RAHVUSLANE

Rahvuslane

laupäev, 25. mai 2019

Laupäevased pildid


Read more...

Nädalakommentaar: Kersti Kaljulaid – kriisipresident ja presidendi kriisPortaali Objektiiv videoproduktsioon

Read more...

Ajaleht "Võitleja": Kuus müüti mis varjutavad eestlaste ajalugu

Teine müüt 700-aastasest orjapõlvest

1966, USA

Read more...

reede, 24. mai 2019

MATTI ILVES: Veerg Janice Atkinson - kõige olulisemad valimised alates 1951. aastast

Selle nädala ELi valimised on kõige olulisemad alates Euroopa Söe- ja Teraseühenduse loomisest 1951. aastal. Nüüd on teie enda otsustada, kas hääletate suurema integratsiooni, oma rahvusriikide kaotuse, oma suveräänsuse kaotamise ja hääletate selle eest, et saada mõttetuks olluseks Euroopa Komisjoni valimatute, vastutustundetute ja ebademokraatlike jõudude all.

Kui te arvate, et miljonid Lähis-Ida, India mandriosa või Aafrika sisserändajad on meie kristlikus kultuuris tervitatav muutus ja et naiste suguelundite moonutamine, burkad, šariaadiseadus ja keskaegsed viisid on kultuuriliselt rikastavad, siis sa saad anda oma hääle föderalistide poolt.

Kuid on veel üks Euroopa!
Kui ma moodustasin 2015. aastal Rahvusriikide ja vabaduse Euroopa rühma, teadsin, et olime selle tee alguses, mis näeks meie liikmeid valitsuses või vähemalt opositsioonis. See ongi juhtunud. Järgmine etapp on tagasi võtta kontrolli meie kontinendi üle, vabaneda imperialismist, mis on nakatanud Brüsselit, kus valitsevad egod, suured palgad, võimul on globalitid ja keda toetavad globalistlikud lobistid.

Hiljuti, pidades silmas ELi valimisi, on Itaalia Matteo Salvini ehitanud liitriikide vahelist koostööd, mis hindavad oma suveräänsust, identiteeti, õigusriigi põhimõtteid ja tugevaid piire.
Meiega on liitund Ungari, Kreeka, Soome, Taani, Eesti, Tšehhi Vabariigi, Slovakkia, Saksamaa, Bulgaariaga - seega on kokku viisteist riiki (kaasa arvatud praegused ENF-riigid).

Kui soovite oma kontinendi kontrolli tagasi võtta ja muuta Euroopa taas suureks, hääletage Salviniga liitunud riikide poolt.
Muidu peate meenutama, kuhu viis 1939. aasta.

Janice Atkinson, Euroopa Parlamendi liige

Kasutatud allikas: https://voiceofeurope.com/

Read more...

Anti Poolamets - EKRE kandidaat Europarlamenti

 NR 147

Läheb lahti mastaapne võitlus AFROFOOBIA vastu! Euroopa Parlament võttis vastu resolutsiooni 2018/ 2799 RSP Aafrika päritolu inimeste põhiõiguste kohta Euroopas. Kui Sa ei taha, et Euroopa põlisrahvaid FOOBIDEKS tembeldatakse, siis vali EKRE! Kui Euroopa rahvad, kes ütlevad, et tahavad elada migrandimassideta ning sa ei taha selle pärast karistada saada, siis VALI RAHVUSLANE EUROOPAT KAITSMA!

Ülevaade resolutsioonist, mis on väga nõudlik, aga liikmesriikidele soovitusliku iseloomuga:
Afroeurooplaste vastaseks rassismi erivormiks nimetatakse Afrofoobia ja afrifoobia.
Väljavõtted resolutsioonist:
- edendama ja toetama Aafrika päritolu inimeste mõjuvõimu suurendamise algatusi,
- tagama Aafrika päritolu inimestele korralikud eluasemed,
- tuleks tagada turvalised võimalused Aafriklastele EL-i sisenemiseks
- Eesti peaks heaks kiitma heaks tööjõu mitmekesisuse ja kaasamise strateegia,
- peaks ergutama Aafrika päritolu inimeste osalemist poliitikas,
- kriminaalõiguses tuleks Aafrika päritolu inimeste vastu suunatud kuriteod muuta raskendavaks asjaoluks,

