RAHVUSLANE

Rahvuslane

esmaspäev, 4. veebruar 2013

MATTI ILVES: KAS MEIE RIIGIJUHID JA RIIGIKOGU LIIKMED PEAKS ANDMA KOHTU ALLA?

Seoses Euroopa Liidus ametlikult loodava föderaalriigi (föderaalriik ongi juba sündinud, piire pole ja kehtestatud ka tööjõu vaba liikumine - mis on täieliku föderaalriigi peamine tunnus), tegelikult aga liikumisega unitaarriigi poole, seega on juba kaotanud Eesti riik sõltumatuse ja iseseisvuse. Meie persident ja peaminister, ning Riigikugu saadikud on asunud seda suunda rahva hulgas aktiivselt propageerima ja jäägitult toetama. Selline tegevus ei käi aga kokku nende poolt antud ametivannetega. Arvan, et nüüd kuuluvadki nad kohtu alla andmisele kui vandemurdjad ja -rikkujad.

AMETIVANDED

Presidendi ametivanne:
Astudes Vabariigi Presidendi ametisse, annan mina, (ees- ja perekonnanimi), pühaliku tõotuse kaitsta vankumata Eesti Vabariigi põhiseadust ja seadusi, õiglaselt ja erapooletult kasutada minule antud võimu ning täita ustavalt oma kohuseid kõigi oma võimete ja parima arusaamisega Eesti rahva ja Eesti Vabariigi kasuks.

Riigikogu liikmete ametivanne:
Asudes täitma oma kohustusi Riigikogu liikmena Riigikogu (...) koosseisus, annan vande jääda ustavaks Eesti Vabariigile ja tema põhiseaduslikule korrale.

Vabariigi valitsuse ametivanne:
Asudes täitma Vabariigi Valitsuse liikme kohustusi, olen teadlik,et kannan selles ametis vastutust Eesti Vabariigi ja oma südametunnistuse ees.Tõotan pühalikult jääda ustavaks Eesti Vabariigi põhiseaduslikule korrale ning pühendada oma jõu eesti rahva heaolu ja tuleviku kindlustamisele.

VÄLJAVÕTTED EESTI VABARIIGI KEHTIVAST PÕHISEADUSEST:

Preambula:
Kõikumatus usus ja vankumatus tahtes kindlustada ja arendada riiki,
mis on loodud Eesti rahva riikliku enesemääramise kustumatul õigusel ja välja kuulutatud 1918. aasta 24. veebruaril,mis on rajatud vabadusele, õiglusele ja õigusele,mis on kaitseks sisemisele ja välisele rahule ning pandiks praegustele ja tulevastele põlvedele nende ühiskondlikus edus ja üldises kasus,mis peab tagama eesti rahvuse ja kultuuri säilimise läbi aegade -võttis Eesti rahvas 1938. aastal jõustunud põhiseaduse § 1 alusel 1992. aasta 28. juuni rahvahääletusel vastu järgmise põhiseaduse.

§ 1.Eesti on iseseisev ja sõltumatu demokraatlik vabariik, kus kõrgeima riigivõimu kandja on rahvas.Eesti iseseisvus ja sõltumatus on aegumatu ning võõrandamatu.

§ 15.Igaühel on õigus pöörduda oma õiguste ja vabaduste rikkumise korral kohtusse. Igaüks võib oma kohtuasja läbivaatamisel nõuda mis tahes asjassepuutuva seaduse, muu õigusakti või toimingu põhiseadusevastaseks tunnistamist.Kohus järgib põhiseadust ja tunnistab põhiseadusevastaseks mis tahes seaduse, muu õigusakti või toimingu, mis rikub põhiseaduses sätestatud õigusi ja vabadusi või on muul viisil põhiseadusega vastuolus.

Nüüd peaks meile täiesti selge olema, et president, valitsus ja Riigikogu liikmed on tegutsenud ja tegutsevad jätkuvalt põhiseaduse otsese rikkumise nimel, ning on murdnud vannet mille nad riigile-rahvale on andnud ja seepärast kuuluvad nad toetudes põhiseaduse §1 ning §15 alusel kohtu alla andmisele kui kurjategijad.

3 kommentaari:

Anonüümne 4. veebruar 2013, kell 14:30  

Mitte kas peaks, vaid TULEB ANDA.

Matti Ilves 4. veebruar 2013, kell 15:14  

Vastus on kirjutise viimases lõigus, võiks ikka lõpuni lugeda.

Anonüümne 6. veebruar 2013, kell 12:08  

Ainult riigipöördega saab seda teha ,teisiti ei ole see võimalik.Loota valimistele on lollus ,häältemasin on reformi käes.E-häältuse võltsimine oli pisiasi selle kõrval mida tehti valimisjaoskondades.2-3000sed "häältepaketid" ei saa isegi füüsiliselt tekkida minut enne valimisjaoskonna sulgemist!Petuskeemis on sees palju avaliku sektori töötajaid ja siit ka põhjus miks reform haldusreformi teha ei taha.Nii võib Meikareid juurde sündida nagu seeni peale vihma!Tuleks avalikud kaamerad paigaldada ,vaataks mis reaktsiooni see valitsuses esile tõstab? :)Eesti Vabadussõjalaste Liit


TIIBET VABAKS!

  © Blogger template Ramadhan Al-Mubarak

Back to TOP