RAHVUSLANE

Rahvuslane

pühapäev, 8. detsember 2013

OPPT: Kuulutame maailma ettevõtted, pangad ja valitsused lõpetatuksTOPPT LOGO VIDEO 300x168 OPPT: Kuulutame maailma ettevõtted, pangad ja valitsused lõpetatuksOPPT ehk One People’s Public Trust 1776 tuli Ameerika Ühendriikides 25. detsembril 2012. aastal välja avaldusega, mille eesmärgiks oli lõpetada kõik maailma ettevõtted, pangad ja valitsused inimeste orjastamise ning privaatse rahandussüsteemi korraldamise tõttu. Nimelt kuulutas OPPT, et äriühingud, mille hulka kuuluvad ka pangad ja valitsused, on sundlõpetatud ja omandiõigus igasugustele varadele on neilt äravõetud ning igasugune võlg on kustutatud.

Mis on OPPT?
One People’s Public Trust 1776 on eesti keelde tõlgituna midagi sellist nagu Inimeste Ühine Avalik Ühing. OPPT-i juhitakse haldurite (Trustees) Caleb Skinneri, Hollis Randall Hillneri ja Heather Ann Tucci-Jarrafi poolt. Ühenduse idee pärineb väidetavalt USA 1776. aasta konstitutsioonist, mis 1933. aastal hüljati, sest sel ajal muudeti USA valitsus “paksude kardinate taga” väidetavalt äriühinguks.
Kogu organisatsiooni mõte on siduda iga indiviid sellel planeedil OPPT-ga, tehes nad kõik looja/allika/looduse/meie enda loodud viljade kasusaajateks. OPPT-i järgi on kõikidel inimestel võrdne osalus Maa ressursside suhtes ja seega ei saa ükski äriühing (sh pangad ja valitsused) neid omada, meile müüa, mõõta meie orjastamiseks palgas ega hoida enda käes vastu meie tahtmist selleks, et tekitada vaesust ja viletsust. Kuni OPPT-ni olid nad laenanud meile raha koos intressiga, mis algusest peale kuulus meile.
OPPT poolt UCC-le (Uniform Commercial Code) esitatud avalduste teel on loodud raamistik uueks valitsemiseks. UCC ekvivalent Eestis on Äriregister. Seega on antud löök valitsenud äriühingutest-valitsuste süsteemile nende enda juriidilise raamistiku seest. Tegemist ei ole valitsuste kukutamisega, kui jagada OPPT seisukohta, et valitsused on tegelikult äriühingud, kes on saavutanud võimu suveräänsetes riikides pettusega. Ühingu arvamuse kohaselt on nad tuginedes rahvusvahelisele õigusele õigustatud nõudma hüvitist kõikide inimeste nimel äriühingutest-valitsuste poolt sooritatud kuritegude eest.
Hõlbustamaks inimeste üleminekut OPPT-järgsesse maailma, on haldurid loonud uue seadusliku raamistiku – universaalsele ja tavaõigusele rajanedes –, mis võimaldab meil ehitada uue maailma ja demonteerida jäädavalt vana süsteem. Igale isikule on antud võimalus siduda ennast vabatahtlikult uue korraga, sealhulgas sõjaväelastele, kellel ei ole enam kehtivat vannet äriühingust valitsusega.
Seega on OPPT väidetavalt loonud platvormi, mille kaudu me saame kõik kogeda meie planeedi imesid ja ressursse. OPPT sõnul ratifitseerivad nad inimeste vabaduse, mis kuulub meile igikestvalt.

