RAHVUSLANE

Rahvuslane

esmaspäev, 10. september 2012

Konservatiivne Rahvaerakond on vastu perekonna mõiste ümberkujundamisele

Eesti Konservatiivne Rahvaerakond
Volikogu avaldus
Esku, 08.09.2012

Konservatiivne Rahvaerakond on vastu perekonna mõiste ümberkujundamisele

Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna volikogu pidas laupäeval 08.09 Eskus oma korralist koosolekut, millel võeti muu hulgas vastu otsus mitte toetada praegu menetluses olevat partnerlusseadust, kuna see lagundab veelgi traditsioonilist perekonda ning toob Eestis sisuliselt kaasa homoabielude seadustamise. Ühtlasi teeb erakond ettepaneku täiendada Eesti Põhiseaduse paragrahv 27 sõnastusega, mis selgelt määratleb perekonna ühe mehe ja ühe naise vahelise püsiva ühendusena.

Konservatiivne Rahvaerakond on seisukohal, et perekonna mõiste ümberdefineerimise katsed lähtuvad inimloomuse ja –olemuse põhimõttelisest eitamisest ja on seega loomuvastased. Peame perekonda ühiskonna kõige olulisemaks institutsiooniks, mis tagab sugude vastastikuse täiendamise, järeltulevate põlvede parima kasvukeskkonna ning inimliku armastuse esmase kogemuse. Perekond kui ühiskonna jätkusuutlikkuse tagatis on ühiskonna alusstruktuuriks. Abielu institutsiooni lahjendamise ja nõrgestamise asemel peaks Eesti riik astuma samme tema tugevdamiseks, ilma milleta pole meil võimalik lahendada kätte jõudnud sügavat demograafilist kriisi.

Leiame, et samasooliste omavaheliste suhete majanduslike aspektide reguleerimiseks ei ole õigustatud ümber defineerida abielu ning selleks puudub ka vajadus. Seetõttu on meie jaoks ilmne, et partnerlusseaduse näol on tegemist paljudes teistes riikides kasutatud võttega liikuda samm-sammult avalikkuse poolt mitte toetatud eesmärgi poole: võimaldada samasooliste partnerlust liigitada abieluks. Muude riikide kogemus kinnitab ka seda, et partnerlusseadusest liigutakse vältimatult edasi lapsendusõiguse andmisele samasoolistele paaridele.

Meie jaoks ei ole tegemist majandusliku või võrdõiguslikkuse probleemi vaid eelkõige moraaliküsimusega. Peame samasooliste seksuaalset läbikäimist loomuvastaseks ja seega olemuslikult ebamoraalseks. Näeme partnerlusseadusega koos plaanitavas karistusseadustiku muutmisettepanekus tõsist ohtu põhiseadusega tagatud sõna- ja südametunnistusvabadusele, kui homolobi saavutab oma eesmärgi ning traditsiooniliste moraalinormide kaitsmist või ebamoraalse käitumise kritiseerimist hakatakse käsitlema kriminaalkorras vihakuriteona.

Leiame, et Eesti riik ei tohi asuda andma tunnustust ebamoraalsele eluviisile, mis samas õõnestab valdava osa elanikkonna poolt aktsepteeritud institutsioone ja norme ning ähvardab rängalt riivata inimeste sõna- ja südametunnistusvabadust.

Teeme Justiitsministeeriumile ettepaneku lõpetada partnerlusseaduse menetlemine. Ühtlasi teeme ettepaneku täiendada Põhiseaduse paragrahv 27 sõnastusega, mis selgelt määratleb perekonna ühe mehe ja ühe naise vahelise kooslusena.

Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna volikogu

Allikas: http://www.ekre.ee/

0 kommentaari:

  © Blogger template Ramadhan Al-Mubarak

Back to TOP