RAHVUSLANE

Rahvuslane

teisipäev, 1. veebruar 2011

Uus maailmakord II: liberalism - vabamüürlaste väline ideoloogia, 2. pool

SI-39

11.    Vabamüürlaste kui tüüpiliste gnostikute jaoks rajaneb inimese isiklik täiustumine ning väidetav jumalikustumine ainult gnoosise omandamisel.  Gnoosise all mõistetakse tarkust (sophia – sellest teosoofia, antroposoofia), varjatud salateadmisi või teadust laias mõttes (teadus haarab nii tõelist kui ka esoteerilis-okultistlikke teadusi, millest kõrgeim on nn teurgia ehk intellektuaalne maagia). Moraalsele täiustumisele ehk vooruste omandamisele, milles seisneb tõeline täiuslikkus ehk pühadus kui sarnasus püha Jumalaga, ei pöörata ei loožides ega kõrgemates salaordudes mingit tähelepanu – pigem vastupidi, need on igasuguse amoraalsuse kooliks. Teadmine ilma voorusteta muudab inimese uhkeks, ülbeks, üleolevaks, küüniliseks, võimuahneks ja oma eesmärkide saavutamisel vahendeid valimatuks. Inimene vajab lunastust ja pääsemist enda moraalsest kurjusest ehk patust, sest iga inimene vastutab esmalt iseenese eest. Kuid patt on ka kõigi ühiskondlike hädade, esmajoones ebaõigluse ja sõdade põhiallikaks, ainus realistlik tee ühiskondlike hädade leevendamiseni või likvideerimiseni on võit üksikinimese patu üle. Vabamüürlaste gnostitsism ja ühiskonna välisele parandamisele suunatud utoopiad neile probleemidele mingit lahendust anda ei suuda, ei üksikisiku ega  ühiskonna tasandil – pigem vastupidi. Illuminaatlike prominentide nagu Brzeziński, Attali ja Fukuyama avalduste alusel võime juba praegu ette kujutada, kuidas uues maailmakorras politseivägivalla abil kindlustatud välise rahu sildi all hakkab vohama ebaõiglus ja rõhumine.  

12.    Vabamüürlaste ideoloogias on keskse propagandistliku tähtsusega inimese (inimkonna) kultuse tasemele tõstetud paatoslik humanism: “Vabamüürlaste jaoks leiab progress aset siis, kui inimesest, kes praegu on allutatud Jumalale ja neile, kes nimetavad end tema maapealseteks esindajateks, kujuneb välja vabastatud moraaliga inimene ehk vabamõtleja... Sel moel realiseerime progressi viimase sõna: see on inimene, kes on iseenda preester ja kuningas, kes tunnistab ainult iseenda tahet ja südametunnistust.” Kõnekas on ka kunagise Grand Orient’ suurmeistri Jacques Mitterand’i tunnistus: “Kui Luciferi patuks on Jumala asemel inimese asetamine altarile, siis humanistid teevad seda pattu alates renessansist. Seesama oli ka üks vabamüürlastele esitatud põhisüüdistustest, kui paavst Klemens XII nad 1738. aastal esimest korda hukka mõistis.”

13.    Vabamüürlaslik humanism kujutab endast ühelt poolt pärispatu eitamist, s.t väitmist, et inimese loomus on hea, rikkumata, oma eesmärkide saavutamiseks iseeneses piisav ja ei vaja oma elu lõppeesmärgi saavutamiseks (ja oma rikutuse ravimiseks) mingit üleloomulikku abi Jumala armu näol – väites, et mingit üleloomulikku eesmärki inimesel polegi. Teiselt poolt kujutab see aga patu, eriliselt aga pärispatu kui Jumala-vastase mässu idealiseerimist koos selle kuulutamisega igasuguse progressi mootoriks ja inimkonna ideaaliks. Vastuolu? Loomulikult vastuolu, kuid mitte ainus vabamüürlaste ideoloogias. Olgu vabamüürlaste tegelik suhtumine pärispattu ja pattu milline tahes, aga nende liberalism ja pattu eitav või lausa idealiseeriv optimistlik humanism on pisikese inimese eneseuhkust ja ülbust inimese kultuse paatoslike loosungitega ülesergutav praktilise satanismi programm laiadele massidele.