Sarnaseid ettevõtmisi on maailmas veel
Näiteks UBUNTU Vabadusliikumine ja partei (The UBUNTU Liberation Movement and Party) esindavad OPPT-ga sarnast filosoofiat Lõuna-Aafrika Vabariigis. Nad üritavad saada kohtus otsust, mille kohaselt Lõuna-Aafrika Vabariik on äriühing ja nende seadused kehtivad vaid nende suhtes, kes selles organisatsioonis töötavad. Nende eesmärk on ka informeerida inimesi, et me ei vaja elamiseks raha, vaid inimeste ühtsust.
Austraalias võeti enne OPPT avalikustamist ette “riigiasutuse” võimu küsimärgi alla seadev menetlus, kus füüsiline isik ei olnud nõus tolli poolt nõutud maksudega ning palus tollil tõestada, et tegemist ei ole äriühinguga, vaid Austraalia valitsuse poolt volitatud asutusega. Toll ei olnud selleks võimaline, seega isik kohtles tolli kui äriühingut, keeldudes neile tasumast nõutavaid makse ning kehtestades neile omad tingimused. Selle päriselt toimunud kaasuse kohta on võimalik vaadata Youtube’i keskkonnas Scott Bartle’i dokumentaali pealkirjaga “What the FUQ? Frequently Unanswered Questions of the “Australian Government”.
Sel Austraalia näitel on teatud sarnasusi OPPT taotlustega ning seda võib pidada selle lokaalseks teisikuks. Dokumentaali staarid, vennad Bartle’id, osalevad tihti samades diskussioonides koos OPPT halduri Heather Ann Tuffi-Jarrafiga.

Millistele eeldustele on OPPT tegevus rajatud?
OPPT mõistmiseks on oluline teada, millised olid nende eeldused OPPT-eelsest maailmast.
Esiteks eeldab OPPT, et riikide valitsused on tegelikult äriühingud. Teisiti öeldes on valitsuste tegevusest kasusaajad võimupositsioonidel olevad isikud ja nendega seotud äriühingud ning mitte rahvas. OPPT kohaselt on kõik riigid, sh Ameerika Ühendriigid, Kanada, Austraalia, Ühendatud Kuningriigid, Prantsusmaa, Itaalia, Brasiilia jne, USA-s registreeritud juriidilised isikud, mis on registreeritud SEC-is (United States Security & Exchanges Commission).
Kuid see ei ole alati nii olnud. OPPT hinnangul oli murdepunktiks Federal Reserve Acti vastuvõtmine 1913. aastal USA-s ja reservsüsteemi kasutuselevõtt panganduses. Ka siis hoiatas kongressi liige Charles Lindberg USA kongressi, et oma võimega mõjutada majanduses inflatsiooni ja deflatsiooni võtavad ettevõtted Föderaalpanga kaudu enda kätte võimu. Nimetatud seisukoht on ülesmärgitud ka kongressi protokolli kuupäevaga 22. detsember 1913. (vol. 51). Tema kahtlused osutusid tõeks. 1929. aastal lasid valitsejad tahtlikult aktsiaturu põhja. Lühidalt, Suur Depressioon oli tehislikult loodud selleks, et suured ettevõtted, mis kontrollisid aktsiaturgu, võiksid teenida tulu riigile raha laenates, kuna viimane vajas vahendeid suurettevõtete poolt korraldatud majanduse kokkukukkumise kahjude likvideermiseks. Kuna riikide laen hakkas kasvama, tekkis ka võlaorjuse paradigma ning suurettevõtted võtsid kontrolli.

Teine OPPT huvitav eeldus on see, et ka tavalised inimesed on äriühingud. Mõte tuleneb sellest, et vanemate poolt avalduse tegemisega väljastatakse sünnitunnistus, mille tulemusel avatakse inimese suhtes register. See, kuidas inimene on selle registreeringu tulemusel riigi võlglane kuni oma surmani, võite lugeda lähemalt internetist. Antud kontekstis on oluline teada, et nimetatud asjaolusse uskumine on üheks OPPT asutajate liikumapanevaks jõuks.
Kolmandaks asjaoluks, milles OPPT haldurid ei kahtle, on tõsiasi, et massimeedia on vahendiks, millega äriühingutest valitsused vahendavad oma propagandat inimeste koju. Massimeedia kaudu manipuleeritakse avaliku arvamusega äriühingutest valitsuste tegevuste ja tegematajätmiste suhtes. Nii kehtestatakse sotsiaalsed normid, piirid ja “õiged” käitumisviisid ning luuakse vajadus asjade järele, mida hiljem neile pakkuda. Sarnaselt meediale tegelevad inimeste mõjutamisega äriühingutest valitsuste huvides haridus- ja usuinstitutsioonid.
OPPT haldurid on kindlad, et rahvusvaheline majandussüsteem oli rahva orjastamise mehhanism. Orjus on süsteem, kus inimesi koheldakse kui vara ja neid sunnitakse töötama. Sa sündisid siia süsteemi ilma õiguseta tegelikult toimimissüsteemides kaasa rääkida. Sind kasvatati ja õpetati, kuidas anda oma panus selle süsteemi toimimisse. Sa pead töötama lõputuid tunde ja sa pead maksma selle eest makse. Sa pead alluma süsteemi reeglitele, muidu võidakse sind karistada, sealhulgas vara ja omandiga seotud reeglitele. Kuid see süsteem on üles ehitatud selliselt, et see toob küllust vaid valitud vähemusele ning ülejäänud võivad nälgida. Kui see sulle ei meeldi, siis sa ei saa süsteemist ikkagi lahkuda. Süsteem “omab” kõike, kõiki ja kõikjal.


