RAHVUSLANE

Rahvuslane

reede, 24. mai 2019

Anti Poolamets - EKRE kandidaat Europarlamenti

 NR 147

Läheb lahti mastaapne võitlus AFROFOOBIA vastu! Euroopa Parlament võttis vastu resolutsiooni 2018/ 2799 RSP Aafrika päritolu inimeste põhiõiguste kohta Euroopas. Kui Sa ei taha, et Euroopa põlisrahvaid FOOBIDEKS tembeldatakse, siis vali EKRE! Kui Euroopa rahvad, kes ütlevad, et tahavad elada migrandimassideta ning sa ei taha selle pärast karistada saada, siis VALI RAHVUSLANE EUROOPAT KAITSMA!

Ülevaade resolutsioonist, mis on väga nõudlik, aga liikmesriikidele soovitusliku iseloomuga:
Afroeurooplaste vastaseks rassismi erivormiks nimetatakse Afrofoobia ja afrifoobia.
Väljavõtted resolutsioonist:
- edendama ja toetama Aafrika päritolu inimeste mõjuvõimu suurendamise algatusi,
- tagama Aafrika päritolu inimestele korralikud eluasemed,
- tuleks tagada turvalised võimalused Aafriklastele EL-i sisenemiseks
- Eesti peaks heaks kiitma heaks tööjõu mitmekesisuse ja kaasamise strateegia,
- peaks ergutama Aafrika päritolu inimeste osalemist poliitikas,
- kriminaalõiguses tuleks Aafrika päritolu inimeste vastu suunatud kuriteod muuta raskendavaks asjaoluks,

- soovitakse hakata tähistama Aafrika orjanduse mälestuspäeva,
- sisse seada musta ajaloo kuu (Black History Month)
- tuleks hakata ametlikult tähistama Aafrika päritolu rahvaste aastakümmet ja viima ellu selle tegevuskava,
- heastama minevikus Aafrika inimestele tehtud ülekohut, sh. avalikult vabandama tehtud ülekohtu eest,
- välja töötada riiklik rassismivastane strateegia, et lahendada Aafrika päritolu inimeste eriolukord,
- tuleb julgustada Aafrika päritolu inimeste osalemist telesaadetes,
- ametiasutused peavad hakkama korraldama rassismi ja kallutatuse vastaseid koolitusi ,
- Eesti peaks hakkama jälgima rassilist kallutatust eelkõige seoses mustanahaliste inimestega,
- õppekavadesse tuleks lisada materjale Aafrika ajaloost, õpetajad tuleb piisavalt ette valmistada Aafrika orjuse küsimustes. Õpetajad peavad olema võimelised klassiruumis käsitlema mitmekesisuse teemasid,
- arvestades, et terminid „afrofoobia“, „afrifoobia“ ja „mustanahaliste vastu suunatud rassism“ viitavad rassismi erivormile, sealhulgas vägivallale ja diskrimineerimisele, mida toetavad ajalooline kuritarvitamine ja negatiivsed stereotüübid ning mis põhjustab Aafrika päritolu inimeste tõrjumist ja ebainimlikustamist; arvestades, et see on seotud kolonialismi ja Atlandi ülese orjakaubanduse ajalooliste represseerivate struktuuridega, nagu on tunnistanud ka Euroopa Nõukogu inimõiguste volinik;

Resolutsioonis kasutatavaid mõisteid:
1. Aafrika päritolu inimene,
2. Afroeurooplane (Afro European),
3. Aafrika-eurooplane, (African European),
4. Mustanahaline eurooplane,
5. Afrokariibi inimene (Afro Caribbean),
6. Mustanahaline Kariibi inimene, (Black Caribbean)

Väljavõtteid resolutsioonist:

Euroopa Parlament ergutab ELi institutsioone ja liikmesriike ametlikult tunnustama Aafrika päritolu inimesi Euroopas ja nende ajalugu, sealhulgas nii ajaloolist kui ka kaasaegset ebaõiglust ja inimsusvastaseid kuritegusid, nagu orjus ja Atlandi-ülene orjakaubandus ning Euroopa kolonialismi kuriteod, ning ühtlasi tunnustama Aafrika päritolu inimeste suuri saavutusi ja positiivset panust, tähistades nii ELi kui ka liikmesriikide tasandil orjanduse ja Atlandi-ülese orjakaubanduse ohvrite rahvusvahelist mälestuspäeva ja seades sisse nn musta ajaloo kuu (Black History Month) korraldamise tava;
- EP kutsub liikmesriike ja Euroopa institutsioone üles ametlikult tähistama ÜRO Aafrika päritolu rahvaste aastakümmet ning võtma tulemuslikke meetmeid selle kümnendi tegevuskava elluviimiseks tunnustamise, õigluse ja arengu vaimus;

Väljavõtteid resolutsioonist:
- Euroopa Parlament palub liikmesriikidel välja töötada riiklikud rassismivastased strateegiad, et lahendada Aafrika päritolu inimeste eriolukord sellistes valdkondades nagu haridus, eluase, tervishoid, tööhõive, politseitöö, sotsiaalteenused ja kohtusüsteem, poliitiline osalemine ja esindatus, ning julgustada Aafrika päritolu inimesi osalema telesaadetes ja muus meedias, et suurendada nende avalikku esindatust ja pakkuda Aafrika päritolu lastele head eeskuju;
- Euroopa Parlament nõuab, et liikmesriigid rakendaksid ja jõustaksid nõuetekohaselt nõukogu raamotsuse rassismi ja ksenofoobia teatud vormide ja ilmingute vastu võitlemise kohta kriminaalõiguse vahenditega, eelkõige lugedes rassi, rahvusliku või etnilise päritoluga seotud ajendit kuritegu raskendavaks asjaoluks, tagamaks, et Aafrika päritolu inimeste vastu suunatud vihakuriteod registreeritakse ja neid uuritakse ning kurjategijad võetakse vastutusele ja neid karistatakse;
- Euroopa Parlament palub liikmesriikidel lõpetada rassiline ja etniline profileerimine kõigis kriminaalõiguse rakendamise vormides, terrorismivastastes meetmetes ja sisserändekontrollis, ametlikult tunnistada ebaseaduslikku diskrimineerimist ja vägivalda ning võidelda selle vastu, korraldades ametiasutustes rassismi ja kallutatuse vastaseid koolitusi;
- kutsub liikmesriike üles jälgima rassilist kallutatust kriminaalõigus- ja haridussüsteemis ning sotsiaalteenuste pakkumisel ja võtma ennetavaid meetmeid, et tagada võrdne kohtumõistmine, võrdne haridus ja võrdsed sotsiaalteenused ning parandada õiguskaitse- ja haridusasutuste ning sotsiaalteenuste osutajate suhteid vähemuskogukondade, eelkõige mustanahaliste kogukonna ja Aafrika päritolu inimestega;
Väljavõte resolutsioonist: -
- EP kutsub Euroopa erakondi ja poliitilisi sihtasutusi ning kõigi tasandite parlamente ELis üles toetama ja tegema algatusi, mis ergutavad Aafrika päritolu inimeste osalemist poliitikas
- kutsub Euroopa institutsioone üles tugevdama praeguseid jõupingutusi ja kiitma heaks tööjõu mitmekesisuse ja kaasamise strateegia, millega luuakse strateegiline kava etniliste ja rassiliste vähemuste osalemiseks tööturul;

Allikas: Facebook

0 kommentaari:Eesti Vabadussõjalaste Liit


TIIBET VABAKS!

  © Blogger template Ramadhan Al-Mubarak

Back to TOP