14.    Vabamüürlaste jaoks on progressi vaenlasteks igasugused traditsioonid, olgu need siis rahvuslik-kultuurilised või supranatsionaalsed, religioossed või mittereligioossed, üleloomuliku või loomuliku päritoluga. Vaenlasteks ei ole ainult juudi rahvuslik-religioosne traditsioon ja mitmesugused gnostilis-esoteerilised traditsioonid. See on ka arusaadav, sest traditsioonid takistavad ühiskonna ümberkujundamist kunstlike teooriate ja utoopiate või siis lihtsalt võõraste traditsioonide alusel, andes inimestele vaimse kindluse, iseseisvuse, rahvuslik-kultuurilise ja ajaloolise eneseteadvuse ning püsivad moraalsed põhimõtted (seda isegi siis, kui need on osaliselt valed ja ebamoraalsed, nagu islamis), olles niiviisi takistuseks ja piduriks igasugustele revolutsioonidele ning ideoloogilisele manipulatsioonile. Et muuta inimesed manipuleeritavaks ja vastuvõtlikuks oma ideoloogiale ning traditsioonidele, tuleb vabamüürlastel esmalt kõik vaenulikud traditsioonid hävitada ning lükata ühiskond loožidest juhitava permanentse revolutsiooni ning kultuurilise, religioosse ja moraalse kaose seisundisse.

15.    Kuna traditsioonid on enamalt jaolt seotud mingi kindla rahvusega, väljendudes rahvuskultuuris ja kujundades seda, siis on vabamüürlus ka programmiliselt antinatsionalistlik ja kosmopoliitiline – erandiga ühe kindla rahvuse jaoks. Seepärast on üheks oluliseks uut maailmakorda ettevalmistavaks eesmärgiks ka religioosse sünkretismi ning multietniliste ja multikultuuriliste ühiskondade propageerimine ning väljakujundamine massilise migratsiooni käivitamise ja soodustamise teel, et kujundada “uuele aadelrahvale” valitsemiseks ja plastiliinina vormimiseks ülemaailmne religioonita, kultuurita, rahvuseta, ajaloota ja eneseteadvuseta amorfne multi-kulti inimmass.

16.    Vabamüürlaslik ideoloogia propageerib rünnakut kõige loomuliku vastu ning loomuliku asendamist kunstlikuga või loomuvastaseks ümberkujundatuga. See suunitlus ulatub toidust (geneetiliselt manipuleeritud või sünteetilised ning keemiliste lisanditega toiduained, fast food’i rämpstoit), inimese seksuaalsusele suunatud rünnakutest (homoseksuaalsuse propageerimine, katseklaasi-viljastamine, soomuutmise operatsioonid) ning geneetilistest manipulatsioonidest (inimese meditsiinilis-geneetiline “parandamine” ja kavatsused inimest kloonida) kuni vaimse tasandini (inimese reaalsusetaju hävitamine filosoofilise subjektivismi, relativismi ja agnostistsimi ning kaasaegse massikultuuri, massiteabevahendite ning arvutimängude kaudu tekitatava virtuaalse reaalsuse kaudu). Tegelikkusest võõrandunud, füüsiliselt, intellektuaalselt ja moraalselt nõrgestatud; geneetiliste ja biotehnoloogliste manipulatsioonidega väärastatud inimloomus pole siis enam võimeline arvestatavaks vastupanuks riigiaparaadi toetusel rakendatavale ideoloogilisele manipulatsioonile, psüühilisele ja füüsilisele vägivallale.

