RAHVUSLANE

Rahvuslane

kolmapäev, 1. juuni 2011

MATTI ILVES: EESTI RIIKI EI OLE ENAM!

Meie valitsejad ning poliitikud räägivad endiselt Eesti Vabariigi iseseisvusest, see aga on alatu vale ja rahvale puru silmaajamine. Paremal juhul on meil väikese otstusjõuga provintsi staatus impeeriumis (mitte küll klassikaline, puudub valitsv rahvus, kuid seda asndab edukalt bürokraatia) Euroopa Liit. Kõik meie valitsus- ja parlamendiliikmed tuleks anda kohtu alla valevandumise tõttu - "jääda ustavaks Eesti Vabariigile", tgelikult on nad reetnud selle riigi millele nad truudust vandusid.

1.EV PÕHISEADUS ei kehti enam. Eestlastel on täiesti võimatu kaitsta oma õigusi toetudes põhiseadusele. President Ilves ühes kõnes teatas, otsekui kunagi B.Jeltsin, et tema on põhiseaduse garant. Oleks muidugi hea, kui hr.Ilves teaks, millised põhiseaduse punktid veel kehtivad, sest EL-i seadused on meie seaduste - ka põhiseaduse - ülesed. Juristide abiga võib-olla on ka see võimalik tal selgeks teha. Aga inimestele on meie põhiseadus üks arusaamatus, mingi relikt.
Toon nüüd riigikogu liikme, professori ja juristi Igor Gräzini arvamuse põhiseadusest: "Eesti Vabariigi põhiseadus on eeskätt ajalooline dokument pärast seda, kui Eesti Vabariik lakkas olemast suveräänse riigina. Seda dokumenti arvestatakse, aga vaid jõudumööda ja seal, kus tal on veel mõtet."
Samuti teatas mulle õiguskantsler, kui ma püüdsin kaitsta kodanike õigusi toetudes põhiseadusele: "Ei ole saladus, et osa Euroopa Liidu õigusest ei ole põhiseaduse tekstiga kooskõlas (näiteks jagab Eesti paljudes valdkondades oma otsustuspädevust teiste liikmesriikidega, Euroopa Kohtu seisukohad on meie kohtutele siduvad jne).Just siin tulebki põhiseadust tõlgendada koostoimes Euroopa Liidu õigusega. Kuna Euroopa Liidu õigus on ülimuslik ja otsekohaldatav, tuleb põhiseadusega vastuolude korral lähtuda Euroopa Liidu õigusest..."
Kõige hullem on see, et ei kehti ka põhiseaduse preambula: "Kõikumatus usus ja vankumatus tahtes kindlustada ja arendada riiki, mis on loodud Eesti rahva riikliku enesemääramise kustumatul õigusel ja välja kuulutatud 1918. aasta 24. veebruaril, mis on rajatud vabadusele, õiglusele ja õigusele, mis on kaitseks sisemisele ja välisele rahule ning pandiks praegustele ja tulevastele põlvedele nende ühiskondlikus edus ja üldises kasus, mis peab tagama eesti rahvuse ja kultuuri säilimise läbi aegade - võttis Eesti rahvas 1938. aastal jõustunud põhiseaduse § 1 alusel 1992. aasta 28. juuni rahvahääletusel vastu järgmise põhiseaduse."
Siin on ilmselt tõstetud üks rahvus ja tema kultuur üle teiste ja sellist asja ei luba EL-u seadusandlus. Eelmine Riigikogu koosseis püüdis seda olukorda juba muuta, mitte küll preambula kallale minnes aga ümbernurga,  põhiseaduse teksti muutes. Kirjutasin sellest osalusveebis OSALE.EE järgmist: "Riigikogu juhatuse otsusega võeti menetlusse 67 Riigikogu liikme 19. aprillil algatatud Eesti Vabariigi põhiseaduse muutmise seaduse eelnõu (742 SE), mis näeb ette lisada peatükile „Põhiõigused, vabadused ja kohustused“ paragrahv 53¹ järgmises sõnastuses: „Igaüks on kohustatud hoidma nii eesti kui teiste rahvaste kultuuripärandit. Riik ja omavalitsused toetavad kultuuriväärtuste ennistamist ja kaitsmist.” Juhtivkomisjoniks määrati põhiseaduskomisjon.
Vastavalt Eesti põhiseaduse preambulile on Eesti omariikluse eesmärk tagada eesti rahvuse, keele ja kultuuri säilimine läbi aegade. See põhimõte läbib kogu põhiseadust.
Esitatud eelnõuga võib muutuda eesti rahvuse, keele ja kultuuri säilimise ülioluline sõnum, kuna eesti kultuuri kõrvale tõstetakse võrdväärsena kõik muud kultuurid.
Seega: eelnõu muudaks põhiseaduse aluspõhimõtte - eesti rahvuse, keele ja kultuuri säilimise põhimõtte - ning avaks tee rahvusriiklusest loobumisele ja multikultuurse riigi loomisele."
Usun, et selle juurde tullakse veel tagasi.

