RAHVUSLANE

Rahvuslane

laupäev, 23. aprill 2011

MATTI ILVES: KES OLID TEGELIKULT SÜÜDI TEISE MAAILMASÕJA VALLAPÄÄSTMISES?

Gallia väepealik Brennus on öelnud: "Häda võidetuile!". Võitjad kirjutavad ajaloo ja nii ongi meile tuntud ajaloovariandis maailmasõja vallapäästja Adolf Hitler, kellel olevat olnud ka plaan vallutada kogu maailm. Kuidas olid aga asjad tegelikult ja kellele kuulub sõjasüütaja "au"?
Vaatame nüüd asju lähemalt. Esimese maailmasõja lõppemise järel pandi kogu süü Saksamaale ja koostati liitlaste survel rahuleping, eriti agar oli siin Prantsusmaa, Versailles’ lepingu põhjal pidi Saksamaa loovutama (ilma kolooniateta) 70 579 km² oma maast ja andma ära 6,5 miljonit elanikku.Hüvitama sõjakahjud ja maksma võitjariikidele 233 miljardit kuldmarka reparatsioone. Kuna ta aga ei suutnud seda tohutut summat maksta, okupeerisid Prantsusmaa ja Belgia ka veel Düsseldorfi ja Ruhri alad.
Peale kõige selle Saksamaa veel ka desarmeeriti. Ta sai õiguse pidada vaid 100 tuhat kerge relvastusega Reichswehri sõdurit, mille relvastuses ei tohtinud olla tanke ega raskesuurtükke ning keelama üldise sõjaväekohustuse. Keelatud oli omada õhujõude. Mereväes - Reischsmarine - võis olla ainult 15 000 meest, kusjuures keelatud oli lahingulaevade, lahinguristlejate, lennukikandjate ning allveelaevade omamine.
Selline rahuleping oli Saksamaale alandav ja hävitav, võitjatel peab olema niipalju suuremeelsust, et selliseid tingimusi mitte peale suruda. Versailles’ rahulepingu kohta ütles hiljem USA president Herbert Hoover:
„Versailles’ kägistati õiglus ja õigusmõistmisest sai ebaõiglus.“ Ka USA senat lükkas 1919.aastal rahulepingu tagasi ja ei ratifitseerinud seda. Isegi türklaste isa Mustafa Kemal Atatürk ütles lausa prohvetlikult, et see on vaid ajutine rahuleping 20. aastaks.
Rahulepingu tulemuseks võib lugeda ka Hitleri võimulepääsu. 1933. aastal sai Saksa Natsionaalsotsialistlik Töölispartei valimistel 17,3 miljonit häält ja võitis 230 saadikukohta, saades Riigipäeva suurimaks parteiks. 1933. aastal soovitas osa ministreid president Paul von Hindenburgil pakkuda kantsleri koht Hitlerile ja põhiseaduslikul teel tuli võimule Adolf Hitler. Valimiste päev kuulutati “Ärganud rahva päevaks”. Kuid kas polnud saksa natsionaalsotsialism mitte niivõrd Esimese maailmasõja näol maailma tabanud õnnetuse põhjus, kuivõrd just Versailles’ rahulepingu tagajärg?
Millises olukorras oli Saksamaa 1933.aastal? Valitses tohutu tööpuudus, riiki vaevas inflatsioon ja oli puudus pea kõigest.
"Siitpeale toimus Saksamaal üks tähelepanuväärsemaid majanduslikke, poliitilisi ja sõjalisi revolutsioone, mida üks mees on suutnud kunagi korda saata.Kolme aastaga saavutati majanduslik õitseng. Kaotades piirangud tööjõu vabale liikumisele erialade ja töökohtade vahel, vähenes töötute arv ühe aastaga üle kuue korra. Miljonid inimesed leidsid töö kiirteede, autobahne võrgu ehitamisel."(Kool.ee)
