RAHVUSLANE

Rahvuslane

laupäev, 22. veebruar 2020

Laupäevased pildid

Allikas: Facebook

Read more...

Ilmunud on „Rahvusliku Teataja” veebruarinumber


„Rahvuslik Teataja” on paberkandjal igakuiselt ilmuv parteipoliitiliselt sõltumatu ühiskondlik-poliitiline alternatiivmeedia väljaanne. Alates 2015.a algusest ilmub kaheteistkümnel  A3 leheküljel. Ühes lehenumbris on keskmiselt 25–30 erinevat artiklit nii päevakajalistel kui ka majanduslikel teemadel. Kodulehel: rahvuslikteataja.ee on esitatud viimaste lehenumbrite esimesed leheküljed, kust võib leida iga numbri lühikese sisukokkuvõtte. Enama huvi korral saab „Rahvuslikku Teatajat” tellida toimetuselt: stuvsta@hot.ee, kui see ei õnnestu siis helistada:  51 903 374 või kirjutada HATTO/78201 VELISE. Sama soovi ja ka teiste küsimustega võib ühendust võtta meie levijuhtidega:

Tallinnas: Johanna Ranne, telefon: 59 037 103, meil: armane@gmail.com;                                           
Pärnus: Isabell Maripuu, telefon: 50 84 137, meil: isabell@mmeedia.ee                                                   
Tartus: Meelis Kaldalu, meil: meelis@tartu1000.ee

TELLIJATE NIMEKIRJA EI OLE ARVUTIS. SEE ON TEADA VAID TOIMETUSELE. LEHT SAADETAKSE TELLIJATELE ÜMBRIKUS.

Näidis artiklist veebruarikuu "Rahvuslikus Teatajas"

                        
Inimloomusest

Piiblis on kirjas, et jumal lõi inimese oma näo järgi, aga et saatan on maailma valitseja. On olemas hüpotees, et maa peal on kolme sorti inimolendeid jumalikke, loomalikke ja saatanlikke ning maailm on see võitlustander, kus jumalikust olendist püütakse vormida läbi loomaliku olemuse  homo satanicus. Jumalikud inimesed on kõrge moraaliga tõejärgijad. Nad mõtlevad meiekeskselt ja tunnetavad, mis õige ja mis vale ning nende liikumapanevaks jõuks on armastus kogu loodu vastu. Loomalikud inimesed on põhimõteteta egokesksed ja lihtsameelsed. Neid on lihtne loosungitega eksitada. Omakasu nimel ollakse valmis ka südametunnistusega kompromisse tegema. Saatanlikku vormi esinevat kõige rohkem just maailma vägevate hulgas. Neid kutsutakse ka mustaks aristokraatiaks. Enamus olevat homoseksualistid, kes praktiseerivad oma salaühingutes satanistlikke rituaale, pedofiiliat ja muid tavamõistusele käsitlematuid perverssusi. Välimuselt küll inimesesarnased ja terava mõistusega, aga oma olemuselt seestunud. Nende eesmärgiks olevat valla päästa Kolmas maailmasõda, et hävitada suur osa inimkonnast ja viia sisse Uus Maailmakord, kus kiibistatud orjade mass peab üleval satanistidest aadelrassi. Ilmselt sellepärast käibki maailmas meeletu homopropaganda, et ähmastada loodusseaduste olemus ning arusaamine sellest, mis õige ja mis vale ning seeläbi viia inimesed segadusse ja halvata nende vastupanuvõime. Vabadus, võrdsus, vendlus selle loosungiga on varemgi kolossaalseid kuritegusid korda saadetud. Ajalugu tahab korduda, kas lastakse ennast jälle ilusate loosungitega põhjatusse mülkasse meelitada või suudetakse maailm päästa, see oleneb inimestest enestest.

Eero Nõmm
21.01.20                                                                                                                                                             
Stockholm

Read more...

Rahandusminister Martin Helme nõuab Tanel Kiigelt LGBT seadusevastase rahastamise lõpetamist ja makstud raha tagasi

Rahandusminister Martin Helme (EKRE) saatis täna sotsiaalminister Tanel Kiigele (Keskerakond) kirja, kus seisab, et ebaseaduslik LGBT rahastamine hasartmängumaskust ei tohi enam jätkuda ja eelmise aasta raha tuleb tagasi nõuda. Teine kiri läks Riigi Tugiteenuste Keskusele, kes on sisuliselt ülekandeid tegev riigikassa.

Helme hinnangul tuleb hasartmängumaksu seadusega vastuolus olevalt niinimetatud võrdsete võimaluste edendamiseks mõeldud projektideks eraldatud raha tagasi nõuda ning ühtlasi tuleb alustada distsiplinaarmenetlust, et tuvastada kes on sellise ebaseadusliku rahakasutuse eest vastutav.