17.    Vabamüürlaste jaoks on moraali ainsaks allikaks inimene ise ja tema südametunnistus. Iga inimene otsustab ise oma südametunnistuses, mis on tema jaoks hea ja mis on kuri: “Inimene on iga asja ja iga tunnetuse algpunktiks. Ta on iseenda allikas ning sihtpunkt. Ainult tema ise võib igal hetkel “siin ja praegu” öelda, mis on talle täna hea.” Sellel radikaalsel moraalsel immanentismil, subjektivismil ja relativismil rajaneb ka vabamüürlaste nõue südametunnistuse vabaduse kui põhilise inimõiguse tagamiseks. Mitte mingi väline sund – ei Jumal, religioossed kujutelmad, Kirik ega ka riik või ühiskondlik arvamus – ei tohi piirata südametunnistust ega suruda inimesele peale moraali, mis pole otsast lõpuni tema enda oma. Vabamüürlased ja illuminaadid jätavad muidugi ütlemata, et see moraal, mis on iga inimese enda oma, on välja töötatud hoopis nende loožides ja salaühingutes ning seda propageeritakse päevast-päeva ajalehtedes, televisioonis, raadios, raamatutes, internetis jne. Ka siin näeme taktikat: kõigepealt vale abil vabaduse nimel plats konkurentidest puhtaks, et pärast ise seda suurema hoolega vabadust rünnata. Loomulikult tuleb siis terve ühiskondlik elu, seadusandlus, haridus ja kasvatus selle südametunnistuse vabaduse ning teiste inimõiguste alusel ümber korraldada. Seda laadi vabastatud moraali kirjeldatakse hulga kõrgelennuliste sõnade abil: vabadus, võrdsus, vendlus, solidaarsus, progress, südametunnistuse vabastamine jne. Praktikas väljendub “vabastatud moraalsus” sellistes tsivilisatsiooni “progressiivsetes saavutustes” nagu abordi- ja eutanaasiavabadus; rasestumisvastaste vahendite kasutamine ning seksuaalne kõikelubavus; perekonna kui püsiinstitutsiooni kadumine ja selle asendumine (ühe- või kahesoolise) vaba kooselu partnerlusega; vabakasvatus koos laste õiguse deklaratsiooniga, mis võtab vanematelt praktiliselt ära lastekasvatamise õigused ning annab lapsed riigi kontrolli alla; ilmalik riiklik koolisüsteem koos riiklike ideologiseeritud kooliprogrammidega jne. Kogu seda kurjuse ja vale vohamist kaitsvateks “valvekoerteks” on totaalse vabaduse ja tolerantsi loosungid.

Nagu juba deklaratiivsetestki põhimõtetest näha, on vabamüürlaste põhimõtteks põhimõtteline moraalitus. Mis on aga sellise moraalituse organiseeritud ja sihikindla propageerimise eesmärk? Kas ainult iseenese perversse mõtlemise ja käitumise õigustamine, seades ebanormaalse ja haiglase normiks? Mitte ainult. Esmaseks eesmärgiks on võim: absoluutse võimu saavutamine masside üle. Liberalismi kui piiramatu vabaduse juurutamisega vabastatakse inimesed kõigist moraalse korra, religiooni, kultuuri ja ajaloo sidemetest, et lõpuks lõplikult ja absoluutselt “vaba”, s.t igasuguste vaimsete ja moraalsete pidepunktideta, totalitaarse riigi suhtes mitte ainult füüsiliselt, vaid ka vaimselt kaitsetu inimene saaks ideaalseks manipulatsiooni ja ekspluatatsiooni objektiks, muutudes üheks lambaks Salajaste Ülemuste poolt valvekoerte abil juhitud suures lambakarjas. Inimene muutuks lihtsalt oma loomuse poolest orjaks; orjaks mitte niivõrd välise sunni survel, kuivõrd iseenese pattude ja pahede, ignorantsuse, rumaluse, tahtejõuetuse, eesmärgituse, oportunismi ja konformismi märksa tugevamate seesmiste köidikute mõjul.

Allikas: Uus maailmakord

0 kommentaari:

  © Blogger template Ramadhan Al-Mubarak

Back to TOP