RAHVUSLANE

Rahvuslane

neljapäev, 31. oktoober 2013

EUGEN VEGES: IT sektorisse panustamisega saeme oksa, millel istume

IT sektorisse panustamisega saeme oksa, millel istume. Poliitilisel tasandil muud aga ei kuule, kui tuleb panustada kõrgema lisaväärtusega (termin vajab selgitust) töökohtadesse.
Madalapalgalised firmad annavad tööd paljudele ettevõtetele (transpordiettevõtetele, tarnijatele, reklaamifirmadele, müüjatele jne), kõrgepalgalised (IT firmad) nokitsevad omaette. Väide justkui see-eest makstakse kõrgemaid (tööjõu)makse ei vasta tõele, kuna madalapalgalised tasuvad partneritega (need, kellel tööd antakse) neid enam.
Palgad Eestis peavad tõusma, kuid IT valdkond pole abirõngas. Kui me valdkondi võrdselt ei kohtle, siis kasvab töötus, siseturule orienteeritud ettevõtted jäävad virelema.
Kõik on ühiskonnale vajalikud. Kuniks me sellega ei lepi jäämegi väikerahvaks, kes magustoiduks vaid teist eestlast eelistab.
 

Read more...

VABAMÕTLEJA: Paragrahv 151 ehk suukorv pähe


„Ma ei pruugi nõustuda sellega, mida sa ütled, aga ma olen valmis surmani kaitsma sinu õigust öelda seda, mida sa ütled.”
- Voltaire
§ 151. Vaenu õhutamine
Tegevuse eest, sealhulgas kirjutise, pildi, sümboli või muu materjali kasutamise, levitamise või jagamise eest, millega avalikku rahu häirival viisil või süstemaatiliselt kihutatakse vihkamisele, vägivallale või diskrimineerimisele isiku või isikute rühma vastu, keda määratletakse kodakondsuse, rahvuse, rassi, kehalise tunnuse, terviseseisundi, soo, keele, päritolu, usutunnistuse, seksuaalse sättumuse, poliitiliste veendumuste või varalise või sotsiaalse seisundi alusel, –
karistatakse rahalise karistuse või kuni kolmeaastase vangistusega.
§ 151.1. Rühma vastu suunatud kuriteo õigustamine
Rahvusvahelise või Eesti kohtu lõpliku otsusega tuvastatud agressiooni, genotsiidikuriteo, inimsusevastase kuriteo või sõjakuriteo ähvardaval viisil avaliku õigustamise, eitamise või mitteoluliseks tunnistamise eest, kui sellega on põhjustatud kodakondsuse, rahvuse, rassi, kehalise tunnuse, terviseseisundi, soo, keele, päritolu, usutunnistuse, seksuaalse sättumuse, poliitiliste veendumuste või varalise või sotsiaalse seisundi alusel määratletud isikute rühma või rühma liikme vastase vihkamise, vägivalla või diskrimineerimise oht, – karistatakse rahalise karistuse või kuni kolmeaastase vangistusega. 7
30. juulil saatis justiitsministeerium kooskõlastusringile eelnõu, mille kohaselt on võimalik karistada rahatrahviga või kuni kolme aastase vanglakaristusega inimest, kes tegeleb süstemaatiliselt või avalikku rahu häirival viisil „vihakuritegevusega“, s.o. nn vaenu õhutamine ka juhul, kui sellega ei põhjustata ohtu kellegi elule, tervisele või varale. Ei, see ei ole nali ja ei, ma ei parafraseeri George Orwelli raamatut „1984“. Just säärane seadusemuudatus kavatsetakse läbi viia, et olla „eesrindlik Euroopa riik“.
Kes või mis on siis selle seaduseelnõu taga? Tegelikult ei tohiks see meile tulla üllatusena. Washington Post kirjutas juba 20. aprillil 2007, et Euroopa Liidu ministrid on jõudnud kokkuleppele uue määruse osas, mis aitab võidelda vihakuritegude ja rassismiga ajal, mil Euroopa Liidus kasvab ksenofoobia ja mure immigratsiooni pärast. 2 Euroopa Liidu Infokeskus defineerib määruse järgmiselt: „Määrused on täies mahus siduvad ning kohustuslikud kõigis liikmesriikides.“ 3 Seega pole meil enam sõnaõigust. Märkimisväärne on veel fakt, et tagasi olevat lükatud Eesti, Läti ja Leedu palve lisada „vihakuritegude“ hulka Stalini juhtimisel läbiviidud sõjakuritegude eitamine või mittetähtsustamine endises Nõukogude Sotsialistlikes Vabariikide Liidus. 2 
Robert Dahl arutleb raamatus „Who Governs? Democracy and Power in an American City“ poliitika mõjutatavuse üle. Nimetab autor seda n.ö. potentsiaalseks mõjuks ja jõuab peatükis Overview: Actual and Potential Influence järelduseni, et kõik ei ole must ja valge nagu üldjuhul arvatakse. Kõik oleneb ressursside liikidest, nende mahust ja kasutamisest, ning ressursside haldajatest ja nende eesmärkidest. Kõlama jääb alatoon justkui eliidi võim poliitikas oleks pelgalt illusioon ja „lihtsal inimesel“ on tegelikkuses palju suurem mõjuvõim kui tunnetatakse. Dahl toob näiteks piltliku võrdluse: sada miljonäri, kes kasutavad poliitika mõjutamiseks kõik 10 000 dollarit, oleksid mõjuvõimult võrdelised saja tuhande inimesega, kes kõik kasutavad poliitika kallutamiseks kõigest kümmet dollarit. Siinkohal ei tahaks ma autoriga nõustuda.
Arutluses jõuab Robert Dahl tõdemuseni, et on ebatõenäoline, et kõik asjaosalised jõuavad ühtse kompromissini või strateegiani, kuna inimeste ambitsioonid, iseloomud, võimalused ja eesmärgid on erinevad. Olen väitega nõus, kuid lisaksin, et siin tulevad mängu eeldused või nn asjaolud. Kui võimueliidi arvukus on väike ja nende organiseeritus on muljetavaldavalt hea – näiteks iga-aastane võimueliidi mitteametlik kohtumine (tuntud bilderberg meetings nime all 4) – siis ülejäänud rahvamassi arvukus on suur ja organiseeritus halb või olematu. Seega on palju tõenäolisem, et miljardärid luksushotellis jõuavad ennem ühise strateegiani, kui iga eestlane (või eurooplane) hakkaks eraldama ühise eesmärgi nimel 10 eurot kuus. Ja kes hakkaks haldama kõike seda raha? Eks ikka need samad miljardärid luksushotellis...
Seadusemuudatuse läbiviimise eest tunneb muret ka Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku peapiiskop Andres Põder. Väljaandes „Meie kirik“ hoiatab peapiiskop Põder:
 „Enamus Eestis tegutsevatest usulistest ühendustest keelab tegusid, mis võivad olla isegi õiguslikult reguleeritud (abort, seksuaalvahekord väljaspool abielu või samasoolise inimesega). Taolist, ajaloolistel usulistel baastekstidel rajanevat veendumust kuulutades tekib usulistel ühendustel paratamatult konflikt taolisi tegusid toime panevate inimestega või nende ühendustega.“ 1 Kas võib meid ees oodata aeg, mil vaimulik pannakse kolmeks aastaks vangi süsteemse viha õhutamise eest jumalateenistustel? On ju piibel homoseksuaalide suhtes üsna sallimatu! „Ära maga meesterahva juures nagu magatakse naisterahva juures, sest see on jäledus!“ 5
Millised huvigrupid võivad olla antud seaduseelnõu poolt? Eelkõige koalitsiooniparteid. Reformierakonna policy oli ja on olla Euroopa Liidu eeskujulik paipoiss. Brüsselist on saadetud määrus ja meil ei ole enam sõnaõigust – selle oleme loovutanud Euroopa Parlamendile (jah, meil on selles oma „esindus“). Lisaks paistab fassaadi tagant veel teinegi huvigrupp, kellel on reaalselt vaheneid poliitika mõjutamiseks. Iisraeli väljaanne Haaretz kirjutab: „Raport väidab, et need kes Euroopas juute ründavad, kasutavad oma tegude õigustamiseks Iisraeli ja tema poliitika-vastast kriitikat.“ 6 Kas ei oleks mõeldav (loogiline), et Iisrael kasutab oma oponeerijate vaigistamiseks ja enese õigustamiseks „vihakuritegude“ siltide loopimist?
Muidugi mängivad rolli ka homoaktivistid ja feministid, aga nende osatähtsus Eesti poliitmaastikul on siiani veel liialt väike, et reaalselt poliitikakäiku mõjutada. Euroopa Liidu üks eesmärke peaks ideaalvormis olema hoida ära Teise maailmasõja koleduste kordumine. Kui aga midagi paaniliselt keelustada, siis kas mitte see keelatud õun ei olnud see kõige magusam... Kas ei peaks äkki otsima muid vahendeid või hoopis põhjuseid?
Kasutatud allikad:
1.uudistetoimetus, 28 august 2012, UUDIS: EELK peapiiskop hoiatab tõsise ohu eest sõnavabadusele Eestis, URL http://www.meiekirik.ee/index.php?option=com_content&task=view&id=2791&Itemid=1
2.Molly Moore, 20 aprill 2007, Washington Post Foreign Service, URL http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2007/04/19/AR2007041902518.html
3.Euroopa Liidu infokeskus, URL http://elik.nlib.ee/?id=21
4.Bilderberg Meeings, URL http://www.bilderbergmeetings.org/index.php
5.3. Moosese 18:22
6.Amiram Barkat, 7 juuni 2007, Haaretz, URL http://www.haaretz.com/news/human-rights-first-hate-crimes-anti-semitism-on-rise-in-europe-1.222503
7.Karistusseadustiku, kriminaalmenetluse seadustiku, vangistusseaduse ja väärteomenetluse seadustiku muutmise seaduse eelnõu, 30 juuli 2012, Eelnõude Infosüsteem, URL http://eelnoud.valitsus.ee/main/mount/docList/80c748e0-9c4f-48d5-aea3-5f26da1de2c8#ZVPQy0rv

Read more...