Kuidas nad sellega hakkama said?
OPPT haldurid kasutasid oma eesmärgi saavutamiseks UCC õigust ja selle menetluslikku raamistikku. OPPT haldurid on veendunud, et UCC dikteerib, kuidas rahvusvahelist kaubandust tuleks kohaldada, kuna kogu ärimajanduslik süsteem keerleb ümber UCC õiguse. Näiteks kui kellegi hüpoteek on ennetähtaegselt lõpetatud või auto kasutusrent on lõpetatud, siis kasutab pank just UCC protsessi selle õiguse realiseerimiseks.
Kuigi UCC õigus on keeruline valdkond, kus suurettevõtted treenivad oma töötajaid asutuse-siseselt, siis üks OPPT halduritest on saanud just vajaliku väljaõppe ja kogemuse ärisektoris, et UCC õiguses orienteeruda. Seega kasutas UCC ekspert ja OPPT aju Heather Ann Tucci-Jarraf laenu tagatiseks olnud kodu hüpoteegi realiseerimise protsessi kui katsevaidlust, kogumaks tõendeid, kuidas on UCC pandud teenima äriühingute huve. Ta seadis panga nõude kahtluse alla, kasutades UCC sätteid ning selle tulemusel avastas, et USA kohtusüsteem eranditult toetab äriühinguid. Pärast kohtusüsteemi poolt sellise kohtlemise osaks saamist võis OPPT tõdeda, et äriühingud, mis on maskeerunud rahva valitsusorganiteks ja finantssüsteemideks, reedavad inimesi nende soovide vastaselt ja varjatult. OPPT uurimiste lõpliku raporti leiate siit.

2011. ja 2012. aasta jooksul esitasid haldurid mitmeid avaldusi UCC-le oma kasusaajate nimel ehk inimeste nimel. Mõistes, et äriühingud, valitsused ja pangad on kõik üks ja sama, kasutati nende suhtes UCC menetlust, mis koondas kõik juriidilised isikud üheks juriidiliseks isikuks, võlgnikuks. Seejärel esitati avaldused, mille kohaselt see võlgnik teadlikult ja tahtlikult sooritas reetmise, omastades, abistades ja kasutades eraõiguslikke rahandussüsteeme ja orjandussüsteeme kodanike vastu ilma nende isikute teadmise, soovi või heakskiiduta.
UCC register on avalik ja sinna tehtavad avaldused on samuti avalikud ning need läbivad kindlad protseduurireeglid. Kui kellegi suhtes on esitatud nõudeavaldus, siis vastaval isikul on õigus see nõudeavaldus ümber lükata. Kui ümberlükkamine ei ole tehtud nõutava aja jooksul, siis vastav nõudeavaldus jõustub ja toob võlgnikule kaasa juriidilisi tagajärgi. Antud juhul lõid OPPT haldurid juriidilise situatsiooni, kus füüsilised ja juriidilised isikud, kes moodustasid võlgniku, ei saanud esitatud väiteid ümber lükata. Kuidas nad oleks ka saanud? Väited orjastamise ja pettuse kohta on ju OPPT seisukohalt tõesed. Selleks, et OPPT nõudeavaldusi umber lükata, oleks võlgnik pidanud tõestama, et nemad on looja või allikas, kes on inimesest ülim. Seda vastuväidet ei esitatud ja UCC reeglite kohaselt on võlgnik süüdi reetmises. Abinõuna on OPPT poolt äriühingud sundlõpetatud ja nende varad tagasi nõutud. Igasugune võlg äriühingutele on kustutatud.

