RAHVUSLANE

Rahvuslane

esmaspäev, 18. veebruar 2019

Loe, kuidas Reformierakond on inimesi tüssanud! (Täitmata valimislubaduste põhjalik nimekiri)

Kaja Kallas, valijaid tüssava Reformierakonna esimees

17 aastat võimul olnud Reformierakond läheb ajalukku kui partei, kellega seoses tulevad kohe meelde Siim Kallase 10 miljonit, VEB Fondi kadunud kümned miljonid, Autorollo, Tallinna sadama altkäemaksuskandaal, Danske panga rahapesu ning absurdne lubadus viia Eesti viia 15 aastaga viie rikkaima Euroopa riigi hulka. Kui aga vaatleme Reformierakonna valimislubadusi enne 2011. aasta ja 2015. aasta valimisi, siis näeme, et Reformierakonna ajalugu on ühtlasi murtud lubaduste ajalugu.
Teeme alljärgnevalt ülevaate Reformierakonna täitmata lubadustest, et need ligi 25% rahvast, kes avaliku arvamuse küsitluste kohaselt oravaparteid jätkuvalt toetavad, mõtleksid enne kaks korda, kui tekib kiusatus valida valimistel reformierakondlase poolt.
Neile, kes ei jaksa kogu nimekirja läbi lugeda olgu mainitud põhiline: vastupidiselt Reformierakonna lubadustele on maksud ja riigilõivud on suurenenud, sotsiaalmaksu lage pole kehtestatud, suuri rahvusvahelisi panku pole lisandunud, gaasi hind on tõusnud, võõrtööjõu sissetoomine on hoogustunud, lasterikastele peredele ja üksikvanematele tugisüsteemi pole korraldatud, maaelu on hääbumas ning teede ja tänavate olukord pole paranenud, Saaremaa sild on ehitamata.

