RAHVUSLANE

Rahvuslane

kolmapäev, 25. juuni 2014

EESTI MEEL: Eesti meel & Läti leegionETV reportaaž Läti Leegionäride Päeva marsilt
Tamme malevkonna juhatuse
OTSUS
Tartu, 5. juuni 2014

Hoiatuse kohaldamine Priit Rajasaarele

Käesolev otsus on tehtud lähtuvalt Kaitseliidu seaduse §8 lg4 ja 6 ning §53 lg4, Kaitseliidu kodukorra §14 lg1 p1 ja lg2, Kaitseväe juhataja 18.3.2010 käskkirjaga nr 99 kehtestatud kaitseväelase ja Kaitseliidu tegevliikme vormiriietuse ja eraldusmärkide kandmise korrast, arvestades Tamme malevkonna tegevliikme Priit Rajasaare kirjalikku selgitust (reg nr TA-1.1-16.3/14/5495).

1. Asjaolud. Tamme malevkonna liige Priit Rajasaar osales Kaitseväe vormiriietuses Kaitseliidu eraldusmärkidega 16.3.2014 Lätis Leegionäride päeval. Pildid sündmuse kohta on lisas 1. Kaitseliitlase selgitused on toodud seletuskirjas, mis on registreeritud Kaitseliidu dokumendihaldussüsteemis numbritega TA-1.1-16.3/14/5495. Lisaks vestles nimetatud isikuga 21.4.2014 Tartu maleva staabis Tamme malevkonna pealik Tarmo Pihlik. Kaitseliidu tegevliikmele Priit Rajasaarele on otsuse kavandit tutvustatud allkirja vastu 23.5.2014. Kümne päeva jooksul ei laekunud liikmelt isiklikku arvamust. Malevkonna juhatus oli otsust tehes teadlik, et kaitseliitlane XXXXXXXXXXX esitas oma avalduses väite, et hr Priit Rajasaar soovib aja kokkuhoiu mõttes asja arutamist koos ning teadlik, et vastava soovi esitas Priit Rajasaar suuliselt malevkonnapealik Tarmo Pihlikule 4.6.2014.