Helme viitab oma kirjas riigieelarve seaduse paragrahvile 53, mis sätestab, et ministeeriumi valitsemisalal on õigus kasutada riigieelarve vahendeid sihtotstarbeliselt ja ainult siis, kui vastavad vahendid on eelarves ette nähtud.
Ka toob ta esile riigieelarve seaduse paragrahvis 56 sätestatud põhimõtte, mille kohaselt on riigieelarvega kindlaks määratud vahendite jaotust ministeeriumide valitsemisalade, tulemusvaldkondade ja programmide vahel võimalik muuta vaid riigieelarve muutmisega või lisaeelarvega.
Helme rõhutab, et riigieelarve seaduse paragrahvi 60 lõike 1 kohaselt on riigiasutusel õigus võtta kohustusi ainult siis, kui talle on riigieelarves või selle alusel kinnitatud eelarves kohustuse täitmiseks vahendid ette nähtud ning sama paragrahvi teine lõige keelab riigiasutustustel võtta riigile võlakohustusi ja teha annetusi.

Rahandusminister juhib tähelepanu tõigale, et Vabariigi Valitsuse seaduse paragrahvi 49 kohaselt peab minister valvama eelarve täpse ja otstarbeka täitmise üle ning kontrollima asutuste eelarve täitmist, tehes vajadusel ettekirjutusi eelarvevahendite kasutamiseks.
Riigieelarve seaduse paragrahvi 76 ja Vabariigi Valitsuse seaduse paragrahvi 49 kohaselt vastutab just minister ministeeriumi juhina finantskontrollisüsteemi toimimise eest, mis peab tagama riigieelarve vahendite säästliku, tõhusa, mõjusa, õiguspärase ja läbipaistva kasutamise. Nimetatud Vabariigi Valitsuse seadus annab ministrile õiguse teostada teenistusjärelevalvet ministeeriumi ametnike otsuste ja tegevuse üle.

Kuna Vabariigi Valitsuse seaduse paragrahvi 65 kohaselt on rahandusministeeriumi valitsemisalas riigi eelarvepoliitika kavandamine ja elluviimine ning riigieelarve seaduse paragrahvi 75 kohaselt, on rahandusministeeriumi kohustus jälgida riigieelarve täitmist, esitab Helme sotsiaalministeeriumile neli palvet:
*korrigeerida 2019. aasta eelarve täitmist vabastades hasartmängumaksust laekuva tulu arvelt eelarvet Riigikontrolli poolt viidatud mitte sihtotstarbeliselt eraldatud projektitoetuste ulatuses ning kajastada täitmine vastavalt riigieelarves selleks ette nähtud eelarves;
*viia läbi teenistuslik järelevalve, et selgitada välja, mis asjaoludel ja kelle süül on eelarvedistsipliini rikkumine aset leidnud ning tagada, et rikkumine koheselt lõpetataks;
*astuda samme ebaseaduslikult väljamakstud toetuste tagasinõudmiseks ning toetuste saajatega riigieelarve seaduse § 53 lg 7 kohaselt sõlmitud lepingute ülesütlemiseks või tühistamiseks;
*peatada viivitamatult ebaõigete väljamaksete tegemine ning 2020. aasta eelarves vastavad toetused kohe õigesti kajastada.
Ühtlasi palub Helme teavitada ennast kui rahandusministrit esimesel võimalusel sotsiaalministeeriumi otsustest ja tegevustest käesolevas kirjas viidatud probleemi lahendmisel.
Eelnevaga paralleelselt pöördus rahandusminister kirjaga ka Riigi Tugiteenuste Keskuse poole, paludes sotsiaalministeeriumile saadetud kirjast tulenevalt peatada viivitamatult väljamaksed riigieelarvest sotsiaalministrile saadetud kirjas nimetatud projektitoetustele.

Allikas: https://uueduudised.ee/uudis/rahandusminister-martin-helme-nouab-tanel-kiigelt-lgbt-seadusevastase-rahastamise-lopetamist-ja-makstud-raha-tagasi/

Read more...

reede, 21. veebruar 2020

Fookuses: Udo Ulfkotte "Ostetud ajakirjanikud" on kirstunael sõltumatu ajakirjanduse valele17 aastat Frankfurter Allgemeine Zeitungi poliitikatoimetajana töötanud Udo Ulfkotte raamat "Ostetud ajakirjanikud" pakub haruldase sissevaate peavoolumeedia telgitagustesse, purustades samal ajal müüdi sõltumatust ja objektiivsest ajakirjandusest, tõdevad Markus Järvi ja Varro Vooglaid saates "Fookuses". Portaali Objektiiv videoproduktsioon.