Kes saab kasu vaba energia olemasolu mahavaikimisest?

Screen Shot 2013 10 30 at 4.29.39 PM 300x162 Kes saab kasu vaba energia olemasolu mahavaikimisest?
Kes saab kasu teadusuuringute tulemuste maha vaikimisest? Kelle võim ja rikkus on ohustatud vaba ja puhta energia kättesaadavusest? Kelle eesmärgiks on luua süsteem, kus üksikutel on teadmiste ja võimu monopol, samas kui ülejäänutele jäävad vaid riismed?

Viimase paari aasta jooksul on üha enam kinnitust saanud fakt, et fossiilkütustest sõltumine ei ole enam ainukeseks Maal elamise võimaluseks. Ometi alustatakse sõdu, hävitatakse keskkonda ja ohustatakse Maad selleks, et saaks edasi kasutada vanu ja aegunud tehnikaid – kõike selleks, et  energiatööstuse tippudele miljardeid kokku ajada. Meediakorporatsioonid süvendavad inimestes arvamust, et käes on energiakriis ja tänu loodusvarade kahanemisele oleme me lähenemas järjest süvenevale probleemile. Huvitav on selle juures asjaolu, et sama grupp aktsionäre, kellele kuulub energiatööstus, omab ka meediakorporatsioone. Paistab, et siinkohal on tegu järjekordse hirmu ja konflikti tekitamise taktikaga.
Kuidas saab olla loodusvaradest puudus, kui on olemas energia tootmise süsteemid, mis toimivad ilma igasuguse välise energiaallikata? Need on vahendid, mis võiksid töötada lõputult ning toota energiat kogu planeedile ühtegi fossiilkütust kasutamata. Nii kaoks suur osa arvetest, mida peame elus püsimiseks maksma ning loomulikult väheneks ka keskkonna kahjustamine. Isegi kui vaba energia kontseptsiooni (teisisõnu nullpunkti energiat) on raske uskuda, on teada mitmeid teisigi puhta energia allikaid, mis praeguse energiatööstuse iganenud süsteemi õõnestavad.
“Neid nähtusi on uuritud ja tõestatud sadades laborites üle maailma, ometi ei näe need päevavalgust. Kui uued energia tootmise tehnoloogiad leviksid üle maailma, oleks tagajärjeks tohutu muudatus. See mõjutaks meid kõiki ja see oleks kasutatav igal pool. Need tehnoloogiad on vaieldamatult kõige olulisemaks avastuseks maailma ajaloos,“ on öelnud Dr Brian O’Leary, endine NASA astronaut ja füüsikaprofessor.

Vaba energia mehhanism
Vaba energia mehhanism toodab energiat avatud süsteemis, mis tähendab, et seesama füüsiline seadeldis võtab energiat ümbritsevast keskkonnast. Meie haridusinstitutsioonid ja peavoolu teadus on aga sisendanud inimestesse arusaama, et taoliseid süsteeme ei ole võimalik luua. Selleks, et mõnda uskumussüsteemi kinnitada ja säilitada, tuleb seda õpetada. Inimesed hakkavad juba vähehaaval mõistma, et mitte kõik ei ole Maal päris selline, nagu see meile näib, ning sellelt pinnaselt hakkavad ka uued tõekspidamised massiteadvusesse jõudma.
On üsna tõenäoline, et vaba energia seadeldised eksisteerivad ning sarnaselt paljude teiste avastustega on need inimsoo eest varjatuks jäänud. Energiat võetakse niinimetatud “aegruumist“- kogu energiast meie ümber, mida me ei näe. Taoline seadeldis ei vaja mõõdikut, sest selle tootlikkust ei saa mõõta, nagu ei saa sellele ka hinnasilti külge panna. Just seetõttu on vaba energia seadeldis ohuks energiatööstusele, mis meie maailma ja selle inimesi kontrollib. Energiatööstus dikteerib, kes omab juurdepääsu elule ja kes mitte. Ja kui vaadata, kuskohast tuleb energiatööstusele rahastus, on lihtne tõmmata seoseid energia-, ravimi-, tervise- ja toiduainetööstuse ning ka haridusasutuste vahele.

Vastused on kvantmehaanikas
Casimiri efekt on üks vaba energia tõestatud näide. Casimiri efekt on näide nullpunkti või vaakumoleku energiast, mille järgi kaks üksteise lähedal asuvat metallplaati põhjustavad vastastikuse mõju tõttu jõu tekkimise. Näiteid selle kohta on võimalik küllaldaselt leida. Selle füüsikalise nähtuse tähendus on kaugeleulatuv ning füüsikateadlased üle maailma on sellest rohkelt teoreetilisi artikleid kirjutanud. Kuigi praegusel ajal on hakatud nägema, et Casimiri efekti teooria on ka praktikas kasutatav, on kahjuks selle kasutusalad siiani veel üsnagi maha vaikitud.
Vaakumolekut on on üldiselt peetud tühjuseks, kuid Hendrik Casimir uskus, et need tühjuse kogumid sisaldavad elektromagnetiliste lainete kõikumist. Ta pakkus, et kaks metallplaati, mida hoitakse vaakumis üksteisest eraldi, võiksid neid laineid püüda, luues seeläbi vaakumenergia, mis kas tõmbub või tõukub metallplaatidelt. Hiljutised uuringud Harvardi, Vrije, Amsterdami ja teistestki ülikoolides on näidanud Casimiri efekti tõesust.
Ajakirjas Foundations of Physics Letters avaldati augustis 2001 artikkel, millest selgus, et üldrelatiivsusteooria aitab selgitada elektromagnetilise generaatori (Motionless Electromagnetic Generator ehk MEG)  põhimõtteid. Kõnealune seadeldis kasutab aegruumi elektromagnetilist energiat ning toodab sellest ligi kakskümmend korda suuremal hulgal energiat kui ise kulutab. Fakt, et sellised masinad eksisteerivad, on juba iseenesest hämmastav, kuid veelgi suuremat imestust tekitab asjaolu, et neid juba ülemaailmselt ei kasutata. Tagajärjeks oleks kogu energiatööstuse täielik kadumine, keegi ei peaks maksma makse ning vaesus saaks seljatatud. Ajakirja Foundations of Physics Letters artikkel näitab, et energiat on võimalik toota vaakumolekust ning kasutada seadeldiste nagu MEG käivitamiseks. Artiklis tuuakse ka välja, kuidas MEG-seadeldisi oleks võimalik toota ja taastoota.

Teised teadlased samal teemal
Kõnealuse uurimuse tulemusi on kasutanud teadlased üle maailma.
  • Üks paljudest näidetest on Theodor C. Loderi, New Hapshire Ülikooli emeriitprofessori, uurimus Space and Terrestrial Transportation and Energy Technologies For The 21st Century.
  • Harold E. Puthoff, Stanfordi Ülikooli doktorikraadiga füüsik avaldas ajakirjas Physical Review Atomic, Molecular and Optical Physics artikliGravity as a zero-point-fluctuation force“. Tema töö pakkus välja võimaliku mudeli, mille järgi gravitatsioon ei ole eraldi eksisteeriv fundamentaalne jõud, vaid on nullpunkti vaakumis kõikumisega seostatav efekt. Seda on võimalik näha Casimiri jõu näites. Professor Puthoffil olid tihedad sidemed ka USA kaitseministeeriumiga ning ta algatas uurimuse kaugtunnetuse kohta (remote viewing). Selle uurimuse tulemused on äärmiselt salastatud ning projekt suleti üsna pea pärast selle alustamist.
  • Veel üks uurimus “Energia ja kuumuse eraldamine vaakumolekust“ avaldati eelpool nimetatud ajakirjas sama uurimisgrupi poolt, seekord oli kaasatud ka Daniel C. Cole, Bostoni ülikooli masinaehituse osakonna dotsent. Uurimus kinnitas, et elektromagnetilisest nullpunkti kiirgusest on võimalik kuumust ja energiat eraldada.
  • Lisaks, ajakirjas Physical Review avaldas professor Puthoff ka artikli “Source of vacuum electromagnetic zero-point energy“, kus ta kirjeldas, kuidas looduses on elektromagnetilisele nullpunkti energiale kaks alternatiivi. Üks neist on tekib nende laetud kvantosakeste liikumise tulemusena, mis on mateeria aluseks. Tema uurimitöö annab aimu sellest, kuidas osakeste liikumine tekitab nullpunkti energia spektrumi ise taastootva kosmoloogilise tsüklina.

Collective Evolutioni videoklipp vabast energiast:
Allikad: Füüsika.ee, Tartu Ülikool, Collective Evolution, Physics, Nature
Foto: ekraanikuva

Toimetas Hendrik Mere

Read more...

kolmapäev, 30. oktoober 2013

Vaba Mõtte Klubi 29.10.2013

Saates tehakse kokkuvõtteid lõppenud kohalikest valimisetest, räägitakse nuhkimisest(kuidas ameeriklasted oma liitlaste järele nuhivad), ning peatutakse ka Gruusial seoses presidendi valimistega.

Saate link: http://www.tallinnatv.eu/index.php?id=10428 

Read more...

