RAHVUSLANE

Rahvuslane

esmaspäev, 31. jaanuar 2011

VANGLAPLANEET: Anto Raukas kliimast ja CO2-st

Read more...

NSBLOGI: Hea küsimus

Posted in nsblogi@politician.com on 30. jaan 2011 by Maximus Germanus Meridius
Peaminister Andrus Ansip ütles saates «Olukorrast riigis» Reformierakonna nelja aasta taguse valimislubaduse kriitika kohta, et majandusvabaduselt on Eesti Euroopa esimese viie hulgas .
Konkreetselt aga Ansip oma lubadust ei kommenteerinud, vaid põikles kõrvale nagu ikka. “Aastatel 2000–2009 on Eesti IMFi andmetel Euroopa Liidu kiireima majanduskasvuga riik – meie majandus kasvas keskmiselt aastas 4,82 protsenti…”
Selle peale jääb üle vaid tsiteerida ühte väärt küsimust:
 Jaan, 30.01.2011 18:06. Mis su rahvas sellest saab, kui sina ja su sõbrad rikkaks saite?
Vaadates “neutraalse” meedia poolt ette söödetud majandusuudiseid peaks majandus suisa püstloodis üles ronivat ja nii juba pikemat aega,. Raporteeritakse pidevalt suurest edust, kus kõik kasvab kiiremini, on vabam ja parem, kui kõigil teistel( Albaanial jts?). Oleks tore, kui see ka rahvani mõnel sajandil jõuaks. See eeldaks aga riigi jõulisemat rolli majanduses, nagu tehti peale Suur depressiooni saabumist ja, mis tõi kiiremini tollase Eesti suuremast kriisist välja, viis tulude kasvuni ja seda kuni 1939. aastani, kuid see nõuaks ka liberaalfantaasiast lahkumist.

Read more...

Uus maailmakord I: liberalism - vabamüürlaste väline ideoloogia, 1. pool31. jaanuar 2011

SI-37

Käesoleva valimiseelse nädala raamatuks on valitud "Uus maailmakord", mis puudutab usuvoolu nimega "vabamüürlus" ambitsioone ja selgitab, mille poolest neid saab pidada lutsiferiaanliku maailmavalitsuse rajamise katseks.

Tekst: "Uus maailmakord"


Liberalism pole mitte vabamüürluse olemus, vaid pigem praktiline aspekt, vahend (paljude väidete osas pealegi ajutine) lutsiferiaanluse maailmavalitsuslike plaanide ehk uue maailmakorra elluviimisel. Kui see saab ükskord ellu viidud, pole vabadusest enam juttugi.

Vajaduse korral võivad vabamüürlased kasutada – ja on tegelikkuses ka kasutanud – oma kavatsuste elluviimiseks teisi ideoloogiaid, millel on liberalismiga üsna vähe ühist (vahest ainult nende destruktiivsus Jumala loomuliku ja üleloomuliku korra suhtes ning vaen katoliku religiooni ja Kiriku vastu). Näiteks marksismi ja kommunismi väljakujundamisel, nagu ka kommunistliku Oktoobrirevolutsiooni läbiviimisel, mängisid otsustavat osa peamiselt juudi päritoluga illuminaadid juudi pankurite ja suurtöösturite rahade toetusel. Ka vabamüürlaste liberalism kui nende ideoloogiline põhirelv ise on ajaloo jooksul põhjalikke muutusi läbi teinud.

Massoonliku ideoloogia ratsionaalsed (filosoofilised) aspektid:

1.    Vabamüürlaste ideoloogia filosoofiliseks vundamendiks on tunnetuslik ja eetiline subjektivism ning relativism. Selle kohaselt ei eksisteeri maailmas mingit universaalset, inimestest sõltumatut, objektiivset ja muutumatut tõde ning mingit objektiivset, inimese tahtest sõltumatut moraalset korda. Vastupidi, tõde ja moraal sõltuvad inimestest, nimelt ühiskondlik-poliitilistest, sotsioloogilistest ja kultuurilistest oludest, muutudes ja arenedes koos nendega ikka paremuse suunas – progressism ja futuroloogiline optimism on vabamüürlaste ideoloogia ja maailmavaate oluline osa. Arengu suuna määravad muidugi “valgustatud targad”, kelle plaanid ainsana relativeerimise alla ei kuulu, igatahes mitte valgustamata “pööbli” poolt. Kui ei eksisteeri mingeid kindlaid ja muutumatuid väärtusi, kui kõik väärtused on suhtelised ja muutuvad, on meil tegemist dogmaks tõstetud relativismiga.

2.    Liberalism kui negatiivne arusaam vabadusest (vabadus igasugustest piirangutest ehk vabadus mõelda, öelda ja teha, mis iganes pähe tuleb) on tihedas seoses relativismiga. Et anda ideoloogiale väärikat nime ja laiadele massidele atraktiivset kuju, nimetavad vabamüürlased seda mõtte- ja südametunnistuse vabaduseks ning on selle kuulutanud üheks põhiliseks inimõiguseks (Inimõiguste deklaratsioon, art 7).

3.    Religiooni vallas propageerivad vabamüürlased kõikide religioonide võrdsust (kuna pole mingit absoluutset tõde, pole ka mingit Jumala ilmutatud üleloomulikku religioosset tõde ja ükski religioon pole tõesem kui teised) ning sellest tulenevat religioonivabadust.

4.    Kuna jumalik ilmutus ja usk kui inimese vastus sellele on olemuslikult üleloomulikud (inimloomuse enese võimalusi ületavad) nähtused ja seotud inimese tõstmisega loomulikust korrast üleloomulikku ehk armu korda, siis on vabamüürlased igasuguse loomulikku korda ületava ja täiustava Jumala-poolse “vahelesegamise” idee vastu. Seda hoiakut võib iseloomustada mõistetega ratsionalism (siin tähendab: ainult puhas mõistus!; jumaliku ilmutuse ja üleloomuliku usu kui tunnetusvahendi põhimõtteline eitamine) ja naturalism (imede, pühitseva armu ning inimese üleloomuliku lõppeesmärgi eitamine).

5.    Vabamüürlaste filosoofiliste ning religioossete vaadete aluseks on mitmesugused uus- ning kaasaegsetes filosoofilistes vooludes (kantism, eksistentsialism, strukturalism, psühhoanalüüs, mütoloogilis-sümbolistlik religioonifilosoofia jt) väljenduvad seisukohad, mille ühisosadeks on agnostitsism, subjektivism, immanentism ning alateadvuse, tunnete, fantaasia ja tahte seadmine kõrgemale mõistusest või sellega võrdsele tasemele. Mõistus kuulutatakse nende teenriks või keeldutakse talle omistamast teiste võimete suhtes kõrgemat ja juhtivat rolli. Selline antropoloogia on radikaalselt vastupidine klassikalisele antiik- ja kristliku kultuuri antropoloogiale, mille kohaselt inimese kõrgeim jõud on mõistus, mis tahte abil peab valitsema fantaasia, kirgede, tunnete ja alateadvuse üle ning neid juhtima. Uus antropoloogia on inimhinge sisekorra, vaimse elu ja moraali, kuid ka ühiskondliku korra tasemel radikaalselt revolutsiooniliste tagajärgedega, õigustades ja põhjendades subjektivismi, voluntarismi, egoismi ning kõikide loomalike tungide ja kirgede vallapäästmist inimeses. Modernismi kaudu on sellised vaated leidnud sissepääsu ka teoloogiasse ning katoliku Kirikusse, olles Vatikani II Kirikukogu järgse revolutsiooni põhiliseks intellektuaalseks teguriks.  

6.    Religioossete veendumuste kohta õpetavad vabamüürlased, et kõik usutõed ja –vormelid on ainult sümbolid, mille eesmärgiks on avada inimese teadvus ja stimuleerida seda religioosseteks läbielamisteks, tundmusteks, mõteteks, Jumala tunnetamiseks iseendas. Religioossed ideed tulenevad inimese alateadvusest, religioossetest läbielamistest, eksistentsiaalsetest vajadustest, mille mõistus nende üle reflekteerides sümboolselt mõistetavateks dogmadeks sõnastab (uute “vajaduste” ilmnemisel sõnastatakse nad muidugi ümber). Seega asetub vabamüürlaste arvates religioon seesmise elamuse, kogemuse ja valgustusena tervenisti inimeste sisemaailma, olles ei midagi rohkemat kui teadvuse funktsioon. Jumal poleks siis tegelikkuses midagi muud kui inimese idee, mis tähendab, et igal inimesel oleks oma väike mugav jumalake, mis on tema kujutluste ja vajaduste kohane. Esitame enesele küsimuse: kas selline idee või ebajumal suudab kedagi reaalselt päästa – päästa reaalsest kurjast, päästa surmast? Religioon muutub sellises vaadete süsteemis lihtsalt enesepettuse vormiks.

7.    Mis puudutab avalikkuse ning vabamüürluse madalamate astmete ees demonstreeritavat suhtumist Jumalasse, siis on vabamüürluses välja kujunenud kaks põhisuunda: üks deistlik (Jumal on, kuid ei sega end maailma asjadesse vahele) ja teine kas agnostiline (kas Jumal on või ei ole, seda pole võimalik kindlalt teada) või otseselt ateistlik (Jumal on kahjulik idee primitiivsete ja valgustamata inimeste peades).

8.    Kõrgemate pühendusastmete tasandil muutub vabamüürlaste ähmane ja vastuoluline Jumala-idee üha rohkem panteistlikuks, vastuolulisust kaotamata, pigem seda juurde võttes. Jumalat samastatakse maailmakõiksusega, kosmosega, eriti aga inimkonnaga, kes “valgustatute” juhtimisel toimuva ühiskondlik-ajaloolise progressi käigus jõuab üha selgema Jumala äratundmiseni iseendas, kuni täieliku samastumiseni Jumalaga. Nende pseudoteoloogiliste ideede väljendamisel kasutab paljude illuminaatlike salaordude gnostitsism palju kristlikust teoloogiast laenatud mõisteid, kaasa arvatud Kristus, lunastus, kolmainsus, Püha Vaim, ortodokssus jne, andes neile moonutatud või tõelisele risti vastupidise tähenduse.

