RAHVUSLANE

Rahvuslane

neljapäev, 30. mai 2013

Avalik kiri ERRi juhtkonnale seonduvalt kampaania "Kaitskem üheskoos perekonda!" mahavaikimisega

SAPTK - 29.05.2013

Alljärgnev on Sihtasutuse Perekonna ja Traditsiooni Kaitseks avalik kiri Eesti Rahvusringhäälingu juhtkonnale, millega palutakse selgitust, miks vaikis ERR Eesti läbi aegade ühe suurema allkirjakogumise kampaania "Kaitskem üheskoos perekonda!" täielikult maha, nagu seda poleks toimunudki.

Austatud Eesti Rahvusringhäälingu juhtkonna liikmed!


Kirjutan teile, et avaldada pettumust ja tõsist muret seoses ERRi otsusega jätta süstemaatiliselt ja ilmse sihiteadlikkusega kajastamata Sihtasutuse Perekonna ja Traditsiooni Kaitseks (SAPTK) korraldatud kampaaniaga „Kaitskem üheskoos perekonda“ seonduvad asjaolud.

ERRi juhtorganite liikmetena olete eeldatavasti ühiskonnas toimuvaga kursis. Seega olete kindlasti teadlikud Eesti ajaloo ühest suuremast allkirjade kogumise kampaaniast, mille raames kogus SAPTK Justiitsministeeriumi poolt kavandatava sooneutraalse kooseluseaduse vastu 38 046 allkirja, mis anti 14. mail 2013 kell 13.00 SAPTKi esindajate poolt ka Riigikogu esimehele pr Ene Ergmale üle.

Fakt, et ligi 40 tuhat inimest väljendavad resoluutset vastuseisu kavandatavale kooselusseadusele ja seeläbi perekonna institutsiooni fundamentaalsele õiguslikule ümberdefineerimisele, asetab kampaania ühemõtteliselt Eesti läbi aegade suurimate rahvaalgatuste hulka.

SAPTKi poolt läbi viidud initsiatiivi objektiivne ühiskondlik kaal muutub ilmseks niipea, kui kõrvutada seda viimase aja ühe laiaulatuslikuma kodanikuaktsiooniga “Harta 12”, millega on praeguseks hetkeks liitunud 18 184 inimest.

Teatavasti kajastas ERR Harta 12-ga seonduvaid uudiseid jooksvalt, sündmuse ühiskondlikule kaalukusele kohaselt – massiliselt allkirju kogunud algatus sattus kiiresti ERRi televisiooni ja raadiokanalite uudistesaadete põhifookusesse, püsides intensiivse tähelepanu fookuses pikema aja vältel.

Antud asjaolu muudab piinlikult läbinähtavaks infosulu, millega Rahvusringhääling otsustas kampaania „Kaitskem üheskoos perekonda“ saatnud edu oma kanalitel täielikult kajastamata jätta.

Kui mitte arvestada väikese uudisnupu üllitamist ERRi ingliskeelses internetiportaalis, sai taasiseseisvunud Eesti Vabariigi üks suuremaid meelsusaktsioone meie rahvusliku ringhäälingu poolt sootuks olematuks tsenseeritud – just nagu seda polekski toimunud.

Programmilise järjekindlusega jättis ERR kajastamata ka 38 046 kodaniku allkirjade üleandmise Riigikogule – sündmuse, mida vahendasid kõik Eesti telekanalid, nii Kanal 2, TV3 kui ka Tallinna TV.

See kõik toimus hoolimata tõsiasjast, et ERRi oli vastavast sündmusest pressiteatega eelnevalt informeeritud.
Ülalpool toodud asjaolud on küllaldased näitlikustama, millisel määral Eesti rahvusringhääling näib olevat muutunud oma avalikult deklareeritud eesmärgi paroodiaks.

Selline teguviis ei ole mitte üksnes solvanguks 38 046 kampaaniast osa võtnud Eesti vabariigi kodaniku aadressil – kelle maksurahast ERRi ülal peetakse –, vaid on ühtlasi ka otseses vastuolus Eesti Rahvusringhäälingu seaduse § 4 lõigetes 1, 2, 5, 7 ja 8 sätestatud eesmärkidega.

“Rahvusringhäälingu eesmärk on kaasa aidata Eesti Vabariigi põhiseadusega sätestatud Eesti riigi ülesannete täitmisele. Selleks loob Rahvusringhääling programme, toodab ja vahendab saateid ning korraldab teisi tegevusi, mis ükshaaval või kogumis: 1) toetavad eesti keele ja kultuuri arengut; 2) väärtustavad Eesti riigi ja eesti rahvuse kestmise tagatisi ning osutavad asjaoludele, mis võivad ohustada Eesti riigi ja eesti rahvuse püsimist; 5) aitavad kaasa demokraatliku riigikorralduse edendamisele; 7) väärtustavad perekonnal põhinevat ühiskonnamudelit; 8) aitavad kaasa Eesti ajaloo ja kultuuri audiovisuaalsele jäädvustamisele.”

Eesti Rahvusringhäälingu seaduse § 5 lg 11 sätestab muuhulgas, et eelnevalt mainitud eesmärkide saavutamiseks peab Rahvusringhääling kajastama “oma uudistesaadetes ja teistes saadetes Eestis toimuvaid sündmusi võimalikult suurel määral”.

