RAHVUSLANE

Rahvuslane

laupäev, 25. jaanuar 2014

Riik hakkab kurjategijate nimesid müüma

Eesti Ekspress

Anna-Maria Galojan
 
Tahad teada kelmi või varga nime? Maksa riigile neli eurot per kärss!

Majandusminister Juhan Parts võttis riigile rongiliikluse ja heidab silma praamidele. Justiitsminister Hanno Pevkur pole põrmugi kehvem mees. Tema tahab kurjategijate nimed muuta riigile tulu toovaks kaubaks.
Riigikogu õiguskomisjon tegeleb sellest nädalast eelnõuga 578 SE. Muu hulgas näeb see ette lõpetada rohkem kui sadat liiki kuritegudes süüdi mõistetud isikute nimede avaldamise avalikustatavates kohtulahendites. Pärisnimed tuleb asendada initsiaalide või tähemärgiga.
See puudutab näiteks tapjaid, kelme, röövleid ja vargaid, aga ka salakaubavedajaid, maksukurjategijaid ja roolijoodikuid.
Samuti keelataks nende isikute nimede avaldamine, keda mõistetakse süüdi erakonnale keelatud annetuse vastuvõtmises.
Tegemist on kriminaalmenetluse seadustiku muudatusega, mille on välja töötanud justiitsministeerium.
Eelnõu seletuskirjast ei leia ühtegi põhjendust, miks on selline muudatus vajalik.
Tulevikus toodaks avalikustatavates kohtulahendites ära vaid mõrvarite, korruptantide, riigireeturite ja seksuaalkurjategijate nimed.
Kõigi süüdimõistetud kurjategijate andmed jääksid avalikkusele kättesaadavaks tasulisest karistusregistrist, kus üks päring maksab 4 eurot. Nii muutuks kurjategijate kohta käiv info monopoolseks kaubaks, mida riik oma kodanikele raha eest edasi müüb.
Tõenäoliselt hakkab äri pärssima see, et andmeid ei saa vaadata anonüümselt. Kuidas sa ikka naabrimehe paturegistrit uurid, kui ta sellest teada saab.
§ 113. Tapmine: Mati Kebina.
§ 120. Ähvardamine
§ 122. Piinamine
§ 130. Keelatud toimingud embrüoga
Inimkloonimise, samuti inimhübriidi või inimkimääri valmistamise eest
§ 136. Vabaduse võtmine seadusliku aluseta

§ 137. Eraviisiline jälitustegevus
§ 138. Ebaseaduslik inimuuringute tegemine
§ 148. Laibarüvetamine
§ 150. Ebaseaduslik siirdematerjali võtmine laibalt
Inimese laibalt siirdamise eesmärgil elundi või koe eraldamise eest selleks õigustatud isiku poolt, kui inimene on selle oma eluajal keelanud

§ 151. Vaenu õhutamine
§ 152. Võrdõiguslikkuse rikkumine
§ 154. Usuvabaduse rikkumine
§ 155. Usulisse ühendusse või erakonda astuma ja selle liikmeks olema sundimine
§ 156. Sõnumisaladuse rikkumine
§ 157. Kutse- ja ametitegevuses teatavaks saanud saladuse hoidmise kohustuse rikkumine
§ 1571. Delikaatsete isikuandmete ebaseaduslik avaldamine
§ 1572. Teise isiku identiteedi ebaseaduslik kasutamine
§ 158. Seaduslikult korraldatud avaliku koosoleku takistamine ja selle laialiajamine vägivallaga
§ 159. Ühinemisvabaduse rikkumine
§ 161. Valimise ja rahvahääletuse takistamine
§ 162. Valimis- ja hääletamisvabaduse rikkumine
§ 163. Valimise võltsimine
§ 164. Hääle ostmine
§ 165. Valimispettus
§ 166. Hääletamissaladuse rikkumine
§ 167. Valimisagitatsiooni takistamine
§ 169. Lapse ülalpidamise kohustuse rikkumine
§ 172. Võõra lapse hõivamine
§ 173. Lapse müümine ja ostmine
§ 180. Alaealisele vägivalla eksponeerimine
§ 1821. Alaealisele alkoholi müümine ja ostmine
§ 183. Narkootilise ja psühhotroopse aine väikeses koguses ebaseaduslik käitlemine
§ 186. Narkootilise ja psühhotroopse aine ebaseaduslikule tarvitamisele kallutamine
§ 188. Unimaguna, kanepi ja kokapõõsa ebaseaduslik kasvatamine
§ 189. Narkootilise ja psühhotroopse aine levitamise ettevalmistamine