9.    Pankristusliku või kristuseeritud inimkonna panteistlikust samastamisest Jumalaga tuleneb otsese järeldusena religioosselt motiveeritud, tsentraliseeritud kultuuri- ja haridussüsteemi kaudu teostatav totalitaarne kollektivism ning teokraatlik etatism (s.t inimese täielik allutamine riigile, riigiorjus). Inimesel on selles süsteemis väärtus ja olemisõigustus ainult niivõrd, kuivõrd ta on osa ühtset pankristlikku planetaarset teadvust (ehk ideoloogilist homogeensust) omavast pankristlikust inimkonnast.

10.    Seoses sellega pakub vabamüürlus alternatiividena iga üksikinimese sügavaimat reaalsust – pattu ja surma – puudutavale kristlikule lunastusele, päästmisele ning igavesele elule välja ainult ühiskondlikku lunastust ning maapealset paradiisi heaoluühiskonna ja ülemaailmsete politseijõudude abil kindlustatava üleüldise maailmarahu näol. Mis juhtub inimese hingega pärast surma, selle küsimusega vabamüürlaste lunastusõpetus ei tegele. Selline lunastus on poolik, armetu ja illusoorne.

Allikas: Uus maailmakord

Read more...

pühapäev, 30. jaanuar 2011

EUROOPAT TULEB ISLAMI EEST KAITSTA

                                  Vastus ajalehele "Moskovski Komsomolets Estonia"   
Austades kõiki rahvuskultuure ja religioone, peaks siiski mõistma, et Euroopas peaks just euroopalik kultuur teised kultuurid endasse integreerima ja mingit multikultuurset võrdsust siin olla ei saa, kirjutab filosoofiaprofessor Eduard Tinn.

Euroopa islamiseerub meie silme all. Moslemeid on Euroopas juba 55 miljonit. Tony Blair on öelnud välja mõtte, et radikaalne islam on meie tsivilisatsiooni kõige suurem hädaoht. Kuid kõige suurema furoori meie poliitkorrektses ja järeleandlikus Euroopas tekitas läinud aasta lõpul Saksamaa kantsler Angela Merkel, kes Potsdami pidulikus õhkkonnas autasustas pressivabaduse auhinnaga Taani karikaturisti Kurt Westergaardi, kes oli saanud kuulsaks oma Muhamedi pilapiltidega ning keda üritati islami terroristide poolt tappa tema enda kodus möödunud aasta suvel.

Merkel sai hakkama kiiduväärt teoga, ta tuletas meile meelde, et Euroopa on avatud ühiskond, kus kehtib mõtete ja ideede vabadus. Euroopas ei või kellelgi sulgeda suud, kui aga keskaegse mõtlemisega inimesed millegi peale solvuvad või ei saa millestki aru - on see nende probleem.

Arenenud ühiskond ei saa tantsida võõra algelise pilli järgi. Eurooplased lähtuvad iseendi poolt aastatuhandete jooksul loodud väärtusarusaamadest. Kuid kas saab paljukiidetud tolerantsus olla vabas ühiskonnas absoluutne? Muidugi mõista - ei. Me ei saa olla tolerantsed fašistide, stalinistide, antisemiitide, kannibalistide, religioossete pimedusejüngrite (ükskõik kas islamistlike või kristlike) vastu. Ei saa olla mitte mingit tolerantsust vahhabiitide vastu, kes tapavad Põhja-Kaukaasias naisi ja lapsi; või siis Iraani usufanaatikute suhtes, kes loobivad naisi kividega surnuks. Ei saa tsiviliseeritud ühiskond olla tolerantne radikaalse islami ja tema keskaegse ideoloogia suhtes. President Obama kinnitas hiljuti, et ei saa olla islami kui niisuguse vastu, kuid mõningad tendentsid islami liikumise sees teevad tõsiselt murelikuks. Islamimaailma teatud ringkonnad kutsuvad üles džihaadile, sõjale uskmatute vastu, unistavad maailma valitsemisest nagu omal ajal unistasid kominternlased. Ja selle agressiivse ideoloogia üheks osaks on Euroopa islamiseerimise strateegia, katse õhkida Lääne ühiskonda seestpoolt. Silmnähtav on püüdlus saada  Euroopast  jagu massiga. Ja isegi selline, justkui mõõdukas islamist nagu Türgi peaminister R.T. Erdogan, kuulutas järgmist: "Minaretid ja mošeed - on meie täägid, ümmargused kuplid - meie kiivrid, mošeed - meie kasarmud ja usklikud - need on meie sõdurid." Vägagi sõjakas terminoloogia! Edasi uskmatute territooriumile!

Ekspresident G.Bush tegi omal ajal ideoloogilise vea kui ta kuulutas "ristisõja" islamiradikaalide vastu, sest just sellisel moel ta laskus keskaegsele tasemele, mil kristlased sõdisid moslemite vastu ristiretkede aegu. Justnimelt sellisel moel mõistavadki maailma kaasaegsed džihaadi sõdalased, kellede jaoks moslemite võitlus kristlaste vastu on igavene teema. Nende jaoks pole maailmas midagi muutunud. Kuid meie jaoks on vägagi muutunud! Elame täna ilmalikus  ühiskonnas, kus riik on kirikust  eraldatud. Euroopa on oma  arengu käigus tänu Renessansile, Valgustusele, humanismile vabanenud keskaja kammitsaist  ja  kiriklikust järelvalvest. Religioonist on saanud iga  subjekti  personaalne asi - kes tahab palvetada, sel on olemas kirikud, sünagoogid, mošeed. Kuna religioonist on saanud eraasi, siis kollektiivsed palvused tänavatel, nagu seda harrastavad näiteks moslemid Pariisi kesklinnas, sulgedes palvuse ajaks jalakäijatele  terved  tänavad  -  see on ilmaliku ühiskonna jaoks täielik nonsenss.

Suure hulga moslemite tahtmatus arvestada euroopalike tavadega ning erinevate Euroopa riikide seadusandlusega on hakanud kutsuma esile üha suuremat rahulolematust eurooplaste hulgas. Üheks esimeseks rahulolematuse signaaliks sai Šveitsi referendum minarettide ehituskeelu küsimuses.

Mis puutub aga Euroopa riikide juhtkondadesse ja Euroliitu tervikuna, siis väga populaarseks on muutunud jutt 21.sajandi Euroopa multikultuursusest. Kuid mille najal peaks püsima see  multikultuurne Euroopa? Vastus saab olla vaid üks -  euroopalikel väärtustel, sest ainult nemad saavad olla selleks alustalaks, selgrooks, mille najal kõik püsib. Uued juurdetulijad võivad rikastada Euroopat vaid mõningate uute kirgaste värvitoonidega, Euroopa olemust nad muuta ei suuda. Euroopalikul kultuuril pole mingit vajadust loobuda oma rikkalikust pärandist. Termin multikultuursus - see on üks moodne sõnaühend, mis peaks selgitama kõigile, et eurooplased on valmis enda sekka võtma üha uusi tulijaid ning et nad on tolerantsed ja pole rassistid.

Eespool sai juba mainitud, et me ei saa olla tolerantsed radikaalse islami, tema terrorismi ja keskaegse mõttemaailma suhtes. Keskajaga tuleb sõdida mitte ainult Afganistanis, vaid kahjuks ka Euroopas eneses. Merkeli julge tegu, millega ta ei kartnud minna enamiku oma kolleegide argpüksliku poliitkorrektsuse vastu, oli kindlasti ka ühe Euroopa liidri selge ja ühetähenduslik sõna igasuguste keskaegsete mõttemallide vastu.

Euroopa täitumine ühe suurema hulga keskaja teadvusega inimestega -  see on palju tõsisem probleem kui terrorism. Terrorismiga on selge - kõik mõistavad selle hukka. Keskaegse teadvusega meie keskel on raskem võidelda. Väga kergesti võib saada süüdistuse rassismis ja seda kaarti kasutavad islami ideoloogid ja Euroopa vasakpoolsed igal võimalusel. Saksa pankur Thilo Sarrazin tõstatas oma palju kära  tekitanus raamatus "Saksamaa hävitab end" probleemi, et enamik türklasi ja araablasi ei integreeru Euroopa ühiskonda. Iga  ühiskond  püüab integreerida migrante. Ja kas siis tsiviliseeriv tegevus, kus kõiki ühe riigi ühiskonna liikmeid  õpetatakse austama selle riigi seadusi ja norme on rassism?

Austades kõiki rahvuskultuure ja religioone, oleks siiski vajadus selgelt mõista, et Euroopas justnimelt euroopalik kultuur (ja mitte miski teine) integreerib endasse (ise rikastudes) kõik teised kultuurid. Nii et mingit multikultuurset võrdsust siin olla ei saa. Kui ma aga sooviksin elada näiteks Iraanis, siis on selge, et osast oma euroopalikkusest ma pean seal nii või teisiti loobuma. Arendada euroopalikku mõttevabadust  teokraatlikus riigis oleks liiast. Võõrasse kloostrisse oma seadustega ei minda. Jah, kui just sõda ei peeta.

Eduard Tinn on filosoofiadoktor ja professor
Eesti Ekspress

Read more...