Kas OPPT kehtib rahvusvaheliselt?
OPPT tõlgendusele UCC õigusest ei ole avalikult äriühingute või valitsuste poolt vastuväidet tulnud, kuid küsitavusi on esitatud erinevates foorumites. Näiteks on kahtluse alla seatud UCC õiguse rahvusvahelisus. Nimelt on skeptikute arvamuse kohaselt UCC kõigest dokument, mis annab 50-le USA osariigile soovitusi, kuidas saab ühtlustada nende erinevaid seadusi müügi- ja äritehingute valdkonnas, et teha kaubandus kodanike vahel osariikide üleselt õiglasemaks ja nagu pealkirigi ütleb, rohkem „ühtsemaks“. Kuigi ka rahvusvahelisi dokumente uurides võib kohata viiteid asjaolule, et erinevates rahvusvahelistes kaubanduslepingutes ja teiste riikide seadusandluses on võetud eeskuju UCC normistikust, ei leia viiteid selle kohta, et UCC omaks nende suhtes kõrgemat jurisdiktsiooni.
Üks OPPT halduritest, Heather Ann Tucci-Jarraf, on täiendavalt rääkinud mingist Pea-Äriregistrist (The Prime Commercial Registry), mis jaguneb rahvusvaheliselt osakondadeks ning UCC on üks neist. Selle Pea-Äriregistri kaudu, millele UCC viitab OPPT hinnangul UCC artiklis 1-103, saab edastada, teavitada ja registreerida kõikide riiklike ja rahvusvaheliste UCC ekvivalentidele edastatud avaldusi, edastades need Pea-Äriregistrile mis tahes nende osakonna kaudu. OPPT tegi avaldused USA pealinna Washingtoni osakonna kaudu. Näiteks Suurbritannias on selleks osakonnaks London City, kuid igal riigil on oma register.

Teiseks ei nõustu skeptikud, et igasugune UCC-le esitatud nõudeavaldus jõustub, kui see jääb ümber lükkamata. Nende kohaselt võib laenuandja saada UCC menetluses pandiõiguse võlgniku isiklike asjade üle, kui selle nõude aluseks on tasumata võlg, mille menetluslikud nõuded omakorda varieeruvad osariigiti. Igal juhul peavad nõudes nimetatud isikud olema reaalsed füüsilised või juriidilised isikud, kelle suhtes avalduse esitaja omab seaduse kohaselt tõestatavaid võlgu või kohustusi. Eesti õiguses võib tuua võrdluseks asjaolu, et kinnistusraamatus märgitud hüpoteeki on võimalik realiseerida vaid juhul, kui hüpoteegipidajal on võlgniku vastu kehtiv nõue.
Järgmiseks olekski huvitav näha, kuidas OPPT reaalselt kasutab oma õigusi vana süsteemi vastu ning milline on selle tulemus. Küsimuse peale, kas ja millal alustab OPPT kohtuteed UCC lõpetamiseks, on haldur palunud kannatlikkust, kuid töö pidi selle nimel juba käima. Koormus on hetkel OPPT halduritel suur, kuna lisaks juriidilistele küsimustele tegelevad nad samal ajal erinevate meediaasutustega, et rahvale oleks kättesaadav täpne, selge ja asjakohane info OPPT tegevusest.
Vajutades siia, saate tutvuda OPPT tegevust kajastava pressiteatega, mis avaldati 4. veebruaril 2013. aastal ning tutvustab lähemalt OPPT tegevust.