2.RIIGIKOGU (õigemini provintsi volikogu) vastutus ja ülesanded on EL-u tingimustes märksa tagasihoidlkumad kui iseseisvas riigis. Nimelt tuleb meile 85% seadusi ja direktiive EL-ust. Riigikogu vaid kohandab neid veidi kohalikke olusid arvastades. Seetõttu oleks mõstlik vähendada Riigikogu koosseisu poole võrra 51. saadikule ja ka nende palk peaks muutuma vähemalt kaks korda väiksemaks.

3.VALITSUSEST pole siin suurt midagi rääkida, sest see on loodud vaid provintsi haldamiseks. Tõsi, mõnigates küsimustes on  neil veel sõnaõigus, näiteks maksupoliitika osas. Kuid seda ei ole enam kauaks, EL võtab ilmselt ka selle otsustusõiguse varem või hiljem üle. Euroopa Komisjon on kuuldavasti koostanud seaduseelnõu, et ka palkade suuruse määramine võetakse keskjuhtimise alla ja seatakse kooskõlla töö tootlikuse tõusuga. Meie valitsusjuhid on juba ka teatanud, et on sellise palkade piiramisega ja enda õigustest loobumisega täielikult nõus.

4.Ka EESTI PANK on kaotanud põhiseadusliku institutsiooni staatuse ja muutunud Euroopa Panga filiaaliks ilma raha emissiooni õiguseta.

5.Meie MAJANDUST kontrollib pea täielikult väliskapital ja seda juba 80% ulatuses eraettevõtluses. Valitsus näib tegevat tõsiseid jõupingutusi, et tuua "riiki" veelgi enam väliskapitali ja seejuures on siin toodetud kasumi väljaviimine  praktiliselt vaba. 1. maist 2011 kadusid ka kõik piirangud maa ja kinnisvara omandamiseks välisriikide kodanikele, see tähendab aga seda, et rikkad välismaised spekulandid ja ettevõtjad võivad nüüd ilma igasuguste piiranguteta omandada Eestis maad ja kinnisvara.

Selline tegevus muudab eestlased meie oma maal vaid väliskapitali ORJADEKS! Millisest iseseisvusest saab siin enam rääkida? Õieti üteldakse, et tänapäeval ründavad iseseisvaid rahvusriike mitte enam tanki- vaid finantsarmeed. Meie passides ei ole enam märgitud rahvust, see näitab seda, et eestlaste käekäik siin ei huvita valitsejaid, neil paistab olema ükskõik millist inimmassi valitseda. Eestis peaks praegu elama eestlasi vaid 0,83 miljonit, täpse arvu saab aasta lõpus toimuval rahvaloendusel (toimuvad üle 10. aasta), kui veel esitatakse küsimus inimese rahuskuuluvuse kohta. Meid ei hoiatatud taasiseseivuse saabudes asjata, et veel ühte liitriiki kuulumist ei ela eestlased enam üle.
Riigi kaotus lasub aga raske koormana kõigi kartellipoliitikute õlgadeldel ja loodan, et kunagi tuleb päev, kus nad peavad selle eest ka vastutust kandma.
_________________
Lugege lisaks: SIIT

21 kommentaari:

Tiiu 1. juuni 2011, kell 20:15  

Minu jaoks ei olnud seda riiki enam hetkest, kui Euroliitu astuti. Jääb üle loota, et selle halva taga on peidus mingi hea. Masu pole igatahes kaugelt veel läbi. Ehk see ostujõuetus ongi hea. Plastmass-ajastu lõpus ehk tõdetakse, et rämpsu kätte oleks palju varem surdud.Globaliseerumisest pääsu pole, nüüd tuleb keskenduda puhtale loodusele ja vanadele väärtustele - näiteks seeme peaks juba mullas olema. Rüütel vähemasti lubas igale noorele perele tasuta maad jagada. Nüüd on seda vägagi vaja.