NSBLOGI: “Neutraalne” meedia

Posted in Päevakaja on 29. jaan 2011 by Maximus Germanus Meridius
End objektiivsena esitlenud meediaväljaanded on meile pidevalt ettesöötmas ideoloogiliselt töödeldud uudiseid. Olukord, kus poliitkorrektsuse mittejärgijad on meedias kord äärmuslased, kord populistid ja kord mõni kolmas, on tavaline.
“Soome populistlik Põlissoomlaste Partei pääseb tõenäoliselt valitsusse, kui nad koguvad aprillikuistel valimistel ennustatud hulga hääli, kuid olulist nihet parempoolsuse suunas siiski oodata ei ole,” kirjutas Delfi.
Sellel nädalal selgus küsitlusest, et euroimpeeriumi ja massiimmigratsiooni vastased Põlissoomlased koguvad valimistel koguni 16 protsenti häältest, tõustes neljandaks parteiks parlamendis.
“Põlissoomlaste pääsemine valitsusse võib kahjustada Soome mainet välismaal ning teha riigist keerukama partneri sellistes küsimustes nagu päästepaketid ja eurointegratsioon,” luuletas Delfi.
Võiks küsida, mis on siis populistlikku põlissoomlaste juures? Kas see muudab neid populistlikuks, et nemad ei jaga välja valijaskonna meelitamiseks mõeldud lugusid imelistest maksusoodustustest, mis iial reaalseks ei saa, ei poolda imelugusid multikulti utoopiast, mis seni alati lõppenud majandusliku kui ka kultuurilise stagnatsiooniga, ei poolda oma riigi ja rahva heaolu pidevat ohverdamist eelkõige teatud ärieliidi projektide päästmiseks ning käpardriikide aitamiseks? Kui seda peetakse silmas, siis olgu pealegi.
Delfi kirjutas ka: “Põlissoomlaste tõus ja sarnaste populistlike erakondade toetuse kasv Taanis, Rootsis ja Hollandis on Euroopa pealinnad murelikuks teinud.
 
Minu arvates on väga positiivne selliste uute “populistlike” poliitiliste jõudude esiletõus, mis senisele eliidile andnud põhjust hirmuks, et nende aastakümneid rahvale ette söödetud valed, ärieliidi  nuumamiseks tehtud projektid jms tuuakse lagedale ja seda olukorras, kus juba niigi multikultoopia on toonud läbikukkunud sotsiaal, integratsiooni ja fiskaalpoliitika.
 
Siinkohal pole mingit vahet, mida arvab süsteemimeedia, mis osaliselt või täielikult kuulub võimueliidi käemeeste omandisse.

Read more...

laupäev, 29. jaanuar 2011

MATTI ILVES: KARTELLIPARTEID ÄREVUSES

Esimeses valimisstuudios oli koos parlamendierakondadega lauataha (üle hulga aja) lastud ka Eesti Iseseisvuspartei ja EKD, kes valimistel esinevad pooliku nimekirjaga. Lühikesed nimekirjad on ilmselt tingitud rahalisest raskustest, peavad ju need parteid läbi ajama vaid isiklike vahenditega. Sajad tuhanded eurod rahva raha lähevad vaid parlamendierakondadele.
Kartelliparteidelt ei olnud seal kuulda midagi uut, sama, korduvalt räägitud sõnamulin. Äärmiselt tugevalt esines Iseseivuspartei esindaja hr.Pihlar, kellel sõnavõttudele stuudis olnud rahvas reageeris kahal korral lausa aplausiga. Teiste erakondade esindajate kõnede ajal valises stuudios aga haudvaikus.
Paistab, et selline hea esinemine ajas mõned parlamendierakonnad juba närvi ja AK-sse saadeti keegi kartelliparteide suuvooder laimama Iseseisvusparteid.  Kas kujutate ette mida ta seal rääkis? Võrdles Iseseisvuspartei eesmärke Hugo Chavez´i pliitikaga Venezuelas ja ähvardas rahvast omandi ja kapitali natsionaliseerimisega! Võin kinnitada, et ei Iseseisvuspartei valimisprogrammis ega ka saates ei olnud juttu omandi riigistamisest. Hr.Pihlar rääkis vaid rahvusliku kapitali tähtsusest riigi majanduses ja võõrkapitali kohati negatiivsest mõjust. Ei olnud juttu ka pankade natsionaliseerimisest, vaid ainult ühe uue panga asutamisest riikliku- ja rahvusliku kapitali osavõtul, et eesti ettevõtted saaksid sealt kergemini ja soodsamalt laenu.

Read more...

Ilves nimetas eurosotse "ogarateks"

poliitika Postimees avaldas oma veebilehel WikiLeaksi kaudu meediani jõudnud USA diplomaatilised sõnumid, mille kohaselt on praegu Eesti presidendi ametikohal istuv Toomas Hendrik Ilves veendunud transatlantist, kes toetab USA sõjalist kohalolekut Euroopas ning seisis hea selle eest, et Eesti osaleks Iraagis ja Afganistanis peetavates sõdades. "Ilvese transatlantism, nagu ka tema toetus Ameerika Ühendriikide rollile Euroopa julgeolekus, on viinud ta sageli vastuollu saadikutega tema enda europarteist, Euroopa Sotsialistide fraktsioonist. Varem on Ilves kurtnud meile nende "ogarate vasakpoolsete" pärast Euroopa Sotsialistide Parteis, kellega ta on pukselnud, võrreldes nende mõtteviisi ja "automaatset antiamerikanismi" kunagiste nõukogude aegadega," teatati 2006. aasta oktoobris Tallinnas asuvast USA saatkonnast Washingtoni. Sama aasta juunis USA saatkonda külastades ütles Ilves, et ta ei tahagi tegelikult eriti presidendiks saada, aga kandideerib ikkagi, sest ta "põlgab" Arnold Rüütlit ning on enda arvates ainuke inimene, kellel on võimalus hoida ära tema valimine teiseks ametiajaks.
Allikas:http://minut.ee/

Read more...

reede, 28. jaanuar 2011

MATTI ILVES: VENE AJAKIRJANDUSEST EESTIS

Saatsin Vikerraadiole järgmise kirja:
Tere!

Igal kolmapäeval kuulasin huviga Ivan Makarovi ülevaadet venekeelsest pressist. Nüüd annab ülevaate aga M.Tšernjajeva ja venekeelne ajakirjandus on justkui üle öö muutunud eestisõbralikuks ja eestimeelseks. Millest selline muutus kommentaarides? Venekeelne ajakirjandus, nii nagu ma tean, ei ole oma suhtumist Eesti riiki ja siin valitsetevatesse oludesse muutnud.
Kas Ivan Makarovi väljavahetamine oli ERR-u korraldus, võib-olla soovite nüüd näidata venekeelset ajakirjandust märksa eestisõbralikumana? Ootaksin nendele küsimustele ka vastust.

Lugupidamisega,
Matti Ilves
Vastus:
Tere,
Tegu ei ole ERR otsuse vaid Ivan Makarvovi isikliku ( loodetavasti ajutise)  otsusega. Ivan Makarov on aastaid Vikerraadios vene ajakirjandust kommenteerinud ja nüüd otsustas sellest tööst puhata. Me kõik loodame, et varsti on ta meie eetris tagasi. 
Lugupidamisega
Riina Rõõmus
Ivan Makarov (pildil) ütles kord saates, et ta on saanud palju ähvarduskirju. Paistab, et need ähvardajad on saavutanud võidu Makarovi ja ka Vikerraadio üle. 
Siin blogis olen avaldanud ühe vene ajakirjanduse ülevaate Ivan Makarovilt:

Read more...

VEIKO RÄMMEL: EUROOPLASE "PÜHA NAIIVSUS!"

Oh püha naiivsust. Advokaat Amsterdam arvab, et Venemaale tuleks võimaldada viisavabadus, sest nad on Eurooplased ja äkki tunnevad ennast teisejärgulistena.

Punkt üks, Venemaa ei ole Euroopa, olen seal piisavalt kaua elanud ja olnud, et seda teada. Ta ei saa ka kunagi selleks, mitte lähema sajandi jooksul. Imperialistlikku-suurriiklikku mõtteviisi on üliraske välja juurida. Seda enam, et seda isegi ei üritata. Tegu on Ida Impeeriumiga, mis lähtub Bütsantslikest traditsioonidest ning mõtteviisidest. Euroopa on midagi muud.

Punkt kaks, viisavabadus hävitaks Eesti, teised Balti riigid väga ruttu, neid horde ei suuda me taltsutada. Ma ei saa aru, mis kohaga seal Euroopas mõeldakse, pea see igatahes ei ole? Neil peaks kolmanda maailma põgenikega ju kogemusi olema. Vaesusest vaevlevast riigist joostakse heolu maale, võrreldes nendega heaolu midugi. Kuid kaasa võetakse oma kombed ja kuna on arvuline ülekaal, siis hakatakse neid kehtestama. Täpne analoog islamiriikide põgenikega Lääne-Euroopas.

Read more...

VANGLAPLANEET: Euroopa laeb bazuukat

E24
25. jaanuar 2011
Sõjalised terminid võttis oma TARP-päästeprogrammi kirjeldamiseks appi juba endine USA rahandusminister Henry Paulson. TARP alustas kui pankadelt halvaks läinud varade ostmise vahend, kuid moondus siis millekski hoopis muuks: nendesamade pankade rekapitaliseerimise mehhanismiks.

Sama totaalse muutumise peab läbi tegema ka Euroopa finantsstabiilsuse mehhanism EFSF, kui ta soovib eurotsooni võlakriisiga edukamalt võidelda.
Täna paiskab EFSF esmakordselt müüki omaenda võlakirjad, et Iiri päästepaketi tarvis kuni 5 miljardit eurot kokku koguda.
See on osa tema missioonist: tagada likviidsust riikidele, mis kapitaliturgudelt välja on tõrjutud.
Kuigi fond on justkui 440 miljardi euro suurune, on ta laenuvõimsus vaid 255 miljardit eurot, sest maksevõime seab omad piirangud.
Mehhanism saab hakkama Iirimaa, Kreeka ja tõenäoliselt ka Portugali rahastamisega – kui ka viimane peaks abi paluma.
Juba see paneks EFSFi proovile, sest väljaupitamised on ju ikkagi mitmeaastased paketid.
EFSFi fundamentaalsem probleem on aga, et kaliibrist ei piisa tegeliku eesmärgi saavutamiseks: säästa euroala senisest palju suurema likviidsuskrahhi eest.
Hispaania peab leidma 2013. aasta lõpuks 467 miljardit eurot, Belgia 192 miljardit ja Itaalia 818 miljardit, näitavad Citigroupi andmed.
Pankadest rääkimata.
Euroopa Liit seisab silmitsi finantsilise «kaksikprobleemiga»: mõnede liikmesriikide kohal kõrguvad likviidsus- ja ilmselt ka makseraskused, lisaks on paljud bloki pangad murettekitavalt alafinantseeritud (Hispaania hoiupankadel võib näiteks vajaka olla kuni 90 miljardit eurot).
Praegusel kujul on EFSF nende probleemide ees jõuetu. Tõsta tuleks laenuvõimsust, tõhustamist vajaks kriiside lahendamise mandaat.
TARP oli (suhteliselt) edukas tänu sellele, et muutus paindlikuks kriisi vastu võitlemise relvaks.
Euroopa bazuukaga on praegu see häda, et ta on esiteks liiga väike ja teiseks on tõsine oht, et laskude korral kõlavad tühipaljad paugud.

