RAHVUSLANE

Rahvuslane

pühapäev, 22. juuni 2014

Vahekohtu eelistestVaatamata sellele kui hoolikalt ettevõtjad tehinguid tehes oma partnereid valivad, tekib isikutevahelistes suhetes ikka aeg-ajalt vaidlusi, mille lahendamiseks on tarvis ette võtta kohtutee. Siinkohal on lisaks harilikule kohtuskäimisele oma õiguste kaitseks võimalik pöörduda ka vahekohtu poole. Sealjuures vahekohtu poolt tehtavad otsused kuuluvad täitmisele samamoodi nagu riikliku kohtusüsteemi otsused.
Eestis on loodud vahekohtud Kaubandus - Tööstuskoja ja Notarite Koja juurde. Samuti tegutseb neile veel lisaks neli vahekohust. Võrdluseks võib tuua, et Lätis on vahekohtuid umbes 160. Vahekohtus olevate vaidluste arv on võrreldes riikliku kohtusüsteemiga tagasihoidlik. Eesti vanim 1992. a. loodud Kaubandus - Tööstuskoja vahekohus tegi 2010. aastal 18 otsust. Sama vahekohtu praktikas oli ligemale ¾ vaidlustest seotud ehituse ja sellega seonduvate lepingutega ning ostu-müügi lepingutega. Ülejäänud Eestis tegutsevad vahekohtud on loodud Kaubandus-Tööstuskoja vahekohtust 17 ja rohkem aastaid hiljem. Näiteks 2010. aasta algusest reaalselt tegutsev Notarite Koja vahekohus ei ole senimaani lahendanud ühtegi vaidlust. Ülejäänud 4 Eestis registreeritud vahekohust jäävad vaidluste lahendamise arvult autorile teadaolevate andmete põhjal Kaubandus – Tööstuskoja vahekohtule selgelt alla. 2 nendest pole kindlasti ühtegi vaidlust lahendanud ning teise 2 kohta polnud võimalik andmeid saada,  põhjusel, et järelpärimise peale ei tulnud nendelt vastust.  Viimane võimaldab teha järelduse, et kõnealused vahekohtud ei ole just aktiivses tööstaadiumis.
Vahekohtud ei menetle vaid töölepingu ja üürilepinguga seonduvat. Vahekohtus lahendavad vaidlusi üldjuhul tunnustatud advokaadid ja kohtunikud Eesti kohtutest. Kuid vahekohtul pole ühtset suletud nimekirja, sest ka vaidluse pooltel on ise õigus vahekohtunikku valida. See võimaldab valida vahekohtunikuks vaidluse teemaga seotud eriala spetsialisti. Juba aastaid vahekohtu teenuseid kasutanud äriühingud peavad oluliseks otsuste stabiilset kvaliteeti. Ühe kvaliteedigarantiina võib siinkohal välja tuua just võimalust kaasata vahekohtunikuks vastava kitsa eriala spetsialiste. Selleks, et asi alluks vahekohtule, peavad pooled tegema vastava kokkuleppe. Vahekohtu klausel lisatakse tavapäraselt lepingusse ühe tingimusena. Samuti võib kokkulepe olla ka eraldi dokumendis.  Vahekohtul on tavakohtu ees mitmeidki eeliseid, mis võimaldavad prognoosida, et tulevikus vahekohtu teenuste kasutamine ettevõtjate seas kasvab. Käesolevas artiklis tulevadki vahekohtu eelised lühidalt vaatluse alla.
 Esimeseks vahekohtu eeliseks on menetluse kiirus. Tavakohtus kulub hagi esitamisest vaidluse lahendamiseni ühes kohtuastmes vähemalt 1  aasta. Vahekohtu puhul tehakse enamikel juhtudel otsus 3-4 kuu jooksul, mis on keskmiselt ligi 4 korda kiirem kui tavamenetluse puhul.
Teiseks vahekohtu eeliseks on menetluse lihtsus. Vahekohtus ei pea oma nõuet juriidiliselt motiveerima. See tähendab seda, et tarvis pole viidata õigusaktidele, paragrahvidele ning samuti pole neid tarvis tõlgendada. Piisab nõude aluseks olevate eluliste asjaolude väljatoomisest ning kokkuvõtliku nõude esitamisest. See teeb ühtlasi pooltele menetluse odavamaks, kuna juriste pole vaja kaasata.
