, mille alusel õpetatakse võltsitud ning moonutatud ajalugu, et soodustada õpilaste vaimset allakäiku ja koolitada pigem kuulekaid tööloomi, mitte iseseisvaid mõtlejaid. Hoolitseda selle eest, et inimesed ei mõistaks tegelikke ajaloosündmusi või muud olulist, mis aitaks neil mõista, et nad on valitseva klassi poolt kontrollitud ja rõhutud.
 1. Saavutada sooline võrdõiguslikkus ning suurendada naiste ja tütarlaste mõjuvõimu

Kriminaliseerida kristlus, vähendada heteroseksuaalsuse osatähtsust ühiskonnas, halvustada mehi ning mehelikkust ja propageerida LGBT liikumist. Tegelik eesmärk ei ole võrdõiguslikkus, vaid hoopis nende häbistamine, kes väljendavad ükskõik millist mehelikku omadust. Lõppeesmärgiks on ühiskonna naiselikuks muutmine, luues leebe ja kuuleka keskkonna, mis tugineb sotsialistliku ideaalühiskonna ideel. Kuna vaid meesenergial on jõudu seista vastu rõhumisele ja võidelda inimõiguste eest, on meesenergia allasurumine globalistide jaoks väga oluline, et hoida elanikkonda kuulekana.
 1. Tagada kõikidele joogivesi ja kanalisatsioon ning veevarude säästev majandamine

Anda võimsatele korporatsioonidele monopoolne kontroll veevarustuse ja selle hindade üle, et need ehitaksid uue veevarustuse taristu, mis tagaks tsentraalse kontrolli vee kättesaadavuse ja kvaliteedi üle.
 1. Tagada taskukohane, usaldusväärne, säästev ja kaasaegne energia kõikidele

Kehtestada karistavad maksud söe-, gaasi- ja naftatööstustele. Samas soodustada ja toetada rahaliselt hukule määratud nö rohelise energia projekte, mille eesotsas on valitsusliikmete sõbrad, kes mõne aastaga pankrotistuvad. Rohelise energia uustulnukad peavad muljetavaldavaid kõnesid, aga kuna neid ettevõtteid juhivad pigem korrumpeerunud idioodid kui võimekad ettevõtjad, lähevad nad alati pankrotti. Ning need vähesed, kes tegelevad tõepoolest lootustandvate taastuvenergia projektidega, on valitsusasutuste tugeva surve all.
 1. Toetada jätkusuutlikku, kaasavat ja säästvat majandusarengut ning tagada kõikidele inimestele inimväärne töö

Kehtestada miinimumpalk eesmärgiga suretada välja väikeettevõtlus, mis omakorda laseb pankroti terveid majandussektoreid. Sundida tööandjaid vastu võtma LGBT tööliste kvoote ja valitsuse poolt paika pandud kindlat palgataset. Hävitada vabaturumajandus ja keelata lubade ning litsentside väljastamine nendele äriühingutele, kes ei järgi valitsuse nõudeid.
 1. Ehitada vastupidav taristu, toetada kaasavat ja säästvat industrialiseerimist ning innovatsiooni

Panna riigid Maailmapanga ääretu võla haardesse, kulutades laenuraha korrumpeerunud globalistide ettevõtete palkamiseks, et ehitada mastaapseid taristuprojekte, mis tõmbavad arenevad riigid lõputusse võlakeerisesse. Selle paremaks mõistmiseks on soovitav lugeda John Perkinsi raamatut “Majandusmõrvari pihtimus”, milles on üksikasjalikult kirjeldatud, kuidas seda skeemi on viimastel aastakümnetel kasutatud ikka ja jälle, et riike võlaorjusesse tõmmata.
 1. Vähendada ebavõrdsust nii riikide sees kui ka nende vahel

Karistada heal järjel olevaid ettevõtlike ja uuendusmeelseid inimesi, konfiskeerides peaaegu kogu nende kasumi. Konfiskeeritud varad jagada ümber töötute inimeste massidele, mis toob küll kaasa tootliku majanduse, kuid reaalset kasu sellest ei ole. Hoolimata sellest reklaamitakse seda kui ebavõrdsuse vähendamist.
 1. Muuta linnad ja asulad kaasavaks, turvaliseks, vastupidavaks ja säästvaks

Piirata kodanike õigust omada relvi. Selle asemel koondada relvad valitsusele kuulekate organite kätte, kes kontrollivad siis relvitut, orjastatud ning vaesunud töölisklassi. Kriminaliseerida inimasustus enamikes maakohtades, kehtestada „Näljamängude“ stiilis „kaitstud alad“, mille kohta valitsus väidab, et need kuuluvad inimestele kuigi sinna inimesi elama ei lubata. Sundida inimesi elama tihedalt kokku pakitud ja hoolikalt kontrollitud ning jälgitavatesse linnadesse, kus nad on ööpäevaringse valve all ja kergesti valituse manipulatsioonile allutatavad.
 1. Tagada säästev tarbimine ja tootmine

