RAHVUSLANE

Rahvuslane

teisipäev, 9. oktoober 2012

Kiri Presidendile

Austatud Eesti Vabariigi President
Hr Toomas Henrik Ilves
Mul oli au olla üks nendest isikutest, kes püüdis peatada Eesti ühinemist Euroopa Stabiilsusmehhanismi nimelise institutsiooniga ning alla kirjutas Teile isiklikult saadetud pöördumise. Pean kahetsusega teatama, et Teie vastus ei vastanud meie üleskutse mõttele ega rahustanud oma sisuga minu meelt.
Pean siinkohal tunnustama, et ka mina pooldasin vaba Eesti ühinemist ühtse Euroopa majandusruumi ja rahasüsteemiga, et parandada eestlaste majanduslikku toimetulekut. Täna olen sunnitud tõdema, et seda ei juhtunud. Samuti ei ole mul midagi hädasolijate abistamise vastu, kuid ma ei mõista, miks on nende hädasolijate abistamiseks vaja võtta eesti rahvalt tema iseotsustamise õigus.
Käesolevaga teatan, et ma vastustasin ja vastustan Eesti ühinemist ESM’iga:
  • millele on antud õigus nõuda liikmesriikidelt rahaliste ülekannete tegemist 7 päeva jooksul, ükskõik millisel ajahetkel ja ükskõik millises suuruses, aegade lõpuni, kuid
  • mida ei tohi isegi Euroopa Parlamendi initsiatiivil kontrollida,
  • mille tegevuse õiguspärasust ei tohi kaaluda isegi mitte Euroopa Kohus,
  • mille tegevusest põhjustatud kahju kompenseerimise nõuet pole antud kellelegi ning
  • mille töötajatele on omistatud absoluutse puutumatuse staatus.
Isegi Rahvusvahelisel Valuutafondil, Maailmapangal või Vatikanil, millest esimesed kannavad vastutust maailma rahasüsteemi stabiilsuse eest ning viimasel on religioosse eeskoste õigust kõigi maade katoliiklaste üle, ei ole antud sellist võimutäiust ja õiguslikku kaitset!
Teie kui anglo-ameerika kultuuriareaalis ülesse kasvanud inimene, peaksite tundma põhimõtet: „Ei maksustamisele ilma esindusõiguseta“. Eesti liitmine ESM nimelise organisatsiooniga rikub seda põhimõtet otseselt.
Tõsi, keskmise eestlase vabaduse käsitluse võib võtta kokku sõnadega: „Tunnetatud paratamatus“ ja ta ei ole midagi kuulnud anglo-ameerika vabaduse kontseptsioonile aluse pannud John Locke mõtetest. Pean kahetsusega tõdema, et kodumaale jäänud eestlased ei suuda ilmselt üle 20 aasta taluda vabadusel põhinevat elukeskkonda ning on taaskord heitnud end meie uue eliidi juhtimise all orjanduslikku süsteemi, mille uueks isevalitsejaks on tõusnud Euroopa Stabiilsusmehhanismiks (edaspidi: ESM) nimetatav institutsioon.
Tõsi vabadusel põhineva individualistliku turumajanduse likvideerimise protsess on kestnud juba pikka aega. Selle esimeseks etapiks oli kindlal materiaalsel alusel oleva rahasüsteemi lõpetamine ja üleminek vabalt trükitavale paberrahale, mis nüüdseks on asendunud virtuaalse raha ning pankate praktiliselt piiramatu õigusega väljastada laene.  Selle protsessi käigus on endine eliit, kellel oli varem eesõigus maaomandile, kehtestanud nüüdseks kontrolli rahvamasside üle, sidudes nad laenukohustustega. Seega on endine feodaali maaori asendunud kodanlikus ühiskonnas rahaorjaga. Nendele, kes ei heitnud ennast võlaorjusesse vabatahtlikult, pannakse see nüüd vägisi ESM’i kaudu.