Copyright
The Financial Times Limited 2010.
Allikas

Autor: Peeter Proos
_________________
Võlakirjadega on veel see häda, et need ei lähe kaubaks ja Euroopa Pank peab need ise kokku ostma!
M.I.

Read more...

NSBLOGI: Kloogal lojaalsust kinnitamas

Posted in Määratlemata on 27. jaan 2011 by Maximus Germanus Meridius
Selgrootu välispoliitika viljeleja Paet käis täna Kloogal väidetavate holokausti ohvrite mälestustseremoonial taaskord vana kulunud juttu lugemas.
Tänapäeva Eestis peame holokausti ajaloo mitmekülgset uurimist üheks oluliseks eeltingimuseks, et mõista paremini antisemitismi, rassismi ja sallimatuse kõikide vormide leviku vastu võitlemise tähtsust. Alates 2007. aastast osaleb Eesti liikmesriigina aktiivselt holokausti õpetamise, mälestamise ja uurimise rahvusvahelise rakkerühma töös, ütles Paet.
See näitab hästi, kuidas võetakse omaks suuresti tõestamata õpetus ilma ise selle versiooni õigsusesse süvenemata ja surutakse see ajupesu koolidesse.
Olles ise tutvunud mitmete nn tõendusmaterjalidega, mida holocausti tõestuseks tuuakse, nagu nt Wannsee konverentsi puudutav, siis pole kuskil reaalseid tõendeid juutide hävitamise otsuse kohta aga ometi meile väidetakse, et on.

Read more...

neljapäev, 27. jaanuar 2011

Põlluaas: Toompeal ei pea ükski jõud Tartu rahu au sees

SI-34

Tartu Rahu Põlistamise Seltsi esimees Henn Põlluaas andis teada, et tervitab IRL-i rahvuslaste ühenduse avaldust http://si.kongress.ee/irli-rahvuslased-viitest-tartu-rahuleppele-ei-tohi-loobuda-2.html , kuid kahjuks peab tõdema, et see on tüüpiline näide IRL-i sisevastuoledest ja sellest, kuidas saba ei tea, mida pea teeb.

Tekst: Henn Põlluaas


Tartu Rahu Põlistamise Selts, mida mul on au juhatada, on võtnud ühendust mitmete Riigikogu Setomaa toetusgrupi liikmetega ja ka IRL.i juhtfiguuridega. Edastasime neile Eesti-Vene piirilepingu (millelt Venemaa on oma allkirja tagasi võtnud) denonsseerimise  ja loovutuslikele piiriläbirääkimistele moratooriumi seadmise eelnõu, lootes, et see Riigikogule menetlemiseks edastataks. Vastupidiselt IRL-is kõrvale tõrjutud rahvuslastest, kes Tartu Rahu au sees peavad, ei leidnud IRL-i juhtfiguurid, et Eesti peaks Tartu rahuga määratud piiride ja seeläbi okupeeritud aladele jäänud kodanike eest seisma või mingeidki meetmeid ette võtma. TRPS koostatud eelnõud keelduti käsitlemast. Kinnitati, et Toompeal ei ole esindatud mitte ühtegi poliitilist jõudu, kes asjaga tegelemisest huvitatud oleks.

Samasugune kahepalgelisus ja lõhestatus valitseb ka Eestile hukatusliku viisavabaduse küsimuses, mida IRL erakonnana toetab, kuid IRL-i rahvuslaste ühendus oma avalduses taunib.

Tekib küsimus, kas IRL on ikka see õige erakond, kuhu rahvuslaste ühendus kuulub. Ehk oleks neil juba ammu aeg lahkuda ResPublika poolt kaaperdatud libarahvuslikust IRL-ist, selle asemel, et nimekirja esinumbritele hääli koguda. Või kuulubki IRL-i valimis taktikasse hämamine ja erinevatele sihtgruppidele erineva jutu ajamine? Nagu keskerakonnal, kellele eestlastele ja venelastele suunatud valimisloosungid sootuks erinevad on.

Igatahes ma ei leia, et oleks võimalik usaldada erakonda, kes käitub kui mitmepealine lohe, kellel iga pea erinevat ja teineteisele risti vastukäivat juttu räägib. Tegudest, mis IRL-i Reformierakonna ja Keskerakonnaga äravahetamiseni sarnaseks teevad, ma ei räägigi.

Kutsun kõiki valima ühinenud üksikandidaatide nimekirjas olevate üksikandidaatide poolt:  http://www.yksikkandidaadid.ee/ Oleme lubanud tegutseda sissesaamise korral ühtse jõuna ja meie kavadesse kuulub kindlalt nii Tartu Rahu piiride kaitsmine kui viisavabaduse ärahoidmine.

Allikas: Henn Põlluaas
Kontakt: hennpolluaas@gmail.com

Read more...

kolmapäev, 26. jaanuar 2011

ÜKSIKKANDIDAADI NR.889 VEIKO RÄMMEL´I VALIMISPROGRAMM JA ENESETUTVUSTUS
Minu valmisprogramm Riigikogu valimisteks 06. märtsil 2011
Veiko Rämmel, kandidaat nr. 889 ringkonnas nr. 10, Tartu linnas

+ Riigikogus näen oma võimalikku osalusvaldkonda just haridusega, lastega ja eeskätt kõrgharidusega seotud probleemide lahendamises.

+ Esmane ülesanne ehk minu valimisprogrammi nurgakivi on vajadus anda võim tagasi sellele, kellele see kuulub Põhiseaduse järgi – Eesti rahvale. Täna on avalik võim erakondade kartelli ja partokraatia poolt oma kontrollli alla võetud. Seepärast vajab valimis- ja valitsemissüsteem radikaalset muutust.

+ Meil tuleb endale teadvustada, kas tahame olla iseseisev rahvusriik või mingi teise riigi iseotsustamisõiguseta osariik (Euroopa Liit) ja vastavalt sellele ka toimida. Otsuse saab teha vaid tänane kodanikkond referendumil.

MAJANDUS JA RAHANDUS
+ Eelisarendada tuleb kodumaist väikeettevõtlust ja tootmist, eeskätt talutootmist. Selleks seisan hea vastavate seaduste kehtestamise eest. Näiteks põlistalude pankrotikaitse seaduse kehtestamise eest. Väikeettevõtluse ja talude toetamisel on heaks hoovaks maksundus. Kohalikel ettevõtetel, eriti maapiirkondades peab olema maksusoodustus võrreldes hargmaiste ja välismaiste kompaniidega. Ma ei soosi tänast liberaalset majandusmudelit, mis tegelikult suretab kodumaist tööstust, pangandust ja majandust tervikuna.
+ Tuleb taastada kodumaine rahandus, näiteks anda riigieelarve teenindamine hoiu- ja laenuühistutele. Torontos tegutsev Eesti Ühispank on ühistupanganduse heaks näiteks. Täna teenivad Eesti pangad, mis kuuluvad välisfirmadele kasumit vaid oma emamaale ja kasum viiakse Eestist välja. Iseseisev rahandus on riigi iseseisvuse nurgakivi.
+ Valitsemiskulud vajavad veelgi kärpimist. Nii riigikogu kui ka ametnike tasud on ülikõrged ja ei vasta tööpanusele. Majanduskriisis vähendab mõistlik peremees kulusid, mitte ei tõsta makse, nagu täna toimub.
+ Seisan hea, lihtsa ja stabiilse maksusüsteemi eest, ütlen kindla ei astmelisele tulumaksule ja maksude arutule tõstmisele, sest sellest riiki raha juurde ei sünni.

SOTSIAALKAITSE JA TERVISHOID
+ Võitlen inimväärse sotsiaal- ja tervishoiusüsteemi eest. Tänane olukord, kus pension ei võimalda inimesele elamisväärset elu on absurdne. Tänane pensionär on terve elu ju töötanud ja riigile makse maksnud.
+ Tänane haigekassa süsteem vajab reformi. Ei saa pidada normaalseks, kui haigekassale raha maksnud inimesed peavad tohtri juurde minnes visiiditasu maksma või kallimad protseduurid ise kinni maksma. Samuti tuleb likvideerida olukord, kus paljude eriarstide teenused on samuti lisatasu alla viidud.

PÕHI- ja GÜMNAASIUMIHARIDUS
+ Põhi- ja gümnaasiumiharidus peab olema kättesaadav kõigile ja võimalikult lähedal oma kodukohale. Seisan hea, pidurdamaks arutuid haridusreforme ja maakoolide likvideerimist, sest selline tegevus viib äärepiirkondade elu väljasuretamisele.
+ Meil on vaja kehtestada eetikaõpetus kohustusliku ainena, kuna seda ilma usundiõpetuseta ei saa teha, siis ka usunditeõpetus (mitte ajada segi konfessionaalse usuõpetuse või ajupesuga).