Kehtestada inimestele fossiilkütuste ja elektrienergia tarbimise eest karistavaid makse, muutes nende elatustaset järjest halvemaks kuni need sarnanevad kolmanda maailma riikide tingimustega. Kasutada televisioonis, filmides ja sotsiaalmeedias kampaaniaid inimeste mõjutamiseks, et häbistada neid, kes kasutavad bensiini, vett või elektrit, luues sellega sotsiaalse konstruktsiooni lihtsameelsetele koputajatele, kes on valmis väikese tasu eest oma naabri peale kaebama.
 1. Võtta kiiresti kasutusele meetmeid kliimamuutuste ja nende mõjuga võitlemiseks

Seada igale inimesele energiatarbimise kvoote ning karistada neid, kelle elustiil ei vasta valitsuse poolt paika pandud energia kasutuse normidele. Kehtestada täielik üksikisiku järelvalve selleks, et jälgida ja välja arvestada nende energiatarbimise maht. Karistada erasõidukite omamist ning sundida suurem osa inimestest kasutama ühistransporti, kus omavolitsevad turvatöötajad ning näotuvastus kaamerad saavad jälgida ja registreerida iga inimese liikumise, nagu stseen filmist Minority Report.
 1. Kaitsta ja kasutada säästvalt ookeane, meresid ja mere elusressursse, et saavutada säästev areng

Keelustada suurem osa avamere kalapüügist, viia toiduga varustamine äärmuslikku puudujääki ja põhjustada veelgi suuremat toidu hindade tõusu, mis paneb veel rohkem inimesi majandusraskustesse. Kriminaliseerida erakätes olev kalastus ja panna kogu avamere kalapüük valitsuse keskse kontrolli alla. Püügiload antakse vaid väljavalitud suurettevõtetele ning otsus tehakse selle põhjal, milline ettevõtte pakub suuremat annetust korrumpeerunud seadusandjatele.
 1. Kaitsta ja taastada maismaa ökosüsteeme ning propageerida nende säästvat kasutamist; majandada metsi säästvalt, võidelda kõrbestumisega ning peatada ja pöörata ümber pinnase halvenemine ja bioloogilise mitmekesisuse hävimine

Rakendada Agenda 21-te ning tõrjuda inimesed välja maapiirkondadest, et nad elaksid kontrollitud linnades. Kriminaliseerida eraomandis olev maa, sealhulgas karjamaad ja põllumajandusmaad. Kontrollida kogu põllumajandust, kasutades korrumpeerunud valitsuste ja korporatsioonide poolt paika pandud bürokraatiat, mille strateegia määrab enamasti Monsanto ning põllumajandusministeeriumid on lihtsalt kummitemplid. Keelustada puuküttega ahjud, vihmavee kogumine ja kodune aiapidamine, et kriminaliseerida sõltumatus ja muuta inimesed valitsusest täielikult sõltuvaks.
 1. Toetada rahumeelseid ja kaasavaid ühiskondi, et saavutada säästev areng; tagada õiguskaitse kõikidele ning luua kõikidel tasanditel tõhusad, vastutustundlikud ja kaasavad institutsioonid

Tagada puutumatus illegaalsetele immigrantidele ja kaitstud vähemusrühmadele, sest nad on ühiskonna uus kaitstud klass, kes võib vabalt tegeleda, mis tahes ebaseadusliku tegevusega, sealhulgas avalikult vägivalda õhutada ja kasutada. Rahvusvaheliste organisatsioonide vahendid tagavad soodsa maksusüsteemi ja valitsus toetab korporatsioone, kes palkavad LGBT töölisi või ükskõik millise grupi liikmeid, keda globalistid parasjagu soosivad. Kasutada maksuametit ja teisi ametkondi mittesoositud gruppide karistamiseks, rakendades ettevõtjaid ahistavaid seaduseid ja auditeid. Samas eiratakse globaalse võimueliidi poolt eelistatud korporatsioonide kriminaalset tegevust.
 1. Tugevdada tegevuskava rakendamise meetodeid ja taaselustada säästva arengu alane ülemaailmne partnerlus