§ 193. Nakkushaiguse ja loomataudi leviku põhjustamine
§ 194. Võltsitud ravimi levitamine
§ 195. Kallutamine dopingu kasutamisele
Ravimi väljakirjutamise eest kasutamiseks dopinguna spordis, samuti ravimi dopinguna kasutamisele kallutamise eest või ravimi dopinguna manustamiseks üleandmise eest

§ 197. Töötervishoiu- ja tööohutusnõuete eiramine, kui sellega on ettevaatamatusest tekitatud inimesele raske tervisekahjustus või põhjustatud inimese surm
§ 199. Vargus
§ 200. Röövimine
§ 201. Omastamine: Anna-Maria Galojan.
§ 208. Nuhkvara, pahavara ja arvutiviiruse levitamine
§ 209. Kelmus
§ 211. Investeerimiskelmus
§ 212. Kindlustuskelmus
§ 213. Arvutikelmus
§ 214. Väljapressimine
§ 2172. Usalduse kuritarvitamine
§ 219. Autorsuse rikkumine
§ 222. Piraatkoopia valmistamine
§ 224. Piraatkoopiaga kauplemine
§ 257. Omavoli
§ 258. Eesti Vabariigi riigipiiri ja ajutise kontrolljoone ebaseaduslik ületamine
§ 259. Välismaalase ebaseaduslik toimetamine üle Eesti Vabariigi riigipiiri ja ajutise kontrolljoone
§ 2601. Eestis ilma seadusliku aluseta viibivale välismaalasele töötamise võimaldamine
§ 262. Avaliku korra rikkumine
§ 263. Avaliku korra raske rikkumine
§ 264. Looma julm kohtlemine
§ 266. Omavoliline sissetung
§ 270. Uppunud võõra asja loata ülestõstmine
§ 272. Eesti riigilipu ebaseaduslik heiskamine laeval
§ 274. Vägivald võimuesindaja ja avalikku korda kaitsva muu isiku suhtes
§ 277. Ametniku vormiriietuse ja ametitunnistuse ebaseaduslik kasutamine
§ 280. Valeandmete esitamine
§ 285. Dokumendi ja arhivaali ebaseaduslik hävitamine
§ 291. Võimuliialdus
Ametialaseid ülesandeid täitva ametiisiku poolt relva, erivahendi või vägivalla ebaseadusliku kasutamise eest

§ 2911. Riikliku järelevalve ebaseaduslik teostamine
§ 3002. Notari poolt teadvalt ebaseadusliku ametitoimingu tegemine
§ 302. Kohtunikule, rahvakohtunikule, uurijale, prokurörile, kaitsjale, kannatanu esindajale ja tema lähedasele raske tervisekahjustuse tekitamine
§ 303. Vägivald kohtuniku, rahvakohtuniku, uurija, prokuröri, kaitsja, kannatanu esindaja ja tema lähedase suhtes
§ 306. Kuriteo varjamine
§ 324. Kinnipeetava, arestialuse ja vahistatu ebaseaduslik kohtlemine
§ 327. Massilised korratused kinnipidamiskohas
§ 328. Kinnipeetava, arestialuse ja vahistatu põgenemine
§ 329. Karistuse kandmisest kõrvalehoidumine
§ 3313. Kohtutäituri poolt vara teadvalt ebaseaduslik arest ja müük
§ 333. Maksevahendi ja väärtpaberi võltsimine
§ 3331. Raha võltsimine
§ 341. Riikliku teenetemärgi võltsimine
§ 356. Puude ja põõsaste ebaseaduslik raie
§ 364. Keskkonna saastamine
§ 367. Kemikaalide ja jäätmete käitlemise nõuete rikkumine
§ 374. Alkoholi ebaseaduslik tootmine
§ 3761. Lisaainete ebaseaduslik eemaldamine erimärgistatud vedelkütusest ja selle tulemusel saadud vedelkütuse käitlemine
§ 3762. Kvaliteedinõuetele mittevastava vedelkütuse ebaseaduslik käitlemine
§ 385. Vara varjamine pankroti- ja täitemenetluses
§ 3891. Maksude maksmisest kõrvalehoidumine suures ulatuses
§ 3892. Maksukelmus suures ulatuses
§ 391. Salakaubavedu
§ 397. Ebaseaduslik investeerimine
§ 398. Siseteabe väärkasutamine
§ 398'. Turumanipulatsioon: Toomas Tool.
§ 399. Turgu valitseva ettevõtja seisundi kuritarvitamine
§ 400. Konkurentsi kahjustav kokkulepe, otsus ja kooskõlastatud tegevus
§ 4021. Erakonna majandustegevusele ja varale kehtestatud piirangute rikkumine
§ 4022. Erakonnale tehtava annetuse vastuvõtmise keelu rikkumine
§ 406. Elutähtsa süsteemi häirimine ja kahjustamine
§ 408. Elule ja tervisele ohtliku ehitise ehitamine
§ 411. Ebaseaduslik kiirgustegevus
§ 412. Kiirgusallika käitlemise nõuete rikkumine
Kiirgusallika valmistamise, valdamise, kasutamise, veo või käitlemise muude nõuete rikkumise eest, kui sellega on põhjustatud oht paljude inimeste elule või tervisele või olulise kahju oht vee, pinnase või välisõhu kvaliteedile, looma- või taimeliikide isenditele