KÕIGILE KÄTTESAADAV KÕRGHARIDUS
+ Kõrgharidus peab olema kättesaadav kõigile võimekamatele, sõltumata noore või tema vanemate rahakotist. Selleks tuleb sisse viia õppemaksu ja ka elamiskulude kompenseerimine edukatele õppuritele.
+ Annan aru, et täiesti tasuta kõrgharidus on utoopia, sest maksumaksjad peavad selle kinni maksma. Samuti võib tasuta hariduse jagamisega kaasneda kuritarvitused ja lohakus. Tuleb vaid teha mõned lihtsad sammud noorele taskukohase hariduse andmiseks Eestis:
+ taastada sisseastumiseksamid kõrgkoolidesse, et selekteerida välja võimekamad;
+ kehtestada õppetoetused (stipendiumid) suuruses ja määras, mis võimaldavad äraelamist ja õppimist ega loo vajadust kõrvalt töötamise järgi;
+ toetused peavad sõltuma õppeedukusest (tublidusest);
+ tuleb vaadata üle õppelaenude süsteem ja hoolitseda selle eest, et neid kasutataks sihtotstarbeliselt;
+ taastada õppelaenude kustutamine neile, kellele riik seda lubas, kuid hiljem seda lubadust murdis;
+ õppemaks peab olema kõigis koolides võrdne, sõltumata erialast ja omandivormist, kusjuures puudujääv osa tuleb koolidele kompenseerida riigieelarvest;
+ tudengi omavastutuse tagamiseks peaks jääma minimaalne õppemaks, vastasel juhul muutuvad meie kõrgkoolid lapsepõlve pikendajateks ja rumalate taimelavaks.

RAHVUSKÜSIMUSED JA IIVE
+ Toetan kõigi Vabariigi kodanike kohtlemist võrdsel alusel, eeldusel et nad on ka meie riigi patrioodid ja austavad seaduseid.
+ Toetan ka kõigi rahvusvähemuste kultuuriautonoomiat.
+ Lastetoetused tuleb viia normaalsele alusele. Tänane olukord, kus peale nimetatud vanemapalga lõppu makstakse vanematele üksnes sandikopikaid ei ole normaalne. Lapsetoetus peab olema vähemalt sama suur kui Soomes.
+ Emapalk peab olema kõigile võrdses suuruses, mitte sõltuma varasema palga keskmisest, sest see loob võimalused kuritarvitusteks ja soodustab ebavõrdsust. Samas peab emapalk olema piisavalt suur, see peaks olema seotud Riigikogu ja Valitsuse liikmete palgaga.


RIIGIKAITSE
+ Eelisarendada on vaja Kaitseliitu ja tõsta rahva kaitsetahet.
+ Toetan tänast riigikaitse mudelit ning ei näe perspektiivi palgaarmeel.

LINK KANDIDAADI ENESETUTVUSTUSELE
Allikas: http://usk-lootus-armastus.blogspot.com/ 

Read more...

Nigel Farage pidas europarlamendis kõne eurost


postitas mauri бир-сом osak. 10:08 26. jaanuar, 2011
euro Tundmatu Sõdur kirjutab: "Suurbritannia iseseisvuspartei (UKIP) president Nigel Farage pidas europarlamendis kõne olukorrast Euroopa majanduses. Ta küsis, mis on kõige esimene sõna , mis peab tulema meelde seoses euro valuutaga ja vastas, et see ei ole mitte "läbikukkumine", mis võiks vabalt olla. See sõna on "stabiilsus". Riikidele räägiti enne euroga liitumist ja euro loomisel, et see annab Euroopale suurema stabiilsuse. Selle asemel on euroraha toonud Euroopa majandusse kaose ja ebamäärasuse. Samas kasutavad poliitilised liidrid nagu Barroso ja Van Rompuy endiselt nüri järjekindlusega sõna "stabiilsus" kui räägivad eurost. Samas on Farage sõnul ju kõigile teada, et näiteks hiljutine Portugali võlakirjade müük ei läinud hästi - Euroopa Keskpank ostis need võlakirjad suures osas ise ära ehk sisuliselt ostis iseenda võlakirju. Enamik Euroopa tavakodanikke ei toeta enam Farage sõnul eurot ja Hispaania krahh pole veel õieti alanudki. Kui Euroopa Keskpank oma senist poliitikat jätkab peavad Põhja-Euroopa riigid igavesti hakkama kinni maksma Lõuna-Euroopa riikide võlgasid. Lõpetuseks teatas ta, et loodab ja palvetab, et turud suudavad sellele keskpanga poliitikale otsa peale teha."
Allikas: http://minut.ee/

Read more...

ISEKIRI: Külm sõda gruusia moodi

See blogi
Lingitud siit
See blogi
 
 
 
 
Lingitud siit
 
 
 

teisipäev, 25. jaanuar 2011


Pärast aastatagust avangut tegi Tbilisi venekeelne TV 25. I 2010 uue, pisut teisenenud kontseptsiooniga ja nimega katse: Pervyj Informacionnyj Kanal (vk lüh ПИК) ehk Kaukasuse Esimene Infokanal, mida varem nimetati Pervyj Kavkazkij (lüh 1K-TV, edaspidi PIK)

Selle auditoorium võib kujuneda loodetust väiksemaks, kuna Moskva on suutnud satelliidioperaatoreid mõjutada. Eelmine katse ebaõnnestus, kui ilmnes, et Euroopa ja Aasia piiril parima nähtavusega geostatsionaarsete sidesatelliitide asupaiga 36° on oma kontrolli alla võtnud Venemaa valitsusvõimud. Nad tõkestasid Gruusia avalik-õigusliku TV kosmilise levi. Tbilisi kanalit teenindama pidanud Prantsusmaa telesatelliidifirma Eutelsat sattus äärmiselt tugeva surve alla ja lasi PIK saateid üle kanda vaid paar nädalat, 15.-28. I 2010. Sestap olid PIK rahvusvahelised saated vahepeal jälgitavad vaid veebis. Ent nagu allpool näha, mingit vilja kandsid needki.

Nüüd naasevad PIK saated jälle eetrisse, seekord Ida-Euroopa saatekiirtega satelliidi Hot Bird kaudu, mis töötab geopositsioonil 13°ip (transponder 65, sagedus 12,015MHz, lineaarne horisontaalpolarisatsioon, 27500, FEC 3/4)

Saated on kavas 6 õhtutunnil, kl 18-24 Moskva aja järgi (15:00-21:00 UTC) ja peaks telekanali teatel olema kindlalt näha Kaukaasias, Venemaa Euroopa-osas, Ukrainas ja Valgevenemaal, samuti Türgis ja Iraanis.

Järgvev osa postisusest on kirjutatud üle aasta tagasi ja täiendatud 25. I 2010:

Aasta eest (4. I 2010) saateid alustanud kanal pidi olema georgialik vastus Moskva Pervyj kanalile, mis niihästi Venemaal kui üle ilma levitab oma ööpäevaringseid kavu, mh Baltimail hästi tuntud PBK kaudu. Tbilisist vene jmt keeles satelliidi, veebi ja kaabellevi vahendusel saateid edastav telekanal sai Gruusia riigieelarvest hakatuseks 3 miljoni lari (50mln kr) suuruse rahasüsti. Lõviosa saateid ja uudiseid, mis jõuavad eetrisse 4 korda päevas, käsitleb Gruusia siseasju.
Alla Dudajeva ja PIK "Kaukasuse portree" saatepäis Johhar Dudajevi lesk Alla lülitus koostöösse Gruusia (Georgia) avalik-õigusliku TV kanaliga Pervyj kavkazskij — TV 5. I 2010. Saate idee kohaselt valmis iga telesaate käigus ka üks maal. Hiljuti avas Dudajeva neist terve näituse (vt PIK 24. I 2010 uudise videot)

Vene ärileht Kommersant" teatas telekanali asutamise eelõhtul, et Dudajeva on Tbilisi rahusaadiku töö nimel läinud Gruusia kodakondsusse. Alla Dudajeva kinnitab intervjuus ajakirjanik Olga Allenovale, et tema autorisaade «Kaukaasia portree» on poliitikavaba ja taotleb rahvaste sõprust ja kõige olulisemiad inimõigusi nagu õigus elule...
... вдова первого президента Ичкерии Алла Дудаева заявила "Ъ", что цели у нового TV «Первый Информационный Кавказский» исключительно мирные и что она согласилась на участие в проекте, потому что в его формате может "принести наибольшую пользу". Для этого госпожа Дудаева даже попросила грузинское гражданство. "В Грузии мало знают о том, что было в Чечне в начале 90-х, у них нет нашего опыта, — считает Алла Дудаева. — Но ситуация повторяется, российская власть применяет самые разные методы, чтобы отобрать у народа его свободу, его демократический выбор. При этом человеческие жизни вообще не берутся в расчет. Я не хочу политики, я хочу защитить право людей на жизнь. Если мы в телеэфире начнем такую дискуссию, думаю, мы сможем объединить наши народы, разделенные войной и политикой."

Грузия открывает "Первый кавказский" («Коммерсантъ» от 9. XI 2009)
И так, в Грузии появился русскоязычный телеканал Первый Информационный Кавказский (ПИК).

Cм далее:

http://pik.tv/ru
http://pik.tv/ru/news
http://pik.tv/ru/live
Allikas:http://isekiri.blogspot.com/

Read more...

