RAHVUSLANE

Rahvuslane

teisipäev, 4. veebruar 2014

Saabus vastus järelepärimisele

Järelepärimine: http://rahvuslane.blogspot.com/2014/01/avalik-jareleparimine-tartu-linnale.html

Vastus:

Pr Merike Lillenberg
Eesti Konservatiivne Rahvaerakond
Vastus avalikule järelepärimisele seoses pagulaste majutamisega
Teie 14.01.2014
Meie 30.01.2014 nr 12-6.2/01142

Austatud Merike Lillenberg

Edastasite Tartu Linnavalitsusele Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna Tartumaa ringkonna 12.jaanuari 2014. a üldkoosolekul kinnitatud avaliku järelepärimise seoses Tartu pagulastetugikeskuse tegevusega alates eelmise aasta kevadest ja sellest tulenevate kuuldustega Lähis-Idast ja Aafrikast saabuvate pagulaste majutamisest Tartu linna sotsiaalkorteritesse.Tartu Linnavalitsusel ei ole võimalik vastata avalikus järelepärimises esitatud hulgalisteleküsimustele.
Selgitame, et Tartu Linnavalitsus ei ole avanud Tartus pagulaste tugikeskust. Eelmise aasta kevadel avas Tartus oma kontori mittetulundusühing Eesti Pagulasabi, mis kavandab ka pagulaste lõimumiskeskuse avamist. Mittetulundusühing Eesti Pagulasabi on iseseisev eraõiguslik juriidilineisik, mille tegevust puudutavates küsimustes palume pöörduda otse mittetulundusühingu poole.
Tartu Linnavalitsusel puudub informatsioon võimalike Lähis-Idast ja Aafrikast saabuvate pagulaste Eestisse saabumise kohta. Samuti ei tegele kohalik omavalitsus varjupaigataotlejate vastuvõtuga. Selgitame, et iga Eestisse saabunud välismaalane ei ole pagulane seaduse mõttes. Pagulase mõiste ja pagulasena tunnustamise kord on sätestatud välismaalasele rahvusvahelise kaitse andmise seaduses (edaspidi VRKS) (https://www.riigiteataja.ee/akt/121122013005). VRKSi kohaselt tegelevad varjupaigataotlejate vastuvõtu, varjupaigataotluse menetlemise jms valitsusasutused(Politsei- ja Piirivalveamet, Kaitsepolitsei, sotsiaalministeerium jms).
Tartu linna omandis oleva eluruumi sotsiaalüürilepingu sõlmimine toimub Tartu Linnavolikogu 11. septembri 2008. a määruse nr 97 „Tartu linna omandis olevate eluruumide kasutusse andmise kord“ (https://www.riigiteataja.ee/akt/415102013005/) alusel. Määruse kohaselt antakse Tartu linna omandis olev eluruum isiku kasutusse vaid juhul, kui linn täidab sellega seadusest, eelkõige sotsiaalhoolekande seadusest ja Eesti Vabariigi omandireformi aluste seadusest tulenevat kohustust. Sotsiaalüürileping sõlmimist võib taotleda isik või perekond, kelle elukohana Eesti Rahvastikuregistris on registreeritud Tartu linn ja kes ebapiisavate füüsiliste võimete või psüühiliste erivajaduste tõttu ei ole võimeline tagama endale või oma perekonnale eluruumi kasutamise võimalust ja kes oma materiaalse seisundi tõttu ei suuda tagada endale või oma perekonnale eluruumi kasutamise võimalust. Muid kriteeriume (päritolu, rahvus, staatus,
sealhulgas pagulasseisund, jms) ei arvestata.
______________
Raekoda tel 736 1111, faks 736 1106 www.tartu.ee
50089 TARTU reg kood 75006546 lv@raad.tartu.ee
VKRS sätestab ka rahvusvahelise kaitse saaja (varjupaigataotleja, kelle suhtes on tuvastatud pagulasseisund või täiendava kaitse seisund ning keda tunnustatakse pagulasena või täiendava kaitse saajana) vastuvõtmise korraldamise korra. Sotsiaalministeerium või Sotsiaalministeeriumi valitsemisala asutus sõlmib kohaliku omavalitsuse üksusega või eraõigusliku juriidilise isikuga halduslepingu rahvusvahelise kaitse saaja vastuvõtmiseks ja talle VRKSi § 73 lg 4 loetletud teenuste osutamiseks. Tartu linnaga ühtegi sellekohast halduslepingut sõlmitud ei ole.

Lugupidamisega
/ allkirjastatud digitaalselt /
Urmas Kruuse
Linnapea
Helle Uusorg 736 1209
helle.uusorg@raad.tartu.ee
Kätlin Kolk 736 1184
katlin.kolk@raad.tartu.ee

Allikas: Facebook
________________
Vastusest selgub vaid, et pagulastega tegelevad mitmed riigiasutused ja üks MTÜ, Eesti Pagulasabi. Seega on vastutus väga hajutatud. Arvatavasti saadetakse uus järelepärimine neile kõigile.
M.I.

0 kommentaari:Eesti Vabadussõjalaste Liit


TIIBET VABAKS!

  © Blogger template Ramadhan Al-Mubarak

Back to TOP