Thavet Atlas 1. juuni 2011, kell 21:03  

Aga rääkige seda tänval, teist rullitakse pimesilmselt üle...
Näituseks kiirelt autoliisingut sõlmimima...
Rahvas väärivat omi valitsejaid..
Ja valitsus on saavutanud selle, et meie väärtushinnangute skaala on materiaalselt globaalne...

On vaja nägijaid.
Valitsevad pimedad.
Kõige hullem, et nad ei kahetse.
Fanaatilised karjeristid.

Nagu ühes novellis, kus enamuse moodustasid pimadad.
Nad pidasid nägijaid invaliidideks.
Ja nad haletsedes halastasid.
Torgates nägijail silmad välja...

Matti Ilves 1. juuni 2011, kell 21:19  

Tiiu, mina hääletasin ka EL-u astumise vastu. Globaliseerumisest päästab meid vaid rahvuslus. Rshvuslike parteide populaarsus Euroopas kasvab, see annab lootust.

Thavet, tänan hea kommentaari eest! Jah, ka Ansip lubab, varsti saame rikkaks ja see on ka kõik, mida tema arvates rahval vaja on. Soome on juba ärganud, ärkame ka meie. Lootust ei tohi kaotada!

Tiiu 1. juuni 2011, kell 22:08  

Torgates nägijail silmi välja .......

Torkamine on kombeks hingeliselt pimedaile. Avatud hingega inimesed on globaliseerumise poolt, kuid mitte nendel tingimustel, mis praegu kehtivad, et anname hobusele kaeru ja pärast piitsutatakse topelt.Jürgen Ligi ironiseeriski juba oma rahva üle, et saite oma kaerakoti, nüüd pidage suu ja tasuge võlgu. Tema ju pole tasuja, seda teevad need, kes oma palju raskema töö eest sandikopikaid saavad. Eestlane on vait,maksab oma piskust palgast võrdselt suurepalgalistega. Vaevalt eestlane vähem sööb kui sakslane või Ligi ise, aga töötama peab sama palju ja ära elama kordi väiksema sissetulekuga. Ise me pea silmusesse panime ja ei julge isegi piiksatada, kui nöör hinge kinni tõmbamas..........

Matti Ilves 1. juuni 2011, kell 23:02  

Glogaliseerimine on maailmavalitsejate projekt ja olen selle vastu. Lugege meie palkadest:
http://rahvuslane.blogspot.com/2011/04/matti-ilves-miks-eestis-on-palgad-nii.html
Video maailma niiditõmbajate plaanidest:
http://rahvuslane.blogspot.com/2011/04/video-paljastab-maailmavalitsemisele.html
Tiiu, kõike head!

Tiiu 2. juuni 2011, kell 22:21  

Aitäh!

:-)

Globaliseerumise all mõtlesin ma seda, mis on toimunud Interneti tõttu ja et me ei ela enam keegi üksnes oma konnatiigis nagu hallidel aegadel, mil maailmas toimuv jäi vaid oletuseks ja enamasti saladuseks. Mis plaanid aga maailma vägevatel meiega on, sellele ma ei vihjanudki. Mõtlen ikka naiivselt sellele, et inimesed peaks kogu maailmas ikka omavahel vennad olema ja mitte looma kombel asju ajama.

Parimat!

wv 3. juuni 2011, kell 16:28  

vw...kahju et eestirahvas liiga naiivne on ...sõna poliitika on ...äri ...kus liiguvad suured rahad ..ühtki investeeringut ei tehta sellest kasu lõikamatta . korupsjoon õitseb ..kapol lühikesed käed ...kapo sõltub riigist ja rahast ..kui palju nuhib tehakse kärpeid ..KA MULLE PAKUTI VARJANT.... SEE ON POLIITIKA !!!!!! VÕTA PANGAST 1000000 LAENU TEE SELLEGA ENDALE HEAD REKLAAMI LUBADUSTEGA !!!!! 4 AASTAGA RIIGIKOGUS TEED LAENU TASA JA HEA SISSETULEK ON GARANTEERITUD ....ÄRI ...vot sellest koosneb meiie riigikogu ..riigist on neil ükskõik ....sissetulek on tähtis ...raha raha ...lojaalset riigile poliitikut pole.ja ei saagi olema ..ahnus ahnus ..