Lisaks eelnevale sätestab Eesti ajakirjanduseetika koodeks fundamentaalse ja eeldatavasti ka ERRi poolt tunnustatud põhimõtte, et ajakirjandus peaks teenima “avalikkuse õigust saada tõest, ausat ja igakülgset teavet ühiskonnas toimuva kohta.”

SAPTKi poolt algatatud kampaania “Kaitskem üheskoos perekonda!” ja ka meie ülejäänud tegevus lähtub oma kõige algsemas intentsioonis just nimelt eesmärgist anda kodanikepoolne panus Eesti Vabariigi põhiseadusega sätestatud Eesti riigi ülesannete täitmisesse, ennekõike eesti rahvuse ja kultuuri püsimajäämise tagamisse.

Meie ühiskonnaelu õiguslikuks vundamendiks olev Eesti Vabariigi põhiseadus ütleb §-s 27 selgesõnaliselt, et perekonna institutsioon on rahva püsimise ja kasvamise ning ühiskonna alus. Seetõttu ohustab nii meie kui ka meie kümnete tuhandete kaaskodanike hinnangul perekonna institutsiooni lagundamine otseselt Eesti riigi ja eesti rahvuse püsimist.

Eelnevat silmas pidades on äärmiselt kahetsusväärne, et ERR pole pidanud vajalikuks täita Eesti Rahvusringhäälingu seaduse §-s 5 lõige 11 sätestatud kohustusi ja kajastada Eesti Rahvusringhäälingu seadusest tulenevate eesmärkidega kooskõlalisi aktsioone, millele on oma toetust avaldanud ka vägagi märkimisväärne osa Eesti rahvast.

Seejuures on kõnekas, et samaaegselt laseb ERR süstemaatiliselt eetrisse homoseksuaalset käitumist soosivalt kajastavat materjali.

Näiteks 17. mail ehk vaid loetud päevad pärast meie kampaania raames kogutud kümnete tuhandete allkirjade Riigikogule üleandmist leiti Aktuaalses Kaameras rohkelt eetriruumi selleks, et kajastada mitme Tallinnas asuva saatkonna poolt nn rahvusvahelise “homofoobia” ja “transfoobia” vastu võitlemise päeva tähistamist.


Kuigi ERR vaikis pea täielikult maha perekonna institutsiooni ja pereväärtuste kaitseks korraldatud kampaania “Kaitskem üheskoos perekonda!”, leiti küllaldaselt eetriruumi, et kajastada nn rahvusva- helise “homofoobia” ja “transfoobia” vastu võitlemise päeva tähistamist Tallinnas paiknevate välisrii- kide saatkondade poolt. Tekib küsimus, kelle või mille huve ERR teenib – kas meie rahva huve või väljastpoolt Eestit lähtuvate ideoloogiliste survegruppide huve.

Kõike eelnevat silmas pidades avaldame käesolevaga muret, et sellise valiku läbi on Rahvusringhääling määratlenud ennast pigem ideoloogilisele manipulatsioonile orienteeritud institutsioonina, mille eesmärgiks pole Eesti ühiskonnas toimuva objektiivne kajastamine, vaid ühiskondlikult oluliste, ent ideoloogiliselt mittesoovitavate demokraatlike protsesside mahavaikimise kaudu avaliku arvamuse suunamine Eesti riigile ja rahvale kahjulike tendentside poole.
Kahjuks meenutab selline teguviis nõukogude aega, kus riiklik meedia toimis mitte rahva objektiivse teavitamise vahendina ja seeläbi rahva teenistuses oleva institutsioonina, vaid peaasjalikult rahvaga ideoloogilise manipuleerimise tööriistana.

Kokkuvõttes on enam kui kahetsusväärne, et Eesti Rahvusringhäälingu seaduses sätestatud eesmärgid pole ERRis viimaste kuude jooksul tehtud otsustes leidnud piisavat tähelepanu ja rakendust.

Eesti rahval on õigus saada informatsiooni meie riigis aset leidvate oluliste sündmuste kohta ning ERRil ei ole mingit voli seda õigust meelevaldselt eirata ega põhiseadusega kooskõlas olevaid ja põhiseaduse alusväärtuseid teenivaid kodanikualgatusi maha vaikida.

Seepärast palume selgitust, millistele kaalutlustele tuginedes on Eesti Rahvusringhääling tervikuna otsustanud Sihtasutuse Perekonna ja Traditsiooni kaitseks poolt korraldatud kampaaniat ignoreerida.

Loodan, et mõistate, et ERRil on rahva kõlbelise palge suunamisel väga kaalukas roll ning on väga kurb, kui seda kasutatakse vastutustundetult ning kui ERR omandab kuvandi mitte rahva teenijana, vaid meie kultuurile võõraste ideoloogiliste ambitsioonide rahvale pealesurujana.

Seega loodame, et ERR suudab edaspidi suhtuda oma seadusest tulenevatesse kohustustesse tõsisemalt ning olla niigi perekonnavaenulikus ja labasustest lokkavas meediaruumis hüveliste ja tervete perekonnaväärtuste kajastajaks, kaitsjaks ja edendajaks.

Tallinnas, 25. mail 2013
Varro Vooglaid
SAPTK juhataja

Allikas: http://www.decivitate.ee/?news_id=1715

0 kommentaari:Eesti Vabadussõjalaste Liit


TIIBET VABAKS!

  © Blogger template Ramadhan Al-Mubarak

Back to TOP