Read more...

Fookuses: sotsialistide hädades on süüdi sotsialistid iseSotsialistide hädades on süüdi sotsialistid ise, kes keskenduvad globalistliku programmi elluviimisele ning on agressiivselt peale surutavate seksuaalvähemuste eriõiguste nimel hüljanud tavalise tööinimese huvid, tõdevad Markus Järvi ja Varro Vooglaid kommenteerides Tõnis Saartsi algselt Müürilehes ilmunud analüüsi sotsialistide ees seisvatest väljakutsetest. Portaali Objektiiv videoproduktsioon.

Read more...

Juhtkiri: revolutsioonilise demokraatia lõppmäng

Kui avada silmad ja näha liberaalse demokraatia südamikus Prantsuse Revolutsiooni ja bolševismi vaimus töötavat mootorit, on ühtäkki täiesti mõistetav, miks pole sellel režiimil midagi pistmist ei liberalismi ega demokraatiaga ning miks kujutab ta endast ohtu kodanikuvabadustele- ja õigustele, tõdeb Objektiivi toimetus juhtkirjas.  

Pole sugugi juhus, et Tallinna ülikooli võrdleva poliitika dotsent Tõnis Saarts seob Müürilehes ilmunud kommentaaris kokku sotsialistide ja liberaalse demokraatia saatused. Saartsi sõnul ähvardab just nimelt sotsialistide allakäik hävitada sõjajärgse liberaaldemokraatliku ühiskonnakorralduse.
Saartsi poolt tehtav üldistus rajaneb tõsiasjal, et end liberaalseks demokraatiaks nimetav režiim rajaneb paljuski juurtelt revolutsioonilisele sotsialistlik-kommunistlikule võrdsuskäsitlusele ja ülepaisutatud riigimuskli sekkumisele selle õpetuse juurutamisel. 

Kommunistlikus ühiskonnas pidid kodanikud riikliku surveaparatuuri ähvardusel ohverdama oma privaatsuse, perekondliku intiimsuse ja kodanikuvabadused varaliselt võrdse ühiskonna loomise utoopiale. Liberaalses demokraatias nõuab valgustatud nomenklatuur oma kodanikelt välist ja üha enam ka seesmist ustavust seksuaalselt vabastatud, perekondlike juurteta ja rahvusliku identiteedita globaalse tarbija ideaalile. Neid, kes rahvuslikku omapära kaitstes või perekonnakultuuri edendades sellele eksperimendile vastu astuvad, saadavad repressiivaparatuuri üha jõulisemad karistused sotsiaalmeedia tsensuurist kriminaalkaristuse ja vanemlike õiguste minetamiseni välja. Kõikvõimalike häbimärgistavate siltide külgekleepimisest rääkimata.

Kui avada silmad ja näha liberaalse demokraatia südamikus Prantsuse Revolutsiooni ja bolševismi vaimus töötavat mootorit, on ühtäkki täiesti mõistetav, miks pole sellel režiimil midagi pistmist ei liberaalsuse ega demokraatiaga ning miks ta tänapäeval kujutab endast suurimat ohtu kodanikuvabadustele- ja õigustele. 
End valetades liberaalseks demokraatiaks nimetavat ideoloogiat võib rahumeeli kutsuda hoopis revolutsiooniliseks demokraatiaks, mis enda agressiivse väärõpetuse kehtestamise vahendina surub maha kodanike vabadusi ja õigusi. 
Revolutsiooniline totalitarism ühes või teises vormis on aga ajaloo mastaabis alati lühiaegne ettevõtmine, mis on määratud kokku varisema. Saartsi poolt fookusesse asetatud sotsialistide madalseis nii Ida- kui ka Lääne-Euroopas kujutab endast sümptomit palju sügavamast protsessist kui üksnes ühe erakonna või poliitilise ideoloogia pankrott. Sotsialistide näguripäevadest vaatab vastu revolutsioonilise demokraatia lõppmäng laiemalt.

Probleemile viitas hiljuti ka Ungari peaminister Viktor Orbán, kelle intervjuu Rooma rahvusvahelisel konservatiivsel konverentsil avaldas Objektiiv tervikuna. Orbáni hinnangul on liberaalne demokraatia tänases tähenduses möödanik. “Meil on vaja midagi uut. Me võime nimetada seda illiberaalseks, me võime nimetada seda postliberalismiks, võime nimetada seda kristlikuks demokraatiaks, mis iganes, kuid me vajame midagi uut, sest praegusel baasil ei ole võimalik pakkuda inimestele head valitsemist,” tunnistab Ungari peaminister. 