Ühiskonna kihistumisele ja klassiühiskonda jõudmisele viitab ühelt poolt vaesuv keskklass, kellel ei jätku enam raha isegi hambaarsti juurde minekuks ning teiselt poolt tänavatel liikuvad kallid autod, uhked eluasemed ning  luksuskaupu ja -teenuseid müüvate äride käibe kiire kasv. Seejuures ilmnevad need protsessid Eestis palju teravamalt, kui eurot kasutavates lääneriikides. Selle protsessi kiirendamiseks on valitsus tõstmas veel kiirendatud korras elektrienergia hinda.
Väidan, et ESM’i asutamisega on lõppenud Euroopa rahvaste elu individualistliku turumajanduse viljakas keskkonnas ning vormistatakse üleminek Euroopale omasesse elitaristlikku klassiühiskonda. Kõrgete ametikandjate initsiatiivid, mis on suunatud Euroopa Konföderatsiooni, ühtse relvajõu jms loomisele ning kodanikuvabaduste varjatud piiramisele panevad aluse uuele imperiaalsele elukorraldusele.
 Sellele, et see protsess on toimunud teadlikult ja tahtlikult, meie parlamendis tegutseva uue „aadelkonna“ juhtimisel, viitab ka Vabariigi Valituse poolt esitatud ning Riigikogu ja Teie, hr President, poolt  ESM’i ratifitseerimise seaduseelnõu seletuskirja lk 10-l esitatud selgitus, vastavalt millele te käsitlete nüüdsest meie Põhiseaduse § 13 sätet „igaühel on õigus riigi kaitsele“, kui Eesti Vabariigi kui institutsiooni kohustust kaitsta Euroopa finantssektoris tegutsevat finantsoligarhiat! Seejuures jätate te mainimata, et käesolev finantskriis on nende eneste tegevuse tulemus.
Teie häbituse ja demagoogia mastaapidele viitab samas lk 3 olev märge: „ESM on oma sisult euroala riikide ühistupank“. Teatavasti on ÜRO kuulutanud aasta 2012 „Ülemaailmseks ühistulise ettevõtluse aastaks“, mille aga Vabariigi Valitsus ja ka Teie härra President olete täielikult maha vaikinud, vaatamata otsestele pöördumistele, s.h ka Teie poole isiklikult.
Ühistuline ettevõte tegutseb oma liikmete vajadustest lähtudes, selle raamatupidamine on avalik kõigile selle liikmetele – s.t mingeid saladusi ei ole ning kasum jaguneb liikmete vahel vastavalt nende töö-, mitte kapitalipanusele. Ühistuline ettevõtlus on kodanikuühiskonna aluseks, mis tagab kodanikkonna sõltumatuse riigist ja selle eliidist. Teie kaasabil asutatud ESM ei vasta ühelegi nimetatud tunnustest!
Eelöeldust tulenevalt olen sunnitud teatama, et ma ei saa enam käsitleda Eesti Vabariiki kui minu oma riiki. Seetõttu ei soovi ma enam leppida toimetulekut mitte katva töötasuga, sest nüüdsest peale tähendab iga minu ja iga teise eestimaalase ohverdus vaid täiendavat tulu Euroopa finantsoligarhiale ja Eesti eliidile.
Teilt, hr President tahaks aga kuulda ausat selgitust, kuhu on Eesti Vabariigiks nimetatav moodustis jõudnud Teile rahva poolt antud volituse läbi. Samuti tahan rõhutada, et Teil ei ole enam mingit õigust rääkida „Vabast Eestist“ ega „vabadustarmastavatest eestlastest“. Nüüdsest peale võime me taas rääkida eestlastest kui orjarahvast, kes on ühinenud teiste Euroopa rahvastega, kes kõik ühiselt on heitnud ennast taas orjaikke alla.
26.09.2012 Tallinnas
Lugupidamisega
 Paul Tammert

Allikas: http://paultammert.wordpress.com/2012/09/29/324/
__________________
Vaadake lisaks ka videoid EKRE ESMi vastasest meeleavaldusest: http://rahvuslane.blogspot.com/2012/08/matti-ilves-videod-eesti-konservatiivse.html
M.I. 

1 kommentaari:

Anonüümne 10. oktoober 2012 10:20  

Paraku peab enamusega nõustuma :(

  © Blogger template Ramadhan Al-Mubarak

Back to TOP