Mis nüüd saama hakkab?
OPPT on kindel, et ilma võitluseta vana süsteem alla ei anna ning kui aktsepteerida nende võlaorjuse süsteemi, siis võite kindlad olla, et vana süsteem hoiab teid hea meelega orjuses edasi. Meil on vabadus rahumeelselt mitte teha koostööd vana süsteemiga ja nüüd on aeg seda vabadust kasutada.
Selleks, et läbi viia sujuvat üleminekut vanast süsteemist, peate te aru saama, milliseid koheseid abinõusid te saate kasutada vana süsteemi vastu nende poolt teie vastu suunatud tegevustes. OPPT-järgses maailmas tuleks ametnikega, kes väidavad end esindavat riiki, kuid on tegelikult äriühingust valitsuse esindaja, käituda kindla mudeli järgi.
Selleks, et isikule meelde tuletada, et ta enam ei esinda juriidilist isikut, tuleb talle esitada Viisakus Teade, mis sisaldab Nõudeid ja Tingimusi, mida kohaldatakse tulevikus poolte vahel toimuvale suhtlusele. See Viisakus Teade on neile nii informeerimiseks muutustest ühiskonnas kui ka annab vastaspoolele võimaluse loobuda oma ebaseaduslikust nõudest. Kui isik jätkab nõude esitamisega, siis on ta astunud sinuga isiklikusse lepingusse ja nõustunud sinu poolt esitatud nõuete ja tingimustega. Kui teine isik samast organisatsioonist võtab teiega ühendust sama nõude asjus, siis korrake seda protsessi, mida esimese puhulgi. Kuna OPPT kohaselt äriühinguid enam ei eksisteeri, siis olete suhetes teiste indiviididega.
OPPT poolt saadavaks tehtud detailseid juhiseid isikliku Viisakus Teate ning Nõudmiste ja Tingimuste koostamiseks leiate aadressilt www.oppt-in.com/documents.

Teatud situatsioonides ei soovita OPPT hakata esitama Viisakus Teateid ning Nõudmisi ja Tingimusi. Näiteks (endistele) politseinikele, kes on peatanud teie auto. Arvestage, et ka nemad on süsteemi ohvrid ning ei ole ilmselt informeeritud toimunud muutustest. Samuti kohtutega suhtlemisel ei ole mõistlik Viisakus Teadet esitada kohtuistungil, vaid tuleks käituda lugupidavalt ning lubada neil tutvuda oma nõudmiste ja tingimustega privaatselt enne kohtuistungit. Selliselt tugutsedes saavutate kõigi jaoks palju parema tulemuse. OPPT haldurid ei arva, et peaksite politsei või kohtukutseid vältima, vaid saatma neile Viisakus Teate oma tingimuste ja nõudmistega lepingu sõlmimiseks, mille alusel on võimalik teiega suhelda, koos tingimusega nende poolt esitada dokumentaalsed tõendid nende volituse ja õigusliku aluse kohta ning kutsutu originaalallkirjaga kokkuleppe selle kohta, et neil on tema suhtes õigus teostada vastavaid menetlusi. Viisakus Teadete saatmine on adressaadi harimise seisukohalt sama tähtis kui teie situatsiooni lahendamise abinõuna.
Huvitavalt jabura vastuse on OPPT haldurid andnud reisimise kohapealt, kui isikul peaks puuduma pass. Nimelt soovitavad nad küsida reisi sihtkoha ametnikelt võimalust isikut tuvastavaks intervjuuks. OPPT seisukohalt ei saa keegi õiguslikult peatada või keelata kellelgi reisida, juhul kui see isik ise ei anna nõusolekut neile selliselt käitumiseks. Kuna selle käitumisviisi kohta ei ole informatsiooni edastatud, siis võime vaid fantaseerida, kuidas see peaks reaalsuses toimima.