aivar 4. juuni 2011, kell 01:15  

Lollust ajate siin, Riik pole kuskile kadunud. Vaid igatsugu hullutajad küll maailma lõputajad ja endised kommud ja venemaa rüppe ihalejad ajavad mingit ima, lollikestele jääbki mulje et nüüd ongi kõik pees. Vireseda võib iga asja kallal.
Paljud kavalad, isegi loomad võtavad vastase värvid ja teesklevad omi, seniks kuni vastane on maha löödud ja ära söödud. Nii et rahvuslased paljudest teist pean lugu aga....

Matti Ilves 4. juuni 2011, kell 09:40  

Aivar, see on vaid Teie arvamus. Mina arvan teisiti, toetudes faktidele.

Anonüümne 7. juuni 2011, kell 18:10  

MINA EI SÜÜDISTAKS TEISI RIIKE!
vaadake või,kuida eesti ainsana verd valamatta nsvl-st pääses - on ikka enda teha paljugi,ja savisaar vist oli väga oluline liider siinkohal? samuti ei süüdista ma euroliitu,kui me oma sitapeade punt meie õiguste eest ei taha seista,nagu suhkrutrahv... jah,euroopa õigused on ülimuslikumad,kuid - mis halba on näit. laste õiguste konvensioonis või inimõiguste konvensioonil,mille teiste maade tublid võitlejad on kuba saavutanud? ei ole! euroliit on meile hea,kuna - enne me loll valitsus ei kaitsnud omi tootjaid vaba väljast tuleva konkurentsi,mis põhines suurtel toetustel,e- dumpinguil,kuid euroliidus ehk edaspidi saame teistega võrseid toetusi,ning igasugune toetus on meile hea! meie valitsusega seda küll poleks iial! olen kuulnud ennustusi,et see euroliitki laguneb ja 3.eesti vabariik pidi normaalne tulema. enne tuleb muidugi suur areng paljudel teha,see oleks väga suur,alates haridusest kõige kõrgema instantsini välja... ehk ma tunnen mingit vastutust,mu vanavanaonu oli ka 1 eesti riigi loojaist,kes võitles juba siis pättidega suurelt,igasugu riigivarastega,et mulle on talumatu - selliste jamadega peaks eesti rahvas leppima? mu mehe esiisad tegid mahtrat jne. eesti rahvas pole mingi sitarottide kari!

Matti Ilves 7. juuni 2011, kell 19:24  

Mina ka ei süüdista teisi riike! Aga Euroopa Liitu kui rahvaste sulatuskatelt aga küll. Prognoosi kohaselt on eestlased juba 20.-30. aasta pärast oma põlisel kodumaal vähemusrahvus.
Kas see ei tee Teid murelikuks?

Anonüümne 19. juuni 2011, kell 22:10  

Ma iga päev vaatan uudiseid ja loodan et midagi head on juhtunud, midagi eestlaste jaoks aga ei...Mis me tegema peame et eestlane säiliks ja Eestimaa säiliks?
Halb on vaadata uudiste portaalis kommentaare, mis mustavad Eestit ja eestlasi nagu enam keegi ei armastaks Eestit.

Matti Ilves 19. juuni 2011, kell 22:35  

Eesti riiki ei ole enam, see on fakt. Aga see ei tohi rahvuslasi heidutada, sest meiega on kogu Euroopa rahvuslikud jõud. Vaadake või Soome poole, põlissoomlased võidavad järgmised valimised kindlalt ja kogu kontinendil on rahvuslased tõusuteel, kahju , et Eestis see nii ei ole. Aga see pole ka eriti tähtis, sest Euroopa Liit on lagunemisele üpris lähedal ja siis pääsevad ka eestlased.