2. Järeldused. Kaitseväe ja Kaitseliidu vormi kandmist kaitseliitlaste poolt reguleerib Kaitseliidu seaduse §8. Seaduse mittetundmine ei vabasta seaduse täitmisest. Kaitseliidu seaduse §8 lg4 ütleb (?), et Kaitseväe vormi tohib tegevliige kanda ainult (?) teenistuskohustuste täitmisel…
■ Kaitseminister võib Kaitseliidu tegevliikmele Kaitseväeteenistuse seaduse §13 lõike 5 alusel kehtestatava määrusega anda õiguse kanda teenistuskohustuse täitmisel kaitseväelase vormiriietust, kui sellele on kantud Kaitseliidu sümbolid ja eraldusmärgid.
… ning §8 lg6 sedastab:
■ Kaitseväelase vormiriietuse ja eraldusmärkide kandmisel peab Kaitseliidu tegevliige järgima Kaitseväe juhataja kehtestatud eraldusmärkide ja vormiriietuse kandmise korda.
Vastav kord on kehtestatud Kaitseväe juhata poolt 18.3.2010 käskkirjaga nr 99 (edaspidi kord või vormikandmise kord). Vormi kandja peab arvestama vormikandmise korra punkti 2.2 järgi, et esindab selle teoga igal hetkel EV-d.
Viis nõuet kaitseväe vormi kandmise eeskirjast:
■ Vormiriietust kantakse teenistusülesannete täitmisel.
■ Vormiriietuse kandja esindab Eesti Vabariiki.
■ Kaitseväelastel on keelatud kanda vormiriietust kombineeritult erariietusega.
■ Vormiriietuse kandmine ei ole lubatud meelsust väljendavatel meeleavaldustel ja üritustel, mis võivad diskrediteerida kaitsejõude.
■ Kandmise korra täitmist kontrollivad kaitseväe struktuuriüksuste ülemad.
Kaitseväe juhataja kindralleitnant Ants Laaneotsa 18.3.2010 käskkiri nr 99 (EE 11.4.2013 väljavõte, vt Templirüütlite fotod paljastavad kaitseväe sisekorra rikkumise)
Vormikandmine ei ole lubatud korra punkti 2.10 järgi meelsust väljendavatel meeleavaldustel ja üritustel. Meeluse all tuleb käsitleda poliitilisi tõekspidamisi jm tõekspidamisi, veendumusi ning nendest johtuvat eluhoiakut. Selle alla ei kuulu austuse avaldamine surnutele (nt pärja asetamine langenute monumendile vmt). Vormikandmise korra punktis 2.14 on loetelud juhtumid, mille korral on lubatud vormi kandmine reserv- ja eruväelastele Eestis, kuid see punkt ei kehti vormi kandmisele välisriikides, mida reguleerib korra punkt 1.5. Korra punkt 9.3 sätestab, et Kaitseliidu käelinti kantakse Kaitseliidu struktuuriüksuse ülema korraldusel. Vastavat korraldust Tartu maleva pealik ei ole Läti Leegionäride päeva osas andnud.
Juhatus ei võtnud arvesse XXXXXXXXXX taotlust esindada Priit Rajasaart, kuna vastava taotluse oleks pidanud tegema taotlev isik ise ning XXXXXXXXXX ei esitanud volitusi Priit Rajasaare esindamiseks. Juhatus on seisukohal, et Priit Rajasaar ei esitanud otsuse kavandile Kaitseliidu kodukorras ettenähtud 10 päeva jooksul oma arvamust ja seega võib juhatus otsuse teha esialgsel kujul arvestades Kaitseliidu peastaabi üldosakonna juhataja, juristi Lea Vainuti parandus-ettepanekut. Tamme malevkonna juhatus ei võtnud arvesse Priit Rajasaare suulist taotlust arutada asja XXXXXXXXXX juhtumiga koos ja tegi käesoleva otsuse eraldiseisvana, kuna meetmeid kohaldatakse isikutele individuaalselt.

Tuvastatud rikkumised. Kaitseliitlane Priit Rajasaar rikkus Kaitseväe juhataja 18.3.2010 käskkirjaga nr 99 (vormikandmise kord) punkte 2.10 (vormi kandmine meelsust väljendaval üritusel), 1.5 (vormi kandmine välisriikides) ja 9.3 (käelindi kandmine struktuuriüksuse ülema korraldusel) ning Kaitseliidu seaduse §8 lõikeid 4 ning 6, kandes Kaitseväe vormiriietust väljaspool teenistuskohustuse täitmist ning mitte järgides Kaitseväe juhataja kehtestatud vormikandmise nõudeid.
Võttes arvesse ülaltoodut ning süüdlase isikut:
1. kohaldab Kaitseliidu Tartu maleva Tamme malevkonna juhatus Priit Rajasaarele hoiatuse.
2. Otsuse peale võib esitada kirjaliku kaebuse meetme kohaldanud juhatusest järgmisele kõrgemale organile (maleva juhatusele) 10 päeva jooksul pärast meetme rakendamisest teada saamist.
3. Otsus avaldada maleva personalispetsialistile, Tamme malevkonna personalipealikule ja otsuse subjektiks olevale isikule allkirja vastu ning hoiatuse saanud kaitseliitlaste vahetutele ja otsestele ülematele Tamme malevkonnas. Priit Rajasaare soovil avaldatakse tema kohta käiv otsus Tamme malevkonna postiloendis (täies ulatuses, v.a kaasosalise nimi).

Tarmo Pihlik
Lipnik
Tamme malevkonna pealik ja juhatuse liige
Kaitseliidu Tartu malev

Allikas: http://eestimeel.blogspot.com/2014/06/eesti-meel-lati-leegion.html

0 kommentaari:Eesti Vabadussõjalaste Liit


TIIBET VABAKS!

  © Blogger template Ramadhan Al-Mubarak

Back to TOP