 Eriti tähelepanuväärne oli aga A.Hitleri rahanduspoliitika. Jüri Lina kirjutab: "Hitleri kulla-, laenu- ja intressipoliitika tähendas ränka hoopi Euroopa majandussüsteemile. Inglise börsi isandad, kes kõik juhtusid olema vabamüürlased, aimasid ohtu oma taotlustele otsustada nii siseriikliku kui ka rahvusvahelise kaubanduse üle. Nad nõudsid, et Saksamaa taastaks intressiorjuse või muidu ta hävitatakse sõjaga. Londoni ja Berliini salajased läbirääkimised venisid mitu aastat. Augustis 1933 ähvardas Sionistliku Maailmaorganisatsiooni president Samuel Untermayer Saksamaa purustada, kui tolle majanduspoliitika peaks jätkuma." Samuti kuulutasid juudid Saksamaale 1933. aastal kaubandussõja.
Adolf Hitleri üks lubadus rahvale ja parteile oli taastada Saksamaa suurus ning ühendada kõik sakslasd ühte riiki! Selle lubaduse (väljaarvatud kokkulepe Poolaga koridori asjus Ida-Preisimaale ja vabalinn Danzingi küsimus) saavutas ta ilma sõda alustamata, julgete ja riskantsete sõjalis-poliitiliste käikudega.Väed viidi Versailles’ rahulepiguga kindlaksmääratud demilitariseeritud tsooni ja see allutati jälle Saksamaa kontrollile, liideti Austria Suur-Saksamaaga. Mitte ükski riik Euroopas ei protestinud.
Seoses Tšehhoslovakkia okupeerimisega jäi Karpato-Ukraina Ungarile. Poola sai soovitud piiri Ungariga ja vabanes Karpaatides Ukraina survest.Poola võttis küll need kingitused vastu, kuid ei näidanud Saksamaale oodatud tänulikkust ja oli endiselt reserveeritud.
Kõnelustes Poola välisministri Jozef Beckiga võttis Hitler ettepanekud Danzigi ja Poola koridoriküsimustes kokku järgmiselt: „Danzigi tagastamisel korral Saksamaale on Poolale tasuks majanduslike huvide kindlustamine selles piirkonnas, mis tuleb läbi viia suurejooneliselt. Saksamaa saab ühenduse oma Ida-Preisi provintsiga eksterritoriaalseauto- ja raudtee kaudu. Vastutasuna selle eest saab olema Saksamaa-poolne koridori garanteerimine, samuti kogu maaomandi Poolale kuuluvaks tunnistamine. See tähendab lõplikku ja kestvat vastastikust piiride garanteerimist.” See oligi kõik mida Hitler soovis saavutada, mingeid maailmasõja vallapäästmise ega maailmavallutusplaane tal polnud.
Tolleaegne Poola valitsus täitis aga kuulekalt juudipankurite ja vabamüürlaste käske. Jüri Lina kirjutab: "Poola vabamüürlasvalitsus hakkas ulatuslikult jälitama oma riigis elavaid sakslasi. Märtsist kuni septembrini 1939 interneerisid Poola võimurid üle 50 000 sakslase. Hulk suri koonduslaagreis.
Poola marssal Edward Rudz-Smigli tunnistas suvel 1939: "Poola tahab sõda Saksamaaga." Poola pööbel tappis oma valitsuse ässitusel tuhandeid sakslasi. 12 857 isikut suudeti tuvastada. ("Die Polischen Greueltaten an den Volkdeutschen in Polen"). Seda kinnitas ka idasaksa ajaloolane Theodor Bierschenk 1954. aastal, toetudes Poola dokumentidele, publisist Otto Heike väitel oli ohvreid vähemalt 15 000.
Protestis ainult Saksamaa. Needki dokumendid on säilinud.
Vabamüürlased mõistsid, et Saksamaa ei oleks tohtinud nii pikka aega seda olukorda taluma, vaid pidanuks sekkuma. Lõpuks hakkas Hitler tegutsema, et terror ja tapmine lõpetada.