Anti Poolamets Facebook´is

Kes veel ei usu, et Euroopa Liit toob meile marksistlikud ideed jälle õuele ja taas kaitstakse seda kõike tsensuuri ja karistusseadustiku abiga, saab lugeda siit endiste ELi liiduvabariikide riigipeade ettepanekust, kuidas kõikides provintsides tuleks pahade, eriti konservatiivselt või rahvuslikult mõtlevate kodanike jälitamisnimekirjad teha. NB! Ka Sina võid nende hulgas olla, sest tegu on pika kummist paragrahvide nimekirjaga, mille alla võib mahutada enam-vähem kõik, kes pole multi-kulti invasiooni pooldajad või julgevad homo-promole vastu astuda. Nimekiri on täiustunud ka anti-feministidega, mistõttu jälgimise alla sattumiseks olla valmis ka nendel, kes kaitsevad traditsioonilist perekonda ning sugudevaheliste konfliktide ässitajatest lugu ei pea. Rääkimata muidugi nendest, kes tegelevad usulise ebatolerantsusega, sest islam, džihhaad ja burkadega naised on ju nii nunnud...."The Framework said it hopes to take “concrete action to combat intolerance, in particular with a view to eliminating racism, colour bias, ethnic discrimination, religious intolerance, totalitarian ideologies, xenophobia, anti-Semitism, anti-feminism and homophobia.”
Link: http://www.lifesitenews.com/news/former-heads-of-state-call-on-eu-to-set-up-state-surveillance-of-intolerant

Read more...

Mida me siis selle 2068 aastaga õppinud oleme?


Read more...

teisipäev, 29. oktoober 2013

MATTI ILVES: PRAEGU ON PANKADES RAHA HOIDA MÕTTETU

Foto: Ilmar Saabas, Swedbank

Tänu Euroopa Liidu Keskpanga madalete intresside poliitikale, on inimestel pankades sääste hoida kujunenud täiesti mõttetuks. Eurotsiooni keskmine inflatsioon on praegu veel suhteliselt madal, ulatudes veidi üle 2. protsndi. Aga võib prognoosida, et see hakkab varsti kiirenevalt tõusma, seoses finantskriisi vildaka laheduse - raha juurdetrükkimise tulemusel. Eestis ulatub inflatsioon umbes 3...4%-ni, seega ligi 2 korda kõrgem, kui eurotsioonis tervikuna.
SEB ning Swedbank maksb tähtajalise aastase hoiuse pealt praegu ainult 0,3% kuni 0,5% (olenevalt hoiuse suurusest), jooksva hoiuse intressid on nõnda madalad, et nendest ei ole mõtet rääkidagi. Krooni ajal oli lugu hoopis teine ja tähtajaliste hoiuste pealt oli võimalik ka veidi teenida, kuna intressid ulatusid isegi lühiajaliselt 10%-ni, põhiliselt aga üle 2,0...4,0 protsendi.
Nüüd on lugu hoopi hull ja inflatsioon sööb pidevalt ka pankades hoitavaid inimeste sääste ja raha teenimisest - kuna raha on loovutatud pankade käsutusse - ei saa üldse enam rääkida.

Sääste omavatel inimestel jäänud ainult kaks võimalust, kas osta kinnisvara või väärismetalle, näiteks kulda. Toon ühe kulla hinna graafiku:

Suurendamiseks klikkige graafikul

See näitab, et kulla hind praegu veidi on langenud. Seda vaid seepärast, et kulla hind määratakse tegelikult Londoni börsil ja praegu on isegi pankurid hakanud tundma huvi kulla ostu vastu, mis neid varem ei huvitanud. Kuna neil ei ole kulda kasulik osta kõrge hinnaga ja paber- või virtuaalrahaga oli kergem spekuleerida, siis arvan, et kulla hinna ajutine langus on tegelikult pankurite manipulatsioonide tulemus.
Edaspidi võib prognoosida kinnisvara ja väärimetallide pidevat hinnatõsu ja seda kuni uue nn. maailmaraha tulekuni, mille näidis GLOBO on juba välja pandud Maailmapanga peakorteris:
NB! Lugege ka E Liidus peadselt algavast pangahoiuste röövimisest, SIIN.

Read more...

EUGEN VEGES: Ebasõbralik töökeskkond tuleneb kodanikuvaenulikust ühiskonnakorraldusest

EPL: Triin Üksvärav: Kiusamine viib töötajad Eestist ära. Teame, et järjest rohkem inimesi läheb tööle välismaale. Eelkõige on põhjuseks tööpuudus maapiirkondades ja raskused väikese palgaga toimetulekul. Kuid on veel üks suur põhjus, millest nii palju ei räägita – see on üldine töökeskkond ja töötajatesse suhtumine.
http://www.epl.ee/news/arvamus/triin-uksvarav-kiusamine-viib-tootajad-eestist-ara.d?id=66958634
Mina sellisesse üldistusse ei usu („kiusamine viib töötajad Eestist ära“). Probleemide adekvaatseks hindamiseks tuleks vaadata tervikpilti. 

Väärtushinnangud algavad võimul olijatest. Kodanikke (seadusandja ja valitsuse poolt) koheldakse meil kui pätte ja vargaid. Vaadake kasvõi seadusemuudatusi, millega (tava)kodanike käsi üha enam selja taha väänatakse. Ise elatakse (võimul olijad) teiste reeglite järgi. Autoga ringi vuhamiseks ei peeta päevikuid, selle soetamisel pole vaja käibemaksu tagasi nuruda. Enda palkasid tõstetakse jõuliselt, haiguslehele jäädes ei tule näljapajukil (nädal aega) olla. Pättuse avastamise korral on isegi puutumatus garanteeritud. Loetelu võiks jätkata, kuid ka mainitud erisused näitavad ebaõiglast ja võigast ühiskonnakorraldust.
Sotsiaalsest turvalisusest ei tasu rääkidagi. See tekitab lisapingeid, suuremat ebakindlust ja närvilisust. 
Töökohal valitseva närvilisusega võib leppida (töökohta saab vahetada), kodanikevaenuliku ühiskonnakorraldusega aga mitte. Ebasõbralik töökeskkond tuleneb kodanikuvaenulikust ühiskonnakorraldusest, mitte inimeste eripärast.
 

Read more...

Martin Helme pettunult valmistulemustest: jäime lihtsalt kahe leeri vahele

www.DELFI.ee

EKRE eesotsas Mart Helmega jäi Tallinna volikogu ukse taha
 
Martin Helme möönis Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna (EKRE) pettumust kohalike omavalitsuste volikogude valimistulemuste suhtes ja tõdes, et erakond jäi lihtsalt kahe leeri vahele.
"Loodetust väiksem tulemus on kahtlemata pettumus, aga ei aja meid ahastusse," ütles partei valimistulemust Delfile kommenteerinud Martin Helme.
Tema sõnul oli partei jaoks tegemist esimese tõsisema jõukatsumisega uue nime ja uue juhtkonnaga ning nagu näha, vaja on veel kõvasti tööd teha.
"Peamiseks põhjuseks, miks välja jäime peame ise seda, et kukkusime nö kahe tooli vahele," põhjendas Helme. "Meie strateegiline eesmärk oli veenda valijat, et me oleme alternatiiv nii Keskerakonnale kui end ammendanud ja kompromiteerinud kolmikliidule. Oleme kartelliväline jõud."
Sellest lähtuvalt üritas partei helme sõnul mitte valida poolt, vaid hoida kuni lõpuni seisukohta, et EKRE ei välista kellegagi koostööd, vaid teeb seda maailmavaate ja saavutatud kokkuleppe põhjal. "Meie meelest pidi Eesti poliitilist kultuuri parandama," lausus Helme.
Helme sõnul oli partei jaoks ilmne, et kõige vähem tõenäoliselt leitakse ühine keel Keserakonna ja sotsidega. "Paraku võtsid nii konkurendid kui valijad hoiaku, et kuna me selge sõnaga koostööd ei välistanud, järelikult me tegelikult oleme vastaste ehk Keskerakonnaga kokku mänginud," selgitas helme. "See tegi meile väga suurt kahju."
Kuna EKRE ise ei püüdnud - erinevalt IRL-ist ja sotsidest ja loomulikult Keskerakonnast - vene häält, ei veennud aga ka oma tõenäolisi eesti toetajaid oma selges vaenulikkuses Keskerakonna suhtes, siis jäädi lihtsalt kahe leeri vahele, leidis Helme.
Partei sihib nüüd mandaati riigikogus
"Ilmne on ka see, et peame rohkem tööd tegema oma imagoga, kujundama selge, arusaadava ja positiivse kuvandi, mis valijal meiega kohe ja kindlalt seostuks," tegi Helme teise järelduse.
Helme lisas, et selles osas on tegelikult möödunud kampaania otsa juba lahti teinud. "Me kindlasti suurendasime oma tuntust ja teadlikkust valijate hulgas. Nüüd on vaja suurendada usaldust ja järgmine kord hääled ka kätte saada," sõnastas ta eesmärgi.
Helme sõnul lähevad konservatiivid europarlamendi valimistele vastu ilma võlgadeta, targema ja kogenunumana. "Peame eurovalimisi endale soodsamaks poliitiliseks territooriumiks ka, me oleme siiski maailmavaate partei ja munitsipaalteemad ei olnud meile koht, kus selgelt eristuda," ütles Helme ja lisas, et partei peamine sihtmärk on siiski 2015. aasta riigikogu valimised.
EKRE sai valimistel 8 337 häält ehk 1,3 protsendi valijate toetuse. Partei seatud linnapeakandidaat Mart Helme sai valimistel 1027 ja Martin Helme 1596 häält.