NSBLOGI - Ole valmis: poliitpolitsei alustab internetis sinu jälgimist

Posted in nsblogi@politician.com, TEATEID TEGELIKKUSEST on 25. jaan 2011 by Maximus Germanus Meridius
Kui kevadel 2009 jõustus uus sideseadus, mis kohustab internetipakkujaid salvestama aastaks oma klientide tegevust veebis(salasõnad, külastatud veebilehed jne), mainisin, et see ei jää viimaseks, sest juba tollal sai aimu seaduse tegelikest tagamõtetest.Tollal  selgitati asja väidetavat vajalikkust uurimisorganite töö lihtsamaks tegemisega, kuna sideettevõtete logifailide olemasolu korral on tõendusmaterjali kergem koguda. Viimast väitis Justiitsministeeriumi esindaja D.Kõmmus. Tollal arvati asja põhihuviline olevat KAPO, kes pole saladust teinud, et veebi kaudu ka jälitustegevust korraldatakse.
Nüüd tuli aga Politsei- ja piirivalveamet välja teatega, et kavatseb tänavu tööle panna internetipolitsei üksuse, mis hakkab väidetavalt virtuaalmaailmas korda looma.
“Erinevates portaalides hakkab see järelevalvet tegema, ühelt poolt kedagi korrale kutsuma, kes midagi halvasti teinud,ütles R.Küüt. Eesti eeskujuks on Soome politsei kogemus, ütles PPA pressiesindaja.
See Soome lause ütles enam kui küll, sest Soomes on sellest veebipolitseist kujunenud sisuliselt süsteemi kontrollvahend, mis “ebasobivaid” karistab ehk teisisõnu on tegu selge veebikontrolli rakendamisega, mis ülesehituselt ei erine kuigi palju näiteks Hiinas olevast tsensuuri rakendamisviisist.
¤
Ilmselt  kujuneb loodavast veebipolitseist samuti poliitvõimu tööriist, mis “ebasobivate” inimeste andmeid koguma hakkab ja võimalusel neid karistama asub.  Neid näiteid EL riikide(sh Soome) näitel on hulgaliselt ja olen neid siingi blogis toonud.
¤
Tõenäoliselt, et asja summutada tuldi PPA poolt inimeste lõa otsa võtmiseks välja looga väidetavalt internetis kasvanud laste ahistamisest, mis vajavat sekkumist. Ometi on veebipolitsei alustamisega tegeletud ammu. 2008. aastal oli justiitsminister R.Langil hambus kommentaariumid, mis “väärat” infot levitavad ja rangema kontrolli alla tuleks võtta.
 Kommentaariumid polnud enam siis ega pole ka praegu veebisaitide kehtestatud karmimate kommenteerimisreeglite tõttu sellised peldikuseinad nagu ca 7 aastat tagasi, küll aga levitavad üha rohkem poliitkorrektseid dogmasid ümberlükkavat materjali koos kontrollitavate faktidega ning olen kindel, et just see saab veebipolitsei peamiseks sihtmärgiks.
_____________________
Selge see, et rahvas tuleb suukorvistada. Ilma demokraatia allasurumiseta ei saa Uue Maailmakorra ehitajad EL-ust enda eesmärke ellu viia. Toon vaid ühe näite ja see on rahvusriikide hävitamine, Euroopa rahvad tuleb segada üheks moraalituteks rahvustundeta inimeste halliks massiks, keda on siis kergem valitseda.
M.I.

Read more...

teisipäev, 25. jaanuar 2011

Kes kahtleb maailmavalitsemise läbipaistvuses, peab olema hull

Poliitilise korrektsuse lipulaeva ja globaalse rahaeliidi häälekandjana tuntud The Economist on avaldanud artikli, mis on oma vastuolulisuses ja manipulatiivsuses nii naeruväärne, et mõtlesin selle ära märkida. Artiklis, mis kannab pealkirja “A Special Report on Global Leaders”, on ühelt poolt nenditud, et nn eliit peab regulaatselt salajasi kohtumisi:
“The cosmopolitan elite—international financiers, bureaucrats, charity bosses and thinkers—constantly meet and talk. They flock to elite gatherings such as the World Economic Forum at Davos, the Trilateral Commission and the Boao meeting in China. They form clubs.” Jne.
Teiselt poolt antakse aga kohe artikli alguses mõista, et need, kes kipuvad arvama, et neis varjatud ja ühemõtteliselt ebademokraatlikes struktuurides võidakse äkki langetada võimuotsuseid, on sisuliselt nõdrameelsed.
Ehk teisisõnu: tahta näha kõrgete võimukandjate vahel avatud ja avalikku arutelu on lihtsalt hullumeelsuse ilming. Sa kas lepid selliste ebademokraatlike asjaajamise struktuuridega või oled poolearuline “vandenõuteoreetik”, keda ei pea avalikus arutelus üldse tõsiselt võtma. Just see näib olevat artikli baassõnum. Selliseid PR materjale, millega klikk iseennast õigustab, on alati lõbus lugeda — eriti, kui nende manipulatiivne otstarve on sedavõrd ilmne.
Kes asjast muidu aru ei saa, siis seda peaks ju ometi mõistma, et midagi on kahtlast, kui The Economist, mis nädalast nädalasse väidab end võitlevat demokraatlike väärtuste eest, ei näe ühtäkki maailma suurte võimukandjate sagedastes, tihti salajastes ja alati avalikkusele suletud kohtumistes mitte midagi sellist, mis võiks vähimalgi määral kahtlusi pälvida. Aga teisest küljest, mine tea … vahest oleks selles millegi kahtlase nägemine hoopis märk hullumeelsusest …
Eriti vahva koht artiklis on see, kus selgitatakse, et Bilderbergi kohtumisele kutsutakse ka ajakirjanikke — nt The Economisti peatoimetaja. See on mitte vähem naeruväärne kui väita, et Keskerakonna juhatuse koosolekud ei ole pressile suletud, sest mõni kord kutsutakse sinna ka Kesknädala peatoimetaja (kellel küll ei lubata nähtust-kuuldust, eeldusel et ta tegelikult üldse midagi näeb-kuuleb, sõnagi kirjutada — et mõttevahetus ei oleks “kammitsetud”).
Allikas: http://vooglaid.wordpress.com/

Read more...

USA pühkis Afganistanis asula maakaardilt

sõda Tundmatu Sõdur kirjutab: "Daily Mail kirjutab, et USA väed on Afganistanis maatasa pommitanud Tarok Kolache asula selliselt, et linna ei ole enam maakaardil. Asula teati olevat Talebani kontrolli all kui korraldati sellele õhurünnak. Ajaleht avaldab ka aerofotod asulast enne ja pärast pommitamist. Esimesel fotol on näha palju kõrvuti olevaid majasid, kuid teisel pildil ei ole enam ühtegi püstiseisvat hoonet, isegi varemeid on keeruline leida, pigem on sellel kohal kus enne oli asula - nüüd põld. Linnakese maatasa tegemiseks olevat kulunud 25 tonni pomme. Peale maatasa tegemist koalitsiooniväed ei läinud ala üle vaatama kuna kõigile oli selge et sellises pommitamises ei saa olla ellujääjaid - midagi ei ole vaadata. Operatsiooni tulemuseks pandi kirja , et tsiviilisikuid operatsiooni käigus surma ei saanud. Mitmed asjatundjad väidavad, et selline linnade maakaardilt kaotamine ei mõju ameeriklaste ja afgaani tavakodanikele omavahelistele suhetele hästi."

Read more...

NSBLOGI: Shalom, Kaja!

Posted in nsblogi@politician.com, TEATEID TEGELIKKUSEST on 24. jaan 2011 by Maximus Germanus Meridius
Kaja Kallas võitleb vaba konkurentsi eest,” kirjutas süsteemimeelne veebikeskkond Delfi 21. novemberil 2010 ilmunud artiklis, kui teemaks oli energeetika.Majandusminister tõenäoliselt oleks mulle kõige ahvatlevam,” võis lugeda 23. jaanuaril. Kes on aga enda sõnul vaba konkurentsi eest seisja ja elektrihinna alanemisest, mille reaalse paikapidavuse võimalikkuse  akadeemikud ühehäälselt ümberlükkavad, pajatanud K.Kallas?
Nn vaba konkurentsi propageeriv K.Kallas on olnud aktiivne elektrituru avamise pooldaja, mis avanedes tõotab elektrihinna tõsta Soome tasemele ja soovib tema enda kinnitusel mängida suurt rolli riigi majandusasju puudutava seadustiku edasisel kujunemisel.
See, et ma olen taastuvenergia ettevõtjaid esindanud, see on fakt. Ja need sidemed on olemas. See on skeem: teeme mingi seaduse, kutsume investorid. Investorid hakkavad aga reaalselt teenima,” ütles K.Kallas Õhtulehele olles samaaegselt seotud ettevõtetega nagu: Leiger Konsultatsioonid OÜ (11455531), juhatuse liige, OÜ Pakri Tuulepark (10786409), nõukogu liige, OÜ Viru-Nigula Tuulepark(11083689), nõukogu liige jne, jne.
Majandus pole ainukene valdkond, kus K.Kallas panuseid teha tahab.”Vihkamine on minu hinnangul meie ühiskonnas suur probleem. Vihatakse rikkaid, Ansipit, teistsuguseid,” kirjutab Siim Kallase tütar Kaja Kallas oma blogis.”Tänapäeva internetiseeritud ajastul on probleem muutunud aktuaalsemaks, sest kõigist õhku visatud kahtlustest jääb märk maha.”
Millegipärast ei meenunud Kallasele, et poliitkorrektsete dogmade võimalik seadustesse surumine pole kooskõlas demokraatliku riigi põhimõtetega ja, mis puudutab majandusministriks saamist, siis selleks peaks olema ikka isik, kes teeb seda EV ja tema elanikkonna huvides, mitte ei seo end väljavalitute eliidiga.
Varem on perekond Kallas sattunud huviorbiiti seoses Siim Kallase 10 miljoni dollari afääriga(raamat), väidetavalt suurriikide huvide kaitse jpm asjaolude tõttu.
Kasutatud allikad: advokatuur.ee, Delfi, Õhtuleht, PM ja NSB.

Read more...

esmaspäev, 24. jaanuar 2011

MATTI ILVES: ÜLESKUTSE!

