RAHVUSLANE

Rahvuslane

teisipäev, 1. juuli 2014

Pressiteade: Juuru vallavolikogu ei soovi Rail Balticut

Juuru vallavolikogu otsustas 26. juunil 2014 toimunud istungil mitte kiita heaks Vabariigi Valitsuse 29. mail  valitud Rail Balticu raudteetrassi.„Võttes arvesse ülaltoodu võimalikku negatiivset mõju Eesti riigile ja Juuru  valla põliselanikele,Juuru Vallavolikogu otsustab öelda “EI” Rail Baltic’u raudteetrassi ehitamisele,“ seisab  volikogu otsuses.
Lisaks on Juuru volikogu liikmed vastu muistsete asulakohtade väljakaevamistele, põhja vee veerežiimi  kahjustamisele, geoloogiliste pinnavormide ja kaitsealuste liikide kasvukohtade hävitamisele, pärimuslike,  looduslike ja miljööväärtuslike alade mõjutamisele, rohevõrgustiku ohustamisele, puhke- ja virgestusalade  kasutuskõlbmatuks muutmisele, elu-, tootmis- ja ärimaade kasutusotstarbe lõpetamisele. Ka oli volikogu seisukohal,  et maakonnaplaneeringu mõistes on Vabariigi Valitsus sekkunud planeeringuprotsessi ebaseaduslikult. „Lähtudes  Vabariigi Valitsuse 29. mai käesoleva aasta kabinetiistungi Rail Baltic’u raudteetrassi osas langetatud otsusest  jätta võrdlusesse vaid trassialternatiivid 13A, B, C ja D ning võtta teadmiseks informatsioon eelistatuima Rail  Baltic’u trassi osas Harju-, Pärnu- ja Raplamaal, on Juuru Vallavolikogu seisukohal, et vastavalt  “Planeerimisseaduse” § 10 lg 3 korraldab maakonnaplaneeringu koostamist maavanem ja Rail Baltic’u raudtee  trassikoridori asukoha määramise näol on kindlasti tegemist maakonnaplaneeringuga. Senised otsustused on tehtud seega maavanemate eest, eelistatuima trassi osas ei ole kohalikelt omavalitsustelt seisukohta  võetud, trassialternatiivid on sisuliselt võrdlemata,“ seisab otsuses.
Võtteks aluseks 30.jaanuaril 2014 Rapla maavanema kirja Juuru Vallavalitsusele ja Vallavolikogule, kus maavanem  rõhutas: “Otsus eelistatud trassikoridori osas peab olema kaalutletud, mis tähendab seda, et arvesse tuleb võtta  lisaks KSH ja tasuvus-teostatavusanalüüsi tulemustele ka erinevate institutsioonide sh kohalike omavalitsuste ja  avalikkuse seisukohti”.
Juuru volikogu leidis, et järgitud ei ole “Planeerimisseaduse” sätteid, vaid on lähtutud pelgalt Vabariigi  Valitsuse liikmete arvamustest.„
Ka Juuru Vallavolikogu 26.09.2013. a protokollilises otsuses on väljendatud seisukohta, et piisavalt ei ole  kaalutud ja põhjendatud juba olemasolevate infrastruktuuri koridoride kasutamist Tallinn-Tartu-Valga ja  Tallinn-Pärnu suunal, mis oleks kooskõlas heade planeerimispõhimõtetega,“ leidis volikogu 26. juuni otsuses.
„Oluline on märkida, et Vabariigi Valitsuse 29. mail 2014 toimunud kabinetiistungi otsuse kohaselt lõigataks läbi  kaks Rapla maakonnale väga olulist peatselt lõplikult valmivat suurt puhke- ja virgestusala (Pirgu Terviserada ja  Alesti järve kinnistu), mis trassikoridori läbimisega nendelt aladelt lõpetaks jäädavalt juba olemasolevad  rajatised, rääkimata edasiarendamisest,“ seisis otsuses. „Jääb arusaamatuks, milleks ja kellele on vajalik inim- ja looduskeskkonna hinnaga rajada raudteed, mis meile teadaolevate andmete järgi ei suudaks tagada konkurentsi  alternatiivsete kauba- ja reisijateveo liikidega kohalikus ega rahvusvahelises osas. Kui Rail Baltic’u trassi  ehitatakse sooviga hetkelise majanduskasvu tagamiseks ja rahastatakse meie tulevaste põlvede arvelt, siis on see  lühinägelik ja vastutustundetu plaan. Täna ei tea meist keegi, kas raudteetrassi ehitus läheb Eesti maksumaksjale  sellise planeerimise juures kallimaks kaks või kolm korda, rääkimata võimalusest, et tekib järjekordne  talumiskohustusega taristu, mida ei kasutata. Soovime ka rõhutada, et trassi ette jäävad mahalõhkumisele kuuluvad kodud ja põlismaastike pöördumatu kahjustamine jätaksid sügava haava maaomanike südamesse.“

Täiendav informatsioon:
Margus Jaanson
Juuru vallavanem
5063873
margus.jaanson@juuru.ee

Allikas: http://juuru.kovtp.ee/documents/823601/3134739/PressiteadeRailBaltic.pdf/d45a14c4-319c-4432-b141-ac23554fee6e

 Peeter Liiv, Facebook

Juuru vald andis nukuvalitsusele vastu näppe  Eesti lagedaksvedu fosforiidist ja kildagaasist komistas ühtäkki kohalikule rahvavõimule ;(

0 kommentaari:

  © Blogger template Ramadhan Al-Mubarak

Back to TOP