Jõustada globaalsed kaubandusreeglid, mis on üle kohalikest siseriiklikest seadustest. Samas tagada piiramatu imperialismi võim ettevõtetele nagu Monsanto, Coca-Cola, Merck jt. Kehtestada ülemaailmse kaubanduse kokkulepped, mis tühistavad kohalikud seadused ja lükkavad ümber intellektuaalomandi õigused, et kindlustada maailma võimsamate korporatsioonide monopoolne võim ravimite, seemnete, keemia- ja tehnoloogiatööstuse üle. Tunnistada kehtetuks kohalikud seadused ja nõuda globaalselt täielikku kuuletumist kaubanduskokkulepetele, mis on koostatud võimsate korporatsioonide poolt ning saanud ÜRO poolt kummitempli.
Taoliste dokumentide tähtsust ei tohi kindlasti alahinnata. Massiline immigratsioon, millest tulenevate probleemidega Euroopa hetkel maadleb, on samuti ÜRO teene. Muidugi mõista tutvustati ka seda kava kui suurepärast plaani, mis lahendab Euroopa tööjõu ja rahvastiku vähenemise ning vananemisega seotud probleemid.
ÜRO plaanib kehtestada ülemaailmse valitsuse türanniat, mis orjastab kogu inimkonna ja seda kõike “võrdsuse” ning ”säästva arengu” sildi all. Agenda 2030 dokumendi koostajad “seavad endale kohustuseks töötada väsimatult selle tegevuskava eesmärkide täielikuks elluviimiseks aastaks 2030.”
Kui see plaan peaks õnnestuma, saavad inimesed teada kuidas on elada ühiskonnas, mida kirjeldasid Orwell ja Huxly oma raamatutes “1984” ja “Hea uus ilm”.

Allikas: Natural News

Allikas: http://vanglaplaneet.ee/video-agenda-2030-uro-alustab-uue-maailmakorra-elluviimist/

Read more...

pühapäev, 14. oktoober 2018

Huvitavat pühapäevaks: Kuuuurija saade tõi Seto vanaprouale kaela politsei, piirivalve, maksuameti ning pangad

Eilses Kuuuurija saates külastas maailmakuulus saatejuht Katrin Lust Setomaal Sesniki külas elavat Lusti Liidet (68). Täna, päev pärast saadet, sadasid Seto vanaproua elu üle kontrollima erinevad ametiasutused. Kuid see pole veel kõik, loe edasi, mis täpselt toimub täna Liide talus Setomaal Sesniki külas!

Uuriv ajakirjanik ja saatejuht Katrin Lust pressis vanaproualt välja kõik tema salajased ja illegaalsed tegevused ning andis avalikult ka teada, kus proua täpselt elab ja kus ta oma sularaha hoiab. Samuti selgitas Lust välja, millal täpselt piirivalve patrull mööda läheb, et kõik teaksid neid vältida.
Täna hommikul hakkas Sesniki külas elu keema:
Kell  4 hommikul külastas Lusti Liidet Venemaa Föderatsiooni piirivalve ning soovis temalt teada, kust kohast ta täpselt üle piiri Venemaale lipsab, et seal oma aia- ning metsasaadusi maha parseldada. Liidele tehti trahvi 10 000 rubla ebaseadusliku piiriületuse eest.

Kell 5 hommikul saabusid Liide hoovile Valgamaa pätid, kes osavalt piirivalvureid vältides puistasid Liide majad läbi, et leida sularaha, mis memm oli ära peitnud. Seda leidmata lahkusid nad, võttes
kaasa osa Liide ostetud ehitusmaterjalist.
Kell 6 hommikul saabusid Eesti piirivalvurid ja soovisid samuti teada, kust kaudu Liide Venemaale käib. Samuti otsiti tema kodu läbi, sest Lusti saatest oli tekkinud kahtlus, et vanamemm võib olla kas siis vene spioon või salakauba smugeldaja. Midagi olulist siiski ei leitud, Liidele tehti trahvi 670 eurot ebaseadusliku piiriületuse eest ja piirivalve lahkus.
Kell 7 puistasid Liide maja Räpinast pärit pätid, kes sularaha leidmata, lahkusid ning võtsid kaasa kartulid, mis Liide oli üles võtnud ja kottidesse pakkinud.
Kell 8 hommikul jõudis kohale Eesti politsei, kes tuli kontrollima kahtlast liikumist külas. Midagi leidmata lahkusid ka nemad. Liidele tehti siiski trahvi 40 eurot valeväljakutse ja külarahu rikkumise eest.