See üleskutse on koostatud Riigikogu (õigemini - provintsi volikogu) valimisteks, et astuda vastu kartelliparteide ja nende reeturitest juhtpoliitikute valitsemisele Eestis. Parlamendis esindatud erakonnad on läinud EL-u peremeeste korraldusi täites Eesti Vabariigi lammutamise ja eesti rahva väljasuretamise teele. Kelle käske nad siis usinalt täidavad? Vaata videost lühiülevaadet:
http://rahvuslane.blogspot.com/2011/01/video-paljastab-eesti-euroopa-ja-usa.html
Reeturpoliitikute "võitlus" meie rahva heaolu ja kestmise eest läbi aegade on vaid silmakirjalik, näiline. Milline on aga tegelik olukord? Vaata siit:
http://rahvuslane.blogspot.com/2011/01/matti-ilves-eestlased-on-vahemusravus.html
http://rahvuslane.blogspot.com/2011/01/matti-ilves-arge-tarvitage.html
Mida rahvuslikult mõtlevad inimesed aga teha saaksid? Valimistel saame näidata enda meelsust ja vastuhakku eelkõige sellega, et hääletame rahvuslikult meelestatud üksikkandidaatide poolt:
1.  Mart Helme                                       valimisringkond nr.1    Tallinn
2.  Martin Helme                                                               nr.2    Tallinn
3.  Anne Eenpalu                                                              nr.2    Tallinn
4.  Henn Põlluaas                                                             nr.3    Tallinn
5.  Eugen Veges                                                                nr.5    Hiiu-, Lääne-, Saaremaa
9.  Ingvar Tšižikov                                                              nr.9    Jõgeva- ja Tartu maakond
10.Veiko Rämmel                                                             nr.10  Tartu linn
11.Sten-Hans Vihmar                                                       nr.10  Tartu linn
Need kandidaadid on kindlalt lubanud, et ei lähe koostööle ühegi kartelliparteiga ja neid võib ka usaldada. Rahvuslasi juba poliitkartell enda räpase rahaga ära ei osta!
Ebademokraatliku valimisseadusega on küll üksikkandidaatide saamine Riigikogusse tehtud äärmiselt raskeks kuid mitte võimatuks, kõik oleneb vaid meist! Parlamendis on meie valitud saadikud lubanud teha omavahel koostööd, levitada märksa intensiivsemalt (kasutades avanenud võimalusi) rahvuslaste sõnumit ja seista igati Eesti riigi ja rahva tõeliste huvide eest.
NB! Levita seda üleskutset enda sõprade-tuttavate seas ja internetikeskkonnas
P.S. Vaadake ka videot "Üksikkandidaadid 2011":
http://rahvuslane.blogspot.com/2011/02/uhinenud-uksikkandidaadid-2011.html

Read more...

BH RUZZLAND KIRJUTAB: Veebileht RuLeaks blokeeriti pärast Putini palee piltide avaldamist

                                 Vastus ajalehele "Moskovski Komsomolets Estonia"Venemaal blokeeriti kolmapäeval veebileht RuLeaks.net, kus avaldati fotod peaminister Vladimir Putini väidetavast miljardidollarilisest paleest, teatas Venemaa piraadipartei juht Pavel Rassudov.

Veebilehe külastajatel hakkas esinema tehnilisi probleeme leheküljele ligipääsemisel juba teisipäeval, kui sinna pandi üles fotod Itaalia stiilis Musta mere äärsest paleest, mis ajalehe Washington Post väitel kuulub Putinile, teatab RIA Novosti.

Venemaa piraadipartei teatas „Venemaa WikiLeaksi” loomisest 14. jaanuaril ja kutsus inimesi üles saatma sellele dokumente, mis on seotud korruptsiooni, kuritegude varjamise ja muu sotsiaalselt tundliku informatsiooniga.

Veebilehe asutajad ütlesid, et on võtnud tarvitusele ettevaatusabinõud RuLeaks.net-i turvalisuse tagamiseks. Selle serverid asuvad väljaspool Venemaad, domeen on registreeritud välisriigi kodaniku nimele ning kogu informatsioon, mis sinna üles pannakse, duplitseeritakse reaalajas erinevatesse suhtlusportaalidesse.

23. detsembril ilmunud Washington Posti artiklis tsiteeriti Sergei Kolesnikovi, kes väitis, et palee maksti enamasti kinni Venemaa ärimeeste annetatud ja Putini enda rahaga, mis on aga saadud korruptsiooni, altkäemaksuvõtmise ja varguse teel. Ärimees Kolesnikov töötas kuni 2009. aasta novembrini ühe ettevõtte heaks, mis väidetavalt investeeris raha Putini ülesandel.

Praegu tundub lehekülg taas avatud olevat, pilte Putini väidetavast paleest saab vaadata SIIT.

Allikas: Delfi.ee

Read more...

NSBLOGI: Spekulatsioon

Posted in Päevakaja on 23. jaan 2011 by Maximus Germanus Meridius
Saksamaal toimuval põllumajandus- ja toidumessil Grüne Woche öeldi välja, et eurooplased ei taju veel toidu nappuse probleemi, kuid ajaga võib see siiski ka meil probleemiks kujuneda. Millest selline ütlus? Euroopa, mis toodab piisavas koguses vilja, et ennast varustada ja, mis paiskab maailmaturule hiigelkoguse vilja ning olukorras, kus pakkumise nõudluse suhe on hea, tunneb toidupuudust?
Hoolimata suurest tootlikusest põllumajandussaaduste alal oleme näinud toiduhinna kiiret kasvu. Näiteks Eesti suudaks vajadusel toita oma tootlikuse potentsiaali arvestades ära nii oma elanikkonna kui ka eksportida eri saadusi välja, aga ometi ei löö see hindu alla.
«Ajaga võib see siiski ka meie probleemiks kerkida, sest kiire hinnatõusu korral muutub toit ka paljudele eurooplastele liiga kalliks,» märkis ta. «Lähikümnenditel oodatakse nõudluse kasvamist toiduainete järele kümnetes protsentides, kuid tänases olukorras seda tootmise suurendamisega nii suures ulatuses rahuldada kindlasti ei suudeta,»vahendas PM H.V.Seederi ütlust.
Selline olukord tuleneb sellest, et absoluutselt kõik ained, olgu see siis kurk, kütus, kõrvits, valuuta ja isegi muld on viidud spekulatsiooniturule ning sellest, et kohalikku toodangut saadetakse suurel hulgal välismaale oma metsad suuresti maha raiunud(erosiooni ja kõrbestumist soodustanud) parasiitliku juurdekasvuga ning igavesti oskamatu majandamisega eksootiliste inimhulkade toitmiseks ja raha nende ülevalpidamise hõlbustamiseks.
Spekulatsiooniturg toimib tihti reaalseid tarbimisnumbreid mittearvestades ja spekulantide suval ehk üksiku eliidi huvides. Vanasti nimetati seda börsijuutluseks – olukorda, kus trustide omanikering omakasu huvides kõigutab hindu.
Hindu saab aga stabiliseerida lihtsalt: toiduainete väljaveo piiramine, kui pole täidetud koduturu vajadused, keelata toiduainete spekulatsioon ehk lihtsamalt kirjutades tähendaks see toodangu maailmaturu kõikumistest eemaldamist. Seda tehti  mitmetes riikides 1930-datel aastatel ja hind oli suhteliselt stabiilne.

Read more...

laupäev, 22. jaanuar 2011

The Economist avaldas reportaaži Bilderbergi klubist


postitas mauri just-b-meeting osak. 12:21 22. jaanuar, 2011
maailm Tundmatu Sõdur kirjutab: "Maailma üks tuntumaid majandusajakirju The Economist avaldas erireportaazi nime all artikli sellest, kuidas maailma mitteametlikus õhkkonnas juhitakse. Ajakirjale rääkis Bilderbergi klubi tegemistest klubi praegune tegevjuht Etienne Davignon, kes on endine Euroopa Komisjoni asepresident. Ta rääkis, et Bilderbergi klubis kogunevad igal aastal maailma mõjukaimad inimesed, et rääkida sellest, mida keegi tegelikult asjadest arvab ning seetõttu välditakse ka ajakirjanikke. Davignon tunnistas, et Bilderbergi klubi mõttetalgutel pandi alus näiteks ideele eurost kui Euroopa ühisvaluutast. Iraagi ründamise asjus olevat Bilderbergi otsustajad olnud eriarvamusel - osa olevat 2003. aasta Iraagi ründamist toetanud, osa olevat vastu olnud. Eelmise aasta põhiteema olevat olnud euro kui valuuta säilimise küsimused. Lisaks Bilderbergile olevat ka teisi kohti, kus ülemaailmne eliit igal aastal koguneb, nagu maailma majandusfoorum Davosis, Trilateraalne Komisjon, Boao kogunemine Hiinas, Council on Foreign Relations. Davosis näiteks leppisid 1994. aastal Shimon Peres ja Yasser Arafat kokku Gaza ja Jericho alade küsimused. 2003. aastal kohtus Jack Straw, Briti välisminister mitteformaalselt Iraani presidendiga, kuigi Suurbritannial ja Iraanil ei olnud sel ajal diplomaatilisi suhteid. The Economict kirjutab, et nellised ülemaailmse eliidi kogunemised moodustavad maailma mitteformaalse võimu struktuuri. The world's water-coolers, Where the influential people meet and talk "
Allikas: http://minut.ee/

Read more...

NSBLOGI: Valgete põud

Posted in Määratlemata on 21. jaan 2011 by Maximus Germanus Meridius
Peale Thilo Sarrazini avalööki rahvastikus tegelikult toimuvate protsesside teemal on Saksamaal sõna võtnud murettekitava demograafilise olukorra üle ka teised.
Tänase seisuga on riigis sündimas naise kohta 1,34 last. See on kiirendamas märkimisväärselt rahvastiku vananemisprotsessi ja rahvaarvu kadumist. See omakorda tähendab pikemas perspektiivis nii majanduslikku kui ka sotsiaalpoliitilist katastroofi, sest väheneva rahvaarvu aga eelkõige väheneva (kvaliteetsete)inimeste arvu tingimustes pole võimalik üleval hoida senist tootlikus- ega ka elatustaset, rääkimata keeleruumi või kultuuriruumi säilimisest senisel kujul.
Suuresti on selle põhjuseks materiaalne ebakindlus, kuid ka feministlike sundõpetuste rakendamine koolidest alates. Üha rohkem saksa naisi koondub suurlinnadesse, keskendub materialistlikele väärtustele ning lükkab perekonda, kui see kõrgemas eas üldse teoks saab, edasi.
Kuna hoolimata immigrantidest pole asemele tulemas võimekate inimeste rühma ja integratsioon vaid süvendamas kvaliteetsete inimeste põuda, on küsimuseks juba muutumas sotsiaalsüsteemi jätkusuutlikuse võimalikkus.
Kui need trendid jätkuvad hakkab juba lähiaastail toimuma elatustaseme langus. Antud teemad olnud viimastel kuudel luubi all nii ZDF-i, Der Spiegeli, RTL-i aga isegi Bild-i veergudel.
Olukord on üha enam tõstatamas üles arutelusi antud teemadel ja ühena neist võttis sõna ka saksa sotsioloog Gunnar Heinsohn:
Feminism is Not Sustainable – It is The End of Europe

Read more...

reede, 21. jaanuar 2011

TMS: Riik peaks kaotama lähiaastateks käibemaksu peamistele toiduainetele

Ühinenud üksikkandidaadid
Tallinn, 20.01.2011

Riik peaks kaotama lähiaastateks käibemaksu peamistele toiduainetele

Ühinenud üksikkandidaadid tegid täna avalduse, milles teevad ettepaneku lähiaastateks kaotada peamistele toiduainetele käibemaks, et tasakaalustada kiiret toiduhindade tõusu.