- soovitakse hakata tähistama Aafrika orjanduse mälestuspäeva,
- sisse seada musta ajaloo kuu (Black History Month)
- tuleks hakata ametlikult tähistama Aafrika päritolu rahvaste aastakümmet ja viima ellu selle tegevuskava,
- heastama minevikus Aafrika inimestele tehtud ülekohut, sh. avalikult vabandama tehtud ülekohtu eest,
- välja töötada riiklik rassismivastane strateegia, et lahendada Aafrika päritolu inimeste eriolukord,
- tuleb julgustada Aafrika päritolu inimeste osalemist telesaadetes,
- ametiasutused peavad hakkama korraldama rassismi ja kallutatuse vastaseid koolitusi ,
- Eesti peaks hakkama jälgima rassilist kallutatust eelkõige seoses mustanahaliste inimestega,
- õppekavadesse tuleks lisada materjale Aafrika ajaloost, õpetajad tuleb piisavalt ette valmistada Aafrika orjuse küsimustes. Õpetajad peavad olema võimelised klassiruumis käsitlema mitmekesisuse teemasid,
- arvestades, et terminid „afrofoobia“, „afrifoobia“ ja „mustanahaliste vastu suunatud rassism“ viitavad rassismi erivormile, sealhulgas vägivallale ja diskrimineerimisele, mida toetavad ajalooline kuritarvitamine ja negatiivsed stereotüübid ning mis põhjustab Aafrika päritolu inimeste tõrjumist ja ebainimlikustamist; arvestades, et see on seotud kolonialismi ja Atlandi ülese orjakaubanduse ajalooliste represseerivate struktuuridega, nagu on tunnistanud ka Euroopa Nõukogu inimõiguste volinik;

Resolutsioonis kasutatavaid mõisteid:
1. Aafrika päritolu inimene,
2. Afroeurooplane (Afro European),
3. Aafrika-eurooplane, (African European),
4. Mustanahaline eurooplane,
5. Afrokariibi inimene (Afro Caribbean),
6. Mustanahaline Kariibi inimene, (Black Caribbean)

Väljavõtteid resolutsioonist:

Euroopa Parlament ergutab ELi institutsioone ja liikmesriike ametlikult tunnustama Aafrika päritolu inimesi Euroopas ja nende ajalugu, sealhulgas nii ajaloolist kui ka kaasaegset ebaõiglust ja inimsusvastaseid kuritegusid, nagu orjus ja Atlandi-ülene orjakaubandus ning Euroopa kolonialismi kuriteod, ning ühtlasi tunnustama Aafrika päritolu inimeste suuri saavutusi ja positiivset panust, tähistades nii ELi kui ka liikmesriikide tasandil orjanduse ja Atlandi-ülese orjakaubanduse ohvrite rahvusvahelist mälestuspäeva ja seades sisse nn musta ajaloo kuu (Black History Month) korraldamise tava;
- EP kutsub liikmesriike ja Euroopa institutsioone üles ametlikult tähistama ÜRO Aafrika päritolu rahvaste aastakümmet ning võtma tulemuslikke meetmeid selle kümnendi tegevuskava elluviimiseks tunnustamise, õigluse ja arengu vaimus;