Kell 9 jõudsid kohale Maksu- ja Tolliameti ametnikud, kes kuulasid Liide üle ning uurisid tema aia- ja metsasaaduste ebaseaduslikku müüki Venemaal. Liidele tehti trahvi 400 eurot ja riigile on ta nüüd võlgu üle 3000 euro tulumaksu mittemaksmise pärast.
Kell 10 tulid Liide hoovi Tartust pärit pätid ja otsisid maja läbi. Sularaha ei leitud, võtsid kaasa ülejäänud ehitusmaterjali.
Kell 11 tulid kohale kõikide Eesti suuremate pankade esindajad, sest Lust oli Liidelt välja pressinud fakti, et tal polnud pangakaarti ega pangakontot. Pankurid tegid memmele ühise trahvi 1000 eurot ning Liidele avati kõikides pankades konto, kuumaksuga 5 eurot, igaüks. Pankurid lahkusid rahulolevalt.

Kell 12 saabusid Liide hoovile Võru pätid, kes viisid ära viimased ehitusmaterjalide jäänused ning kõik aiasaadused, mis Liidel olid. Raha nad ei leidnud ning lahkusid.
Kell 13 saabusid Liide õuele kõikide suuremate telekommunikatsioonifirmade esindajad. Liidele anti üle 10 nutitelefoni, 0 eurot sissemakse aga kõik kuumaksud kokku 500 eurot kuus. Lisaks paigaldati Liidele koju kolm telekat, neli digiboksi ning internet, kokku kasseerib ettevõte temalt 300 eurot selle eest kuus. Seejärel telekomi mehed lahkusid.

Liidele on oma tänasest külaskäigust ja oma tegevusplaanidest ette teada andnud järgmised ametiasutused ja gängid:
-Kell 14 saabuvad Pärnumaa pätid, et veel midagi äraviimist väärt leida
-Kell 15 külastab Liidet Veterinaar- ja Toiduamet, kes soovib üle vaadata Liide toiduäri sanitaartingimused
-Kell 16 on Liidel külas Vabariigi Valitsuse liikmed, kes tahavad ise sellises elukorralduses veenduda ja isiklikult Liidet noomida
-Kell 17 külastab Liidet Vabariigi President Kersti Kaljulaid, kes tuleb selgitama Liide kodust kaduma läinud 200 euro juhtumit
-Kell 18 jõuavad Liidlele külla ka kaugema nurga pätid – Narva ja Tallinna pättide kogukond
-Kell 19 aeg on hetkel veel vaba! Helistage Katrin Lustile, kes soovib seda aega kinni panna endale!
-Kell 20 külastab Liidet Sotsiaalamet, et uurida tema võimalusi kuhugi kallisse vanadekodusse panna
-Kell 21 on Liidel külas Hiiumaa ja Saaremaa pätid, kes ei saa praamiliikluse tõttu lihtsalt varem tulla
-Kell 22 käib endisest vallavanemast naaber Liidel korraks külas, et vaadata, kas tal on ikka kõik okei.
-Kell 23 külastavad Liidet Venemaa Föderatsioonist pärit pätid, kes lõpuks leiavad ka Liide sularaha üles ja lahkuvad koos sellega.
-Kell 23.50 külastavad Liidet UFO-d ning lahkuvad ainukestena, kes midagi kaasa ei võta.
Kell 00.00 südaööl lõpeb ka Liide ja tema kodu külastuspäev.
Alles pärast tänast võib öelda, et tänu Katrin Lustile hakkab Seto memm lõpuks ometi elama täisväärtuslikku elu. Aitäh, Katrin, et teed Eesti elu järjest paremaks!

Allikas: https://lugejakiri.ee/kuuuurija-saade-toi-seto-vanaprouale-kaela-politsei-piirivalve-maksuameti-ning-pangad/

Read more...

Nädalakommentaar: Euroopa haamer ja sotsialistide CharliePortaali Objektiiv videoproduktsioon

Read more...

Henn Põlluaas: sotsid ootavad Eesti sattumist Venemaa mõjusfääri

Väga kummaline on lugeda süüdistusi, milles väidetakse, justkui EKRE oleks Venemaa ees lömitav putinimeelne erakond. Kellel kasvõi pisutki meie erakonna ja seisukohtade suhtes teadmist on, ei kahtle sekunditki, et tegemist on järjekordse, erakordselt totra vale ja vassimisega.

Kust selliseid jaburusi küll võetakse jääb arusaamatuks, kuid sügav rumalus ja ebaloogilisus on saatnud kõiki EKRE-vastaseid rünnakuid. Seda enam, et alles see oli, kui needsamad süüdistajad ja erakonnad, kes põlevad tänagi soovist loovutada Venemaale tasuta ära Saarema suurust tükki meie maast ja põlesid alles hiljuti soovist anda Venemaale viisavabadus, meid russofoobias ja venevaenulikkuses süüdistasid.