Lubadused enne 2015. aasta valimisi

• Reformierakond hoiab Eestit vaba ja isikuvabadusi kaitsva riigina, arendab ühiskonda avatuse ja sallivuse vaimus. TÄITMATA! Sallitakse ainult sarnase mõttelaadiga inimesi, teisitimõtlejaid represseeritakse ja nende kodanikuõigusi väljendusvabaduse osas piiratakse.
• Jääb kindlaks tugeva mitmeparteilise parlamentaarse demokraatia ideaalidele, ajakohastab ja muudab avatumaks Riigikogu töö. TÄITMATA! 2016. aastal võttis Riigikogu Reformierakonna juhtimisel vastu otsuse, et parlamendikomisjonide istungite salvestised hävitatakse.
• Seisab põhiseadusliku ja riigikorraldusliku stabiilsuse eest. TÄITMATA! Reformierakond jalutas ÜRO rändeleppe hääletusel 2018. aasta novembris Riigikogus saalist välja, enamik nende erakonnast toetas leppe sõlmimist, kuid seda ei juletud Riigikogus hääletamisega avalikkusele näidata.
• Seisab võimude lahususe ja tasakaalu eest ning õigusriikluse ja õigusmõistmise tugevdamise eest. TÄITMATA! Reformierakonna valitsemise ajal pandi nurgakivi uuele Tallinna kohtuhoonele, kus töötavad koos Harju Maakohus ja prokuratuur, mis rikub võimude lahususe põhimõtet.
• Seisab vastu Euroopa Liidu bürokratiseerumisele, halduskoormuse suurenemisele ja ülereguleerimisele. TÄITMATA. Regulatsioone tuleb pidevalt juurde.
• Tagab konkurentsivõimet ja tööhõivet toetava lihtsa maksukeskkonna, mis koormab inimesi ja ettevõtteid võimalikult vähe. TÄITMATA! Reformierakond alustas aktsiiside drastilise tõstmisega.
• Seab sihiks jõuda teadus- ja arendustegevuse rahastamisel 3%-ni SKT-st. TÄITMATA! Hetkel on hariduse osakaal SKT-st ligi 0,7.
• Vähendab tööjõumakse, sealhulgas töötuskindlustusmaksu määra 1,95 protsendini. TÄITMATA! Töötuskindlustusmaks on töötajale 1,6% ja tööandjale 0,8%, kokku teeb see 2,4%.
• Muudab ettevõtjate aruandluse ja kontrolli automaatseks ning vähekoormavaks. (2015) TÄITMATA!
• Peab mõistlikuks vähendada madalapalgaliste maksukoormust, kahekordistab tulumaksuvaba miinimumi. TÄITMATA! 2014. aastal oli tulumaksuvaba miinimum 144 eurot, 2016. aastal 170 eurot ja 2017. aastal 180 eurot.
• Vähendab sotsiaalmaksumäära 2% võrra ja muudab selle maksmise ja sellega seotud sotsiaalsete garantiide saamise paindlikumaks. TÄITMATA! 2014. aastal oli sotsiaalmaksumäär 33%, 2016. aastal endiselt 33% ja 2017. aastal samuti 33%.
• Loob noortele Kultuurikaardi – iga põhikooliealine laps saab endale isikustatud kaardi, mis annab soodustatud sissepääsu kultuuriasutustesse ja -üritustele. TÄITMATA!
• Koostab kogu ühiskonda hõlmava mobilisatsiooniplaani sõjaaja mobilisatsiooniressursside korrastamiseks. TÄITMATA!
• Koostöös liitlastega arendab välja side- ja juhtimissüsteemi, arvestatava õhu- ja meredessanditõrje võimekuse, alustab rannakaitse loomist Kaitseliidu baasil. TÄITMATA!
• Ehitab täies ulatuses välja Eesti idapiiri. TÄITMATA!
• Mereala paremaks kontrollimiseks ja kaitseks soetab uusi multifunktsionaalseid laevu, mis on suutelised tegema nii piirivalve, merepääste kui ka reostustõrje tööd ning on valmis täitma ka riigikaitselisi ülesandeid. TÄITMATA!
• Parandab strateegiliselt oluliste maanteede (Tallinn-Ikla, Tallinn-Narva ja Tallinn-Luhamaa) läbilaskevõimet ja nende ühendusteid lennuväljade ja sadamatega. TÄITMATA!
• Seadustab raskete kuritegude toimepanijatele täiendavate piirangute seadmise võimaluse (nt pedofiilidel jt seksuaalkurjategijatel ja narkokurjategijatel ei võimaldata muuta nime jmt). TÄITMATA! Praeguse seisuga saavad kurjategijad endiselt omal soovil nime vahetada.
• Võimaldab vanaduspensionäridel kasutada 3 aasta jooksul proteesihüvitist ka hambaraviteenuseks. TÄITMATA!
• Loob ühtse Noorte Kultuurikaardi, mis annab õpilasele vaba või soodustatud ligipääsu riigieelarvelisele või riigieelarvest toetust saavate kultuuri- ja spordiinstitutsioonide poolt korraldatavatele tasulistele üritustele. TÄITMATA!
• Eeloleval valitsemisperioodil tuleb langetada otsused Rahvusooper Estonia lavade ja taristu arendamise osas järgmiseks viiekümneks aastaks ning asuda nende otsuste realiseerimisele. TÄITMATA! Otsust uue maja ehitamise kohta tulnud ei ole.
• Asutada riikliku Arhitektuurimuuseumi baasil sihtasutus, mis kujuneks lisaks mäluasutuse ülesannetele ka arhitektuuri ja disaini kompetentsikeskuseks. TÄITMATA!
• Suurendab võimalusi sisuliseks õpetajatööks, oluliselt vähendades õpetajailt nõutavaid bürokraatlikke tegevusi. TÄITMATA!
• Peab loomulikuks, et igale lapsele on tagatud võimalus käia kodulähedases algkoolis, tugeva ühtsushariduse põhimõttel tegutsevas põhikoolis ning valikuid pakkuvas konkurentsivõimelises gümnaasiumis. TÄITMATA! Maakoole suleti eriti palju just Reformierakonna valitsemise ajal.
•Võimaldab tudengitele ravikindlustuse akadeemilise puhkuse ajaks. TÄITMATA! Tudengid ei ole akadeemilise puhkuse ajal ravikindlustatud, v.a kui puhkus on võetud arstitõendi alusel tervislikel põhjustel.
• Lihtsustab väiketootmise edendamiseks nõudeid tootmistingimustele. TÄITMATA!
• Seisab võrdsete konkurentsitingimuste eest nii Euroopa Liidu ühisturul kui Eesti sees. TÄITMATA! Eesti põllumehed saavad jätkuvalt vähem toetusi kui vanade Euroopa riikide põllumehed. 