Väljavõtteid resolutsioonist:
- Euroopa Parlament palub liikmesriikidel välja töötada riiklikud rassismivastased strateegiad, et lahendada Aafrika päritolu inimeste eriolukord sellistes valdkondades nagu haridus, eluase, tervishoid, tööhõive, politseitöö, sotsiaalteenused ja kohtusüsteem, poliitiline osalemine ja esindatus, ning julgustada Aafrika päritolu inimesi osalema telesaadetes ja muus meedias, et suurendada nende avalikku esindatust ja pakkuda Aafrika päritolu lastele head eeskuju;
- Euroopa Parlament nõuab, et liikmesriigid rakendaksid ja jõustaksid nõuetekohaselt nõukogu raamotsuse rassismi ja ksenofoobia teatud vormide ja ilmingute vastu võitlemise kohta kriminaalõiguse vahenditega, eelkõige lugedes rassi, rahvusliku või etnilise päritoluga seotud ajendit kuritegu raskendavaks asjaoluks, tagamaks, et Aafrika päritolu inimeste vastu suunatud vihakuriteod registreeritakse ja neid uuritakse ning kurjategijad võetakse vastutusele ja neid karistatakse;
- Euroopa Parlament palub liikmesriikidel lõpetada rassiline ja etniline profileerimine kõigis kriminaalõiguse rakendamise vormides, terrorismivastastes meetmetes ja sisserändekontrollis, ametlikult tunnistada ebaseaduslikku diskrimineerimist ja vägivalda ning võidelda selle vastu, korraldades ametiasutustes rassismi ja kallutatuse vastaseid koolitusi;
- kutsub liikmesriike üles jälgima rassilist kallutatust kriminaalõigus- ja haridussüsteemis ning sotsiaalteenuste pakkumisel ja võtma ennetavaid meetmeid, et tagada võrdne kohtumõistmine, võrdne haridus ja võrdsed sotsiaalteenused ning parandada õiguskaitse- ja haridusasutuste ning sotsiaalteenuste osutajate suhteid vähemuskogukondade, eelkõige mustanahaliste kogukonna ja Aafrika päritolu inimestega;
Väljavõte resolutsioonist: -
- EP kutsub Euroopa erakondi ja poliitilisi sihtasutusi ning kõigi tasandite parlamente ELis üles toetama ja tegema algatusi, mis ergutavad Aafrika päritolu inimeste osalemist poliitikas
- kutsub Euroopa institutsioone üles tugevdama praeguseid jõupingutusi ja kiitma heaks tööjõu mitmekesisuse ja kaasamise strateegia, millega luuakse strateegiline kava etniliste ja rassiliste vähemuste osalemiseks tööturul;

Allikas: Facebook

Read more...

Feminist: kapitalismi lammutamiseks tuleb kaotada perekond

Feministlik kirjanik Sophie Lewis leiab, et kapitalismi lammutamiseks tuleb kaotada perekond ning ema ja lapse vaheline side tuleb muuta ebaloomulikuks, et last saaks kasvatada kommuun. Foto: kuvatõmmis väljaandest The Nation.

Feministlik teoreetik Sophie Lewis kirjutab oma uues raamatus “Täielik surrogaatlus: feminism perekonna vastu”, et kapitalismi lammutamiseks tuleb esmalt kaotada perekond, kuna “seal kasvatatakse meid töölisteks ning sooliselt binaarse ja rassiliselt kihistunud süsteemi heteroseksuaalseteks liikmeteks”. Samuti tuleks tema arvates muuta ema ja lapse vaheline side “ebaloomulikuks”, kuna lapsed peaksid kuuluma vaid iseendale ning neid peaks kasvatama kommuun.

Lewis rääkis oma tänavu ilmunud raamatust ja selles lahti kirjutatud feministlikust teooriast väljaandele The Nation. Teda intervjueerinud vabakutseline kirjanik Rosemarie Ho juhatas oma artikli sisse tõmmates paralleele Karl Marxi ja Friedrich Engelsi Kommunistliku partei manifestis esitatud üleskutsega “kaotada perekond” [kuna lapsed peaksid kuuluma riigile – toim].
Marxi ja Engelsi kohaselt töötasid perekonnas patriarhaat ja kapitalism käsikäes, et toota kuulekaid, võõrandatud töölisi ning muuta naised kõigest tootmisvahenditeks meeste jaoks, kes neid valitsesid, võtab Ho kommunistide nägemuse traditsioonilisest peremudelist kokku. Tema hinnangul arendas kommunistide kriitikat kodanliku perekonna suhtes edasi 1960ndate ja 70ndate radikaalne kväärpoliitika [homopoliitika – toim], mis ründas perekondlike suhete heteronormatiivsust.
Ho nendib, et üleskutse perekonna lagundamiseks on sellest ajast peale aga vasakpoolsete ettekujutlusest peaaegu täielikult kadunud, kuid nüüd tõstatab selle taas Sophie Lewis oma uue raamatuga “Täielik surrogaatlus: feminism perekonna vastu”, milles ta seostab perekonna kaotamist raseduse radikaalse ümbermõtestamisega.