Kuna OPPT on kindel, et ühiskonna teenindamine pole ilmselgelt olnud vana süsteemi omanikele motivaatoriks ja prioriteediks, siis on nad loonud CVAC (Creator’s Value Asset Centre või eesti keeles Looja Vara Võrgustik) võrgustiku. CVAC-id on abistamise mehhanismid, mille eesmärk on toetada ja teenida inimkonda. Nad annavad planeedi ülese võrgu kaudu toetust, mille tööd organiseerivad avalikud teenistujad, kes tegutsevad kogu aeg täielikult isiklikul vastutusel. Iga CVAC peaks katma vähemalt kaheksa erineva funktsiooni: 1. Teadmiste keskus; 2. Kommunikatsioon; 3. Reisimine ja transport; 4. Läbipaistvus; 5. Kaitse ja rahuvalve; 6. Aruandekohustus; 7. Varakamber; 8. Omandi taastamine.
Oma definitsiooni poolest on CVAC-ide süsteem vastand korrumpeerunud ettevõtete tööriistale, mida me kutsusime „valitsuseks“. Vastutus, mõõdetavus ja läbipaistvus on nurgakiviks CVAC raamistikule. CVAC-ide süsteem annab meile platvormi lihtsustada ja ühtlustada seadusi kõigile ning tagab, et oleksid sobivad tingimused kõikide inimeste vajaduste rahuldamiseks. Igale endisele riigile planeedil on reserveeritud üks CVAC filiaal, välja arvatud Vatikan. Igat inimest planeedil toetab iga CVAC keskus ja igal inimesel on juurdepääs nendele kuuluvatele ressurssidele ja tugivõrgustikule.
Dokumendid ja tingimused, mis on seotud CVAC-idega, leiate aadressilt www.peoplestrust1776.org.

OPPT teema kokkuvõtteks
Seaduslikult ei saa keegi omada kõrgemat volitust, kui on igal inimesel otse loojaga. Eemaldades majanduslikud ja riiklikud kontrollimehhanismid, muudab OPPT indiviidid täielikult vastutavaks oma tegude eest. Enam ei ole struktureeritud käsuahelat. Puuduvad reeglid. Ei ole äriühinguid, mille varju pugeda. Iga inimene on elusolend, kelle ülesandeks on olla oma planeedi ja tema asukate kaitsja. OPPT on registreerinud selle igikestvalt ja sellisel moel, et sinu vaba tahet ei saa enam kunagi võtta ära sult ilma sinu vabatahtliku nõusolekuta.
Tegemist oleks suure paradigma muutusega, mis võtaks aega enne, kui kõik seda täielikult mõistavad ja kohanevad. Selleks peaks psühholoogiline muutus toimuma igaühes meist.
Kogu seda keerukat konstruktsiooni analüüsides tekkis mõte, et kas ei oleks kergem luua samadel alustel rahvusvaheline organisatsioon, mis kõik riikide valitsused, pangad ja äriühingud olematuks teeb. Probleem on selles, et kui keegi püüab kehtivat süsteemi kahjustada süsteemi poolt seatud mängureeglite alusel, jääb ju viimasele alati võimalus mängureegleid muuta või oma õigusorganite kaudu olematuks teha. Kui luua rahvusvaheline organisatsioon, mille kõrgema võimu allikaks on rahvas ja mis ei tunnista ühtegi endaga paralleelselt toimivat või konfliktset organisatsiooni, siis me saame legaalse süsteemi, mis on konfliktis teise legaalse süsteemiga, mille erinevus on see, et seda teist ei ole toetamas rahva enamus ega ükski ülimuslik väide.

Kas OPPT võib olla hoopis topeltmäng?
Kui kogu OPPT-sse suure hurraaga suhtuda, võite julgelt tugitoolist õhku hüpata ja karjuda, nii et maja väriseb: „Ma olen VABAAAAA!“ Aga pisut skeptitsismi ei teeks paha ning alati tasub enne lõpliku tõe kuulutamist või agressiivset vastuvaidlemist teema kohta infot juurde otsida ning analüüsida OPPT poolt avaldatud dokumente. Nii mõndagi allikat uurides jääb mulje, et tegu on hoopis mingit laadi topeltmänguga.
Igal juhul elame suure sotsiaalse, poliitilise ja vaimse transformatsiooni ajastul. Leiame, et OPPT on üks selliseid algatusi, mis vajab meie tähelepanu, olgu siis toetuseks või hukkamõistuks, ja seetõttu on meie kohustuseks OPPT tegevust kajastada.

Allikad: Wakeup World, Rise Earth, OPPT 1776, Shift Shaper, CNGOPPT Youtube, All Africa, OPPT IN
Toimetas Mariann Joonas

Allikas:  http://www.telegram.ee/maailm/oppt-kuulutame-maailma-ettevotted-pangad-ja-valitsused-lopetatuks#.UqQ3Alsez-X

0 kommentaari:Eesti Vabadussõjalaste Liit


TIIBET VABAKS!

  © Blogger template Ramadhan Al-Mubarak

Back to TOP