RAHVUSLANE

Rahvuslane

laupäev, 1. september 2012

Konservatiivne Rahvaerakond lõpetaks täielikult parteide riikliku rahastamise

Eesti Konservatiivne Rahvaerakond
Pressiteade
Tallinn, 31.08.12

Konservatiivne Rahvaerakond lõpetaks täielikult parteide riikliku rahastamise

Eesti Konservatiivne Rahvaerakond saatis täna riigikogu põhiseaduskomisjonile oma ettepanekud seoses erakondade rahastamise ülevaatamisega. Meie põhiettepanekuks on kaotada täielikult erakondade riiklik rahastamine. Samuti soovime kaotada ära häälte ülekandmise valimistel ja nn D’Hondti meetod.

Konservatiivne Rahvaerakond peab vajalikuks erakonna liikmete miinimumpiiri langetamist 400 või isegi 300 isikuni, et tagada reaalne erakondade pluralism.

Soovitame taastada firmade õiguse erakondi toetada, seades siin piiranguks keelu teha annetusi asutustel, kes on kas avalik-õigusliku staatusega, saavad dotatsioone või toetusi riigieelarvest või on maksuvõlglased. Füüsiliste isikute annetuste puhul peame vajalikuks piirangut, et annetada tohib rangelt vaid enda raha. Kõik annetused peavad olema avalikud nii annetaja isiku kui summa osas. Samuti peame hädavajalikuks tõhusa sõltumatu järelvalve kehtestamist, meie ettepanekul peaks erakondade rahaallikate üle hakkama kontrolli teostama Riigikontroll.

Juhul, kui erakondade rahastamise täielikku kaotamist riigieelarvest ei peeta mõistlikuks, teeb Konservatiivne Rahvaerakond ettepaneku kohelda kõiki registreeritud erakondi võrdselt, toetades neid riigieelarvest summaga, mis võimaldab üleval pidada keskbürood erakonna toimimise tagamiseks. Meie ettepaneku kohaselt võiks sel juhul kõik erakonnad saada kuus nelja keskmise palga ulatuses maksumaksja raha (hetkel 3460 eurot).

Konservatiivne Rahvaerakond leiab, et tegelikult vajab põhjalikumat reformi ka valimisseadus ja teeb ettepaneku kaotada ära valimiskautsjon ning viie protsendine valimiskünnis. Soovime kaotada ära häälte ülekandmine valimistel ja nn D’Hondti meetodi. Edaspidi moodustuks Riigikogu koosseis kõigist lihtkvoodi saanud isikutest ehk igas valimisringkonnas olevate kõigi mandaatide jaotumisel selles ringkonnas enim hääli saanud kõigi kandidaatide vahel.

Lisame Riigikogu Põhiseaduskomisjonile saadetud kirja ja kaaskirja.
—————
Eesti Konservatiivne Rahvaerakond
Kanali tee 1, Tallinn 10112

Riigikogu Põhiseaduskomisjon
Lossi plats 1A, Tallinn 15165
RE: 11.06.2012 nr 1-6/12-120/1
11.06.2012. aastal koostati Riigikogu põhiseaduskomisjoni otsusega pöördumine erakondade ja parteide poole seoses tunnetatud vajadusega erakonnaseaduse (EKS) muutmise osas.

Käsitletavas pöördumises märgitakse muuhulgas, et antud teema IGAKÜLGSE arutamise huvides tehakse ettepanek esitada erakondade rahastamissüsteemi muutmise ja täiendamise kohta kuni 5 ettepanekut.

Eesti Konservatiivne Rahvaerakond tervitab põhiseaduskomisjoni huvi ning soovi valitseva olukorra korrastamiseks ning esitab käesolevaga oma ettepanekud koos vastavate põhjendustega.

Käesolevatele Konservatiivse Rahvaerakonna ettepanekutele on lisatud juurde selgitused ja põhjendused meie erakonna seisukohtadest tulenevalt.

Eesti Konservatiivne Rahvaerakond leiab, et pelgalt kosmeetilised muudatused üksikparandus(t)e näol EKS’is ei vabasta meie ühiskonda tõusetunud probleemidest, millest tulenevalt tuleb erakondade rahastamise süsteemi käsitleda laiendatult.
Eeltoodust tulenevalt on Konservatiivne Rahvaerakond seisukohal, et EKS muudatused peavad olema sügavad ja põhimõttelised ega saa piirduda ainult rahastamise küsimusega. Selgitused kõikide alljärgnevate ettepanekute osas on toodud käesoleva kirja lisas „Kaaskiri“.

Ettepanekud

I ettepanek – EKS § 5 lg 1 muutmine

Praegu: Erakonna liikmeks võib olla vähemalt 18-aastane teovõimeline Eesti kodanik. Erakonna liikmeks võib olla ka vähemalt 18-aastane teovõimeline Euroopa Liidu kodanik, kes ei ole Eesti kodanik, kuid kes elab püsivalt Eestis. Üheaegselt võib kuuluda ainult ühte Eestis registreeritud erakonda.

Ettepanek: Erakonna liikmeks võib olla vähemalt 18-aastane teovõimeline Eesti kodanik. Üheaegselt võib kuuluda ainult ühte Eestis registreeritud erakonda.

II ettepanek – EKS § 6 lg 2 muutmine

Praegu: Erakond registreeritakse, kui tal on vähemalt 1000 liiget.