Lewise hinnangul kujutab raseduse lõpuni kandmine ja emadus endast tööd, mida on pikalt ekspluateeritud. Emadus on tema hinnangul muudetud aga ideoloogilise konstruktsiooni kaudu relvaks ning raseduse kandjad on sunnitud kapitalismi tingimustes kannatama bioloogilise ja ühiskondliku vägivalla all.

“Raseduse kandmine oli töö juba enne seda, kui see kaubastati kommertsliku surrogaatluse läbi, seega peaksime nüüd küsima, kuidas kujundada poliitikat, mis loob silla nende kahe töökoha vahel ning suurendab solidaarsust tasustatud ja tasustamata raseduse kandjate vahel,” leiab Lewis.
Lewise hinnangul on feminismi keskseks ideeks, et emadus ei ole naiseks olemise loomulik pärisosa, vaid naise valik – see ei ole mehhaaniline ega automaatne protsess, vaid kogukondlik praktika. “Emad hoolitsevad oma hoolealuste eest, kuid nad ka tapavad ja kuritarvitavad neid. Seetõttu on väga vajalik ema ja lapse vaheline side ebaloomulikuks muuta,” selgitab Lewis oma nägemust. “Vastupidine oleks lihtsalt selle töö devalveerimine.” Lewis loodab, et selline nägemus emadusest loob vajalikud eeldused revolutsiooniliseks uueks poliitikaks.

Perekond tuleks kaotada, emadus on kõigest ideoloogiline konstruktsioon
Lewis nendib, et paljude jaoks kõlab väljend “perekonna kaotamine” emotsionaalselt hirmutavana, kuna paljude jaoks on just perekond see kooslus, kust enamik meist leiab toetust ja lohutust. Kuid tema küsib pigem, et kas praegune piiratud peremudel on siiski piisavalt hea, kuna tema sõnul leiab enamik kuritarvitamisi aset just tuumikperekonnas ning ühtlasi kasvatakse meid seal “töölisteks ning sooliselt binaarse ja rassiliselt kihistunud süsteemi heteroseksuaalseteks liikmeteks”.
Lewis soovib seetõttu muuta traditsioonilist arusaama, et lapsed kuuluvad oma vanematele. Tema revolutsioonilise nägemuse kohaselt peaksid lapsed kuuluma vaid iseendale ning neid peaks kasvatama kommuun. Lewis nimetab sellist ühiskonnakorraldust “täielikuks surrogaatluseks”, kus “biogeneetilist perekonda, omandiõiguslikke perekondlike suhteid ja eramajapidamisi asendavad hoopis kogukondlikud suhtevõrgustikud”.

Lewise sõnul on ka oluline mõista, et emadus on kõigest väga võimas ideoloogiline konstruktsioon, mida toetab ühtlasi rasedusega kaasnev tugev hormonaalne “laks”, mis paneb meid oma vastsündinute eest hoolitsema. Kuid selle hormonaalse protsessi ümber rajatud tohutu ideoloogia tõttu ei suuda me mõista, et mõnedele lihtsalt ei meeldi emadus.
Lewise hinnangul on millegi täpseks sõnastamiseks vaja teinekord poeetide abi, mistõttu tsiteerib ta luuletajat Sylvia Plath’i, kes kirjeldab sünnitamist kui “musta jõudu, mis tühjendab ta aju ning seestab ta täielikult” ning novelist Elena Ferrante’t, kes võrdleb emadust “suhu oksendatud elustoiduga, mis on oma elavat koostist pidevalt koondanud ja pehmendanud, et võimaldada kahel ahnel vereimejal toitu saada”.