Kolmandaks, võib nii eelise kui ka puudusena välja tuua, et vahekohtu otsused on lõplikud ning otsuse sisu vaidlustada ei saa, välja arvatud juhul kui vahekohtu poolt on rikutud menetlusnorme.  Eeliseks on see soodsama lahendi saanud poolele. Tema võit väljendub ajalises võidus, mis on tingitud otsuse lõplikkusest. Kui tavakohtu puhul teine pool otsuse kõrgemasse kohtuastmesse edasi kaebab, tähendab see täiendavat ajakulu. Kahjulikuma lahendi saanud poolele on vahekohtu otsuse lõplikkus negatiivne, kuna ta peab otsuses tehtud olukorraga leppima ja täiendavalt oma õigusi kaitsta pole võimalik.
Neljandaks, vahekohtu menetlus on tavamenetlusest odavam. Vahekohtumenetlusele kuluvad lõivud on väiksemad kui tavakohtute puhul. Samuti tingib rahalise võidu asjaolu, et juriidiliste nõustajate teenuseid on vähem tarvis ning vahekohtumenetlus on kiirem.
Viiendaks,  vahekohtumenetlus on konfidentsiaalne. See tähendab, et  vahekohus ei väljasta vaidlevate poolte ja vaidluse kohta informatsiooni kolmandatele isikutele. Seda võidakse teha üksnes poolte nõusolekul.  See on oluliseks eeliseks olukorras, kus vaidluses esitatakse äriliselt tundlikku teavet, mille avalikustamine võiks kahjustada poolte ärihuve. Samuti on see eeliseks olukorras, kus soovitakse vältida meedia tähelepanu. Vastupidiselt on tavakohtu istungid avalikud seni kuni neid seaduses toodud juhtudel pole kinniseks kuulutatud. Samuti avalikustatakse kohtuotsused avalikes andmebaasides, kus kõigil on võimalik nendega tutvuda. Teiselt poolt konfidentsiaalsuse nõrkuseks võib olla see, et kolmandatel isikutel pole võimalik näha, kas teda huvitav isik  on olnud seotud mingite vaidlustega, mis võimaldaks teda võimaliku äripartnerina paremini hinnata. Isikul võib olla käimas mitmeid vahekohtumenetlusi, kuid selline teave avalikes registrites ei kajastu.
 Seega on vahekohtul tavakohtu ees olulisi eeliseid. Üldteada on ka asjaolu, et Eesti kohtud on ülekoormatud ning menetlused venivad sageli pikemaks kui mõistlik aeg ette näeb. Vahekohtud saaks siin olla riiklikule kohtusüsteemile vajalikuks toeks, mis vähendaksid riikliku kohtusüsteemi koormust ning annaksid pooltele võimaluse kiiremini ja odavamalt tekkinud vaidlusele lahend saada. Tõenäoliselt on vahekohtute praegune vähene populaarsus tingitud vähesest teadlikkusest vahekohtu olemusest ja võimalustest. Välistatud pole ka, et kardetakse just asjaolu, et otsus on lõplik ning seda ei saa edasi kaevata. Seda kindlalt aga väita ei saa, kuna vastavasisulised uuringud ja publikatsioonid puuduvad. Arvestades vahekohtu eeliseid, on ettevõtjatel mõistlik kaaluda oma partneritega sõlmitavatesse lepingutesse vahekohtu klausli lisamist. Näiteks Tartu Hoiu-laenuühistuga sõlmitavates lepingutes on selline klausel olemas ning seega lahendatakse Tartu Hoiu-laenuühistu ja liikme vahel tekkinud võimalikud vaidlused kiiremalt ja odavamalt vahekohtus. 

Erki Pisuke
Tartu Hoiu-laenuühistu juhatuse liige 

0 kommentaari:Eesti Vabadussõjalaste Liit


TIIBET VABAKS!

  © Blogger template Ramadhan Al-Mubarak

Back to TOP