See leht on trükitud DELFI internetiväravast<br/>Aadress http://eestielu.delfi.ee/eesti/archive/article.php?id=66986576

Read more...

esmaspäev, 28. oktoober 2013

Eestis lubatud nüüd 2,5x suurem kogus D-vitamiini ehk 1000 IU

Nonii. Eestis saime nüüd asjad nii kaugele, et riiklikult korrigeeriti ehk tõsteti kõrgemale D-vitamiini lubatud koguse piirnorm. Kui veel kuu aega tagasi lubati eestlastel tarbida D-vitamiini mitte rohkem kui 400 IU ehk rahvusvahelist ühikut, siis nüüd on lubatud kogust tõstetud 2,5 korda ehk 1000 IU peale. See on väga hea uudis ja rõõmustamiseks on küllaga põhjust, kuid veelgi rõõmsamad oleksime, kui lubatud kogus oleks tõstetud 5000 IU peale, sest Eesti paikneb geograafililiselt 57. ja 60. laiuskraadi vahel, mistõttu päike liigub madalalt ja efektiivne UVB-kiirgus on kättesaadav vaid ajavahemikul 10:00-14:00, ja sedagi vaid peamiselt suvel! Mart Kulli uurimistöö tegi 2009.a. kindlaks, et suve lõppedes on siiski 73% eestlastel D-vitamiini puudus. See tähendab seda, et peaaegu kolmveerand elanikkonnast ei jõua suvel piisavalt oma “akusid laadida” ja läheb pimedale sügisele ja külmale talvele vastu mitte just kõige paremas tervislikus olukorras.
Miks ei tõstetud 2000 IU või 5000 IU peale?
Kindlat põhjust ei ole teada, kuid ilmselt on asi selles, et kui norm oleks tõstetud 2000 või 5000 IU peale, siis oleksid eesti inimesed liiga terved. Jah, täpselt nii, sest D-vitamiini peetakse kõige elutähtsamaks vitamiiniks üldse.
Tiiu Liebert kirjutas 11. aprillil 2013.a. Eesti Päevalehes nõnda:
Näiteks D-vitamiini madalat taset seostatakse suurema riskiga haigestuda pahaloomulistesse kasvajatesse, diabeeti, südamehaigustesse, tuberkuloosi ja teistesse infektsioonihaigustesse. D-vitamiin mõjutab ka immuunsüsteemi ja lihaste funktsioone, tugevdab lihaseid, parandab koordinatsiooni ning vähendab kukkumiste ohtu. Soomes on näiteks I tüübi diabeeti haigestumine väga suur ja uuringud näitavad, et piisav D-vitamiini kogus raseduse ajal vähendab suhkurtõve levikut.
D-vitamiini vaegusest võivad märku anda luuvalud, lihaste nõrkus ja sage kukkumine, kuid vaegus võib esineda ka igasuguste sümptomiteta. Parim viis selle avastamiseks on D-vitamiini sisalduse määramine veres.
Kokkuvõttes on tegemist ikkagi rõõmupäevaga, sest 1000 IU on tunduvalt parem kui 400 IU ja võimaldab inimestel nüüd kergemini ja lihtsamalt oma igapäevase D-vitamiini vajaduse kätte saada. Sellest tulenevalt oleme nüüd vana hea Lamberts D-vitamiini (400 IU) kõrvale toonud Now Foodsi D-vitamiini (1000 IU). Hea uudis on ka see, et Now Foodsi (1000 IU) puhul on tegemist kapslitega ja neid on kokku 180 tk ehk 60 tk rohkem kui firma Lambertsi tootes — jätkub kauemaks. Kuigi kogused on Now Foods 1000 IU toote puhul suuremad, õnnestus meil hind jätta samaks ehk 15 eurot. See on meiepoolne kingitus Sulle!
Now Foodsi 1000 IU D-vitamiini saad endale ja oma lähedastele osta siit: Jah, soovin D-vitamiini 1000 IU
Näeb välja selline:


Allikas: http://blog.kaitseomatervist.ee/eestis-lubatud-nuud-25x-suurem-kogus-d-vitamiini-ehk-1000-iu

Read more...

Telegrami lugeja: avalik kiri Eestile V

800px Pikk Hermann 300x199 Telegrami lugeja: avalik kiri Eestile VTäna avaldame viimase osa pöördumisest Eesti rahva, poliitikute ja meedia poole – lugejakirja, millest eelnevalt oleme avaldanud juba neli osa. Selles osas on juttu Eesti lühinägelikust ja silmakirjalikust poliitikast, kus oma rahva heaolu on muutunud omavaheliste võimumängude ja Suure Venna sabassörkimise kõrval teisejärguliseks.

Olen jõudnud nii kaugele, et küsida teilt, kallis Eesti Valitsus ja president – kas te tõesti tahate teadlikult jätkata USA maailmahävitava poliitika toetamist ja ärgata ühel õnnetul hallil päeval maailmas, kus pole kultuuri, armastust, õnnelikke inimesi, vabu valikuid, ja mis kõige südantlõhestavam – kus kõik oleksid totaalse kontrolli all olevad orjad ilma igasuguste inimõigusteta?
Te ise tundute nii rahulolevad oma tehtud tööga, kuid kas te adute ka, keda te tegelikult teenite ja mille poole me tegelikult liigume? Mille hea pärast te võtate ära teiste inimeste õnne, rahu ja tõe? Miks olete te, ministrid, nii selgrootud ning räägite vaid seda, mis on kõrgemalt poolt lubatud?
Tsiteerin siinkohal Urmas Paeti Kataloonia iseseisvumispüüdlustes ja sõjalises sekkumises Süürias.
Hispaania on demokraatlik õigusriik, mistõttu pole kahtlust, et kõik riigi sisepoliitilised vaidlused leiavad demokraatliku lahenduse. Teadaolevalt peavad Hispaania keskvalitsus ja Kataloonia omavalitsus praegu (septembris) dialoogi, väljastpoolt sekkumine pole vajalik ega kohane.“
Süüria konflikti lahendamiseks on väline sõjaline sekkumine kõige viimane võimalus, kuid see on vajalik, et ära hoida uusi keemiarelvarünnakuid. Keemiarelva kasutamine on täiesti vastuvõetamatu inimsusevastane kuritegu ning tuleb teha kõik, et see ei korduks.“
Olgu siinkohal mainitud, et USA mürgitas Vietnami ökosüsteemi ja kodanikke aastail 1962–1971 75! miljoni liitri kemikaalidega, mille hulka kuulus ka väga mürgine Agent Orange. 2004. aastal ründas USA Iraagi kodanikke, pritsides lennukitega Iraagi linnadele valget fosforit, mis tappis süütud isikud mõne minutiga. Ühiskond ei ole olnud kunagi nii kahepalgeline, kui ta on seda täna.
Mis maailm see on? Mis on sellel suurel pildil valesti? Planeedi suurim näiline kurjategija Barack Obama, järjekordne hüpiknukust hampelmann, võitis Nobeli rahupreemia 2013. aastal, pidades samal ajal kolme sõda ning lubatud Guantanamo Bay sulgemise asemel tuli hoopis välja plaaniga selle laiendamiseks? Tõelised vabaduse- ja rahvakangelased nagu Bradley Manning, Julian Assange ja Edward Snowden riskisid aga kõigega ning olid sunnitud tsivilisatsiooni eest täielikult pakku pugema, kuna Suur Vend ei tunne und ja on pea kõikjal.
Totaalne kontroll inimeste üle hakkab aina enam ja enam päevavalgele jõudma. Pärast seda, kui Euroopa Liit oli korduvalt väljendanud oma pahameelt USA põhjaliku jälgimissüsteemi üle, hakkasid kostma plaanid konkureeriva kohaliku süsteemi loomiseks. Euroopa Komisjoni poolt sõnastatud esialgsed plaanid hõlmavad muuhulgas ka õhusõidukeid, droone ja suuremate jälgimisvõimalustega satelliidivõrgustikku. Ka Eesti on hakanud jõuliselt valmistama seaduseelnõusid, piiramaks rahva kogunemisi ning streikimisi.

**
30.08.2013 avaldas Postimees uudislõigu, kus Taavi Rõivas, sotsiaalminister, ütleb, et nende (ministeeriumi ja eeldatavalt ka koalitsiooni) soov on poliitilise streigi keelamine. Töövariandis sõna “keeld“ otseselt ei kasutata, vaid on mindud kollektiivse töötüli mõiste täpsustamise teed, ministeeriumi tõlgenduses annavad need signaali, et poliitiline streik pole lubatud. Teiseks, toetusstreiki otse ei keelata, küll aga tõstetakse toetusstreigist etteteatamise tähtaega viie päevani (praegu kolm päeva). Ja kolmandaks tuuakse sisse täieliku töörahu mõiste, mis annab võimaluse sõlmida selliseid kollektiivlepinguid, kus pooled lepivad kokku absoluutses streigikeelus, kus mitte ühelgi tingimusel streiki, töösulgu, hoiatusstreiki, toetusstreiki teha ei tohi.
Kõigi nende muudatuste trend on selgelt streigivõimaluste koomaletõmbamine. Need on reaalsed seaduseelnõud, mis hakkavad tasapisi totalitaarset kontrolli Eestis ette valmistama. Eesti Vabariigi Valitsus on otseses vastuolus Eesti presidendiga, tsiteerin:“Meie demokraatia ja julgeoleku keskseks, ehk isegi peamiseks tagatiseks on olnud kodanikuühiskonna jõuline areng. See on vaba riigi vabade kodanike tahe midagi ise, omal algatusel, korda saata oma keskkonna, kodukoha, oma keele, kultuuri ja oma riigi heaks.“
Ent reaalsuses on see Suur Vend, kes jälgib ja kogub me andmeid juba praegu, ka siin samas väikeses Eestis. 05.09.2013 ületas meediakünnise uudis, mis väidab, et maksuamet hakkab saama 1000 eurot ületavate tehingute kohta elektroonselt infot – mille pärast selline asi vajalik on, kas natukenegi privaatsust on palju küsitud või olete ka teie juba äraostetud?
Ironiseerivalt võib küsida, kus on meie äraostmatud reformarid nüüd, kui neid tõesti vaja on?
Mida rohkem on ühiskonnas avatust ja mida rohkem andmeid – nagu näiteks valitsuse kulutused – on avalikud ja interneti kaudu ligipääsetavad, seda vähem on korruptsiooni. Arvutit ei ole võimalik ära osta.“ Toomas Hendrik Ilves
Kui ajendiks pole enam hirm, muutub oluliseks õiglus. Ausa mängu reeglid peavad kehtima kõigile. Igas eluvaldkonnas. Ka valimistel ja erakonnapoliitikas.“ Toomas Hendrik Ilves
Kui palju ausust ja läbipaistvust jõuab teieni, armas Eesti rahvas?