Võiks küsida, miks Saksa valitsus nii kaua ootas. Vastus on lihtne. Poola kavatses 700 000 mehega välkrünnakut Berliinile. Varssavis oodati vaid Londoni märguannet. Poolakate sõjaline varustus oli suures osas moodne, ehkki müüt väidab, et Poola käsutuses oli vaid ratsavägi. Enam ei saanud Saksamaa oodata."
Teisel diktaatoril, Stalinil, olid aga küll maailmavallutuslikud kavatsused, Euroopa vallutamiseks oli koostatud üksikasjalik plaan "Groza". Relvastus, mis oli NSV Liidu käsutuses oli sellele vastav.
Toon nüüd mõningad andmed Venemaa ja Saksamaa relvastuse kohta 1939. aastal: tanke oli Venemaal 24.899, Saksamaal  3.195; lennukeid vastavalt 29.000 ja 4.093. Mobilisatsioonijärgselt oli NSVL-u armees 17 miljonit meest, Saksamaal aga vaid 4.288.557 meest. Kuidas sellise relvastuse ja elavjõu valgusel paistavad Hitleri maailmavallutusplaanid?
Nüüd sündiski Molotov-Ribbentropi pakt ja Saksamaa ning hiljem Venemaa ühine kallaletung Poolale, mida loetaksegi maailmasõja alguseks. Hilisem Hitleri kallaletung Venemaale oli talle pealesunnitud (seda võib ütelda ka Poola kohta).
Saksamaal ei teadnud keegi päeva, millal Punaarmee oma suurrünnakut alustab. Pakutud 6. juuli ja kõik teised päevad on oletuslikud. Kuna Stalin oli oma arvestused sidunud sakslaste dessandi "Seelöwega", oli see kuupäev määramata.
"Et ära hoida Saksamaa hävingut, oli vaja nii kiiresti kui võimalik alustada vasturünnakut. 14. juunil korraldas Hitler viimase nõupidamise "Barbarossa" ettevalmistamiseks. Täpsustati Wehrmachti koostöö Rumeenia, Ungari ja Slovakkia väeosadega. Hitler määras alustamise tähtpäeva ja leppesignaali, milleks oli "Dortmund".
Hitler pidas ka kõne, kus ta ütles, et annab oma saatuse armee kätte ja et bolševikud oma ideoloogiaga kuuluvad hävitamisele. "Stalini Damoklese mõõk ei tohi rippuda Saksamaa kohal. Parem õudne lõpp, kui lõputu õudus!", ütles Hitler.
Neid Hitleri kõne lõpus lausutud Goethe sõnu on hiljem palju kordi korratud. Kainelt olukorda hinnates oli neis sõnades sel hetkel kogu ajalooline tegelikkus. Polnud midagi õudsemat kui Stalini hiigelarmee ja sellele järgnev Beria erivägede sõjakäik, mis nägi ette kolmandiku Euroopa rahvaste nii vaimse kui füüsilise hävitamise. Kes tol hetkel, peale sakslaste, oleks olnud võimeline neid Stalini horde peatama? Kas ehk teiselpool La Mance väina olnud inglased oma 12 diviisi ja 1300 lennukiga?
21. juuni õhtul liikusid Guderiani tankid piirile. Sõduritele loeti ette Hitleri käskkiri, mis algas sõnadega:
"Minu sõdurid! Saabunud on tund, kus Euroopa, Saksamaa ja meie rahva saatus on täielikult teie kätes."
22. juuni oli pühapäev. Idataevas oli hakanud koitma. Kindralkolonel Heinz Guderian vaatas veelkord kella, see oli viisteist minutit kolm läbi. Ja ta andis käsu - avada kõikidest relvadest ettevalmistav suurtükituli." (Kool.ee)
Kokkuvõtteks võib ütelda, et Teise maailmasõja vallapäästmises olid süüdi vabamüürlased, juudipankurid ja Stalin.