Aga alles oli ka see, kui tuntud kirjanikust sotsiaaldemokraat Jaan Kaplinski kuulutas valjul häälel, et Eesti peab kuulma Venemaa mõjusfääri. Ja see ei ole mingi väljamõeldis, nagu igatsorti EKRE suunalised süüdistused.

Kaplinski üritas reaalsust eirates panna avalikkust uskuma, et mingit Vene ohtu ei eksisteeri, sealtpoolt ei oota meid midagi halba, ei okupeerimist, annekteerimist ega küüditamist. Ukraina ründamises Venemaa poolt ja Krimmi annekteerimises näeb ta süüd hoopistükkis Ukrainal, kes asus peale aastakümneid kestnud venestamist kindlustama ukraina keele positsiooni riigikeelena ja kajastama oma ajalugu tõeselt, ilma nõukogude ja tänapäevaste kremli ajaloolaste võltsingute ja moonutusteta. Kaplinski tõlgenduses oli tegemist hoopis „ukraina keele päälesurumisega ja ajaloo ümbertõlgendamisega mustvalges stiilis“.

Kaplinski kiitis ka Venemaa agressiivset poliitikat ja julgust oma geopoliitilisi ambitsioone relvade abil teostada: „Ja loomulikult: on udujutt, et geopoliitika ja mõjusfäärid kuuluvad minevikku. Nende pärast ju praegu Lähis-Idas ja Ukrainas sõditaksegi suuresti. Ja tuleb tunnistada, et Venemaa vähemasti julgeb otse välja öelda, mis on tema riiklikud huvid.”

Kaplinski leidis, et meie prioriteedid on paigast ära ja „Venemaa klatšimine on saanud poliitikute ja
žurnalistide üheks põhitegevuseks.” “Nii et — horribile dictu — ei oleks Eestile mingit erilist kahju sellest, kui ta kuuluks USA mõjusfääri asemel Venemaa omasse. Mis oleks geograafiliselt 95% loomulikum ja mis varem või hiljem tõenäolikult ka sünnib,“ ennustas Kaplinski. Tema arvates peab Eesti ise tegema kõik endastsõltuva, et Venemaa alla pääseda: „Meie huvides oleks teha kõik, et see ei sünniks vägivaldselt, sõjaga, tapmistega, pogrommidega. See on minu meelest Eesti julgeolekupoliitika põhiülesanne.”

Tegemist on otseselt kremlimeelse ja meie iseseisvust kahjustava seisukohaga, mille teostamisele seisame meie põlvepikku poisikeseni vastu. Ma ei mäleta aga, et SDE-lt sellele üleskutsele mingitki reageeringut või ümberlükkamist oleks tulnud. Ilmselt on sotsid selles küsimuses Kaplinskiga ühel meelel ja seltsimees kirjanik avaldas SDE seisukohti. Aga kuhu jäid oma hukkamõistuga need, kes silmakirjalikult EKRE-t süüdistavad? Kes meil need tegelikud Venemaa ees lömitajad ja kremlimeelsed siis ikkagi on?

Allikas: https://uueduudised.ee/arvamus/repliik/henn-polluaas-sotsid-ootavad-eesti-sattumist-venemaa-mojusfaari/

Read more...

laupäev, 13. oktoober 2018

Laupäevased pildid

Allikas: Facebook

Read more...

Mis toimub, ERR?! Rahvusringhääling kutsus transsoolisuse teemal moraali lugema prostituudist perverdi

ERR kutsub transsoolisuse küsimuses rahvale moraali lugema transsoolisest perverdist prostituudi. Illustratsioon: Objektiiv

Paari päeva eest ERR-i saates “Ringvaade” transsoolisuse küsimuses Eesti rahvale moraali lugemas käinud transsoolise “naise” Susanna näol on Objektiivi toimetusele laekunud info kohaselt tegu paadunud perverdi ja prostituudiga.

Eile kajastasime Objektiivis seda, kuidas ERR-i saates “Ringvaade” lasti eetrisse intervjuu n-ö transsoolise “naise” (loe: mutileeritud mehe) Susannaga, kelle abil reklaamiti Rakveres toimuvat homofilmide festivali ja anti mõista, et nn transsoolised on igati normaalsed inimesed nagu kõik teised.

Ühelt lugejalt laekunud vihje kohaselt on kõnealuse isiku näol aga tegu paadunud perverdi ja prostituudiga. Nimelt selgub, et “Ringvaates” üles astunud Susanna pakub kiimaportaali Iha.ee vahendusel intiimteenuseid ja otsib ühtlasi võimalust astuda kas paari- või grupiviisiliselt intiimsuhetesse, nii naiste kui ka meestega.