Enda silmas pindu ei nähta, teiste silmis palki nähakse
Kallid Eesti eest otsustajad! Ma tahan anda teada, et ühtegi poliitikut ei võeta isiklikult, ladvik koosneb meie jaoks vaid hüpiknukkudest või äratõusnutest ning kolmanda osapoole jaoks kasulike inimestega. Kedagi ei süüdistata isiklikult, kuna ma usun, et inimesed on võimelised muutuma, ka paremuse poole. See kõik algab teie endi sissevaatamisest ja südamerahust – kui palju tänaseid Eesti mõistes tipp-poliitikuid uinuvad südamerahuga teades, et nad ajavad õiget Eesti ja eestlase jaoks kasulikku asja? See on ilmselt küsimus, millest põikaks eemale iga kolmas ausat vastust anda tahtev eesti poliitik, kes tegelikult teab või on aru saanud Eesti tegelikust poliitikast.
Eestis elab täna ilmselt enam kui 100 000 inimest, kellel on raskusi endale igapäevase toidu tagamisega. Õiguskantsleri hinnangul on neist ligi 63 000 lapsed, kes elavad kas absoluutses vaesuses (45 000 last) või vaesusriskis. Kõik tähtsamad probleemid peidetakse tuhande pisiprobleemi taha. Tänapäeva poliitik oskab rääkida, aga mitte midagi öelda.
Lugupeetud poliitikud, teid ei soovita avalikult risti lüüa, tahetakse vaid, et Eesti rahvale serveeritakse tõde selle kõige puhtamal kujul. See paljukannatanud ranna- ja laulurahvas on selle ära teeninud ja miks peakski üldse üks eestlane kannatama vabas Eestis, kus kõik on seaduse ees võrdsed, ka teie, poliitikud, või on ka see illusoorne? Kui keegi kannatab veel peale rahva, ja te omaenda tuleviku, laste, on see te endi karma, mõelge selle peale – ükski ennast poliitikuks pidav isik ei saa olla nii lühinägelik.
Vabariigi Valitsus, korraldage referendumeid poliitiliselt tähtsate ja kriitiliste otsuste jaoks, tooge Eesti rahvas poliitikasse tagasi – teie, Eesti valitsus, ei ole Eesti riik: riigi moodustab siiski rahvas, kellel peaks olema võim just teie üle, kuid kahjuks on olukord Eestis libisenud vastupidiseks. Me tahame teid toetada ja riigivalitsemises kaasa rääkida, ent on jäänud mulje, et lihtinimesel pole õigustki raehärrade tegemistes kaasa rääkida.

Jean Marie Le Pau

Foto: Metapeedia / Adalsyssler


Read more...

Eesti vajab demokraatlikku valimisseadust!

  
pics/2013/10/40567_001.jpg
Jüri Toomepuu

Sir Winston Churchilli palju tsiteeritud arvamus oli, et demokraatia on kõige halvem valitsemisvorm – välja arvatud kõik teised mida on proovitud. Pärast prantsuse revolutsiooni on „demokraatia“ nii populaarseks muutunud, et mõned riigid kasutavad seda isegi oma ametlikus nimes – meenutagem kasvõi Saksa Demokraatlikku Vabariiki, kus polnud demokraatia ega vabaduse hõngugi. Nõukogude Liidu diktaatorid raiusid nagu rauda, et nende riik olevat maailma kõige demokraatlikum.
Eesti Vabariigi põhiseaduse esimene paragrahv väidab, et Eesti on demokraatlik vabariik, kus kõrgeima riigivõimu kandjaks on rahvas. Kui põhiseaduse koostajad tõesti soovisid, et see nii oleks, nurjati see soov niipea kui kehtestati Eesti valimisseadus. Osad sellest parteide nimekirjade “modifitseeritud jagajate jadadega d’Hondti meetodi ülekande valimissüsteemist” ehk sobivad riikidele kus poliitiline kultuur ja eetika on enesestmõistetavad. Mitte aga postsovjetlikus Eestis, eriti veel kui sellist valimisseadust rakendatakse põhiseadusevastaselt. Eestis on iidsest Kreeka demos (rahvas) kraatia (võim, valitsus) kujunenud parto (eestikeelne neologism – tähendusega parteide, rahvusvaheline tähendus – lapsesünnitus) kraatia. Partokraatlikus riigikorras on rahva võimu ärastanud parteid, täpsemalt partei juhid.
Abraham Lincoln väitis, et demokraatia on rahvast tulenev valitsus, kus rahvas valitseb rahva huvides. Partokraatia kõige välja-arenenumal tasemel on parteijuhtide valitsus, kus parteijuhid valitsevad parteijuhtide huvides. See on ainult samm eemal eestlastele hästi tuntud ainupartei valitsusest, kus parteijuht valitseb parteijuhi huvides.
Eesti Põhiseadus sätestab, et Riigikogu liikmed valitakse vabadel valimistel proportsionaalsuse põhimõtte alusel. Kui defineerida “proportsionaalne” pelgalt vastandiks majoritaarsele, sellisele kus igast ringkonnast valitakse üks saadik, siis võib ka Eesti valimisseadust proportsionaalseks kutsuda. Kui on tegemist aga põhimõttega, et kandidaadid osutuks valituks proportsioonis neile antud häältele, siis põhiseaduses nõutud proportsionaalsuse põhimõtet pole rakendatud. Eesti valimistel on 15 häält saanu pääsenud Riigikokku samas kui tuhandeid hääli saanu on jäänud välja. Kõige enam tekitab võimust võõrandatud rahvale pahameelt raskelt arusaadav “modifitseeritud jagajate jadadega d’Hondti meetodi ülekande valimissüsteem,” mille alusel võib Nõmmel Jaanile antud häälega osutuda valituks hoopis Ivan Sillamäel.

Hirmuäratav näide ringkonnamandaatide ebaproportsionaalsest jagamisest on 2013. aasta kohalikud valimised Tallinnas. Üks 13 häält saanu kandidaat sai volikokku samas kui 717 kandidaati kes said temast rohkem hääli valituks ei osutunud. Kui esimese okupatsioonijärgse Riigikogu valimistel said minu valimisringkonnast minu häältega Riigikogu liikmeks kaks inimest kes selleks kõige vähematki kõlbulikud ei olnud, üks ainult 15 häälega – näib, et isegi kõik ta sugulased ja sõbrad talle häält ei andnud – tegi see mulle tõeliselt häbi. Sain ennast lohutada ainult sellega, et kuigi ma organiseerisin ja registreerisin kuue päevaga enne registreerimise tähtpäeva valimisliidu, jäi valimisnimekirja koostamine nende hooleks kes olid vähemalt jõudnud kandidaatidega tutvuda. Lohutasin ennast ka sellega, et mina seda valimiseadust ei teinud, pigem kritiseerisin niihästi meie viletsat ja vigast põhiseadust kui ka ebademokraatlikku valimiseadust nende tegemise käigus igal võimalusel.

Mõned väikesed, kaugeltki mitte adekvaatsed, parandused on valimisseaduses tehtud – nagu näiteks Riigikogu liikmeks saamise kaugeltki mitte adekvaatne miinimumhäälte nõue. Samas on üritatud aga valimiseadust ka veelgi ebademokraatlikumaks muuta. Võimueliit otsustas veelgi kärpida rahva tahte osatähtsust 2010. aasta Euroopa Parlamendi valimisteks. Selleks kehtestati täielikult kinniste nimekirjadega partei nimekirjade süsteem – valija sai anda hääle ainult parteile, enam isegi mitte partei kandidaadile. Sellega tegid võimukandjad vale arvestuse. Protestiks valis rahvas üksikkandidaat Indrek Tarandi. Seejärel said parteide juhid ilmselt aru, et nad on läinud oma võimujanus ja partokraatia kehtestamises liiale. Ilmselt lootuses, et parteivälised kandidaadid tulevikus esile ei kerki, otsustas Riigikogu üksmeelselt lubada eurovalimistel edaspidi jälle parteide valimisnimekirju.

Üks peamine põhjus miks rahvas on võõrandunud valitsusest ja võimueliidist, nagu näitavad küsitlused, ongi see, et Riigikogu liikmetel pole põhjust hoolida oma valijatest ega arvestada rahva tahte ja arvamustega. Kuna umbes 90 protsenti nendest saavad ametisse partei juhtide poolt koostatud valimisnimekirja alusel oleneb Riigikogu koosseis ilmselt palju enam parteide juhtidest kui rahva tahtest. Parteisulastel on Riigikogus püsimiseks vaja täita parteijuhi käsku. Mida ustavam ta on, mida kuulekamalt ta käsku täidab, seda parema kohaga võib ta arvestada partei juhtide poolt koostatud valimisnimekirjas.