Lubadused enne 2011. aasta valimisi
• Ehitame Tln-Tartu mnt nelja aastaga kuni Mäoni neljarealiseks.  TÄITMATA!
• Ehitame Saaremaa silla.  TÄITMATA!
• Ei tõsta maksukoormust – TÄITMATA! Maksude tõstmist alustati Reformierakonna valitsemisajal.
• Sotsiaalmaksulae kehtestamine. TÄITMATA!
• Oleme vastu väheste oskustega võõrtööjõu massilisele sissetoomisele. TÄITMATA! Reformierakond soodustab võõrtööjõu sissetoomist.
• Vähendame bürokraatiat ja aruandlust, sealhulgas võimaldame alla 100 000 euro suuruse aastakäibega väikeettevõtetele mugava raamatupidamise otse e-Maksuameti keskkonnas, kus väikeettevõtja saab ühes kohas lihtsalt koostada ja esitada maksudeklaratsioone ja majandusaasta aruandeid. TÄITMATA! Bürokraatia maht on järjest kasvanud. Mugavat raamatupidamise võimalust ei ole loodud.
• Viime ettevõtlusõppe põhihariduse õppekavasse. TÄITMATA!
• Katame Eesti ülikiire internetiühendusega; e-teenuste ja kogu IT sektori potentsiaali edasiarendamiseks ning ettevõtlusvõimaluste parandamiseks regioonides on oluline kaasaegse info- ja kommunikatsioonitehnoloogia taristu väljaarendamine. TÄITMATA!
• Loome konkurentsi gaasi pakkumises, et vähendada sõltuvist Vene gaasist ning suruda alla gaasi ja toasooja hind Eesti ettevõtjatele ja tarbijatele. TÄITMATA! Gaasi hind on ainult tõusnud!
• Arendame kohtusüsteemi sihiga muuta õigusemõistmine kodanikele kiiremaks ja odavamaks. TÄITMATA!
• Loome aja nõudeile vastava tööõnnetus- ja kutsehaiguskindlustuse. TÄITMATA!
• Majanduslike võimaluste tekkimisel kehtestame tugisüsteemi lasterikastele peredele ja üksikvanematele. TÄITMATA!
• Lapsekesksuse tegelikuks rakendamiseks seame sihiks suurendada õpetajate (sh eripedagoogide) arvu lasteaialapse kohta. TÄITMATA!
• Reformierakond soovib muuta tänast süsteemi selliselt, et inimeste ravikindlustuseks mõeldud raha läheks valdavalt raviteenuste rahastamiseks. TÄITMATA! Endiselt on raviraha sees ka betoon.
• Ehitame valmis Tallinna Muusikakeskkooli hoone. TÄITMATA!
• Renoveerime Rahvusraamatukogu. TÄITMATA!
• Eesti muusika üleilmseks tutvustamiseks ja turustamiseks loome Eesti Muusikaekspordi sihtkapitali, kust ettevõtja saab toetust kontsert- ja kirjastustegevuseks ning fonogrammitootmiseks. TÄITMATA!
• Eesti põllumehele EL tootjatega võrdsete konkurentsitingimuste tagamine. TÄITMATA! Eesti põllumehed ei ole siiani saanud teiste EL põllumeestega võrdseid tingimusi toetuste ja subsiidiumide osas.
• Teadus- ja arendustegevuse rahastamisel on eesmärk jõuda 3% SKT-st. TÄITMATA!
• Taastuvenergia toetuse määr peab samas silmas pidama Eesti energiapoliitika eesmärke tervikuna ega tohi muutuda tarbija rahakotile põhjendamatult koormavaks. TÄITMATA! Taastuvenergiatasu on tarbija rahakotile põhjendamatult koormav.
• Peame oluliseks Narva piirijärjekordade kadumist ja uue silla rajamist üle Narva jõe. (TÄITMATA)

Moraal? Reformierakond lubadusi ei tasu uskuda. Kui veerandit usud, saad poolega petta.
Hiljuti Reformierakonnast lahkunud Igor Gräzin ütles hiljuti, et seda Reformierakonda, mille loojate hulgas ta 25 aastat tagasi oli, ei ole täna enam olemas. “Kodanike riigi asemel oleme ehitanud riigiaparaadi, kes hoolib paberitest rohkem kui inimestest. Vaba majanduse asemel on enam kui kümme aastat ehitatud riigikapitalismi,” ütles Gräzin.

UU

Allikas: https://uueduudised.ee/uudis/eesti/loe-kuidas-reformierakond-on-inimesi-tussanud-taitmata-valimislubaduste-pohjalik-nimekiri/

0 kommentaari:Eesti Vabadussõjalaste Liit


TIIBET VABAKS!

  © Blogger template Ramadhan Al-Mubarak

Back to TOP