Ülevaade kõnealuse isiku poolt pakutavatest teenustest on sedavõrd rõve, et seda ei kannata täpsemalt kirjeldada – asjast saab ülevaate alltoodud ekraanitõmmise vahendusel.
 Transsoolise prostituudi Susanna poolt pakutavate teenuste kirjeldus. Ekraanitõmmis kiimaportaalist Iha.ee
Olukorra teeb skandaalseks asjaolu, et rahvusringhääling kutsus niisuguse perversse eluviisiga inimese tele-eetri vahendusel Eesti rahvale moraali lugema selle kohta, et nn transsoolistesse inimestesse peaks suhtuma ilma eelarvamusteta ja heakskiitvalt.
“Inimestel on sageli eelarvamused, nad mõtlevad oma peas, et transsoolised on vastikud inimesed, aga õppigu inimest tundma,” manitses rahvusringhäälingu auditooriumit Susanna, kelle enda eluviisi tundmaõppimine üksnes süvendab veendumust, et nn transsollisuse näol on tegu väga tõsise sooidentiteedi hälbega.

Nagu ma eile kirjutasin ERR-i ajakirjanduseetika nõunikule Tarmu Tammerkile ning koopiana ka ERR-i nõukogu esimehele Rein Veidemannile ja juhatuse esimehele Erik Roosele, on ERR-i niisugune käitumine sügavalt häbiväärne. Hea oleks kuulda nimetatud isikute selgitusi selle kohta, kuidas läheb ERR-i eetri selliste inimeste käsutusse andmine kokku rahvusringhäälingu visiooniga teha “kõige kvaliteetsemat, mõjukamat ja usaldusväärsemat eesti ajakirjandust maailmas”.
Rääkimata sellest, et niisugune otseselt propagandistlik tegevus, nagu “Ringvaatest” ka laiemas plaanis vastu vaatab, on rahvusringhäälingule põhimõtteliselt sobimatu. Homoseksuaalist saatejuht Marko Reikop, kes on konservatiive intervjueerides alati varjamatult ründav ja vaenulik (vt nt siit, siit ja siit), ei esitanud antud intervjuus mitte ainsatki kriitilist küsimust ega seadnud ühtegi väidet isegi mitte kahtluse alla, mingist arvamuse paljususest rääkimata.

Seejuures on võimatu meenutada ainsatki korda, kus “Ringvaates” oleks reaalselt rakendatud ERR-i seadusest rahvusringhäälingule tulenevat nõuet, mille kohaselt on rahvusringhäälingul seadusest tulenev kohustus luua programme, toota ja vahendada saateid ning korraldada teisi tegevusi, mis ükshaaval või kogumis väärtustavad perekonnal põhinevat ühiskonnamudelit.
ERR on praktiliselt alati eitanud oma ideoloogilist kallutatust ja tegutsemist mitte ajakirjanduslikus, vaid propagandistlikus võtmes. Seetõttu poleks sugugi üllatav, kui seda eitataks ka nüüd – seda enam, et isik, kes peaks andma hinnangu ERR-i tegevuse vastavusele eetilistele standarditele, on ise ERR-i palgal.

Ent mida häbitumalt ERR oma raskekujulist ideoloogilist kallutatust eitab, seda naeruväärsemaks olukord muutub ning seda enamatele inimestele saab selgeks, et rahvusringhäälingu koridorid vajavad põhjalikku tuulutust. Tuulutamisega tuleks alustada “Ringvaatest”.

Allikas: http://objektiiv.ee/mis-toimub-err-rahvusringhaaling-kutsus-transsoolisusest-moraali-lugema-prostituudist-perverdi/


Read more...

EESTI MEEL: Tõe-eelne Eesti I

Eestist eemale… Esimese ametikõne kiuste, kus veel jagamatult valitses  E E S T I , hakkas Kersti Kaljulaid riigipeana aasta 2016/2017 vahetusel  E E S T I M A A -tama. Ootamatult naasis niiviisi Kadriorgu minevik. Ehkki ta ametisse astudes oli teada andnud, et minevik presidendi ja üldsuse vahelise teemana on nüüdsest möödanik. Mida võib mõista põlvkondlikult, samuti kogemus- või tajupuudena.

Eks Kersti ole esimene Külma sõja riiveta riigipea. Kolm ta eelkäijat olid ju tolle sõja kas ühe, teise või kummagi poole veteranid. Nii ei taluks Kersti võrdlust  E E S T I  Läände tagasi viinud Lennartiga, kes presidendina (avalikult) minevikku mäletas. Ega Rüütel, Arnoldiga, kes  E E S T I M A A -minevikku kehastas. Samuti THI-ga, kes niihästi küberruumis kui ka presidentuuris kehtestas (isiklikku) olevikku.