Ettepanek: Erakond registreeritakse, kui tal on vähemalt 300 (400) liiget.

III ettepanek – EKS muudatus erakondade rahastamise küsimuses – EKS § 121 lg 2 p 2 ning § 12 7 muutmine.

Põhiettepanekuks on riigipoolne erakondade rahastamine lõpetada e. nimetatud normid seadusest likvideerida.

ALTERNATIIV: riigipoolse rahastuse OLULINE vähendamine koos erakondade siserahastamise mõju (liikmemaksud, annetused) märkimisväärse tõstmisega.

Sellisel juhul tuleb Konservatiivse Rahvaerakonna arvates lähtuda järgmistest kaasnevatest tingimustest:

 1. Riigipoolne rahastamine peab puudutama kõiki erakondi võrdsetel alustel (nii parlamendierakondi kui ka parlamendiväliseid erakondi). Riigirahastuse saamise ainsaks kriteeriumiks on asjaolu, et erakond on erakonnana kantud riiklikusse registrisse.
 2. Riigipoolse rahaeraldise suurus siinjuures ei sõltu erakonna suurusest (liikmete arvust), vaid on neli keskmist kuupalka kalendrikuus.

Riikliku rahastuse eesmärgiks käsitletavas olukorras on kõikidele registreeritud erakondadele võrdse ja hädapärase toimebaasi garanteerimine.

IV ettepanek – annetused

Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna seisukoht on, et tuleks taaslubada juriidiliste isikute annetused erakondadele, kusjuures peaks rakendama alljärgnevaid printsiipe:

 1. annetada võivad juriidilised ja füüsilised isikud;
 2. annetused peavad olema avalikud e. need peavad leidma kajastust erakonna kodulehel ja sisaldama nii annetatud summat kui ka annetaja isikut. Annetada võib vaid Eestis tegutsev (registreeritud) juriidiline isik või eesti kodanik;
 3. annetada ei tohi juriidilised isikud, kes:
  1. on avalik-õigusliku staatusega,
  2. saavad dotatsioone/toetusi riigieelarvest,
  3. on maksuvõlglased;
 4. keelatud on annetada teisele isikule kuuluvat raha.

Olukorras, kus ülalnimetatud annetused lubatakse ja teatud tüüpi annetused on kindlasti keelatud, peab Konservatiivne Rahvaerakond vajalikuks rakendada annetuste seaduslikkuse tagamiseks riiklikku kontrolli.
Leiame, et sellist laadi kontrolli peaks teostama täielikult erakondadest sõltumatu isik – Riigikontroll kui maksumaksja huvides ja palgal olev sõltumatu asutus.

V ettepanek – EKS § 128 valimiskampaania, -aruanne, -reklaam

Põhiettepanek: Riigieelarvelistest summadest valimisreklaami ei rahastata, erakonna vabadus teostada valimisreklaami on piiratud talle kuuluvate vahenditega, mis on saadud liikmemaksudest ja annetustest.

Põhiettepaneku realiseerumisel kaotab vajaduse EKS § 128 eksisteerimine. Kaob ka vajadus piirata valimisreklaami mõnel muul kunstlikul moel.

ALTERNATIIV

Riik garanteerib kõikidele registreeritud erakondadele valimisperioodil võrdse võimaluse meediareklaamiks nagu ka meedias peetavateks debattideks võrdsetel tehnilistel tingimustel. Kulud kannab riik.


Täiendavad soovitused.

Erakondade rahastamist ja tegevust puudutavate probleemide vaagimisel jõudis Konservatiivne Rahvaerakond ühesele järeldusele, et on põhjendatud ka mitmete teiste õigusaktide muutmine, mis on kaudses seoses erakonnaseaduse, valimissüsteemiga ning võimaldaks olulisel määral süvendada demokraatiat, ületada usalduskriisi riigi ja kodanike vahel ning parandada üldist sisepoliitilist kliimat. Mõned neist oleksid alljärgnevad.

On mõistlik kaaluda erakondliku süsteemi toetamist ja populariseerimist analoogselt paljude teiste riikidega e. erakonna sissetulekute (liikmemaksude ja annetuste) osas maksuvabastuse näol. Eriti olukorras kui riigirahastus erakondadele muutub olematuks või marginaalseks.

Niisamuti peab Konservatiivne Rahvaerakond oluliseks valimiskünniseks oleva 5% vähendamist (selle täpsem suurus võiks olla debati küsimus) ja valimiskautsjoni kaotamist valimistel.

Selleks, et tagada valija tahte võimalikult selge ja vahetu realiseerimine ning kõigi kandidaatide võimalikult võrdne kohtlemine, peame ülioluliseks häälte ülekandmise mehhanismi ja d’Honti meetodi kaotamist valimistel. Teeme ettepaneku, et edaspidi moodustuks Riigikogu koosseis valimisringkondades olevate kõigi mandaatide jaotumisel konkreetses ringkonnas enim hääli saanud kõigi kandidaatide vahel ehk kõigist lihtkvoodi saanud isikutest.

Margo Miljand
Eesti Konservatiivne Rahvaerakond
Esimees

Allikas: http://www.ekre.ee/

0 kommentaari:

  © Blogger template Ramadhan Al-Mubarak

Back to TOP