§ 416. Lõhkematerjali käitlemise nõuete rikkumine
Lõhkematerjali või pürotehnilise toote hoidmise, kasutamise, arvestamise, veo või käitlemise muude nõuete rikkumise eest, kui sellega on põhjustatud oht paljude inimeste elule või tervisele

§ 424. Mootorsõiduki, maastikusõiduki ja trammi juhtimine joobeseisundis
§ 426. Alarmsõiduki tähistuse ebaseaduslik kasutamine
§ 429. Laevade kokkupõrkel teise laeva päästmiseks abinõude tarvitusele võtmata jätmine
§ 435. Vägivald kaitseväeteenistuses oleva isiku suhtes
§ 436. Omavoliline lahkumine väeosast ja muust teenistuskohast
§ 438. Väeosa ja muu teenistuskoha omavoliline mahajätmine lahinguolukorras
§ 439. Väejooks
§ 446. Võimu kuritarvitamine
Ülema poolt võimuliialduse, võimupiiridest või teenistusvolitustest üleastumise eest, kui sellega on tekitatud oluline kahju isiku seadusega kaitstud õigustele või huvidele või riigi huvidele
§ 448. Kaitsejõudude vara pillamine

§ 449. Relvastatud üksuse üleandmine ja vara jätmine vaenlasele
§ 450. Hukkuva sõjalaeva mahajätmine
Allikas: Karistusseadustik, kriminaalmenetluse seadustiku muutmise eelnõu.See leht on trükitud EESTI EKSPRESSI internetiväravast
Aadress http://ekspress.delfi.ee/archive/article.php?id=67659517 

______________
Riik armastab kurjategijaid! Hiljuti kaotati kriminaalkoodeksist kümned ja kümned kuriteoliigid. Ennetähtaegselt vabastatakse ka retsidiviste ja ei hoolita sellest, et vanglast siirduvad need otse elanikkonna ning ettevõtjate kallale. Seda tehakse selleks, et parandada meie eurostatastikat ja jälgida rangelt kurjategijate inimõigusi.
Meie vanglad sarnanevad juba niigi mugavate puhkeasutustega, kus töötamine ei ole kohustuslik ja vangide ülalpidamine on täielikult riigi, st. meie õlul.
M.I. 

 

1 kommentaari:

Unknown 31. oktoober 2014, kell 12:44  

Olen Mavis Calos, esindaja Aiicco kindlustus plc, anname välja laenu individuaalsed erinevused usalduse ja au. anname laenu intressimääraga 2%. kui olete huvitatud võtke meiega ühendust selle ettevõtte e-post: (maviscalos_laen_laenamine@outlook.com) nüüd jätkata oma laenu üleminekudokumendi ok. kui teil on vaja laenu, et luua ettevõtte või kooli te olete väga teretulnud Aiicco kindlustus plc. Võite meiega ühendust võtta ka selle e-post: (amaah.credit.offer@gmail.com). saame üle kanda summa, mida taotletakse enne nädalas.Eesti Vabadussõjalaste Liit


TIIBET VABAKS!

  © Blogger template Ramadhan Al-Mubarak

Back to TOP