Kas on veel rohtu mis avitab? Kindel samm partokraatlikust riigikorrast demokraatliku riigikorra poole oleks lihtne muudatus valimisseaduses mille alusel osutuvad igast valimisringkonnast valituks kõige enam hääli saanud kandidaadid. Pole vaja häälte ülekandmist, pole vaja „modifitseeritud jagajate jadadega d’Hondti meetodit.“ Valijad otsustaksid vabadel valimistel proportsionaalsuse põhimõtte alusel, nagu nõuab põhiseadus. Üksikkandidaatide suhtes oleks ka rakendatud põhiseaduse sätestatud ühetaolisuse printsiip.
Rohi mis avitaks on ilmselt olemas. Iseasi on panna võimueliit, kes peab selle lihtsa valimiseaduse muudatuse kehtestama, rohtu neelama. Partokraatliku valimisseaduse alusel välja kujunenud Riigikogus on kahjuks tohutu, ja näib et parandamatu, riigimehelikkuse põud.
Meenuvad Ameerika põhiseaduse peamise koostaja Thomas Jeffersoni kuulsad sõnad: „Vabaduse puud peab aegajalt kastma niihästi patriootide kui ka türannide verega.“ Päris kindlasti ei hakka eesti ülikannatlikud patrioodid oma verega Eesti vabadusepuud kastma ja meie võimukartell ole ka veel päris kindlasti türanni nimetust teeninud. Aga midagi drastilisemat, midagi mida pole varem proovitud, peab ette võtma kui me tahame, et eesti rahvas tõeliselt oleks kõrgeima riigivõimu kandja. Arvan, et kõige paremat lootust pakub ausate Eesti patriootide poolt loodud uus erakond, erakond mille peamine eesmärk on muuta valimisseadus demokraatlikuks ja mille kõik kandidaadid annavad notariaalse tõotuse, et nad loobuvad Riigikogu istmest nende nimekirjas enam hääli saanu kasuks. Usun, et selline partei võiks saavutada küllaldase rahva poolehoiu, et oma eesmärk Riigikogus saavutada.

Allikas: http://www.eesti.ca/eesti-vajab-demokraatlikku-valimisseadust/article40567

Read more...

pühapäev, 27. oktoober 2013

Pühapäevased pildid


Read more...

EL ja põhiseadus

Seos põhiseaduse ja EL-i liikmelisuse vahel on problemaatiline kõigile uue Euroopaga liituvatele riikidele.
Riigi konstitutsiooniline süsteem väljendub põhiseaduses, ja põhiseadus seisab oma olemuselt rahvuskogust kõrgemal. Põhiseaduse põhimõtted on muutumatud. 

Põhiseadus on kõigi ülejäänud seaduste alus. Parlament ei saa kehtestada seadusi, mis oleksid põhiseadusega vastuolus. Põhiseaduse vaim ja põhimõtted on muutumatud. Üksikuid seadusi võib vajadusel muuta. Norra enda põhiseadus annab juhtnöörid, kuidas seda teha ning kaitseb ise end muutuste eest, mis oleksid rajatud juhuslikule enamusele parlamendi istungil või üldise arvamuse mööduvale mõttevälgatusele. Kaitse on kahekordne. Kõigepealt ei tohi põhiseadust muuta enne, kui parandusettepaneku esitamise järel on korraldatud referendum. Seega on hoolitsetud selle eest, et rahvas ise tegeliku seadusandjana saab võimaluse ning aja muudatust hinnata ja seda avalikult arutada. Teiseks sisaldab põhiseadus garantii, et selle muutmiseks on vaja kahte kolmandikku parlamendi häältest ning korraldataval referendumil sama suurt rahva toetust.

On lubatud muuta vaid üksikuid seadusi. Isegi üksmeelne parlament ei saa muuta põhiseaduse põhimõtteid ega vaimu. Põhiseadus kõrvaldab niisiis enamuse diktatuuri võimaluse ja tagab teatud demokraatlike õiguste muutumatuse ja püsimise. Isegi üksmeelne parlament ei saa tühistada sõna- ja trükivabadust, sest sel juhul tegutsetaks vastuolus põhiseadusega. Norra parlamendil ei ole õigust likvideerida demokraatiat ja kehtestada diktatuuri.

Põhiseaduses on seega osi, mida ei saa muuta parlamendi enamus ega ka rahvahääletus. Kui näiteks demokraatia kukutataks, tähendaks see kogu seadusandluse ja riigi kokkuvarisemist. Taoline olukord võiks tekkida ainult võimuhaaramise või revolutsiooni kaudu - olgu see siis verine või veretu.
Kõige kindlamalt on tagatud kahe Norra põhiseaduse pügala - 1. ja 49. - püsimine. Esimene kõlab nii: „Norra Kuningriik on vaba, iseseisev, jagamatu ja sõltumatu riik.” 49. on suunatud sisepoliitikale ja seadustab rahvavalitsuse. Rahvas on tegelikult ise seaduste andja. Parlamendis on vaid rahva poolt valitud esindajad.
Just need põhipügalad on vastuolus Norra liitumisega EL-iga. Ühinemisega on vastuolus kõige esimene paragrahv, mis väidab, et Norra on iseseisev ja sõltumatu riik. Taoline suveräänsusest loobumine, millest on juttu olnud, ei ole ju seaduslik? Kuidas rahvas sellele vaatab? Kas asi otsustatakse parlamendis või rahvahääletusel?

Põhiseadus annab vastuse neile küsimustele ja see on lihtne. Väikesi muudatusi tohib teha parlamendis kahe kolmandiku poolthäältega, kui rahvas on enne saanud referendumi abil öelda asja kohta oma arvamuse. Põhiseaduse põhimõtteid ja vaimu puudutavaid küsimusi ei tohi aga üldse teha. Niisuguste muudatuste tegemiseks ei ole olemas mingit legaalset vahendit.

THORALF GILBRANT

Alapeatükk raamatu „Euroopa Liit - metsaline või päästja?” (Rakvere 2002) peatükist „EL ja Põhjala poliitiline olukord” . Tõlkija teadmata.
Autor on Norra kirjanik.
Kirjutis ilmus Rahvuslaste Tallinna Klubi ajalehe „Rahvuslik Teataja” 10. numbris (juuli-august 2012) rubriigis „Vaimuvara”.
__________________
"Rahvuslikku Teatajat" saate tellida kui võtate ühendust levijuhtidega

Levijuhid:
Tallinnas ja mujal Põhja-Eestis: Johanna Ranne (e-post: johanna.ranne.armane [ät] gmail.com; telefon: 59037103).
Lääne- ja Kesk-Eestis: Jaan Hatto (e-post: stuvsta [ät] hot.ee; telefon: 51903374).
Tartus ja mujal Lõuna-Eestis: Osvald Sasko (telefon:55542270).
Levijuhtidelt saab ka varasemaid „Rahvusliku Teataja“ numbreid.

Tõnu Kalvet,
„Rahvusliku Teataja“ peatoimetaja
Telefon: 55900564

Read more...

Ülempreester: demokraatia on suurem pettus kui kommunism


"Meil ei ole ei õpetuse ega usutalituste osas heaks kiidetud mitte ühtki asja, mis oleks vastuolus pühakirja või katoolse kristliku kirikuga."
(Augsburgi Usutunnistus)
 Moskva patriarhaadi pereküsimuste komisjoni juhi ülempreester Dimitri Smirnovi hinnangul on demokraatia suurem pettus kui kommunism. „See on inimeste petmine,“ ütles isa Dimitri. „Kommunism oli samuti pettus, kuid tal olid teatud religioossed jooned.“
Vaimuliku sõnul võtsid kommunistid tõelistelt religioonidelt palju üle. Neil oli oma õpetus, „pühakiri“, rituaalid, märtrid ja prohvetid, messiaanlikud tõotused. Demokraatias pole aga inimestel kunagi võimu olnud.
„Demokraatia – see on lihtsalt pettus,“ leiab ülempreester Smirnov.
 Loe lähemalt siit

Read more...

laupäev, 26. oktoober 2013

MATTI ILVES: TÄHELEPANU! IMF JA EUROOPA LIIT ALUSTAVAD "VÕLAMAKSU" ABIL PANGAKONTODE RÖÖVIMIST

Foto: Ülemaailmse kohustusliku makse arhitekt IMF-i juht Christine Lagarde

Rahvusvaheline Valuutafond (IMF) koos Euroopa Liiduga plaanivad kohustuslikku sundmakset, esialgu - 10% kõigilt EL-i kodanike pangahoiustelt. IMF ütleb, et eurooplased saavad valida, kas kohustuslik maks või vara devalveerimine läbi inflatsiooni. See hoiustajate raha sundvõõrandamine viiakse läbi jällegi pankade päästmiseks. Suurpangad on halvasti majandatud, eriti aastatel 2007..2011 ja sisuliselt kasumiahnuses ennast "lõhki laenanud" ning koormatud halbade laenudega riikidele. Nüüd soovitakse, et hoiustajad tuleksid pankadele appi. Seda 10% hoiustest ei paluta, vaid lihtsalt konfiskeeritkse, nii nagu seda tehti prooviks juba Küprosel.

Arvata võib, et seekord ei lähe maksustamise alla hoiused üle 100 000 euro, vaid eranditult kõik hoiused nii avalikus- kui ka erasektoris. Üleilmne finaseliit plaanis sellist hoiuste konfiskeerimist viimasel G-20 tippkohtumisel ja see kavatsetakse ellu viia juba 2014. aastal. Samuti on plaanis rakendada rangeid meetmed, et ükski pangaarve omanik ei saaks sellest sundmaksust kõrvale hoida.
Sundärastamise läbiviinine ei tähenda aga midagi muud, kui ebaõnnestunud finantssüsteemi ajutist päästmist, et see siis veelgi suurema katastroofiga hiljem kokku kukuks.

Sellist makset-konfiskeerimist on juba rakendatud mõnel pool Euroopas Esimese maalilasõja järgsetel aegadel, nii et siin maailmas ei ole midagi uut. Kõik peaksid teadma, millise katastroofiga see maailmale lõppes.
See on veel tugev poliitiline sõnum ja tähendab tegelikult fašistliku korra väjakuulutamist Euroopa Liidus.

Kasutatud allikas:
http://deutsche-wirtschafts-nachrichten.de/2013/10/17/die-grosse-enteignung-zehn-prozent-schulden-steuer-auf-alle-spar-guthaben/

Read more...