Riigipea institutsiooni elukutseliseks muutmist läänedemokraatia reeglid ei salli ja ennetavad seda kas riigipea ametivolituste või ametiaja piirangutega. Ometi võib lugeda profi tähenduses raskejõustiklaseks Kaljulaiu kaht eelkäijat — Pätsi ja Merd. Nemad olid seda peale enda kuvandi valitsejalikkuse ka  E E S T I  riigipalge kujundajana. Professionaalsuse tagas eelnev elutöö, esimesel juristi, teisel literaadina. Ühel otseselt eestlasi oma maal võimule, teisel — rahvuslikku mütoloogiat edendades. Mõlema tee presidendiks algas võrreldavalt võõrvõimu all, ehkki  E E S T I  rahvusriiki ehitas kumbki oma moel.※

Presidendi tõemeele, ajataju, keelevaistu jm kasulike võimete nõrkust ja kogemuspuudeid hüvitavad tavaliselt asjatundjaist abilised. Seda võiks Kadrioru kaaskonda kujundades silmas pidada ühtlasi priiks saades võimalikust Sildami/ Almanni/ Rosimannuse-efektist ehk mõjuka võrgustikuga ihunõunike pidamisest, mis olemuselt on vastuolus avaliku huviga. Sest ega 'Eestimaa'-tarvitus Eesti kohta ei pruugi kurjast tahtest, ammugi tarkusest tulla — ikka ignorantsusest.

Iseseisvuse manifest määratles 1918 Eesti demokraatliku vabariigi maa-alaks senise Eestimaa (kubermangu) liidenduse Narva ja selle ümbruskonnaga ning  L I I V I M A A  aladega, kus valitses eesti asustus. Samuti loodetavate rahvahääletuste — tegelikult rahvusvaheliste leppimuste — järelmina 1920-kümnendil lisanduva naabrusega, nagu juhtus Valga ja Petserimaaga. Sõnade 'Eesti' ÷ 'Eestimaa' vahekord oli tekstis 6÷1 — teisisõnu uue iseseisva rahvusriigi etnoterritooriumi määratlusega kooskõlas.

« E E S T I ! Sa seisad lootusrikka tuleviku lävel, kus sa vabalt ja iseseisvalt oma saatust võid määrata ja juhtida!»
Jaan Anvelt

Kompartei hõlvas  E E S T I M A A  aga EKP-nimesse aastal 1920 just endise haldusüksuse tähenduses. Ja nimme — eesti kommul omariiklikku moodustist Eesti näol ega kujul tunnustada ei sobi! Tausta olen kirjeldanud Isekirjas:
Erinevalt sotsiaaldemokraatide oportunistlikest vähemlastest eelistasid eesti enamlased autonoomiat sovetliku Venemaa koosseisus ega pooldanud ——— isegi Vladimir Uljanovi, alias Nikolai Lenini küllap taktikalist ettepanekut Eesti Nõukogude Vabariiki luua. Jaan Anvelt on meenutanud, et ta oma vestlusis Uljanoviga lükkas korduvalt ettepaneku Eesti iseseisvuse väljakuulutamiseks tagasi, veel detsembris 1917 esimest korda, aga ka hiljem — — — Uljanov vaid imestas seepeale:

       Iseseisvus teile siis ei sobi?

Misjärel Lenin enam kunagi, rääkimata Anveldist jt VK(b)P eesti sektsiooni juhtidest — mitte ükski juhtkommu! — eestlaste omariikluse küsimuse juurde ei naasnud… Või kui keegi neist seda tegi, siis kindlasti mitte enne ega muidu, kui Moskva loal, siis kui asuti rakendama nn Eesti Kommuunat (kestis sügisest 1918 kevadeni 1919) või suveräänset Eesti NSV-d (alates sügisest 1988…)
Libarahvusluse poole.  E E S T I - eitusest kujundati ENSV poolsajandiga rahvuskommunistlik  E E S T I M A A - pseudopaatos. Hellalt on tikkinud 'Eestimaad' ja 'eestimaalasi' oma nimme või paleusse pro- või post-sovetlikud liikumised ja parteid. Oma kuulsas üttes «Armas Eesti rahvas jt tublid eestimaalased» lõimis ka üks valeprohvetist politoloog muulasi põlisrahvaga laenu abil Johann Voldemar Jannsenilt —  L I I V I M A A  eestikeelse ajakirjanduse + Emajõe ööbiku isa sõnavaramust — kõnetamaks niimoodi järjekordse vene aja sisserändajaid — sovetliku ülemrahva esindajaid. Ja nimelt neid, kes prof Rein Taagepera meelest võisid olla sama meelt 1988 ülemnõukogus suvereniteeti toetanud Nikolai Zahharoviga. Eesti argimõistes eestimaalane pole seega eestlane, vaid venelane, ja nagu lisab kirjanik Õnnepalu:
Lõuna-Eesti aadlikud keeraksid hauas ringi, kui me neid eestimaalasteks kutsuksime (———) nemad olid muidugi liivimaalased!
Nii ka vanemas keeletavas, mil haldusüksusjärgne ….-maalane sobis pigem härras- kui maarahva kohta. Eestimaalane oli seejuures asjalikum, enamasti kroonumeelne vurle. Põline ja maalähedane liivimaalane sai kodukootud baltluse soolaks väetise mõttes ja oli jumalakartlikum. Liivimaa põhjapiir ühtis ka talvise pööripäeva kui talistepüha tähistusjoonega, vastupidi  E E S T I M A A  jõulutavale. See ilmestab globaalset eripära ehk THI poolt propagandistlikult piiritletud paganliku jõulumaailma algust just siin.✶ Ju ta võis välisministrina 1998 loota, et lõimides Põhjalasse säästab meid baltimaalusest, aga paitsi Baltikumi lõhestas  E E S T I …