Anonüümne 19. juuni 2011, kell 23:03  

Polegi seda kuulnud, et euroopaliit on lagunemas. Äkki räägid lähemalt? :)

Matti Ilves 20. juuni 2011, kell 10:37  

Arvan, et on. Euroopa rahvad ei lase ennast hävitada, vaadake ka tänast sissekannet kriisidest:
http://rahvuslane.blogspot.com/2011/06/matti-ilves-eesti-astus-sammu-kuristiku.html

Alexander 1. august 2011, kell 12:57  

Täiesti nõus! Eesti valitsus läks kerget radapidi ja nö müüs riigi maha - nüüd ei pea ju eriti pead vaevama - kirjutatakse mingi toetuse taotlus ja eurorahad tulevad, täitsa lihtne ju. Ja ka endal pole karta raha vähesust, sest eurokomisjonid ja teab mis eurobürokraatia rahakraanid on valla. Aga mis on saanud meie rahvusriigist, see ei huvita kedagi. Küll näiliselt aetakse igasuguseid mulle suust välja.Kuid mis on saanud meie riigi iseseisvast otsustusvõimest? Eesti riik ei otsusta praktiliselt enam midagi - seda tehakse meie eest kuskil kõrgemal. Kõik on suure liberaalse demokraatia kaitsva loori all ja JOKK. Eiole nii nagu NSV liidus oli - kõik käib tohutute bürokraatiakoridoride läbi. Luuakse tohutult seadusi, määrusi, direktiive. Kümnete tuhandete lehekülgede kaupa - seda ei suuda keegi läbi lugeda, kuid varjatud siht on üks JOKK süsteemiga luua LIITRIIK ja kaotada senised riiklusvormid - protsess on poolel teel. Ja lollikesed kes sellele kõigele vastu hauguvad nõustuvad ka lõpuks sellega, et tegelikult vbl ongi nõnda parem, sest meie ÜKSi ei saaks ju hakkama. Loodan et se europalagan leiab oma otsa. Pigem nähkem vaeva oma riigi üles ehitamisega, kui võõra kapitali sissevooluga.Ei see eiole võimatu, kui on olemas mõistus, tahe ja head ideed. Eesti riigi majandus pole muud kui võõra raha peal vegeteeriv laip. Kahju ... ei poolda ma savisaart ega keskerakonda, kuid see Ansipism on ammu juba üle viskand. Avagem silmad ja vaadakem mis üldse toimub meie väiksel armetul kodukamaral. JOKK!?!!!

Matti Ilves 1. august 2011, kell 13:54  

Alexander, tänan asjaliku kommentaari eest! Ega need rahakraanid pole nii lahti midagi. Eesti maksab liikmemaksu enam-vähem samapalju, kui tuleb tagasi struktuurifondidest. Tõsi, on ka veel teisi fonde, kuid sealt tulevad vahendid on märksa väiksemad struktuurifondide rahadest.

Anonüümne 19. august 2011, kell 14:44  

Mis möga te ajate. Muutus algab persoonist. Nimelt on meie VABARIIK selgelt eksisteerimas, tugevam kui iial varem! Lükake üheks hetkekski see poliitika kõrvale.

Matti Ilves 19. august 2011, kell 17:00  

Poliitikat pole võimalik kõrvale lükata. Poliitilistest otsustest saavad alguse kõik meie probleemid, tuleb avada silmad, et näha ilmselgeid tagajärgi. Siis Te enam ei räägi,et meie riik on on tugevam kui iial varem. Usaldage jah Ansipit!

Anonüümne 20. august 2011, kell 14:28  

Nii lolli inimest pole ammu näinud. Tõesti ei näe see Ilvese Mati oma ninast kaugemale. Uuri ja õpi natuke ja saad teada, et see ongi tänapäevane maailm ja maailma majandus.
Mine maga välja, oleks rohkem võimu paneks su istuma.

Matti Ilves 20. august 2011, kell 15:28  

"Mine ja maga välja, oleks rohkem võimu paneks su istuma", jaa-jaa, hea et Te pole võimuredelil eriti kõrgele jõudnud!
Paistab, et olete üks maailmavalitsuse kannupoiss. Meie aga hakkame neile vastu. See pole mingi maailmamajandus, vaid ainult bidelberglaste ja massoonide unistus, tegelikult marksistlik utoopia mis ei täitu.Eesti Vabadussõjalaste Liit


TIIBET VABAKS!

  © Blogger template Ramadhan Al-Mubarak

Back to TOP