Umbkeelne neeger Tallinna linnavolikokku - aitäh sotsid!

Lisaks keskerakondlikele "eikommentaaridele" on nüüd siis tänu sotsidele Tallinna linnavolikokku saanud ka umbkeelne neeger Abdul. Samal ajal eestimeelsed inimesed, kes said tuhandeid hääli, jäid välja. Selline on kord juba meie valimissüsteem, mida keegi muuta ei julge ega taha.
Sotsid on aga targad, nad teavad, et kuna venelased on peamiselt Keskerakonna selja taga, viies nad eestlasi eirates võimule, siis sotsidel tuleb keskenduda uusimmigrantidele, nagu sotsid mujalgi Euroopas teevad. Ka Aafrikast saabub EL-i aina rohkem neegreid ja neid hakatakse peagi liikmesriikide vahel jagama. Nii loodavad sotsid uusimmigrantide sissetoomisele, et siis nende ja venelaste abiga võimule saada, muidugi põlisrahvast eirates.

Allikas: http://rahvuslik.blogspot.com/2013/10/umbkeelne-neeger-tallinna.html

Read more...

Vabadusvõiteja Mart Niklus kirjutab DELFI-s avaldatud artikli puhul

Link: SIIN

Mis ajast ja mis õigusega peavad Nõukogude kommunistliku okupatsiooni ajal ida poolt Eesti Vabariiki tulnud illegaalsed immigrandid, kolonistid, venekeelsed "muulased", igat masti stalinistid ja estofoobid ning nende ideelised järglased ennast Eestis vähemusrahvuseks?
Kui näiteks 1945. aastal, pärast Norra vabanemist natslikust okupatsioonist sellesse riiki vahepeal ümber asunud sakslased oleksid samuti hakanud ennast kujutlema "vähemusrahvusena", nõudma Norras endale endisaegsete privileegide säilitamist, kahte riigikeelt jms - kas siis näiteks Norra kuningas oleks tohtinud selliseid "Kulturträger´eid" kritiseerida? Või oleks tulnukatele pidanud automaatselt andma Norra kodakondsuse, nad norra ühiskonda "lõimima", tagatipuks Norra Kuningriigi seaduslikust territooriumist osa veel Saksamaalegi kinkima - nagu postsovetliku Eesti valitsevates ringkondades käesoleval ajal kas või nahast välja pugedes tehakse?

Read more...

reede, 25. oktoober 2013

HARRI KIVILO: Eesti asja ajamine kakskeelsuse kraavi

Saada sõbrale
Toompeale jõudnud erakonnad on üha rohkem veendunud et vene rahvusest elanike ja hääleõiguslike kodanike rahvustunne nõuab nendega venekeeles suhtlemist, kui soovitakse neilt erakonda toetavat häält saada. Ilmselt arvati juba uue põhiseaduse - kui iseseisvuse ennistamise esmase ülesande - kirjutamisel, et Nõukogude Liidu poolt siia genotsiidi eesmärgil saadetud venelastel on 46 aastal vältel olnud niivõrd mõnus Eestis elada, et nad oma kodumaale tagasi minna ei soovi. Õigusriigina otsustati kõigile siinsetele venelastele anda hääleõigus kohalike omavalitsuste elu korraldamisel, kuigi sellist õigus nii mitmedki riigid pole andnud riigi kutsel sinna sisserännanuile. Riigi elu korraldamine on riigi hääleõiguslike kodanike õigus - ja kohustus.
Ei mäleta kas enne põhiseaduse rahvahääletusele panemist selgitati, et põhiseadus on nii sõnastatud, et Eesti ja Venemaa vahelise piiri paiknemist määravat paragrahvi võib hiljem vassides teistsuguseks tõlgendada ning et praegu Eestis elavatel venelastel on privileege, mida hiljem Eestisse elama tulijatele ei anta. Kui seda tehti, siis vaevalt märgatavalt. Venelaste igapäevanegi elu kulges edasi peaaegu nii nagu enne 20. augusti 1991 - ainsa muudatusena nad ei võinud enam nõuda eestlastelt vene keele oskamist. Venelaste väga suurel hulgal Eesti elamine muutus äkki riigivõimu, poliitikute ja avaliku meedia meelest ajalooliseks paratamatuseks, mida eestlased on kohustatud õigustatuks pidama.
Võib arvata, et toda ajaloolise paratamatusega leppimist pidasid meie riigimeeste head sõbrad lääneriikides Eestile väga kasulikuks. Kuid eestlased võisid seda ka ise teha. Seoses Eesti Vabariigi 90. aastapäeva tähistamisega kinnitas president Toomas Hendrik Ilves („Elukiri” 02.02.08) et „meil on hästi, isegi väga hästi läinud” ning et „me võime oma Eestit ise kogu aeg kujundada, oma tahtmist mööda, oma käe järgi.” Küllap siis meie ise hakkasimegi Eestit kujundama kampaania „Eesti - ühiselt ehitatud riik” kohaselt. Tajumata, et 1944 aastal 60 000 eesti meest võitlesid meeleheitlikult selleks, et venelased ei saaks Eestisse tulla ning 80 000 eestlast põgenes läände vältimaks venelastega koos elamist.
Teades miks aastal 1944 elanud eestlaste enamus tahtis vältida venelastega koos elamist, oli iseseisvuse taastajail õigus ENSV-s elanud venelaste, kui illegaalsete sisserändajate, Eestis olemise õigusi piirata - nagu mujalgi loata tulnute puhul tehakse. Nii ei tehtud ja riiki asuti valitsema nagu eestlased oleksid juba ammusest ajast tahtnud venelastega koos elada. Senini pole keegi püüdnud tuvastada miks iseseisvuse taastajad nii toimisid - kuigi selle teadmine on ülimalt tähtis Eesti tuleviku kujundamisel. Praegu võib arvata, et Eesti sõbrad läänes olid Eesti ehitamise koos venelastega heaks kiitnud. „Postimehele” antud intervjuus (25.04.08) kinnitas ajakirja „The Economist” Kesk- ja Ida-Euroopa korrespondent, Edward Lucas, et „Kogu viimase 15 aasta alus on see, et Eesti pole etnokraatia (ainult eestlaste riik - toim), vaid riik, kus valitseb seadus ja oluline on kodakondsus, mitte etniline kuuluvus.” Kas rahvus saab püsima jääda kui nende riik rahvust oluliseks ei pea?
Selgitasin Edward Lucas’ele, et eestlaste ja venelaste ühine riik on vastuolus eestlaste sajandite pikkuse unistusega olla oma maa peremehed ning et enne Nõukogude Liidu okupatsiooni pidasid kõik eestlased, välja arvatud vähesed kommunistid, Eestit rahvusriigiks ning endid ja oma eellasi kuni esimeste kirjalike ülestähendamisteni etniliselt eestlasteks. Kirjas kuupäevaga 29.04.08 vastas Edward Lucas, et ta on tõepoolest Eesti olukorda üle 20 aasta jälginud ja suhtub sümpaatselt minu arvamustesse, kuid et „tulevikule mõeldes tuleks laiendada kodakondsuse saamise võimalusi ning „uued eestlased” nii kiiresti ja nii põhjalikult kui võimalik integreerida eesti ühiskonda.” Eestlaste tundeid ja tõekspidamisi lausa solvates väitis Lucas oma kirjas täiendavalt, et „eesti rahvus polegi mingi etniline entiteet vaid segu igat sorti juurtega (sh saksa, vene, soome, rootsi, läti) isikuist, keda liidab ühine keel, kultuur ja suhtumine maailma.” Ent ometi peab talle hästi teada olev sõnaraamat „Oxford Dictionary” ühist keelt, kultuuri ja päritolu etnilise kuuluvuse tunnusteks. Neid tunnuseid on eestlased hallidest aegadest alates põlvest põlve edasikandnud - ka siis kui eestlased on pidanud teistest rahvustest isandate orjad olema.
Erakonnad ja riigivõim on toiminud nagu eestlased ja siia genotsiidi eesmärgil elama saadetud venelased saaksid unustada sajandite pikkuse vallutaja ja vallutatute olukorra ning hakkama vastastikku vennastuma. Okupatsioonieelsel ajal koheldi venelasi vähemusrahvusest sisserändajatena ning neil oli luba omal algatusel ja kulul oma keelt ja kultuuri viljeleda. Mingil määral isegi toetati vähemusrahvuste omakultuuri viljelemist, kuid päris kindlasti ei peetud neid Eesti põlisrahvaks. Mitte ühtegi eestlastele hingelähedast sündmust ei jäetud tähistamata, ka siis kui see võis venelasi solvata. Okupatsiooniaastad ja ka tänasedki venelaste tegemised kinnitavad et ka neil on piisavalt põhjusi oma rahvusliku kuuluvuse üle uhkust tunda ning eesti rahvusse mitte sulanduda. Aastatel 1945 - 1991 ootas suurem osa eestlasi aega, kus Eestis enam venelasi ei oleks. Kõik erakonnad ja avalik meedia peaks tajuma et sajandeid kestnud vallutajate võimu kiuste säilitati oma riigi loomiseks vajalik kindlameelsus. Aastal 1944 elanud ei taha aastal 1918 loodud riiki kaotada.
Okupatsioonieelses Eestis kuulus elanikest vähem kui kümme protsenti vene rahvusse, praegu on see protsent suurem kui 30. Eestlaste ja venelaste keel, kultuur ja valdavad iseloomu omadused ei soodusta märkimisväärselt millegi koostegemist. Augustist 1991 kuni tänaseni on eestlased ja venelased põhiliselt vaid oma rahvuskaaslastega suhelnud ning seega vaid naeruvääristanud riigivõimu arvamust et kampaania „erinevused rikastavad” saab muundada - Rein Taagepera termineid kasutades - eesti kodukeelega eestlased ja vene kodukeelega eestlased vaimselt üksteist rikastavateks eestimaalasteks.
Riigivõimu katsed mõjutada eestlasi kokku sulanduma venelastega ning kõigi erakondade üha keskendunum venekeelne reklaam vene rahvusest Eesti kodanike häälte saamisel lausa innustavad venelasi nõudma vene keele teiseks riigikeeleks seadustamist. Riigivõimu keeldumine avalikult tähistada sündmusi ja olukordi, mis seonduvad Vene ülemvõimu vastase eestlaste tegevusega kinnitab et riigivõim peab venelaste tundeid olulisemaks eestlaste omadest. Kuid see võib ajapikku konfliktiks kujuneda. Vene kogukonna rahumeelne elamine Eestis on võimalik kui riigivõim hakkab toimima nii nagu toimiti okupatsioonieelsel ajal - ilma integreerimise kavadeta, ilma vene keele avaliku kasutamiseta, välja arvatud venelaste isetegevus vene kultuuri viljelemisel vähemusrahvuste seaduse kohaselt.
Venelastega suhtlemine muutuks rohkem üksteist mõistvaks kui avalikult räägitakse selgeks kas venelaste massiline Eestis olemine saab või ei saa olla ajalooline paratamatus. Eesti pole teinud midagi, mis oleks kaudseltki õigustanud Roosevelti ja Churchilli lubama Stalinil nõuda Balti riikidelt Nõukogude Liidule sõbralike valitsuste moodustamist. Kui seda lubadust poleks antud, siis oleksid lääneliitlased saanud - kannatada saanute survel - pärast sõja lõppu nõuda Nõukogude Liidult Poolast ja Balti riikidest lahkumist. Selle nõude esitamiseks oli neil kolm olulist põhjust: nad polnud pidanud tõeseks Nõukogude Liidu väidet et Balti riigid astusid vabatahtlikult Nõukogude Liitu, Ameerika Ühendriigid olid Nõukogude Liitu väga suures ulatuses sõja võitmiseks abistanud „lendlease” programmi alusel ning Poola armee paguluses oli väga aktiivselt koos Briti vägedega võidelnud.
Lääneliitlaste väga heatahtlikku suhtumist Balti riikide vabaks saamise püüdlustele okupatsiooniaastatel on meie riigivõim pidanud arvatavasti piisavaks jätmaks neile meeldetuletamata et Stalinile antud lubadus jättis Eesti ligemale pooleks sajandiks Nõukogude Liidu väga vägivaldse ja majanduslikku taandarenemist põhjustava võimu alla. Roosevelti ja Churchilli sobing Staliniga oli Hitleri hävitamiseks täiesti mitte vajalik. See sobing sai olla vaid kuritegelik, sest mitte ainuski rahvusvaheline konventsioon ei õigusta ühel riigil salajas hoitud kokkuleppega lubada teisel riigil allutada oma võimu alla kolmas, oma erapooletust deklareerinud riik. Seega on Stalinile antud lubadus teinud lääneliitlased kaassüüdlaseks eestlaste, lätlaste ja leedulaste vastases, Nõukogude Liidu poolt läbi viidud genotsiidis.

