RAHVUSLANE

Rahvuslane

esmaspäev, 24. september 2012

MEIE KIRIK: PIISKOPLIK NÕUKOGU EI TOETA KOOSELUSEADUST EGA KARISTUSSEADUSTIKU MUUTMIST

Meie Kirik

"Meil ei ole ei õpetuse ega usutalituste osas heaks kiidetud mitte ühtki asja, mis oleks vastuolus pühakirja või katoolse kristliku kirikuga."
(Augsburgi Usutunnistus)


Autor: uudistetoimetus   
kolmapäev, 19 september 2012
Active ImageEELK piiskoplik nõukogu ei toeta kooseluseaduse vastuvõtmist, kuna selle tegelik eesmärk on homopartnerluse seadustamine. Samuti ei peeta vajalikuks "vihakuritegude" uut määratlust karistusseadustikus, sest esitatud muudatused on õiguslikult ebaselged ja võivad ohustada sõna- ja usuvabadust.
Piiskopliku nõukogu juures tegutseva õpetuskomisjoni seisukohavõtus kooseluseaduse eelnõu kohta tõdetakse, et "Kooseluseaduse näol on sisuliselt tegu abielurikkumise seadustamisega ning sellega kaasneva kristliku abielu ja pere institutsiooni hägustamise ja lõhkumisega. Teatavasti on abielu kui selgelt ühe mehe ja ühe naise avaliku ja kohusetundliku liidu institutsioon osa Õhtumaisest kultuurist ja leidnud tunnustamist ja kasutamist ka ilmalikus tähenduses. Niisugusena on abieluinstitutsioon ka ühiskonna ja tema terve arengu algosa ning peaks väikese rahvaarvuga rahva juures kogu ühiskonnalt, tema seadustelt ja hoiakutelt igakülgselt toetust saama."
Piiskopliku nõukogu koosolekul märgiti, et justiitsministeeriumis välja töötatud kooseluseaduse peamiseks taotluseks on homopartnerluse seadustamine abieluvälise kooselu reguleerimise ettekäändel ja et eelnõu on koostatud välismõjude survel.
Laste õiguste paremaks tagamiseks ja muude taoliste küsimuste lahendamiseks ei ole vaja kooseluseadust, vaid tuleb täiendada kehtivaid õigusakte, leiab piiskoplik nõukogu.
Karistusseadustiku muutmise küsimuses informeeris peapiiskopAndres Põder piiskopliku nõukogu liikmeid sellest, et hiljuti toimunud kiriku ja valitsuse ühiskomisjoni koosolekul ei saanud kiriku esindajad oma küsimustele rahuldavaid vastuseid. Piiskoplik nõukogu toetas peapiiskopi seisukohta, et kehtima võiks jääda karistusseadustiku senine sõnastus, kuna kavandatud muudatused ei ole piisavalt läbi mõeldud ja õiguslikult ühemõttelised.
Karistusseadustiku paragrahvi 151 uus sõnastus näeb ette rahalise karistuse või kolmeaastase vangistuse "tegevuse eest, sealhulgas kirjutise, pildi, sümboli või muu materjali kasutamise, levitamise või jagamise eest, millega avalikku rahu häirival viisil või süstemaatiliselt kihutatakse vihkamisele, vägivallale või diskrimineerimisele isiku või isikute rühma vastu, keda määratletakse kodakondsuse, rahvuse, rassi, kehalise tunnuse, terviseseisundi, soo, keele, päritolu, usutunnistuse, seksuaalse sättumuse, poliitiliste veendumuste või varalise või sotsiaalse seisundi alusel".
Karistusseadustikku tahetakse täiendada ka täiesti uue sättega paragrahvi § 151näol, mis näeb ette rahalise karistuse "rahvusvahelise või Eesti kohtu lõpliku otsusega tuvastatud agressiooni, genotsiidikuriteo, inimsusevastase kuriteo või sõjakuriteo ähvardaval viisil avaliku õigustamise, eitamise või mitteoluliseks tunnistamise eest, kui sellega on põhjustatud kodakondsuse, rahvuse, rassi, kehalise tunnuse, terviseseisundi, soo, keele, päritolu, usutunnistuse, seksuaalse sättumuse, poliitiliste veendumuste või varalise või sotsiaalse seisundi alusel määratletud isikute rühma või rühma liikme vastase vihkamise, vägivalla või diskrimineerimise oht".
Piiskopliku nõukogu koosolekul avaldati hämmastust, et nii olulised sõnavabadust puudutavad muudatused ei ole pälvinud avalikku debatti.
Piiskoplikus nõukogus käsitleti ka transplantatsiooniseaduse eelnõuga ning erinevate kiriklike tähtpäevadega (usu aasta, Maarjamaa 800, EELK 100) seonduvaid küsimusi.
Vaata lisaks:
________________________
Lugege lisaks vihakuritegudest ka SIIT 
M.I.

0 kommentaari:

  © Blogger template Ramadhan Al-Mubarak

Back to TOP