RAHVUSLANE

Rahvuslane

teisipäev, 28. märts 2017

Risto Teinoneni represseerimisest

Sellest lugege "Menetlusblogist": http://menetlusblogi.blogspot.com.ee/

Lisan veel kohtumääruse:

Kohus Tallinna Ringkonnakohus
Kohtujurist Siiri Pajupuu Määruse tegemise aeg ja koht 21. märts 2017,
Tallinn Haldusasja number 3-16-96 Haldusasi Risto Mikael Teinoneni kaebus
Siseministeeriumi 16. detsembri 2015. a otsuse nr 1-24/75 tühistamiseks Risto Mikael Teinoneni puudutavas osas
Menetlusosalised Kaebaja – Risto Mikael Teinonen, esindaja Indrek Repnau Vastustaja – Siseministeerium, esindaja Merje Joll Kaasatud haldusorgan – Kaitsepolitseiamet, esindaja Arnold Sinisalu Vaidlustatud kohtulahend Tallinna Halduskohtu 16. veebruari 2017. a otsus
Menetluse alus ringkonnakohtus Risto Mikael Teinoneni apellatsioonkaebus Menetlustoiming  Apellatsioonkaebuse menetlusse võtmine ja seisukoha küsimine

RESOLUTSIOON 1. Võtta menetlusse Risto Mikael Teinoneni apellatsioonkaebus Tallinna Halduskohtu 16. veebruari 2017. a otsuse peale haldusasjas nr 3-16-96. 2. Siseministeeriumil ja Kaitsepolitseiametil esitada kirjalik vastus apellatsioonkaebusele 30 päeva jooksul määruse kättetoimetamisest arvates.

EDASIKAEBAMISE KORD Määruse peale ei saa edasi kaevata (HKMS § 235 lg 1).

ASJAOLUD JA RINGKONNAKOHTU PÕHJENDUSED 1. Risto Mikael Teinonen esitas 13.01.2016 Tallinna Halduskohtule kaebuse Siseministeeriumi 16.12.2015 otsuse nr 1-24/75 tühistamiseks Risto Mikael Teinoneni puudutavas osas. Tallinna Halduskohus jättis kaebuse 16.02.2017 otsusega rahuldamata ja jättis menetluskulud menetlusosaliste endi kanda.

2. Risto Mikael Teinonen esitas 19.03.2017 Tallinna Ringkonnakohtule apellatsioonkaebuse ja palus teha asjas teha uus otsus, millega kaebus rahuldada ja jätta kaebaja menetluskulud vastustaja kanda.

3-16-96
2(2)
3. Kohtujuristi pädevus käesoleva määruse tegemiseks tuleneb halduskohtumenetluse seadustiku (HKMS) § 12 lg-st 1 ja kohtute seaduse § 1251 lg-st 2.

4.  Ringkonnakohus leiab, et apellatsioonkaebus tuleb HKMS § 187 lg 1 alusel võtta menetlusse. Apellandil on apellatsioonkaebuse esitamise õigus (HKMS § 180), apellatsioonkaebus on tähtaegne (HKMS § 181 lg 1) ning vastab HKMS §-des 52–54 ja § 182 lg-tes 1 ja 3 toodud nõuetele. Samuti ei esine HKMS § 187 lg-s 3 sätestatud apellatsioonkaebuse tagastamise aluseid. Apellatsioonkaebuse esitamisel on tasutud riigilõivu 15 eurot (RLS § 60 lg 1 ja 7). Apellant soovib asja lahendamist suulises menetluses, kuid juhul, kui ringkonnakohus ei pea põhjendatuks lubada kaebajat vahetult kohtuasja arutamise juurde, siis peab apellant võimalikuks asja läbivaatamist kirjalikus menetluses.

5. HKMS § 188 lg 1 p 1 alusel kohustab ringkonnakohus apellatsioonimenetluse vastaspoolt ja kaasatud haldusorganit vastama apellatsioonkaebusele 30 päeva jooksul määruse kättetoimetamisest arvates. Vastus apellatsioonkaebusele peab vastama HKMS §-des 50, 52– 54 ja 189 sätestatud nõuetele. Kui menetlusosaline soovib asja arutamist kohtuistungil, peab ta seda vastuses märkima. Vastasel juhul loetakse, et ta on nõus asja lahendamisega kirjalikus menetluses (HKMS § 189 lg 1 p 5).

6. Menetlusosalistel tuleb ringkonnakohtule teatada, kui nad peavad võimalikuks asja läbivaatamist lihtmenetluses või asja lahendamist kokkuleppega või muul viisil eelmenetluses (HKMS § 188 lg 1 p 5; § 133 lg 2 ja § 185 lg 2).

7. Advokaadil ja haldusorganil tuleb HKMS § 53 kohaselt esitada menetlusdokumendid ringkonnakohtule avaliku e-toimiku infosüsteemi kaudu (www.e-toimik.ee) või mõjuval põhjusel elektrooniliselt aadressil talrk.menetlus@kohus.ee (tsiviilkohtumenetluse seadustiku (TsMS) § 336 lg 6). Samuti tuleb advokaadil ja haldusorganil saata kohtule edastatav avaldus ja selle lisad vahetult teiste menetlusosaliste advokaatidele ja menetluses osalevatele haldusorganitele, teavitades sellest kohut (HKMS § 53 lg 2). HKMS § 52 lg 6 ja TsMS § 334 lg 2 kohaselt esitavad ka teised menetlusosalised võimaluse korral menetlusdokumendid kohtule elektrooniliselt. Digitaalselt allkirjastatud dokumente ringkonnakohtule täiendavalt paberil esitama ei pea.


(digitaalselt allkirjastatud)

Siiri Pajupuu kohtujurist
______________
Võite lugeda ka siit: http://www.postimees.ee/4060795/teinonen-ei-jata-sissesoidukeelu-tuhistamise-nimel-jonni
M.I. 


0 kommentaari:Eesti Vabadussõjalaste Liit


TIIBET VABAKS!

  © Blogger template Ramadhan Al-Mubarak

Back to TOP