Kuna too ammune lubadus põhines Ameerika Ühendriikide ja Ühendatud Kuningriigi tolleaegsete juhtide ülimal naiivsusel, siis võiksid need kaks riiki oma kaassüüdluse Nõukogude Liidu kuritegudes lunastada Teise maailmasõja tagajärgede kustutamise konverentsi läbiviimisega. Heanaaberlik suhtlemine õhtumaa riikide vahel muutuks tunnustustväärivaks saavutuseks kui Vene Föderatsioon hakkaks selle konverentsi kaaskokkukutsujaks ning tooks koju kõik Nõukogude Liidu kodanikud ja nende järglased, kes oma tõekspidamiste, tervise või muu olukorra tõttu on neid senini majutanud riike ülekohtuselt koormanud. Päris kindlasti ei hakka rahvusvaheline ühiskond Teise maailmasõja tagajärgi arutama, hindama ja nende kõrvaldamise menetlusi määrama, kui Eesti, Läti ja Leedu selleks konkreetset soovi ei avalda. Kõik eestlased peaksid selle avalduse tegemist oma riigivõimult nõudma.

Allikas: http://www.syndikaat.ee/news.php?uID=5303&lang=est

Read more...

Jüri Lina raadiosaates:"Hallo, Kosmos!"


Saate link: SIIN


___________
Soovitan kuulata eriti saate esimest osa, kus räägitakse vabamüürlastest ja tänapäeva elukorraldasest üldse.
M.I.

Read more...

Kaitskem üheskoos perekonda

Austraalia naine "abiellus" Prantsusmaal sillaga - jah, 14. sajandil ehitatud ja nime "Saatanasild" kandva ehitisega, ja sai selleks ka kohaliku linnapea õnnistuse. Abielu piirid avarduvad - näib, et ka kõige absurdsemad asjad hakkavad nihkuma mõiste "normaalne" raamidesse.
https://www.facebook.com/kaitskemperekonda
Allikas: http://www.dailymail.co.uk/news/article-2356774/Australian-woman-Jodi-Rose-marries-bridge-France--gets-mayors-blessing.html

Read more...

neljapäev, 24. oktoober 2013

EESTI MEEL: Allkirja andmise hetkest lindpriiks

Head inimesed! Kuhu läheb mõtlev eestlane, kes hoolib oma esivanematest, lastest ja nende tulevikust, kui ta aastakümneid igal sammul näeb, kuidas rahvale mesimagusalt valetavad riigijuhid tallavad porri põhiseadust ning on võtnud suuna eestluse väljajuurimisele? Vähegi mõtlev eestlane leiab varem või hiljem teeraja pühasse hiide või kangelaste kalmistule. Lohutust saama, tõotusi andma, tulevikku ehitama. Küsin murelikult: miks need teed ja rajad on ammuilma (umb)rohtunud? Rumalus on tänase eestlase NOKIA…
Kuigi patrioodid teavad, et senised riigikogud alates 1992. aastast on valitud põhiseadusvastase valimisseaduse järgi ning on seega olnud ebaseaduslikud, nagu on olnud ebaseaduslikud ka nende poolt valitud, määratud ja nimetatud ametnikud ja ametkonnad, kaasa arvatud välisminister, olen sunnitud seda EV põhiseaduse vastasust kaitsvat toorest jõudu tunnistama de facto. Põhiseaduse §122 sätestab:
Eesti maismaapiir on määratud 1920. aasta 2. veebruari Tartu rahulepinguga ja teiste riikidevaheliste piirilepingutega.
Tartu rahulepingus pole aga maismaapiir määratud ei osaliselt, tingimuslikult, mitmetähenduslikult ega ajas muutuvalt. Järelikult saab Tartu rahulepingus määratletud piirijoont muuta ainult põhiseaduse §122 muutmise järel ehk – kavandatav piirileping on vastuolus põhiseadusega. Veepiir ehk merepiir Venemaaga Soome lahel on võimalik, sest see piiriosa jäi Tartu rahulepingu piirimääratlusest välja ega ole nii ka vastuolus põhiseaduse §122-ga. Lähenev piirilepingu allakirjutamine teeb tõsist muret ehk üksikutele eestlasele. Nemad teavad ja näevad saatuslikke ohte, mis lepinguga kaasnevad. Sadakond patriooti ei suuda aga ära hoida lepingu allakirjutamist. Mis sest, et see leping on EV põhiseaduse vastane. Võim ja vägi koos neid teeniva ajakirjandusega (nagu näiteks varemgi juulilepete sõlmimisel või Eesti Euroopa Liitu astumisel) asuvad kindlasti põhiseaduse rikkujate poolele. Sadakonda põhiseadust järgivat patriooti on lihtne represseerida ja nii eeldatavalt ka toimitakse. Alalhoidlikud eestlased vaatavad pealt, raputavad pead ning mõtlevad: lollikesed, mida nad sellega nüüd saavutasid? Olen veendunud: kõnekoosolekute, pikettide, palvekirjade ja allkirjade kogumise aeg on ammu läbi! Kõige tähtsam on Eesti–Vene piirilepingu sõlmimise ärahoidmine. Kas soovitab keegi õiguse saamiseks kohtu poole pöörduda? Kohtu poole, kes aastakümneid on Eestimaa mahamüümist ja poliitikute põhiseadusvastast käitumist mahitanud ning on ise samuti ebaseaduslik?! Kust leida sada (või rohkem) tuhat eestlast eestluse kaitsele? Seaduskuulekamate patriootide julgustamiseks tuletan meelde, et põhiseaduse §54 näeb ette õiguse igal Eesti kodanikul osutada põhiseadusliku korra vägivaldsele muutmisele omaalgatuslikku vastupanu. Põhiseaduse teadlik rikkumine on põhiseadusliku korra vägivaldne muutmine! Või laseme riigireeturitel endid juhtida mõiste 'vägivaldne' üle arutlemise sohu?
Tahtes natukenegi omakandimehe Julius Kuperjanovi eeskuju järgida kuulutan Eesti–Vene maismaapiiri lepingule allakirjutaja lindpriiks allkirja andmise hetkest alates koos kõikide sellele järgneda võivate saatuslike tagajärgedega. Leian, et see on minu poolt parim, mida saan teha end põhiseaduse vastase valimisseaduse abil võimule valida lasknud riigikogu ning selle õigusliku ringkaitse rahvavaenuliku tegevuse vastu.

Heiki Kortspärn
parteitu pensionärist patrioot
Julius Kuperjanovi haual 11.10.2013 – tema 119. sünnipäeval.

Allikas: http://eestimeel.blogspot.com/2013/10/allkirja-andmise-hetkest-lindpriiks.html

Read more...


Eesti Vabadussõjalaste Liit


TIIBET VABAKS!

  © Blogger template Ramadhan Al-Mubarak

Back to TOP