Lewis: igat rasedust peaks käsitlema surrogaatlusena
Kuna praegune surrogaatluse praktika jätab surrogaatema perekonnast kõrvale, siis peaksid riigid tagama neile võimaluse soovi korral jääda klient-perekonnaga seotuks. Samuti soovib Lewis algatada arutelu tõsiasja üle, et lootel on raseduse kandjaga suhe ning kui lootel peaks üldse olema mingeid õigusi, siis peaksid need olema ka raseduse kandjal.
“Ma leian, et lootele ei tohiks anda midagi, mida ei anta raseduse kandjale, sellest tulenevalt peaksid lapse tellinud vanemad lapsendama ka oma India surrogaatema,” leiab Lewis.
Kuid Lewise jaoks oleks see kõigest vaheetapp, viimselt soovib ta, et uueks normaalsuseks saaks arusaam, et lapsi tehaksegi rohkem kui kahe inimese poolt: “Ma toetan poliitikat, mis laiendab inimeste ringi, keda tunnustatakse sotsiaalselt ja õiguslikult kesksete, fundamentaalsete osalistena isiku loomises.” Sellega peaksid Lewise arvates muidugi kaasnema ka võrdsete õiguste (nt lapse haiglas külastamise õiguse) laiendamine kõikidele osapooltele, kes lapse “loomises” osalesid.
Kui igat rasedust käsitletaks surrogaatrasedusena, siis langeks Lewise sõnul ära ka kogu küsimus loomulikest suhetest. Lewise nägemuses tähendab surrogaatlus “üksteise asendamist, üksteise eest hoolitsemist ja üksteise valmistamist”.
“See on sõna kirjeldamaks vägagi aktuaalset, kuid ka utoopilist fakti, et me oleme üksteise valmistajad ning me võime õppida ka vastavalt käituma,” kirjeldab Lewis oma utoopilist tootmisprotsessi.

Sophie Lewisel on doktorikraad geograafias ning ta kirjeldab end kui kväärfeministi, kes on pühendunud küborg-ökoloogiale ja fašismivastasele võitlusele. Ühtlasi on ta tõlkinud raamatud “Kommunism lastele” ja “Feminismi lühiajalugu”.

Toimetas Martin Vaher

Allikas: https://objektiiv.ee/feminist-kapitalismi-lammutamiseks-tuleb-kaotada-perekond/

Read more...

neljapäev, 23. mai 2019

Ilmunud on „Rahvusliku Teataja” mainumber

„Rahvuslik Teataja” on paberkandjal igakuiselt ilmuv parteipoliitiliselt sõltumatu ühiskondlik-poliitiline alternatiivmeedia väljaanne. Alates 2015.a algusest ilmub kaheteistkümnel  A3 leheküljel. Ühes lehenumbris on keskmiselt 25–30 erinevat artiklit nii päevakajalistel kui ka majanduslikel teemadel. Kodulehel: rahvuslikteataja.ee on esitatud viimaste lehenumbrite esimesed leheküljed, kust võib leida iga numbri lühikese sisukokkuvõtte. Enama huvi korral saab „Rahvuslikku Teatajat” tellida toimetuselt: stuvsta@hot.ee, kui see ei õnnestu siis helistada:  51 903 374 või kirjutada HATTO/78201 VELISE. Sama soovi ja ka teiste küsimustega võib ühendust võtta meie levijuhtidega:

Tallinnas: Johanna Ranne, telefon: 59 037 103, meil: armane@gmail.com;        
Pärnus: Isabell Maripuu, telefon: 50 84 137, meil: isabell@mmeedia.ee                                
Tartus: Meelis Kaldalu, meil: meelis@tartu1000.ee

TELLIJATE NIMEKIRJA EI OLE ARVUTIS. SEE ON TEADA VAID TOIMETUSELE. LEHT SAADETAKSE TELLIJATELE ÜMBRIKUS.

Read more...

Ülevoolav toetus: raha provokaator Tarandile 2000 euro maksmiseks tuli annetustest kiiresti kokkuVälkkampaania Indrek Tarandi provokatsiooni ohvriks langenud meeste toetuseks 2000 euro kogumiseks jõudis eesmärgini vähem kui ühe päevaga, mis näitab, et väga paljud inimesed peavad Tarandi provokatiivset käitumist ja suurt rahlist nõuet mitte ainult süvavalt matslikuks, vaid ka raskelt ebaõiglaseks, tõdeb Varro Vooglaid kõiki annetuse teinud inimesi tänades.