Valijad terves Euroopas ärkavad tasahilju mõistmisele, et revolutsiooniline demokraatia, mis on aastakümnete jooksul aktiivselt tegelenud Euroopa islamiseerimisega, Euroopa kristliku kultuuri hävitamisega, perekonna mõiste hägustamisega ja ühiskondliku positsiooni lammutamisega ning kodanike vabaduste ja õiguste arvelt ilmavaatelise õigeusklikkuse juurutamisega, ei vii meid enam edasi. Paljud maad ägavad immigratsiooni ja seksuaalrevolutsioonist tingitud perekonnakultuuri lagunemise poolt tekitatud sotsiaalse kaose all ning revolutsioonilise demokraatia dogmade raames tegutsevad poliitikud sellega toime ei tule. 

Nii pole pikemas perspektiivis löögi all mitte üksnes sotsialistid, vaid kogu revolutsioonilise demokraatia poliitiline tiib, mille ridades on pikka aega marssinud ka paljud Euroopa konservatiivid, liberaalid ja kristlik-demokraadid.
Õhus on lootuse märke, et Euroopas lüüakse hingekella mitte üksnes käputäiele erakondadele, vaid ühele ideoloogilisele ja poliitilisele paradigmale, mille varisemise järel võib vähemalt loota rahvuslikumate ja moraalselt tervemõistuslikumate jõudude esilekerkimisele, mitte üksnes Poolas ja Ungaris, vaid ka igal pool mujal. 

Allikas: https://objektiiv.ee/juhtkiri-revolutsioonilise-demokraatia-loppmang/  

Read more...

neljapäev, 20. veebruar 2020

Kalle Grünthal: Millise riigi huvides tegutseb reformierakondlane Marko Mihkelson?EKRE liige Kalle Grünthal kutsus Riigikogus 17. veebruaril 2020 üles õiguskaitseorganeid kontrollima, kas reformierakondlase Marko Mihkelsoni tegevuses esineb kuriteo (riigireetmine) tunnuseid.

Read more...

Hea Maksuamet!

Allikas: Facebook

Read more...

Soome plaanib avada oma tööturu tuhandetele immigrantidele

Soome peaminister Sanna Marini juhitud valitsus soovib tööturule tuua tuhandeid immigrante, kuna ilma nendeta ei saa valitsus täita oma tööhõiveplaane.

Soome soovib välismaalt leida programmeerijaid, keevitajaid, masinajuhte, elektriinsenere, kokki, ettekandjaid, müüjaid, ehitajaid, aednikke, hooldajaid, koristajaid ja kinnisvarahooldajaid.
Põhjus on selles, et Soomel pole endal enam oskustööjõudu ning tööjõupuuduses kannatab ligi 50 protsenti ettevõtetest. Vananevas Soomes ei leidu kõikidesse ametitesse enam töötajaid.
Tööminister Tuula Haatainen ei oska täpselt öelda, kui palju välistööjõudu Soome vajab. Praegu antakse Soomes välismaalastele aastas umbes 8000-9000 tööluba. «Täpset arvu ei oska öelda, kuid see saab kindlasti olema suurem kui praegu,» sõnas Haatainen töölubade kohta. 
Soomes oli eelmise aasta lõpus 48 000 vaba töökohta ning nendest umbes 30 000-le on raske töötajaid leida. Tööandjate hinnangul on kõige suurem puudus töötajatest ehituses ja müügivaldkonnas.

Tööministri sõnul ei ole õige väita, et immigrandid teevad neid töid, mida soomlased teha ei taha. «Jutt on nendest kohtadest, kuhu on vaja palju tööjõudu.» Haatainen ütles, et rahvastiku vananemise tõttu jääb sadu tuhandeid inimesi pensionile ning nende asemele ei tule piisavalt inimesi, kuna sündimus on languses. Ilma 2000ndatel Soome tööle tulnud immigrantideta oleks Soome tööhõive palju järsemas languses.
Töö- ja majandusministeeriumi andmeil töötab Soomes umbes 89% immigrantidest, kes on sinna töö tõttu kolinud. Ministeeriumi teatel on immigratsiooni mõju majandusele positiivne, kui immigrantide tööhõiveprotsent on üle 60 protsendi.
«Tööajate elamislubade menetlemine võtab keskmiselt 2-4 kuud,» sõnas Olli Sorainen töö- ja majandusministeeriumist. Marini valitsus lühendab selle protsessi ühele kuule ning selleks antakse immigratsiooniametile lisaraha.

Allikas: https://maailm.postimees.ee/6900281/soome-plaanib-avada-oma-tooturu-tuhandetele-immigrantidele

Read more...

kolmapäev, 19. veebruar 2020

EKRE ajalehed: "Konservatiivide Vaba Sõna"

Link: https://issuu.com/konservatiividevabasona

Read more...

  © Blogger template Ramadhan Al-Mubarak

Back to TOP