19 kommentaari:

Unknown 23. aprill 2011, kell 11:48  

Teine maailmasõda oli esimese väära-
matu järg,nagu kevadele järgneb suvi.
Uurige välja,kes alustas tõeliselt
esimest sõda ja kes organiseeris Sak-
samaa "kaotuse" momendil mil rinne oli Narva jõel.Need olid parasiittõu
näruseimad esindajad,kel oli lähemaks
eesmärgiks maailmavallutamine,kommu-
nismi sildi all mis pooleldi korda
läks.

Anonüümne 1. mai 2011, kell 22:23  

Hakkab tulema. Tõde massidele.

Anonüümne 22. juuni 2011, kell 13:33  

Vene autorid on kirjutanud et väed
koondati piirile võimalikult lähedale aga mingeid kaitseliine
ja miinivälju ei rajatud.Isegi
piiriäärsetest kaitserajatistest
viidi sõdurid ära.Bresti kindluse
saarele rajati sõjaväeringkonna
hospital,tagala aseml rajati see
eesliinile.Bresti kindlus oli täis
vägesid ja tanke mis hävitati sõja
esimesel tunnil sakslaste suurtüki-
tulega.keegi ei olnud valmistunud
Bresti kindluse kaitsmiseks.Stalin
üritas igati venitada aega et valmistuda pealetungiks

Matti Ilves 22. juuni 2011, kell 14:09  

Jaa, Teil on õigus. Toon veel ühe tsitaadi Maike Spick´i "Luhftwaffe õhuässad":
"Lennukeid oli nii palju, et mõned Luftwaffe piloodid olid veendunud, et venelased olid ise suurrünnakuks valmistunud ja sakslased jõudsid neid lihtsalt ennetada."

Anonüümne 1. september 2011, kell 21:26  

vabamüürlased ja juudipankurid oh ahahaha ma pole midagi nii lolli kaua aega lugenud.

Kõik peale süüdlase olid süüdi, eks.

Anonüümne 1. september 2011, kell 21:41  

Huvitav et Tsehhoslovakkiat vallutati olid Poola ja Saksamaa
suured sõbrad ja partnerid ja
pärast läksid kisklema.Poola '
armee juhtkond oli vist narkouimas
kui lubas valitsusel Saksamaaga
tüli norima hakata

Matti Ilves 1. september 2011, kell 22:02  

Anonüümsetele.
Jah, Teie olete võitjate ajaloo uskujad ja teid ei saa ümber veenda, isegi ilmselgete faktidega. Kahju, et olete langenud eksiteele.

Anonüümne 10. oktoober 2011, kell 14:36  

Tere

Selline raamat ''Jäälõhkuja''
Viktor Suvorov.
Lugege ja mõtisklege.

Anonüümne 17. oktoober 2011, kell 21:39  

Väga huvitav lugemine. Pani mind mõtlema, et kui palju on seda tõelist ajalugu väänatud aastate jooksul...

Ehk oskaks autor anda viiteid saksa kodanike tagakiusamiste kohta Poolas enne sõda? See oli mulle uus fakt II Maailmasõja loos.

Matti Ilves 21. november 2011, kell 11:39  

Need faktid on toodud Jüri Lina raamatus:
http://rahvuslane.blogspot.com/2010/11/juri-lina-maailmaehitajate-pettus.html
Kui soovite täpsemalt teada, kirjutage Linale, aadressi peaks leidma tema kodulehelt.

Anonüümne 13. veebruar 2012, kell 11:39  

Mida H&S ei suutnud, seda suudab ACTA...

Anonüümne 12. juuni 2012, kell 17:56  

"Kokkuvõtteks võib ütelda, et Teise maailmasõja vallapäästmises olid süüdi vabamüürlased, juudipankurid ja Stalin".
eivaidle vastu, aga ega Hitler ka mingi inglike ei olnud.
Kui kirjutis tugineb ainult Jüri Lina raamatutele, siis võin öelda, et Lina teeb sageli väga julgeid üldistusi ja järeldusi, ilma neid viidetega tõestamata. Kui midagi väita, peab olema viide dokumendile, kus see väide võetud.
Ajalugu on üldse selline kahtlane asi, et ega me vist ei saagi lõplikku tõde teada. Ajalooõpetus on alati subjektiivne, sõltub kirjutaja hoiakutest. Hitleri rassi ideoloogia oli jube, mitte parem juutide väljavalituse ideoloogiast. Hitleri ideoloogia järgi kuulusid kõik slaavlased hävitamisele, kui alamrass. Täpselt samamoodi nagu Hitler kartis Stalinit, võis Stalin karta ka Hitlerit. Tookord oli Stalinil külmem kõht, Hitler oli närvilisem. Fakt on, et avapaugu tegi Saksamaa. See võimaldabki hiljem Saksamaad süüdistada sõja alustamises. Oleks Hitler ka venitanud, oleks süü Stalini kaela jäänud. Tegelikult olid ühtemoodi lurjused mõlemad. Küsige Eesti leegioni meestelt, kui neist mõni veel elus on, kui suur kangelane ja kaitseingel see Hitler oli.

Matti Ilves 22. juuni 2012, kell 17:47  

Ütlen kohe, et ka minule ei ole Hitler mingi kangelane. Aga ajalugu on nii palju võltsitud, et ei tee paha ka tegelikku ajalugu teada. Mis puudutab Jüri Lina, siis enamasti on ta faktid kontrollitud.
Olen ise talle kirjutanud, kui mõningad faktid on äratanud kahtlust ja saanud alati mind rahuldavad vastused.

