RAHVUSLANE

Rahvuslane

kolmapäev, 12. oktoober 2011

MEIE KIRIK: EELK KONSISTOORIUM VASTAS VÕRDSE KOHTLEMISE VOLINIKULE

Mul on alltoodud artiklile vaid üks kommentaar. Pederastiat ehk homoselsualismi promov Eesti valitsus ja tema ametnik said EELK.lt vastu nina. Igati tore, normaalsus võidutses.

Koguja Kroonik

Meie Kirik

"Meil ei ole ei õpetuse ega usutalituste osas heaks kiidetud mitte ühtki asja, mis oleks vastuolus pühakirja või katoolse kristliku kirikuga."
(Augsburgi Usutunnistus)
UUDIS: EELK konsistoorium vastas võrdse kohtlemise volinikule
Autor: uudistetoimetus
teisipäev, 11 oktoober 2011
Active ImageEesti Evangeelse Luterliku Kiriku konsistooriumi kantsleri Urmas Viilma sõnul andis kirikuvalitsus soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise voliniku Mari-Liis Sepperi arupärimisele seoses emeriitõpetaja Heino Nurga tagandamisega vaimulikuametist põhjaliku 10-leheküljelise vastuse. Konsistooriumi vastuses osutatakse mitmetele asjaoludele, mis puudutavad nii voliniku esitatud küsimuste sisu kui ka esitatud teabenõuet ennast.
Muuhulgas juhiti voliniku tähelepanu asjaolule, et usulise ühenduse autonoomia, mis on tagatud nii Eesti Vabariigi põhiseaduse kui ka Euroopa Liidu ja rahvusvaheliste aktidega, tähendab õigust võtta vastu seisukohti ning oma liikmetele siduvaid otsuseid kõigis küsimustes, mis on seotud usulise ühenduse põhikirjaliste eesmärkide ja tegevusega. Vastuses viidati rahvusvahelisele praktikale, mille kohaselt on kirikusisesed arutelud näiteks homoseksualismi üle kestnud erinevate riikide (sh Soome ja Rootsi) protestantlikes kirikutes aastaid ning lõplikud otsused neis küsimustes on alati teinud kirikud ise, arvestades usuliste ühenduste autonoomia üldtunnustatud põhimõtet ning vastava kiriku otsuste vastuvõtmise protseduurilist korda.
Active ImageVastuseks voliniku soovile saada enda käsutusse terve rida EELK erinevate tööorganite dokumente, vastas konsistoorium, et kirikukogu ja kirikuvalitsuse tööorganid on otseselt seotud põhiseadusliku usuvabaduse realiseerimisega ning nende istungitel väljendavad vastavate organite liikmed muuhulgas isiklikke seisukohti, mis on seotud põhiseaduslikult tagatud individuaalse usuvabadusega. Selliseid seisukohti sisaldavate dokumentide üleandmine, olgu riiklikele või ükskõik millistele muudele institutsioonidele, oleks religioosse ühenduse autonoomia otsene rikkumine. Seepärast ei esitatud volinikule kõiki tema nõutud dokumente, väljendades samal ajal head koostöötahet ning kommenteerides ja tsiteerides viidatud tööorganite protokolle asjasse puutuvas osas.
Vaimulike ametinõudeid puudutavale küsimusele vastates selgitati, et igal EELK vaimulikul on tulenevalt oma ametivandest ning põhikirja §-st 22 jt sätetest kohustus järgida oma tegevuses EELK Kirikukogu poolt vastu võetud otsuseid, sh 2009. aastal vastuvõetud avaldust suhtumisest homoseksualismi, mis omakorda viitab teistele EELK poolt alla kirjutatud dokumentidele. Sellest lähtuvalt väljendas EELK konsistoorium seisukohta, et juhtumi puhul, mille osas volinik teavet nõudis, ei ole mingil juhul tegemist olukorraga, kus isikut oleks diskrimineeritud tema seksuaalse sättumuse või ükskõik millisel muul võrdse kohtlemise seaduse § 1 lõikes 1 nimetatud alusel. Tegemist oli olukorraga, kus EELK vaimulik, rikkudes oma ametivannet, osales sellise ühingu moodustamises ja juhtimises, mille põhikirjalised eesmärgid ja tegevus ei ole kooskõlas EELK kõrgeima organi poolt vastuvõetud aktiga.
"Kuigi kirikukogu avaldus väljendab EELK selget hoiakut ja suhtumist homoseksuaalsusesse, ei ole konsistooriumi konkreetne otsus mingilgi määral seotud ametist tagandatud endise vaimuliku seksuaalse sättumusega, küll aga tema poolt ettevõetud sammudega, millega ta läks vastuollu kiriku kõrgeima organi oluliste seisukohtadega ning sellest tulenevalt tema enda poolt antud vaimuliku ametivandega," kinnitas kantsler Viilma. 

2 kommentaari:

elektritsaabtasuta.blogspot.com 16. oktoober 2011, kell 00:45  

Mis siis juhtus? Kas ta hakkas tegema homopropagandat? Või hakkas pederastiks? Või korrumpeerus ja hakkas pederastiks,ning hakkas tegema kirikus homopropagandat?

elektritsaabtasuta.blogspot.com 16. oktoober 2011, kell 00:46  

Kas te Matti Ilves olete kristlane?Eesti Vabadussõjalaste Liit


TIIBET VABAKS!

  © Blogger template Ramadhan Al-Mubarak

Back to TOP