Detail USA avaliku kooli kaardist (1905) Euroopa kaart seisuga AD 814, kus  E s t h l a n d is = Eestimaal asetsevad kõrvuti läänemersoome ja balti hõimud. Nii ei olnud Eestimaa ka esimesel aastatuhandel mingiski mõttes etniline ala, küll aga mitmes aspektis võrreldav hilisema Maarjamaaga…
☞ Kaardi kommentaar


Kokkuvõttes✷ ei tea me veel, kuis eestimeelsus end liigutab president Kaljualaiu hinges, mida paratamatult mõjutab tubli annus poliitilist asjaarmastust ja tabatavalt tsiviliseerimata sovetiessentsi.

Lisalugemist: Kersti Kaljulaiu eestimeelsuse täheldusi ⸟ nii Kadriorgu-tuleku eel 〆 kui järel

———
Teabelätted ja -viited:

Viiest EV presidendist selgeim keelepruuk on olnud Konstantin Pätsil: 'Eestimaad' ei ole ta eales riigi tähenduses kasutanud — vt Pätsi avalikke esinemisi alates juhtkirjast ❰ 𝕶õ𝖎𝖐-𝕰𝖊𝖘𝖙𝖎 ❱ 4.10.1908 Peterburi Teatajas kuni tema viimse kirjani [1953] !
✶ Jõulumaa = Yule Land ← Toomas H Ilves, Jõulumaa ehk vaimse geograafia enesemääramine. — EE 24.12.1998 — rmt: Eesti jõudmine. Tln, 2006, lk 30-36.
✷ Kersti Kaljulaiu hingeeritlust saab tervikuna lugeda siin ☞ ❰ 𝕿õ𝖊-𝖊𝖊𝖑𝖓𝖊 𝕰𝖊𝖘𝖙𝖎 ❱
 

Read more...

reede, 12. oktoober 2018

MATTI ILVES: ÕPILASED SAID KOOLIS KARISTUSE PAREMPOOLSETE VAADETE TÕTTU

Suurbritannia vestlusraadios "LBC" oli Nick Ferrari šokeeritud, kui tema teismeline poeg ja 2 klassikaaslast said koolis karistatud kinnipidame näol, kuna arvati, et nad võiksid pooldada UKIPd (Briti Iseseisvuspartei) ja nende vaated on liialt parempoolsed.

Õpetaja ütles neile, et "kõik UKIP valijad on rassistid" ja seepärast on nad karistuse täiesti ärateeninud! Pois isa ei suutnud uskuda, et see juhtus tema poja koolis ja kirjeldas vahejuhtumit kui "ennekuulmatut ja absurdset!"
Pealegi teatati isale, et ta teisemine poeg võiks loobuda oma kolledžist (seda teatas juhendaja Tommy Robinson), kuna tema vaated on liialt parempoolsed.

17-aastane tüdruk ütles: "Mulle anti viinane hoiatus liiga parempoolsete vaadete pärast. Vastasin, et see klassiruum on täis "vasakukäelisi" õpilasi!"

Olen kinel, andke vasakpooletele liberaalidele veel veidi aega ja ka meil jõuavad asjad kindlasti koolides nii kaugele, seni julgevad nad sõimata vaid EKREt ja õppeasutustes veel õpilasi nende vaadete pärast ei mõnitata.

Kasutatud allikas: https://voiceofeurope.com/2018/10/british-boy-given-detention-at-school-for-suggesting-hed-vote-ukip/

Read more...

  © Blogger template Ramadhan Al-Mubarak

Back to TOP