Read more...

Monika Helme‎: Toomas Hendrik Ilves nimetas valitsust ahvlaks

Mõtlen sellest, et Toomas Hendrik Ilves nimetas valitsust ahvlaks.
Ehk siis ta ütleb, et kuue lapse ema, kahekordse kõrgharidusega naisminister Mailis Reps on ahv?
Või Riina Solman, kes on suure osa oma elust pühendanud nõrgemate aitamisele on ahv?
Või Kert Kingo, kes on samuti abikaasa, ema ning haritud naine, on ahv?

Kui madalale võib liberaal naiste halvustamises langeda, ilma et keegi seda märkaks või isegi kritiseerida julgeks, rääkimata sellest, et rahvusvaheline meedia üle ilma teeks uudiseid, kuidas EV president halvustab räigelt naisi ja nimetab neid ahvideks!

Allikas: Facebook

Read more...

kolmapäev, 22. mai 2019

Jüri Toomepuu: Presidendid – eestlaste needus

Esimene, Konstantin Päts, oli küll üks tublidest Eesti Vabariigi loojatest, aga kui ta valimistel ei suutnud rahva poolehoidu võita, sooritas ta riigipöörde ja hakkas diktaatoriks. Ta kehtestas Eestis nn vaikiva ajastu ja lõpetas oma diktatuuri sellega, et andis oma allkirja okupantide valitsuse loomiseks.

Järgmine, Lennart „Nikolajev” Meri, taasiseseisvunud Eesti esimene president, läheb ajalukku elupõlise KGB käsilasena ja truualamliku okupantide teenrina, kes tegi 22 välisreisi ajal kui aus eestlane ei saanud välismaale sõidust unistadagi ja kes sõlmis seadusevastased venekeelsed juulilepped, millega põlistati 20 000 punaarmeelast ja 2 000 okupantide julgeolekuagenti Eestisse, kokku koos perekondadega 100 000 eriti Eestivaenulikku venelast.

Merile järgnes kommunistliku nomenklatuuri tippmees Arnold Rüütel, kes paistis silma sujuva siirdega veripunasest sinimustvalgeks.

Neljandaks oli vanalinna korteri ärastaja Toomas Hendrik Ilves, kes üritas 75 aastaks salastada viie aasta „võtmata jäetud puhkuse” raha kasseerimise ja rikastas eesti keele sõnaga „ärmatamine”.

Nüüd oleme jõudnud Kersti Kaljulaidini, kes oli enne presidendiks saamist üldsusele tundmatu Euroopa Liidu eurokraat – üks kolmekümneviie tuhandest. Talle õnn mitte ainult ei naeratanud, see lausa lõkerdas. Presidendiamet kukkus talle sülle kahe huvitava kokkusattumise tõttu.
Esiteks tahtis Lihulas asuva Vabadusvõitlejate mälestussamba vägivaldselt eemaldanud ja seetõttu Lihula lihunikuna tuntud poliitik Juhan Parts oma Eestis järjest tulisemaks muutuva jalgealuse Brüsseli kullaaugu vastu vahetada – selleks oli vaja Eestist pärineva euroametniku koht vabastada.
Teiseks, ükski presidendiks kandideerija ei saavutanud vajalikku häälteenamust valimiskogus. Eesti vilets ja vigane põhiseadus mingit lahendust sellisele olukorrale ei paku. Kuigi põhiseadus ei luba presidenti valida rohkem kui kaheks viieaastaseks ametiajaks, ei lõpe ta volitused enne kui uus president ametisse astub.