Anonüümne 7. jaanuar 2014, kell 16:32  

Mulle jäi kuidagi liiga ilustav pilt Saksamaast, kui ohvrist selles kirjutises. Ma ei väida vastu, et Venemaa kavatsused olid õrnad.
Selge oli see, et kogu maailm ootas seda II maailma sõda, et omi hambaid "teritada".
Ilmselge on ka see, et see au on tõesti võitjatel, mida suures pildis räägitakse. Nii palju kui on inimesi - nii palju on arvamusi.
Jään väga neutraalsele arvamusele artikli kui terviku suhtes ning samas oman negatiivset hoiakut just nimelt selliste lausete osas: Vabamüürlased mõistsid, et Saksamaa ei oleks tohtinud nii pikka aega seda olukorda taluma, vaid pidanuks sekkuma. Lõpuks hakkas Hitler tegutsema, et terror ja tapmine lõpetada. Võiks küsida, miks Saksa valitsus nii kaua ootas. Vastus on lihtne. Poola kavatses 700 000 mehega välkrünnakut Berliinile. Varssavis oodati vaid Londoni märguannet. Poolakate sõjaline varustus oli suures osas moodne, ehkki müüt väidab, et Poola käsutuses oli vaid ratsavägi. Enam ei saanud Saksamaa oodata.” - kes väitis või kust tulevad sellised faktid???
Aga hea, et tegelete sellise info kogumisega ja levitamisega. Ilmselge on see, et tõde on seal kusagil vahel olemas!

Lauri Viikna 9. jaanuar 2014, kell 01:15  

See on nagu Eesti Vabariigis, ükskõik mis häda on ikka süüdi Ansip! See on samasuguste virrmokkade ja vandenõuteoreetikute stampkild, et kõiges on süüdi juudid ja vabamüürlased! Hale!

Lauri Viikna 9. jaanuar 2014, kell 01:23  

Ahjaa, kogu selle jutu juures jäi siiski arusaamatuks juutide ja vabamüürlaste roll. Jüri Lina vaimse tervise hindamiseks puudub mul meditsiiniline haridus. See mees teab väga hästi, et mida suurem vale seda paremini tema raamat müüb. Mida siinkohal on püütud tõestada? Kes on Jüri Lina, et tema avaldustele toetudes mingit hinnangut anda. Ka Jüri Lina sünnis on süüdi vabamüürlased ja juudid..

Anonüümne 25. veebruar 2014, kell 18:28  

Sõda alustas see riik kelle sõdur esimese lasu tegi järelikult alustas sõda natsi saksamaa ja see on kirjas nii vene, inglismaa kui ka ameerika ajaloo raamatutes kas keegi siis tõesti ei ole lugenud raamatut " Teine maailmasõda välksõjast hiroshimani" seal on kirjas et saksa rannakaitselaev tegi teise maailmsõja esimesed lasud ja nsvl raamatut "Suur Isamaasõda"

Anonüümne 24. mai 2014, kell 19:46  

Võime rääkida, mida tahes, ei meeldi mullegi Hitleri natssotsialistlikud ideed. Aga, kui seda meest poleks olnud, siis tõenäoliselt oleks maailma kaardil praegu näiteks selline paik nagu fransuskii oblast...

Anonüümne 30. juuni 2015, kell 12:07  

See tekst on propagandaallikatel põhinev propaganda, tõest on siin asi väga kaugel. Nt allikana mainitud "Die Polnischen Greueltaten an den Volkdeutschen in Polen" on natside propagandaüllitis, mis anti välja, et õigustada sõda Poolaga. Raamatus mustati Poola valitsust ja sõjaväge ning seal väidetud massimõrvad sakslaste vastu pole kinnitust leidnud. Samade võtetega tegeleb Venemaa praegu Ukrainas... räägitakse müstilistest banderalastest, kes tapavad etnilisi venelasi ja kuidas Venemaa on valmis neid inimesi kaitsma. Reaalses elus pole keegi neid banderalasi näinud ning agressor on pigem Venemaa.Eesti Vabadussõjalaste Liit


TIIBET VABAKS!

  © Blogger template Ramadhan Al-Mubarak

Back to TOP