“Selline soodustus peaks olema kindlasti piiritletud ajaliselt näiteks kolme aasta peale, mitte tähtajatu, aitamaks inimesi just lähiaastatel, mil Eesti majandus on veel masu tingimustes. Samuti peaks toiduainete nimistu olema piiratud,” selgitab Martin Helme. “Toiduained on meil juba praegu pea sama kallid kui näiteks Soomes, aga sissetulekute võrdlemisest pole mõtet rääkidagi. Kõige valusamini puudutab kallis toit aga kõige vaesemaid inimesi, sest isegi töötu peab ju sööma.”

“Euroopas on riike, kus peamistel toidukaupadel ei olegi üldse käibemaksu. Käibemaksu ajutise kaotamise puhul peaks iga toidukaup odavnema kohe 20 protsenti. See on arvestatav raha, inimesed vaadaku oma poetšekkidelt, kui palju nad sellega säästaks.”

“Maksusoodustusega kaasneva eelarveaugu peaks Eesti täitma edasiste kärbetega avalikus sektoris ning vajadusel leppima lähiaastatel pisut suurema eelarvedefitsiidiga. Olukorras, kus Eesti on Euroopas pea ainus riik, kes püsib laia varuga Maastrichti eelarvedefitsiidi piirides ei ole meil peale euroalaga liitumist vaja selle pärast väga muretseda,” selgitab Helme.
Allikas: http://www.syndikaat.ee/index.php

Read more...

NSBLOGI: Hollandis makstakse immigrantidele, et nad ei laamendaks

Posted in Millest tolerastia vaikib on 20. jaan 2011 by Maximus Germanus Meridius
.. ja püsiks illusioon paradiisilikust multikultist.
Hollandis maksab Gouda linn immigrantide jõukudele raha, et nood ei asuks kohalike pühade ajal laamendama, rüüstama, peksma vms tegema. Piirkonnas on suur immigrantide kogukond, mis kasvatanud kuritegevusastet kordades.
Tosinad Maroko päritolu noorukid röövisid Detsembris reisijaid. Nad “osteti ära,” et neid  pühadeperioodil rahulikuna hoida. “Me tahtsime ära hoida asjade edasise eskaleerimise,” ütles linnaametnik De Telegraafile.
Allikas: cofcc.org, De Telegraaf, 18. Jaanuar.

Read more...

VEIKO RÄMMEL: ÜKS VANA VIDEO MINUST, NEED ASJAD ON AEGUMATUD, MILLEST KÕNES JUTTU!

VEIKO RÄMMEL KANDIDEERIB RIIGIKOGU VALIMISTEL TARTU LINNAS ÜKSIKKANDIDAADINA
M.I.
Allikas:http://usk-lootus-armastus.blogspot.com/

Read more...

neljapäev, 20. jaanuar 2011

FINANCIAL TIMES KIRJUTAB:

  Peaminister Andrus Ansip ja Briti peaminister David Cameron.

Cameron kutsus Balti trio Põhjamaade sõpruskonda 

20.01.2011 10:51
Briti peaminister peab täna maha pretsedenditu Suurbritannia-Põhjamaade-Balti tippkohtumise, olles kutsunud kokku Euroopa kõige liberaalsemate, vabaturumeelsemate, rohelisemate ja karmimate (eelarvepoliitika kontekstis) riikide ladviku.

David Cameron on hoolikalt selgitanud, et üheksa riigi kohtumine kujutab endast õdusat sõpradevahelist koosviibimist, kus lisaks tehnoloogiale ja kasvule räägitakse ka näiteks ookeanienergiast ja perekonnakesksest poliitikast.
Teistele eurooplastele võib tippkohtumine aga jätta mulje Cameroni poolsest musklite näitamisest – katsest sepistada «Põhjaliigat» riikidest, mis sageli kalduvad euroskeptitsismi ja atlandimeelsusse ning igatsevad kammitseda Brüsseli volitusi ja Euroopa Liidu kulutusi.
Soome välisminister Alexander Stubb ütles, et tippkohtumine oli Briti peaministri poolt «kaval käik».
«Ta otsib ELis endale liitlasi. Ja väikesed liikmesriigid on alati meelitatud, kui keegi suurematest neile läheneb,» ütles Stubb.
Kui Briti valitsuselt küsiti, kas Cameron sepistab «Prantsuse-vastast allianssi», juhtis peaministri pressiesindaja tähelepanu sellele, et nad on teinud Pariisi ja Berliiniga koostööd, et ELi eelarveasjades korrale kutsuda.
Cameron korraldas Islandi, Norra, Rootsi, Taani, Soome, Leedu, Läti ja Eesti liidritele eile õhtul Downing Streetil piduliku õhtusöögi.
Põhjamaade suhted Brüsseliga on sageli kohmakad ja täbarad. Norra ja Island ei ole ELi liikmed. Taani ja Rootsi ei kuulu aga euroalasse ja nende liitumisest ei paista mingeid märke – pigem vastupidi.
Üks Brüsselis baseeruv analüütik ütles, et tippkohtumine näib olevat Cameroni jaoks viis ülejäänud Euroopaga suhtlemiseks, minnes mööda ELi institutsioonidest.
«See on siiras katse leida uus viis rahvusvaheliste kohtumiste korraldamiseks,» ütles üks plaanimises kaasalöönud isik. «See on mõeldud katalüsaatoriks, et jagada rikide vahel häid mõtteid ja kogemusi.»
Cameroni abilised tõid näiteks Norra poolt tehtud töö, toomaks rohkem naisi ettevõtete juhatustesse. Kuigi esialgu pole veel kindel, kas peaminister kavatseb norrakatelt eeskuju võtta ja juhatustele sookvoodid peale panna.
Cameron usub aga ilmselgelt, et kohtumine tugevdab ja kindlustab riikide vahelisi sidemeid.
«Miks Põhjamaad ja Baltimaad?» küsis Cameron ja vastas ise: «See on väga lihtne. Põhja-Euroopat seob teatud ühiste huvide allianss. Me tõmbame ligi ettevõtlust. Me tervitame innovatsiooni.

Me mõistame, milline on roheliste tehnoloogiate potentsiaal majanduskasvu saavutamiseks. Ajal, mil suur osa Euroopast vajab meeleheitlikult fundamentaalseid majanduslikke reforme, on meil mõistlik oma majanduste hüvanguks kokku tulla – kui töökohtade ja kasvu avangard.»
Stubb ütles, et kokkutulnud on ühed «ELi kõige anglosakslikumad riigid», mida ühendavad usk vabaturumajandusse, tugevad heaoluriigid ja sageli ka annus euroskeptitsismi.
«See ei ole iseenesest võimuliit, vaid pigem üks vahva sõpruskond, kes kokku tuleb,» ütles ta. «Mis meisse puutub, siis meie silmis on Suurbritannia tähtis riik nii ELi kui maailma kontekstis. On tähtis, et sul oleks suuri sõpru. Meile annab see palju.»

Copyright The Financial Times Limited 2010.
Allikas: http://www.postimees.ee/

Read more...

Venemaal meenutati, kuidas Lužkov nimetas Lätit Kambodžaks ja fašismi pesaks

                                  Vastus ajalehele "Moskovski Komsomolets Estonia"
Sochi BoikottMoskva endise linnapea Juri Lužkovi elamisloataotlus Lätis tekitas suurt vastukaja Venemaa meedias. Raadiojaama Ehho Moskvõ ajakirjanik Anton Orehh tuletas aga meelde, mida endine linnapea varem Läti kohta öelnud on.

„No kui palju aega on möödunud sellest, kui Lužkov nimetas Lätit Kambodžaks? Kui kleepis Lätile külge sildi fašistide pesa? Kui sõimas Lätit vene rahva ja vene keele mõnitamise eest?” küsis Orehh Läti Delfi vahendusel.

„Tundub, nagu oleks need süüdistuskõned kõlanud alles eile. Ja tundub, et Lužkovi sõbrad ajasid juba siis seal juured alla. Jah, ja Juri Mihhalõtš ostis fašismi pesas laohoone! Mida kavatseb ta selles laohoones hoidma hakata? Aga võibolla see Läti polegi nii halb?

Kes ostis hullumeelse mõrvari Pol Poti ajal vara Kambodžas? Ja 200 000 latti ta Läti panka ometi investeeris. Kas ta oleks andnud nii suurt rahasummat fašistlikule pangale?” küsis ajakirjanik.

Lisaks sellele märgib Orehh, et Lätis on terve „Lužkovi-tüüpi” poliitiline partei – Inimõiguste Eest Ühtses Lätis.

„Kui Juri Mihhalõtš juhiks seda parteid! Kujutage ette, et Lužkov räägiks läti keeles! Sama tuliselt, sama intonatsiooniga, aga meile täiesti arusaamatus keeles, sealjuures oma alatises sonis ja iga kõne lõpuks hüüaks kõige krooniks „Hurraa!”. Ja siis saaks Riia linnapeaks või kas või Nils Ušakovsi asetäitjaks.

Veidi aja pärast oleksime me kuulnud, et tuleb välja, et meil Venemaal on tõeline Kambodža ja Pol Pot valitseb meid juba 11 aastat. Ja kodanlik Läti poleks muide meid, Lužkove kunagi välja andnud, ükskõik, millistes kuritegudes teda siin ka ei süüdistata. Lõppude lõpuks looks Juri Mihhalõtš Jūrmala laohoones eksiilvalitsuse ja 200 000 latiga alustataks uut Vene revolutsiooni,” kirjutab Orehh.

Allikas: Delfi.ee

Read more...


Eesti Vabadussõjalaste Liit


TIIBET VABAKS!

  © Blogger template Ramadhan Al-Mubarak

Back to TOP