Meie põhiseaduse sätete alusel võinuks Ilves jääda eluaegseks presidendiks.
Tolleaegne reformierakondlasest peaminister Taavi Rõivas salgas, et eurokraadi amet oli juba Partsile määratud, liputas teiste parteide tuusade ees võimalust saada see endale ja saavutas selle nipiga küllaldase poolehoiu Kaljulaidi valimiseks.
Euroameti saamise ahvatlev võimalus ja tõsiasi, et muidu oleks eesti rahvas pidanud Kadriorus lõpmatuseni edasi kannatama Iraida Tšistoganova poega Toomast, mõjutas valimiskogu liikmeid ja presidendiamet kukkuski Kaljulaidile sülle. Kindlasti aitas see, et enne presidendiks saamist suutis ta saladuses hoida oma perekonna staatuse ja fakti, et ta on proua Maksimovskaja.
Kuigi Kaljulaid polnud kaugeltki nii hästi kvalifitseeritud presidendikandidaat nagu näiteks endine õiguskantsler Alar Jõks, oli ta kindlasti parem kui ennast agressiivselt peale pressinud kahtlase minevikuga Marina Rajevskaja Kaljurand, kümne miljoni dollari mehena tuntud, skandaalidest kubiseva mineviku ja VEB fondi suurvargusega seotud Kallas, või Ühtse Venemaa liitlane Mailis Reps-Repšš.

Parem, aga kahjuks mitte eriti hea. Presidentlike sõnavõttude ja tegemistega ta pole välja paistnud. Kui Kaljulaid käis aastal 2017 riigikogu ja rahvast riigikogu avaistungil manitsemas, käskimas ja keelamas olid ta manitsused ja soovitused päris tavapärased aga keelamised olid jahmatama panevad.
Presidendiproua väitis, et mitte keegi ei tohi pidada vähem sinimustvalge lipu alla kuuluvaks neid kaaskodanikke, kes pärinevad teisest keelest või kultuurist.
Tohib küll. Presidendiproual pole mingit moraalset ega juriidilist alust keelata eestlastel pidada vähem sinimustvalge lipu alla kuuluvaks endiseid okupante ja nende poolt Euroopa parlamenti, riigikogusse või omavalitsustesse valituid, kes häbenematult rikuvad oma ametivannet ja esindavad Putini, mitte Eesti Vabariigi huve. Meil on täielik õigus pidada vähem sinimustvalge lipu alla kuuluvaks endiseid okupante ja nende järglasi kes sinimustvalge austamise asemel lehvitavad punalippe ja kallutavad vodkat pronkssõduri juures.
Kaljulaid kinnitas ka, et „sinimustvalget genofondi pole olemas“.
On küll. Samuti nagu ühised geenid, st ühine genofond, moodustavad perekonna on paljud teaduslikud uuringud tõestanud, et rahvusliku säilimise peamised tegurid on rahva genofondis domineerivad geenid, mis endi edasikandumise eest hoolitsevad ligimesearmastuse/sallivuse kaudu, proportsioonis sugulust määravate samade geenide hulgaga indiviidides. Niihästi perekonna, suguharu kui ka rahva ühtekuuluvustundel, üksteise toetamisel ja altruismil on geneetiline alus. Igivana rahvatarkus, mis väidab, et veri on paksem kui vesi, on ammu saanud teadusliku tõestuse. Proua presidendile teadmiseks – sinimustvalge genofond on olemas.
Oma hiljutisel teleesinemisel USA Fox News saatejuhi Bret Baieri küsimusele vastates kinnitas

Kaljulaid, et Eestisse põlistatud venelased ei toeta Putinit vaid on hoopis lojaalsed Eesti Vabariigi kodanikud ja samuti, et ohtu Eestile ei ole. Eesti riigikaitse kõrgeim juht kas ei saa ohust Eestile aru või ei taha tõtt tunnistada. USA riigikaitse eest vastutajatel on õnneks olukorrast palju parem arusaamine. Sestap tellisid nad hiljuti Rand uurimisasutuselt uurimistöö, et selgitada kuidas oleks võimalik kammitseda Putini igatsus Eestile Ukrainat teha.
President Kaljulaid on kahjuks ka tõestanud, et ta pole võimeline olema parteidest sõltumatu, erapooletu ega tasakaalukas.
Kui pärast hiljutisi valimisi selgus, et Reformierakond uuesti võimule ei pääse, vallandus Eesti peavoolumeedias ennekuulmatu uue valitsuse koalitsiooni ja selle üksikliikmete materdamine. Näib, et 17 aastat võimul olnud Reformierakond on suutnud lülitada oma toiduahelasse enamiku Eesti peavoolumeediast. EKRE liikmeid sõimatakse Päevalehe ja Delfi veergudel natsideks ja Putini sõiduvees hulpiv, vasem-äärmuslasest Raadio 2 saatejuht Ahto Lobjakas sõimas EKRE-t isegi saastaks.
Sellisele kallutatud ajakirjandusele ja ajakirjanikele tagab põhiseaduse 45 paragrahv muidugi õiguse avaldada oma arvamusi, niivõrd kui need ei teota kellegi head nime aga au, mida keelab paragrahv 17. Näib, et vasem-äärmuslased 17 paragrahvist eriti ei hooli.
Kallutatud peavoolumeedia on suutnud muutuda Eestis domineerivaks. Sestap on rahval raske saada tõepärast teavet ja erapooletuid arvamisi. Kui ma pakkusin Päevalehele ja Eesti Ekspressile artiklit „Uus valitsus – samm paremuse poole“ teadsin juba ette, et peavoolumeedias seda ei avaldata. Õnneks on võimalik avaldada tõde Torontos asuva Estonian World Review veergudel.

President Kaljulaid on kahjuks minetanud heale presidendile vajaliku erapooletuse. Kui ta demonstreeris oma lugupidamatust uue valitsuse vastu tulles vandeandmise tseremooniale dressipluusis millel ilutses kallutatud ajakirjanduse toetuseks loosung „sõna on vaba“, oleks ta võinud tasakaalu huvides lisada ka sõnad „kellegi au ega head nime ei tohi teotada“.
Kaljulaid on arvatavasti tajunud, lugedes ajakirjanduses avaldatud lugejate kommentaare, et ta rahva poolehoidu pole pälvinud. Küllap ta arvab, et kui ta lülitab enda koos peavoolumeediaga Reformierakonna toiduahelasse, siis saavutab ta vähemalt Reformierakonda toetava ühe viiendiku valijate poolehoiu. Ikka parem kui mitte midagi.
Ilmselt on EKRE valijatel, toetajatel ja ministritel põhjust presidenti kritiseerida. Ilmselt ka teistel. Arvamusportaal Objektiiv kutsus president Kaljulaidi tagasi astuma. Postimehe kolumnist, aasta arvamusliidriks nimetatud Ivan Makarov avaldas arvamust, et „eesti rahval on õigus riigipeale, kes ei häbista oma käitumisega Eesti Vabariiki, kes tegutseb reaalselt rahva ühendajana ja kelle üle saame rahvana õigustatult uhkust tunda.“

Praost Veiko Vihuri, kes on arvamusportaali Objektiivi endine peatoimetaja ja ajakirja Meie Kirik peatoimetaja kirjutab: „Üha rohkemates inimestes on küpsemas veendumus, et Kersti Kaljulaid on oma käitumisega tõsiselt kahjustanud presidendiametit ja peaks tagasi astuma. Jutt ei käi mingitest väikestest fopaadest ja veidrustest – isegi mitte „sõnumiga“ dressipluusist, mida president parlamenti tulles kandis. 29. aprillil otsustas Kersti Kaljulaid välja näidata oma põlgust riigikogu ette astunud uue ministri vastu ning lahkus tema ametivande andmise ajaks saalist.“
Pole mingit põhjust arvata, et president Kaljulaid kriitikast vähematki hoolib. Tagasi ta kindlasti ei astu. Senised kogemused Eesti presidentidega peaks aga innustama uut valitsust algatama põhiseaduse muudatust mis võimaldab tulevikus esile kerkida tõeliselt tublidel ja rahva poolt austatud kandidaatidel ja annab rahvale õiguse ühe neist presidendiks valida.

Eesti rahval on ülim aeg ennast vabastada tänaseni püsinud presidentide needusest.

Allikas: https://www.eesti.ca/juri-toomepuu-presidendid-eestlaste-needus/article53633

Read more...

  © Blogger template Ramadhan Al-Mubarak

Back to TOP